BRUA BAKERI OG KAFE AS - SØKNAD OM

Transcription

BRUA BAKERI OG KAFE AS - SØKNAD OM
Saksframlegg
Ark.:
U63
Lnr.: 8241/15
Arkivsaksnr.: 15/1511-11
Saksbehandler: Jane Holoen
BRUA BAKERI OG KAFE AS - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING
Vedlegg:
Ingen.
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Søknad om serveringsbevilling m/vedlegg.
Uttalelser fra høringsinstanser.
SAMMENDRAG:
Brua bakeri og kafe as, org.nr. 915769721, innvilges serveringsbevilling som omsøkt i
leide kafelokaler i Vestringsvegen 6, 2651 Østre Gausdal.
Marius Hansen, f. 250590, godkjennes som styrer for serveringsbevillingen.
SAKSOPPLYSNINGER:
Brua bakeri og kafe as, org.nr. 915769721, søker om serveringsbevilling i leide kafelokaler i
Vestringsvegen 6, 2651 Østre Gausdal, tilhørende Gausdal kommune. Det skal også etableres
en liten uteservering men størrelsen er foreløpig ikke definert fra teknisk enhet, men dette vil
bli gjort i god tid før sesongen. Brua bakeri og kafe as eies av Turid Ottersen Hansen, f.
260869 og Petter Hansen, f. 031094, med 50 % hver. Marius Hansen, f. 250590, skal være
daglig leder på stedet og være styrer for serveringsbevillingen. Marius Hansen har bestått
etablererprøven for serveringsvirksomhet.
Driftskonseptet er bakeri og kafe med ordinært bakeriutsalg hvor alt bakes på stedet, samt en
betydelig kafe med matservering. Kafeens åpningstider blir fra søndag til torsdag kl. 0800 til
kl. 2300 og fra kl. 0800 til kl. 0100 på fredager og lørdager.
Kafeen skal være åpen på kveldstid når det er arrangementer i kultursalen og på dagtid
mellom kl. 1100 og kl. 1300 skal kafeen også fungere som kantine for Gausdal kommunes
ansatte. Menyen vil bestå av forskjellige typer lunsj og middagsretter, samt pizza og
påsmurte bakervarer i forskjellige varianter. Det er også tenkt å ta arrangementer som
bryllup, fødselsdager, julebord etc.
Søknaden er sendt Mattilsynet, lensmannen i Gausdal, helsesjefen i Gausdal, kemneren SørGudbrandsdal og Lillehammer region brannvesen. Sistnevnte bemerker at siden dette er et
forsamlingshus blir det betegnet som et særskilt brannobjekt, objekttype A og det innebærer
branndokumentasjon i form av brannvernperm som må etableres før kafeen tas i bruk.
Driverne av kafeen må ha opplæring i brannvern og en brannøvelse i forkant, der det også
inngår betjening av brannsentralen.
Fra Gausdal kommune, eiendomsavdelingen, v/Kjell Skarstad, opplyses det at disse
momentene blir gjennomgått med nye drivere før kafeen nyåpner. For øvrig er det ikke
innkommet bemerkninger til søker eller personer som er involvert i firmaet.
VURDERING:
Søknaden fra Brua bakeri og kafe as, m/vedlegg, oppfyller serveringslovens krav. De
involverte personer oppfyller lovens krav til vandel og med bakgrunn i dette samt
saksopplysningene foreslås det at serveringsbevilling innvilges
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende
innstilling:
Brua bakeri og kafe as, org.nr. 915769721, innvilges serveringsbevilling i leide kafelokaler i
Vestringsvegen 6, 2651 Østre Gausdal. Det innvilges også serveringsbevilling for et lite
uteområde, under forutsetning av at dette blir definert fra Gausdal kommune v/teknisk enhet i
samråd med lensmannen i forhold til evt. trafikale utfordringer.
Marius Hansen, f. 250590, godkjennes som styrer for serveringsbevillingen.
Det forutsettes at brannvernperm er på plass og at brannøvelse er gjort før åpning av kafeen.