Presentasjon v/Marit Lang-Ree Finstad

Comments

Transcription

Presentasjon v/Marit Lang-Ree Finstad
Friluftslivets år FÅ 15
• Hva er Friluftslivets år?
En del av Nasjonal strategi for friluftsliv
2014-20, en satsing på friluftsliv i
hverdagen.
Profilen på FÅ15:
Friluftsliv i nærmiljøet,
fritidsfiske og kulturminner i
naturen som
opplevelsesverdi, skal gis
særlig oppmerksomhet
gjennom året.
Hvem ønsker FÅ15 å nå
Bredden av befolkningen.
Med særlig oppmerksomhet på
barn, ungdom og barnefamilier
Friluftslivets år i Gausdal
Gausdal ER en
friluftslivskommune, og
friluftsliv er viktig for
gausdølene.
-og derfor er dette en av
satsingene i kommuneplanen:
Vi planlegger og utvikler
framtidens bomiljøer på en måte
som gjør det enkelt og attraktivt
for barnefamilier å benytte den
nære naturen. Legge til rette for
mer friluftsliv der folk bor.
Friluftslivets år-kommune
• Støtte opp om lokale arrangementer og aktiviteter
i FÅ.
• Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens
planarbeid
• Stimulere kommunens barnehager og skoler til å
bruke naturen til lek og læring
• Satse på stien som aktivitetsanlegg
• Bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel i
kommunens folkehelsearbeid
• Arrangere Ordførerens tur
• Stille opp til bålsamtale eller annet møte med
friluftsorganisasjonene i kommunen.
I GODT SAMARBEID MED MANGE!
Åpningsarrangementet 13.januar!
Kommunen arrangerte dette stuntet i et godt, nært
og helt nødvendig samarbeid med Speideren, Røde
Kors, Sanitetsforeningen, BU, videregående, SNO,
Fjellstyret, Knutepunkt Langsua, Kittilbu
utmarksmuseum og alle de som bidro med at de
kom og lagde fest!
STOR TAKK!!!
Idedugnaden i november
• Er det noe derfra dere ønsker å ta med videre og gjøre i
løpet av året?
• Friluftslivets år-kalender for Gausdal?
• Publisere arrangementer på den nasjonale FÅ-kalenderen og
i fylkeskalenderen.
• Din Sti? http://www.friluftslivetsar.no/din-sti/
Røde Kors:
«Topptrim» for de med nedsatt bevegelsesevne.
Blåse liv i vegen/løypa for bevegelseshemmede på Værskei.
Gausdal fjellstyre:
Fjellstyret ønsker å gjøre seg mer synlig i FÅ15.
Mulighet for å ta «Langsuaknappen» for barn og unge. For mer innhold, ta kontakt
med Fjellstyret.
Nytt Fjellstyrekart blir lagd i 2015. GPS-logger på nyryddede stier og råk kan levers
Even Rønnebæk ila vinteren, så kommer det med i det nye kartet.
Gausdal historielag:
Setertreff i Gausdal vestfjell? Evt i kombinasjon med sykkeltur i regi av Kittilbu
Historiske vandringer
Gausdal videregående skole:
Rydding av stier i nærområdet, noe for Naturbrukslinja på vgs?
Klatrefelt på Roppa; kan idrettslinja utfordres til å drive klatreinstruksjon, for
eksempel for barnehager og skoler i Gausdal?
Kan idrettslinja/61 grader nord ha ansvar for aktiviteter på et evt
åpningsarrangement den 13.januar?
Speideren:Åpne for at familie og venner av speiderne kan delta på enkelte speideraktiviteter;
«nå er det din tur til å være speider».
Speidertinget har lagt noen satsinger for speiderne i FÅ15, og har bl.a. lokale
ambassadører i speiderkretsene.
Kittilbu utmarksmuseum:
«Tungtvannsekspedisjon» over fjellet.
Tema «motorferdsel i utmark».
Gausdalsdagen:
Forslag om utstilling i tilknytning til Gausdalsdagen; «Turutstyr gjennom tidene» på
kommunehuset.
Langsua nasjonalpark:
Er gjerne samarbeidspartner ved arrangementer som er relevante.
Naturvernforbundet:
Topptrimmen light går i 2015 i nærområdene, og skal være lett
turmål.
tilgjengelige

Similar documents