SHA-plan

Transcription

SHA-plan
 SHA‐plan for Prosjekt: 11352050 ved Berg skole nybygg : Gymsaler Ver. nr. Dato
0 1 2 3 26.11.2012 10.12.2012 10.06.2014 11.07.2016 Beskrivelse av viktigste endringer
Dokument opprettet Revidert i forprosjektfasen Revidert for tilbudskonkurranse Revidert for totalentreprise Skrevet av
Dag Øverbakke Dag Øverbakke Dag Øverbakke Dag Øverbakke Side 1 av 14 101220 ‐ 2.0 INNHOLD 1 Formål ......................................................................................................................... 3 2 Mål .............................................................................................................................. 3 3 Organisasjonskart ........................................................................................................ 3 4 Fremdriftsplan ............................................................................................................. 3 5 Risikoforhold ............................................................................................................... 3 5.1 Skole i drift .............................................................................................................................. 3 5.2 Arbeid nær installasjoner i grunnen ....................................................................................... 3 5.3 Arbeid nær høyspentledninger ............................................................................................... 3 5.4 Arbeid på steder med passerende trafikk .............................................................................. 3 5.5 Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme .................................. 3 5.6 Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff ........................................................................... 4 5.7 Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler ................................... 4 5.8 Arbeid som innebærer fare for drukning ............................................................................... 4 5.9 Arbeid i senkekasser der luften er komprimert ..................................................................... 4 5.10 Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr ......................................................................... 4 5.11 Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander ... 4 5.12 Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner .................................................... 4 5.13 Arbeid med montering og demontering av tunge elementer ............................................... 4 5.14 Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner .......................................................................................................................................... 4 5.15 Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov‐ eller forskriftsfestet krav til helsekontroll ........................................................................................................................... 4 5.16 Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner 4 5.17 Arbeid som innebærer brann‐ og eksplosjonsfare ................................................................. 4 5.18 Andre risikoforhold ................................................................................................................. 4 6 Rutine for avviksbehandling ........................................................................................ 4 7 Rapportering av uønskede hendelser ........................................................................... 5 8 Vedlegg ........................................................................................................................ 5 8.1 8.2 Vedlegg 1: Veiledning til risikoanalyse for SHA ..................................................................... 5 Vedlegg 2: Arkivnøkkel SHA‐perm ......................................................................................... 