Styret - Gausdal IL

Transcription

Styret - Gausdal IL
ÅRSMELDING FOR GAUSDAL SKILAG SESONGEN 2014-2015
Styret har bestått av: Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Vara
Linda Svendsrud
Ola Idar Løkken
Jon Fjeldet
Ina Rønningen
Stig Ottesen
Annvei Kalrud/Olaug S Pålhaugen
Utvalgsledere:
Bjørn Ødegård
Randi Siwertsvoll
Eirik Svinsaas
Jan Frode Sætherbø
Hopp/kombinert
Langrenn
Alpint
Økonomi
Medlemstall 2014/2015 er 166.
Årsmøtet for 2014 ble avholdt 28.april. Styret har siste år hatt 3 styremøter. Det har en god
del utvekslinger via e-post mellom styremedlemmene. Utvalgslederne har vært orientert om
styremøtene pr e-post og vært invitert inn til budsjettmøte og forberedende møte før
årsmøtet.
Representant i samarbeidende skilag har vært Ola Idar Løkken. Leder har representert
skilaget i Gausdal Idrettsråd og i Gausdal Il.
Anlegg:
Kremmerlibakken er arena for hopp og kombinert også i vinter. Anlegget fungerer bra og blir
mye brukt både av skilagets egne medlemmer og av andre hoppere som bruker anlegget til
trening. Kremmerlibakken er også brukt som arena for hopp- og kombinertrenn, både
nasjonale og regionale renn. Det er også kjøpt inn tråkkemaskin som er spesielt egnet for
hoppbakker, denne står fast i Kremmerlibakken. Tråkkemaskinen er kjøpt inn i samarbeid
med de andre skilagene i bygda og i samarbeid med kommunen. Felles langrennsmaskin skal
etter planen byttes ut i løpet av 2015 og utlegget Gausdal skilag har hatt på tråkkemaskin for
Kremmerlibakken vil da bli medregnet i fordeling av utgifter mellom lagene.
Lysløypa i Engjom er brukt i vinter til treninger for langrenn/kombinert og som arena for
avvikling av lysløyperenn. Styret ser at det jobbes svært godt i langrenn noe som resulterer i
en gledelig økning i antall startende på lysløyperenn.
Freeski/alpin benytter flerbrukshallen for barmarkstrening samt parken på Skei. Freeski har
vært aktive på arrangementsfronten og det er svært gledelig å se at mange unge i bygda
engasjerer seg. Freeski har også i år hatt samarbeid med turn om treninger.
Økonomi:
Det jobbes kontinuerlig med å skaffe penger inn i laget. Nye sponsormidler er innhenta i
forbindelse med anskaffelse av tråkkemaskin.
Det er mange utøvere som deltar i treningssamarbeid og er med på skirenn utenfor Gausdal
i flere grener. Dette er svært gledelig. Skilaget har også til enhver tid en eller flere utøvere i
NTG-systemet i flere grener. Det er vedtatt praksis i skilaget å støtte utøvere økonomisk
etter gitte retningslinjer. Denne støtten anses som et viktig bidrag for å legge til rette for at
utøvere kan satse på sin idrett etter de har kommet på et nivå hvor skilaget ikke lenger har
et egnet treningstilbud. Det er som kjent nødvendig med topper for å få bredde – og
omvendt. Styret ønsker at skilagets praksis med å støtte utøvere økonomisk videreføres,
men satsene for støtte kan med fordel justeres i takt med prisutvikling. Forutsetningen for at
skilaget kan bidra med denne støtten er at den økonomiske situasjonen tillater det. Fortsatt
høyt nivå på inngang av sponsormidler og dugnadsinnsats er avgjørende.
Arrangementer/dugnader:
Mange stiller opp og gjør en fantastisk jobb for skimiljøet i Gausdal. Det er videre en fast
dugnadsgjeng som gjør en god og nødvendig jobb for gjennomføring av WC i
Lysgårdsbakkene. Dette bidrar til gode inntekter for Gausdal skilag.
Samt flere arrangementer på Skei, som f.eks Skeikampenrennet og vintertriathlon.
Annet:
Det er fortsatt ingen avklaring ift skolesak og plassering av skileikanlegg. Det forventes at
dette avgjøres i nærmeste fremtid og at skileikanlegg vil bli et viktig fokusområde for skilaget
i sesongen som kommer.
Sportslig:
Det vises til årsmeldinger for utvalgene. Styret vil benytte anledningen til å gratulere utøvere
og funksjonærer med en flott gjennomført sesong.
Østre Gausdal 15.5.2015
Styret i Gausdal skilag
v/Linda Svendsrud