Oreid Vest - Varsel

Transcription

Oreid Vest - Varsel
VOLDA xx.07.2015
Tlf.direkte
Tlf.sentral
Mobil
E-post
Org.nr.
70 07 49 99
70 07 49 90
48 95 67 84
[email protected]
941 987 516 MVA
Grunneiere
Naboer
Offentlige og private høringsinstanser
Deres ref.:
Vår ref.: Heidi Istad
Varsel om oppstart av detaljregulering for Oreid Vest i Halden kommune
I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3, 12-8 og 12-14 kunngjøres oppstart av arbeid med privat
detaljregulering for Oreid Vest i Halden kommune.
Planområdet
Planområdet har et areal på ca 73 daa, og omfatter i hovedsak gnr. 146, bnr. 1, 33 og 34. Forslag til
planavgrensning er vist i kartutsnittet.
R:\2015\2231 Oreid bustadfelt\7 OFFENTLIGE KRAV OG BYGGESAKSBEHANDLING\78 Oppstart av planarbeid\2231 Varslingsbrev 20150702.docx
Rådg. ing. Per Mulvik AS
Holmen 7, 6100 Volda
Tlf: 70 07 49 90  Web: www.mulvik.no  [email protected]
Organisasjonsnr: 941 987 516 MVA  Bank: 3991.05.52205
PROSJEKTERING
BYGGELEDELSE
OPPMÅLING
TAKSERING




RÅDG.ING.  BYGGETEKNIKK  KOMMUNALTEKNIKK  BYGGELEDELSE  OPPMÅLING  TAKSERING
Området er i kommuneplanens arealdel, vedtatt 22.06.2011 avsatt til bebyggelse og anlegg og fremtidig
boligbebyggelse B15 og B16. Hoveddelen av planområdet omfattes av reguleringsplanen for Oreid 1,
vedtatt i kommunestyret 16.06.09, med mindre endring vedtatt u hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift
15.06.10.
Formål
Hensikten med reguleringsarbeidet er utbygging av boliger i form av eneboliger, tomannsboliger og ulike
flermannsboliger, samt et område i sør med bygninger for kombinert bruk til næring/forretning/bolig.
Tiltaket er vurdert til ikke å omfattes av forskrift om konsekvensutredning.
Forslagsstiller og planlegger
Forslagsstiller er Byggpartner AS. Planarbeidet skal utføres av Per Mulvik AS.,
Informasjon og medvirkning
For informasjon underveis i planarbeidet kan det tas kontakt med planlegger Per Mulvik As v/Heidi Istad på
tlf. 70074999/ 48 95 67 84 – e-post: [email protected]
Varslingsbrev og annonsetekst kan også finnes på kommunens nettside www.halden.kommune.no
Innspill og kommentarer til igangsatt planarbeid
Innspill til planarbeidet kan sendes til:
Per Mulvik AS
Holmen 7
6100 Volda
Eller elektronisk til: [email protected]
Alle innspill blir samlet, kommentert av planlegger og sammen med planforslaget sendt inn til kommunen
for behandling og utlegging til offentlig ettersyn. Det er derfor ikke nødvendig å sende kopi av innsigelsen til
kommunen.
Frist for innspill og kommentarer: 23.08.2014.
Mvh
For Per Mulvik AS
Heidi Istad
Planlegger
Vedlegg:
Side 2 av 3
R:\2015\2231 Oreid bustadfelt\7 OFFENTLIGE KRAV OG BYGGESAKSBEHANDLING\78 Oppstart av planarbeid\2231 Varslingsbrev 20150702.docx
RÅDG.ING.  BYGGETEKNIKK  KOMMUNALTEKNIKK  BYGGELEDELSE  OPPMÅLING  TAKSERING
-
forslag til planavgrensning i M1:1000
Oversiktskart
Ortofoto
Utsnitt fra kommuneplan
Plansituasjon
Referat fra oppstartsmøte med kommunen
Kopi:
Offentlige og private høringsinstanser:
 Halden kommune v. Plan, byggesak og geodata, Pb. 150, 1751 Halden
 Fylkesmannen i Østfold, [email protected]
 Østfold Fylkeskommune, [email protected]
 Østfold kollektivtrafikk, [email protected]
 Statens Vegvesen, Region Øst, [email protected]
 NVE -Region Øst, Pb.53, 6801 Førde, [email protected]
 Hafslund Nett Øst AS, Pb. 124, 1713 Grålum
 Telenor Networks v/Servicesenter for nettutbygging, [email protected]
 Halden historiske samlinger, Rød Herregård, Herregårdsveien 10, 1771 Halden
 Naturvernforbundet i Halden, Pb. 569, 1754 Halden
 Danseberget Vel v/Rino Ekenes, Danseberget 49, 1792 Tistedal
 Øberg og Omegn velforening v/Steinar Løberg, Øbergveien 54, 1793 Tistedal
Grunneiere/naboer
Adresse
Eiendom(gbnr.)
Side 3 av 3
R:\2015\2231 Oreid bustadfelt\7 OFFENTLIGE KRAV OG BYGGESAKSBEHANDLING\78 Oppstart av planarbeid\2231 Varslingsbrev 20150702.docx