Referat fra medlemsmøte ROR 17. oktober 2014

Transcription

Referat fra medlemsmøte ROR 17. oktober 2014
Referat fra medlemsmøte ROR 17. oktober 2014
Sted:
Rica Seilet hotell
Dato:
17. oktober kl 10:00 – 15:15
Til stede:
Sak 28 og 29/14 (kl 10-12):
Eide kommune: Ole Bjørn Moen, Egil Ekhaugen, Ove Silseth, Thor Jostein Dyrhaug. Nesset kommune: Rolf Jonas
Hurlen, Liv Husby, Edmund Morewood, Melvin Steinsvoll. Fræna kommune: Nils Johan Gjendem, Anders
Skipenes. Midsund kommune: Einar Øien, Per Håvard Klauset, Ketil Ugelvik. Rauma kommune: Lars Olav
Hustad, Oddbjørn Vassli, Torbjørn Rødstøl. Molde kommune: Torgeir Dahl, Frank Sæther, Arne Sverre Dahl.
Vestnes kommune: Tone Roaldsnes, Geir Inge Lien, Martin Kjøpstad. Aukra kommune: Merete Mikkelsen,
Ingrid Rimstad Husøy, Bernhard Riksfjord, Helge Kjøll jr. Sunndal kommune: Ståle Refsli. ROR: Dagfinn Aasen,
Britt Rakvåg Roald.
Fra sak 30/14:
Eide kommune: Ole Bjørn Moen, Ove Silseth, Thor Jostein Dyrhaug. Nesset kommune: Rolf Jonas Hurlen, Liv
Husby, Edmund Morewood. Fræna kommune: Nils Johan Gjendem, Anders Skipenes. Midsund kommune: Einar
Øien, Ketil Ugelvik. Rauma kommune: Lars Olav Hustad, Oddbjørn Vassli. Molde kommune: Torgeir Dahl, Arne
Sverre Dahl. Vestnes kommune: Geir Inge Lien, Martin Kjøpstad. Aukra kommune: Ingrid Rimstad Husøy,
Bernhard Riksfjord. ROR: Britt Rakvåg Roald.
Eksterne deltakere:
Helge Orten, Sissel Hol (sak 28 og 29/14)
Romsdal Regionråd, Torget 4, 6413 Molde
e-post: [email protected]
Telefon: +47 41 55 28 03
Saker til behandling
Sak 28 /14
Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak:
Medlemsmøtet godkjenner innkalling og sakliste
Sak 29/14
Prosjekt samfunnsutvikling og kommunestruktur
Innledning ved prosjektleder for Telemarksforskning Anja Kristin Salte Hjelseth
(vedlagt).
Noen innledende kommentarer:


Molde kommune anser Gjemnes som et aktuelt samarbeidsalternativ i en
kommune med flere ROR-kommune, men dette utredes ikke i dette
prosjektet.
Nesset kommune ønsker Sunndal kommune inkludert i et av sine
alternativer. Sunndal kommune var invitert til møtet, siden de hadde ytret
ønske om å delta i prosjektet.
Vedtak:


Medlemsmøtet godkjente følgende innretning for diskusjonen og konklusjon
om alternativer for utredning:
o Alle kommuner som er inkludert i et alternativ må ønske å være en
del av det alternativet. Hvis ikke tas ikke alternativet med i
utredningen.
o Utredninger som inkluderer kommuner utenfor ROR skal finansieres
separat
Medlemsmøtet i ROR stiller seg bak at følgende alternativer skal utredes:
 Alle kommunene i ROR
 Aukra- Eide-Fræna-Midsund-Molde
 Aukra-Eide-Fræna-Midsund
 Aukra-Fræna-Midsund
 Aukra-Midsund-Vestnes
 Eide-Fræna-Molde
Romsdal Regionråd, Torget 4, 6413 Molde
e-post: [email protected]
Telefon: +47 41 55 28 03





Sak 30/14
Nesset-Sunndal
Rauma-Vestnes
Fræna-Molde
Eide-Fræna
Aukra-Molde
Informasjon om Fylkeskommunens internasjonale satsning
– hva kan vi gjøre i lag og hvilke muligheter finnes for kommunene?
Presentasjon v/internasjonal koordinator Birgit Aarønæs (vedlagt)
Sak 31/14
Informasjon fra politiet - vold i nære relasjoner
Orientering ved politioverbetjent/koordinator - familievold og seksuelle overgrep,
Anniken Stormyr (vedlagt)
Sak 32/14
Sykehussaken - status
Orientering ved styreleder og daglig leder.
Sak 33/14
Informasjon fra Istad AS
Presentasjon ved Adm dir Istad AS Ivar Kosberg, daglig leder Istad Kraft Rune
Humlung og markedssjef Istad Kraft Anita Øyen. (vedlagt)
Sak 34/14
Eventuelt
Dialog om statsbudsjettet med stortingsrepresentant Helge Orten
Torgeir Dahl (sign)
Britt Rakvåg Roald (sign)
Styreleder
Daglig leder (sekretær)
Romsdal Regionråd, Torget 4, 6413 Molde
e-post: [email protected]
Telefon: +47 41 55 28 03