5 Side 2 av 14 101220 ‐ 2.0 1 Formål Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA‐planen) utarbeides for å ivareta § 7 i Byggherreforskriften. 2 Mål H‐verdi lik 0. 3 Organisasjonskart Det henvises til vedlegg ’SHA organisasjon’. 4 Fremdriftsplan Fremdriftsplanen skal beskrive når og hvor de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres. I fremdriftsplanene skal det være avsatt tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjonene. Fremdriftsplanen skal ta hensyn til samordning av de forskjellige arbeidsoperasjonene. Det henvises til vedlegg 2. Vedlegg 2 skal være den gjeldende fremdriftsplanen for prosjektet, nivå 2. Det betyr at SHA‐ planen må revideres og distribueres dersom fremdriftsplanen (nivå 2) blir revidert. 5 Risikoforhold Det skal beskrives spesifikke tiltak knytte til arbeid som kan innebære fare for liv og helse. Punktene 5.2‐5.17 er hentet direkte fra byggherreforskriftens § 8 pkt c) og skal som minimum vurderes. Det gjøres oppmerksom på at listen ikke er uttømmende. Punkter som ikke er relevante for prosjektet benevnes ”Ikke relevant”. Dersom risikoforhold og tiltak er fremkommet i risikoanalysen, skal disse beskrives disse under det aktuelle punktet med Risikoforhold: /Tiltak: . 5.1
Skole i drift For veiledning henvises til prosedyre ”SHA for gjennomføring av byggeprosjekter”. Spesifikke tiltak fremkommet i risikoanalysen. 5.2
Arbeid nær installasjoner i grunnen Spesifikke tiltak fremkommet i risikoanalysen. 5.3
Arbeid nær høyspentledninger Spesifikke tiltak fremkommet i risikoanalysen. 5.4
Arbeid på steder med passerende trafikk Spesifikke tiltak fremkommet i risikoanalysen. 5.5
Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme Spesifikke tiltak fremkommet i risikoanalysen. Side 3 av 14 101220 ‐ 2.0 5.6
Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff Problemstillingen er ikke aktuell for prosjektet. 5.7
Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler Problemstillingen er ikke aktuell for prosjektet. 5.8
Arbeid som innebærer fare for drukning Problemstillingen er ikke aktuell for prosjektet. 5.9
Arbeid i senkekasser der luften er komprimert Problemstillingen er ikke aktuell for prosjektet. 5.10 Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr Problemstillingen er ikke aktuell for prosjektet. 5.11 Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander Spesifikke tiltak fremkommet i risikoanalysen. 5.12 Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner Spesifikke tiltak fremkommet i risikoanalysen. 5.13 Arbeid med montering og demontering av tunge elementer Spesifikke tiltak fremkommet i risikoanalysen. 5.14 Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner Spesifikke tiltak fremkommet i risikoanalysen. 5.15 Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov‐ eller forskriftsfestet krav til helsekontroll Spesifikke tiltak fremkommet i risikoanalysen. 5.16 Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner Spesifikke tiltak fremkommet i risikoanalysen. 5.17 Arbeid som innebærer brann‐ og eksplosjonsfare Spesifikke tiltak fremkommet i risikoanalysen. 5.18 Andre risikoforhold Spesifikke tiltak fremkommet i risikoanalysen. 6 Rutine for avviksbehandling Avvik fra SHA‐planen skal rapporteres på vedlagte avviksskjema. Se vedlegg 3. Byggherren, de utførende og andre skal melde avvik. Side 4 av 14 101220 ‐ 2.0 KU skal følge opp alle avvik, dvs. å sørge for at avvikene blir behandlet og lukket. Byggherrens PL har beslutningsmyndighet til å lukke avvikene. 7 Rapportering av uønskede hendelser Uønskede hendelser skal rapporteres på egne skjemaer. Skjemaene er opptrykt i små blokker og er tilgjengelige for alle deltagerne i prosjektet. 8 Vedlegg 8.1
Vedlegg 1: Veiledning til risikoanalyse for SHA 8.2
Vedlegg 2: Arkivnøkkel SHA‐perm Side 5 av 14 101220 ‐ 2.0 8.1 VEILEDNING TIL RISIKOANALYSE FOR SHA 1
FORMÅL Dette dokumentet beskriver metodikk for gjennomføring av risikoanalyse for å kartlegge og vurdere risikofylte arbeidsoperasjoner og aktiviteter i UBF sine bygge‐ eller anleggsprosjekter. Allerede i utviklingsfasen av et prosjekt skal det utføres risikoanalyse for SHA. Etter hvert som prosjektet skrider frem skal det vurderes om det er behov for revidering og/eller nærmere detaljering av risikoanalysen. 2
