laste det ned - Statens pensjonskasse

Transcription

laste det ned - Statens pensjonskasse
Søknad om boliglån
BOKMÅL
Søknad mottatt
PERSONOPPLYSNINGER
Fornavn:Etternavn:
Fødselsnummer (11 siffer):
Telefon:E-post:
Adresse, nåværende:
Postnummer:Poststed:
Ved kjøp av ny bolig, oppgi:
Adresse, ny bolig:
Postnummer:Poststed:
Oppgjørsdato ved kjøp:
Sivilstatus: Kryss av:
Ugift
Samboer
Separert
Gift
Registrert partner
Enke/enkemann
Ektefelles/samboers/registrert partners fornavn:
Etternavn:
Fødselsnummer (11 siffer):
Antall barn:
Barnas fødselsår:
Hustandsmedlemmer i alt:
TJENESTEFORHOLD
Fylles ikke ut av pensjonister
Arbeidsgiver:E-post:
Adresse:
Postnummer:Poststed:
Lånesøkers stilling:
Fast
Engasjement
Tilsetningstidspunkt:
S017-BM
Pensjonsordningen for apotekvirksomhet administreres av Statens pensjonskasse, Pb 10 Skøyen, 0212 Oslo
Telefon: 22 24 15 70 E-post: [email protected] Internett: www.spk.no/apotek
Side 1 av 4
Søknad om boliglån
BOKMÅL
LÅNEFORMÅL
Lånet skal benyttes til: Kryss av:
Kjøp av borettslagsleilighet
Oppussing/utbedring av bolig
Kjøp av selveierbolig/selveierleilighet
Refinansiering av lån
LÅN
Ønsket beløp:
kroner
Total avdragstid (inkl. avdragsfrihet):
år
Antall avdragsfrie år:
Forfall: Kryss av:
Månedlig
Kvartalsvis
Halvårlig
Avdragstype: Kryss av:
Serie
Annuitet
FINANSIERINGSPLAN VED KJØP AV NY BOLIG
Låneinstitusjon
Lånebeløp
Lån med 1. prioritet
kr.
Lån med 2. prioritet
kr.
Lån med 3. prioritet
kr.
Lån med 4. prioritet
kr.
Egenkapital
kr.
= Kjøpesum
kr.
GJELD
Før opp all gjeld til andre banker/institusjoner, kortgjeld, privat gjeld og studielån for lånsøker og eventuell ektefelle/samboer.
Låneinstitusjon
Lånnummer/kontonummer
Restgjeld inkl. renter
Skal innfris helt eller delvis
av nytt lån i Statens pensjonskasse
Ja
Nei
kr.
Ja
Nei
kr.
Ja
Nei
kr.
Ja
Nei
kr.
Ja
Nei
Pensjonsordningen for apotekvirksomhet administreres av Statens pensjonskasse, Pb 10 Skøyen, 0212 Oslo
Telefon: 22 24 15 70 E-post: [email protected] Internett: www.spk.no/apotek
S017-BM
kr.
Side 2 av 4
Søknad om boliglån
BOKMÅL
SIKKERHET
SelveierGnr.:Bnr.:Seksjon/festenr.:Kommune:
BorettslagOrg.nr.:Borettslag:
Andelsnr.:Forretningsfører:
HUSSTANDENS ØKONOMI
Månedlig beløp
Husstandens brutto arbeidsinntekt:
kr.
Husstandens trygdeinntekt:
kr.
Barnetrygd:
kr.
Barnebidrag:
kr.
Andre dokumenterte inntekter:
kr.
Skattetrekk (oppgis i kroner):
kr.
Fellesutgifter/husleie:
kr.
Barnehage / privat barnepass:
kr.
Betalt barnebidrag:
kr.
Antall biler:
VEDLEGG
Selveierbolig
• Kopi av kjøpekontrakt (kreves kun ved kjøp av bolig)
• Kopi av takst/verdivurdering
• Kopi av eventuell festekontrakt
• Kopi av siste måneds lønnsslipp (hele husstanden)
• Kopi av siste års selvangivelse (for hele husstanden)
Borettslagsleilighet
• Kopi av kjøpekontrakt (kreves kun ved kjøp av bolig)
• Kopi av takst/verdivurdering
• Kopi av vedtekter dersom borettslaget er frittstående
• Kopi av siste måneds lønnsslipp (for hele husstanden)
• Kopi av siste års selvangivelse (for hele husttanden)
tatens pensjonskasse forbeholder seg retten til å godkjenne takst/verdivurdering. Takstgebyr, gebyr for tinglysing/notifikasjon,
S
­forsikringsattest o.l. betales av lånsøker.
S017-BM
Pensjonsordningen for apotekvirksomhet administreres av Statens pensjonskasse, Pb 10 Skøyen, 0212 Oslo
Telefon: 22 24 15 70 E-post: [email protected] Internett: www.spk.no/apotek
Side 3 av 4
Søknad om boliglån
BOKMÅL
ANDRE OPPLYSNINGER ELLER KOMMENTARER
SIGNATUR
De gitte opplysningene er korrekte og fullstendige.
Jeg bekrefter at boligen skal benyttes som helårsbolig. Med helårsbolig forstås adresse jeg er registrert med i Folkeregisteret.
Samtidig gir jeg Statens pensjonskasse fullmakt til å innhente relevante kredittopplysninger.
Sted:
Dato:Lånesøkers underskrift:
TIL BRUK I STATENS PENSJONSKASSE
Løpende lån som skal innfris Lån nr.:Saldo:
Lån innvilges med kroner:
Innstilling:Sign.:
Utbetaling:Sign.:
Godkjenning:Sign.:
Konterer:Sign.:
S017-BM
Pensjonsordningen for apotekvirksomhet administreres av Statens pensjonskasse, Pb 10 Skøyen, 0212 Oslo
Telefon: 22 24 15 70 E-post: [email protected] Internett: www.spk.no/apotek
Side 4 av 4