Molde Venstre valgbrosjyre 2015

Transcription

Molde Venstre valgbrosjyre 2015
Molde kommune
Molde Venstre
Venstre setter
Folk først.
Vi satser på skolen og
barnehagene
Molde har fornyet mange av
skolebygningene, og har tilnærmet
full barnehagedekning.
Venstre vil:
Molde Venstre vil utvikle Molde
ved å satse på menneskene i
kommunen. Vi vil prioritere forebyggende tiltak i stedet for reparerende tiltak i ettertid.
venstre.no/molde
facebook.com/molde-venstre
✔ Etter- og videreutdanne flere
lærere
✔ Redusere byråkratiet i skolen
for å gi læreren tid til hver enkelt elev
✔ Prioritere ressurser til ordinær
undervisning i stedet for å
reparere gjennom spesialundervisning
✔ Jobbe for mobbefrie skoler
✔ Styrke helsesøstertilbudet
✔ Beholde en desentralisert
skolestruktur
Vi vil ha gode
velferdstilbud
Helse- og omsorgstilbudene må
tilpasses den enkeltes funksjonsevne slik at ressursene utnyttes
optimalt, og alle får et godt tilbud.
Venstre vil:
✔ Gjennomføre helse- og omsorgsplanen
✔ Gi økt tilbud om bistand i egen
bolig
✔ Opprette flere døgnbemannede
bofellesskap
✔ Tilby sjukeheimsplasser til de
som trenger det mest
✔ Styrke det kommunale barnevernet
✔ Etablere heldøgns barnevernvakt med nabokommunene
✔ Stimulere forebyggende helsearbeid
Vi vil ha verdiskaping
Kommunen skal være tilrettelegger for næringsutvikling, og vi
skal utvikle et attraktivt bo- og
arbeidsmiljø som rekrutterer nye
arbeidstakere til kommunen.
Venstre vil:
✔ Legge til rette arealer for
næringsutvikling
✔ Ikke øke satsene for eiendomsskatt og holde de kommunale avgiftene fortsatt lave
✔ Sikre et aktivt landbruk
✔ Sikre offentlige arbeidsplasser
i Molde
✔ Bruke Molde Næringsforum til
næringsutvikling
Vi vil ha en
miljøvennlig
bypakke og
E39-løsning
Venstre vil ta vare på
miljøet.
Molde har en fantastisk natur med
kort avstand til fjorden, Moldemarka, fjellene, lakseelver og andre
herligheter. Vi har frisk luft og rent
vann med lite forurensning, men
klimaendringer og tap av naturmangfoldet truer.
Venstre vil:
✔ Bevare strandsonen for allmennheten
✔ Legge til rette for et aktivt
friluftsliv
✔ Ta vare på naturen i kommunen
til glede og opplevelse
✔ Beskytte kommunens vassdrag
og sjøområder mot inngrep og
forurensing
✔ Beholde Moldemarka som friluftsområde uten utbygging
✔ Gjennomføre bypakken for å
bedre kollektivtilbudet hele
kommunen
✔ Bygge ut et sammenhengende
gang- og sykkelveisystem
gjennom hele Molde.
✔ Tilpasse E39 med lang tunnel og miljømessig best mulig
utforming
Venstres kandidater i Molde
1. Frøydis Austigard (1950)
Molde
"Jeg vil videreutvikle Molde
som regionsenter med fortsatt levende lokalsamfunn"
7. Beathe Bakken -83, Molde
8. Trygve Brunvoll -49, Molde
9. Øystein Eik -50, Sekken
10. Tore Hagseth -73, Molde
11. Geir Hammerø -62, Molde
2. Ola Betten (1959)
Bolsøya
"Vi må ta vare på Moldes
flotte natur"
3. Frank P. Stenløs (1972)
Istad
"I Molde skal by og land gå
hand i hand"
12. Frode Heimen -73, Molde
13. Eimar Louis Johansen -55,
Molde
14. Arvid Karlsen -39, Molde
15. Olbjørn Kvernberg -51,
Hjelset
16. Øivind Leren -57, Hjelset
17. Annhild Lorentzen -65,
Bolsøya
18. Elise Glasø Lothe -88,
Molde
19. Jorid Nerland -59, Molde
"Jeg vil ha en mobbefri skole
der elevenes rettigheter blir
ivaretatt"
5. Kjell Johan Vatne (1950)
Molde
"Framtida for oss er større
kommuner som samarbeider
for hele Møre og Romsdal
som egen region"
6. Susanne Must (1979)
Molde
20. Anne Oppigård -56, Istad
21. Egbert Pijfers -64, Molde
22. Børge Rød -82, Molde
23. Inger Paula Næss Skår -51,
Kleive
24. Geir Einar Solemdal -61,
Molde
25. Eirik Sti -93, Molde
26. Jens Petter Straumsheim -64,
Molde
27. Evy Strømme -56, Molde
28. Bjørnar Sørberg -66, Molde
29. Jan Petter Øines -60, Skåla
’’Jeg vil ha et levende sentrum også etter at butikkene stenger’’
Les mer om vår politikk og våre kandidater på våre nettsider.
venstre.no/molde
Foto: Øivind Leren og Molde Venstre (s. 2)
4. Nora K. Waagbø (1997)
Molde

Similar documents