Metode Risikoanalysen er basert på bruk av risikomatriser. Metoden tar utgangspunkt i:  Sannsynlighetsklasse (Tabell 1)  Konsekvensklasse (Tabell 2)  Risikomatrise (Tabell 3) Enkel fremstilling av fremgangsmåte for risikoanalyse, benytt vedlegg 1. 1. Beskrivelse av prosjektet (prosjektnr og anleggsnavn). Angi hvilken fase i prosjektet risikoanalysen er gjennomført for. Oppdateringer påføres, samt ansvarlige for analysen. 2. Beskrivelse av aktivitet/arbeidsoperasjon som inngår i prosjektet. Aktiviteter nummereres fortløpende pr revisjon. Pkt 1.1 er første punkt i revisjon 1. Pkt 2.1 er første punkt i revisjon 2. Pkt 2.2 er andre punkt i revisjon 2. Dette gir fleksibilitet til påføring av nye punkter i løpet av prosjektet. 3. Kartlegging og beskrivelse av uønskede hendelser/farekilder som kan oppstå i forbindelse med aktivitet/arbeidsoperasjon. 4. Vurdering av sannsynlighet (jf Tabell 1) og konsekvensene (jf Tabell 2) av de kartlagte uønskede hendelsene/farekildene. 5. Sammenstilling av resultatene fra pkt 4 i risikomatrise (iht. Tabell 3) 6. Utarbeidelse av risikoreduserende tiltak på aktivitet/arbeidsoperasjon som har høy risiko (rødt felt). Avbøtende tiltak vurderes på aktivitet/arbeidsoperasjon med akseptabel (middels/lav) risiko. Sammenstilling i vedlegg 1. Ansvar for oppfølging påføres. 7. Fortløpende vurdering mens prosjektet pågår av om det er behov for revidering og/eller nærmere detaljering av risikoanalysen. Dersom aktiviteter bortfaller pga endret risiko, skal dette, sammen med begrunnelse, dokumenteres i prosjektet. Side 6 av 14 Tabell 1 Kategorier for sannsynlighet Sannsynlighet Beskrivelse Risikoen vil kun oppstå under helt spesielle omstendigheter eller utover 5 år
Risikoen kan oppstå under sjeldne omstendigheter eller innen 5 år Risikoen kan oppstå på et eller annet tidspunkt årlig Risikoen kan oppstå under flere omstendigheter eller halvårlig 1. Usannsynlig 2. Lite sannsynlig 3. Mulig 4. Sannsynlig Risikoen vil oppstå under de fleste omstendigheter eller månedlig 5. Nesten sikkert Tabell 2 Kategorier for konsekvens Konsekvens Mennesker 1. Svært liten konsekvens Ingen personskade 2. Liten konsekvens Småskader, ikke varig 3. Middels konsekvens Alvorlig personskade 4. Stor konsekvens Dødelig skade, en person 5. Svært stor konsekvens Dødelig skade, flere personer Materiell Ubetydelige skader på materiell (< 50 000 kroner) Mindre skader på materiell (50 000 – 500 000 kroner) Betydelig skade på materiell (500 000 – 2 mill. kroner) Alvorlig skade på materiell ( 2 – 20 mill. kroner) Store materielle ødeleggelser (> 20 mill.kroner) Side 7 av 14 Tabell 3 Risikomatrise Sannsynlighet 5. Svært sannsynlig 4. Sannsynlig 3. Mulig 2. Lite sannsynlig 1. Usannsynlig Konsekvens 1. Svært liten Lav Lav Lav Lav Lav 2. Liten Middels Middels Lav Lav Lav 3. Middels Høy Høy Middels Middels Lav 4. Stor Høy Høy Høy Middels Middels 5. Svært stor Høy Høy Høy Høy Middels Lav Middels Høy Akseptabel risiko ‐ avbøtende tiltak er ikke nødvendig. Akseptabel risiko, men avbøtende tiltak bør vurderes. Uakseptabel risiko ‐ avbøtende tiltak er nødvendig Side 8 av 14 Prosjektnr: Utgavenr.: 1 2 3 3 Dato: 26.11.2012 Skole: Fase/ endring som krever ny utgave (beskriv): Dokumentet er opprettet i forprosjektfasen Utarbeidet av: Dag Øverbakke IDENTIFIKASJON AV FAREKILDER OG HANDLINGSPLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (S = sannsynlighet, K = konsekvens, R = risiko, R = S * K) Før inn verdien for S og K i risikomatrisen for hver aktivitet. Nr = utgavenr.løpenr Aktivitet/ arbeidsoperasjon Forslag til risikoreduserende Nr. (farekilder) Uønsket hendelse Mulige årsaker S K R tiltak m/stedsangivelse Skader på forbipasserende Dårlig sikring, manglende 3 3 9 Oppdatere riggplan. SJA for 1 Skole i drift i gjerder, løft over skolegård ol arbeider utenfor byggeområde. byggeperioden. Hele Tiltaksliste for skole i drift. Følge tiltaket. opp arbeider. 1 4 4 Utarbeide en korrekt graveplan. 2 Kontakt/omrøring kvikkleire Grunnbrudd. Dårlig kartlegging av faresone Sjekke denne med Geotekniker. i gravesone for nybygg. og dårlig planlegging. Uforsiktighet. 3 FØRINGER I SJAKT. FARE FOR FALL Fallfare Manglende sikringstiltak 2 3 6 Entreprenør skal utarbeide SJA. 4 HULLTAKING MED NEDFALL AV BETONG Nedfall av utsaget betong Manglende avsperringer og manglende stempling/sikring av kjernen. 2 3 6 Entreprenør skal utarbeide SJA. Side 9 av 14 Ansvar oppfølging Nr. 5 Aktivitet/ arbeidsoperasjon (farekilder) Uønsket hendelse m/stedsangivelse DEMONTERING AV Sprut på personer av vann EKSISTERENDE RØR. og faste gjenstander. Nedfall av deler. Mulige årsaker Forslag til risikoreduserende tiltak K R Arbeide med trykkutsatte rør. 2 2 4 Påse at entreprenør følger normale sikringstiltak., BL. Manglende sikringstiltak. 2 2 4 Påse at entreprenør følger normale sikringstiltak., BL. 6 MONTERING AV RØR. 7 VARME I FORBINDELSE MED Brann i anlegget ARBEIDER I TEKNISK ROM Manglende sikring av brennbart materiale 2 2 4 Entreprenør skal utarbeide SJA. 8 MONTERING OG DEMONTERING AV HIMLINGER Nedfall av gjenstander Manglende sikringstiltak 2 2 4 Entreprenør skal utarbeide SJA. 9 PERSONSIKKERHET IFM INNTRANSPORT MATERIALER OG UTSTYR Påkjørsel og klemfare Manglende avsperring og sikring 1 3 3 Entreprenør skal utarbeide SJA. Nødvendige avsperringer skal utføres. 10 PERSONSIKKERHET RUNDT BYGGEPLASS Påkjørsel og klemfare Manglende avsperring og sikring 1 3 3 Entreprenør skal utarbeide SJA. Nødvendige avsperringer skal utføres. 11 INNTRANSPORT AV Nedfall av last BÆRESYSTEM‐STÅLBJELKER Manglende sikring av last 1 3 3 Entreprenør skal utarbeide SJA. Nødvendige avsperringer skal utføres. Side 10 av 14 Ansvar oppfølging S Nr. 12 Aktivitet/ arbeidsoperasjon (farekilder) Uønsket hendelse m/stedsangivelse INNTRANSPORT OG Nedfall av last MONTERING AV VENTILASJONSAGGREGAT R Manglende sikring av last 1 3 3 Entreprenør skal utarbeide SJA. Nødvendige avsperringer skal utføres. Uenighet med Byantikvar forsinker rammesøknad. Dette er en overordnet risiko i for‐ og detaljprosjektfasen. * * * Arbeide frem detaljering av områder i tidlig fase av detaljprosjekt. Detalj‐
prosjekt Uenighet med Byantikvar forsinker reguleringsarbeid. Sterke nabokrefter har innsigelser på regulering og nybygning. Ombygging med full drift av Ulykker, Støy, Støv, skolen. Forurensing Dette er en overordnet risiko i for‐ og detaljprosjektfasen. * * * Detalj‐
prosjekt Miljøsanering kan forårsake utslipp av skadelige stoffer. * * * Verneverdige trær Generell aktivitet kan føre til skader på trær. Graving kan føre til skader på røtter. * * * Varsle regulering omgående. Nabomøte/informasjon? Ombyggingsområder må ha klare fysiske grenser. Miljøsanering utføres utenfor skolens driftstider. Ved hovedombygging gymsal må hele bygget sperres av. Løft av dekke‐
elementer. Gjennomføringsplan. Avklaring med kommune/bymiljøetaten. Marksikkringsplan. Oppdatert riggplan og tilstrekkelige sikringstiltak. 14 Regulering og rammesøknad nybygg. 16 Rotsone til trær evt i konflikt med nybyggets plassering.Skader på trær som skal/bør beholdes. Side 11 av 14 Ansvar oppfølging K Rammesøknad ombygging og hovedombygging. 15 Forslag til risikoreduserende tiltak S 13 Mulige årsaker Detalj‐
prosjekt Detalj‐
prosjekt Nr. 17 Aktivitet/ arbeidsoperasjon (farekilder) Uønsket hendelse m/stedsangivelse Bytting av trafo Strømstøt 18 Graving av grøfter ifm kabler mellom byggene Strømstøt og brudd på kabler og VA rør 19 Montasje av utstyr i høyden Fallulykker 20 Riving Strømstøt Forslag til risikoreduserende tiltak S K R Feil under arbeid. Dårlig planlagt arb. operasjon 1 4 4 Planlegge arbeidet. Dette er krav i forskrifter om planlegging og sikkerhetsansvarlige Ikke godt nok innmålt kabler og ledninger i grunnen. Ikke kartlagte kabler og ledninger i grunnen Dårlig sikring 2 3 6 Innmåling mot underlag fra Geomatikk 2 3 6 Sikre arbeid i høyde. Sperringer av sjakter Ikke skrudd av strømmen på hele anlegget når det skal rives 3 2 6 Planlegge arbeidet. Måle før man river. Lås på automatsikringer og merkeskilt 4
Risikomatrise Sannsynlighet 5. Nesten sikkert 4. Sannsynlig 3. Mulig 2. Lite sannsynlig 1. Usannsynlig Konsekvens 1. Svært liten 2. Liten 20 5,6,7,8 3. Middels 1 3,4,18,19 9,10,11,12 4. Stor 2,17 5. Svært stor Momenter markert med * er risiko som tilkommer i prosjekteringsfasen Side 12 av 14 Ansvar oppfølging Mulige årsaker Dokumenter ‐ Undervisningsbygg Hoved‐
ansvar SHA‐
tavle UBF HMS‐
tavle HB SHA‐plan (M) BH X 1.1 Vedlegg 1: Organisasjonskart for SHA (M) BH X X 1.2 Vedlegg 2: Fremdriftsplan BH X X 1.3 Vedlegg 3: Avviksskjema til SHA‐plan (M) BH X 1.4 Vedlegg 4: Risikoanalyse prosjekteringsfasen (M) BH X 1.5 2 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 Risikomatrise for utførelsesfasen (M) Avtaler ‐ Rapportering Referat fra Overleveringsmøte 1 SHA (M) og Overleveringsmøte 2 SHA (M) Avtaler; PL (M)/BHR (M), KP (M), KU (M), HB (M) Behandling i lokalt AMU Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet
Månedsrapporter SHA (M) Kontrollskjemaer : KU del 1 (M) , Sjekkliste byggeplass (M) , Sjekkliste SHA (M) Referat fra SHA‐koordineringsmøter mellom BHR og KP (M) Referat fra SHA‐koordineringsmøter mellom BHR, HB og KU (M) Referat fra Ledelsesbefaringer Planer Riggplan Varslingsplan UBF ‐ ved ulykker, skader og alvorlige nestenulykker (M) Avtaler ‐ Informasjon Samordningsavtale, fortløpende ajourført med alle virksomheter (UBFs Utvidede samordnerskjema) (M) BH BH BH BH BH BH BH X X X BH BH BH BH HB X X X X X 8.2 SHA – PERM (Arkivnøkkel) 1 SHA‐plan og risikoanalyse 1.0 2.5 2.6 2.7 2.8 3 3.0 3.1 4 Dokumenter / henvisninger ‐ Entreprenør 4.0 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 6 6.0 6.1 6.2 Overføring av rollen som hovedbedrift (M) SHA‐informasjon og presentasjoner/agenda/møtereferat fra informasjonsmøter/allmøter Samordningsavtaler HB – UE / SE (M) Planer Varslingsplan HB – Internt i prosjektet Aktivitetsplaner til skolen (M) Prosedyrer ‐ Rapportering Prosjektspesifikke SHA‐prosedyrer (inkl. rutiner for felles bruk av maskiner/utstyr, inn‐/uttransport, etc.) Entreprenørenes IK‐systemer m/sikkerhetsrutiner for farefulle arbeidsoperasjoner Rapportering av uønskede hendelser, avvik, skader, etc. (M) + Skjema for loggføring av avvik (M). Utfylte avviksskjemaer. Statistikk / trender på byggeplassen HB HB HB HB HB HB HB X HB Side 13 av 14 101220 ‐ 2.0 X ved behov X ved behov X X X ved behov Dokumenter / henvisninger ‐ Entreprenør SHA – PERM (Arkivnøkkel) 7 Protokoller – Sikker Jobb Analyser Referater Vernerundeprotokoller (M), Referater Samordningsmøte (m/ samordningsrunde) Referat fra eventuelle SHA/HMS ‐ møter/vernemøter Sikker Jobbanalyse (Logg + utfylte SJAer) Dokumentasjon Inntakskontroll (personlig sikkerhetsinstruks (PSI) inkl. kopi av grønt ID‐kort og sertifikater/ kompetansebeviser, etc.) Dokumentasjon på maskiner og utstyr. Logg over årlig kontroll. Kontrollskjemaer for stillaser over 5 m. Dokumentasjon av Kontroller/inspeksjoner/revisjoner, etc. av UEs internkontrollsystem. Dokumentert opplæring på byggeplass. Logg. RENT, TØRT BYGG RTB ‐ plan for byggeplassen. Definisjoner (hvor og når), grønn‐, gul‐, rød‐ sone. Prosedyrer for RTB inkl. Renholdsnivå og renholdskvalitet. Referat fra rydderunder. Lønns‐ og arbeidsvilkår Risikovurdering. Oversikt over gjennomførte kontroller HB. Oversikt over gjennomførte kontroller KU. Oversikt over relevante lover og forskrifter relatert til SHA for prosjektet (M) (lovene og forskriftene skal være tilgjengelige, jf. blankett 100918) Distribusjonsliste for SHA‐plan (M) (alle kontraktspartnere) Kopi av det elektronisk stoffkartotek (PXC) skal finnes i egen perm merket med "Stoffkartotek". Produktene skal være sortert pr. handelsnavn. 7.0 7.1 7.2 8 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 9 9.1 9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 11.0 D S SHA‐
tavle UBF HMS‐
tavle HB X X HB HB HB/BH HB HB HB HB BH/HB HB KU BH/HB X X Hoved‐
ansvar HB HB HB HB HB HB (M) betyr at det finnes en mal for dokumentet i ProSmart. Hvor BH er ansvarlig skal malen benyttes. Side 14 av 14 101220 ‐ 2.0