Les tariffinformasjon her

Transcription

Les tariffinformasjon her
Tariffinformasjon
Oslo, 20. april 2016
Denne informasjonen er sendt til alle tillitsvalgte i Apotek 1, Boots og ikke
kjedeeide apotek i Virkeområdet.
Vennligst informer deres medlemmer om innholdet.
ENIGHET I FORHANDLINGENE PÅ FARMASIAVTALEN
Parat/Farmasiforbundet og Virke kom sent i går kveld til enighet i de sentrale forhandlingene på
Farmasiavtalen. Det skal nå gjennomføres lokale forhandlinger på kjedenivå eller i det enkelte
apotek.
De viktigste punktene partene kom til enighet om:
Økonomi

Det gis et generelt tillegg til alle på kr 1,- pr time.
I tillegg gis det kr 1,- pr time til ansatte med 8 års ansiennitet eller mer, dvs.
at rundt 75% av Farmasiforbundets medlemmer får et lønnstillegg på kr 2.per time i år Lønnsreguleringen gjøres gjeldende fra 1. april 2016.

Minstelønnsnivået er regulert opp og de nye minstelønnssatsene
fra 1. april 2016 blir som følger:
Stillings0 år
Benevnelse
Apotektekniker
310 000
Apotekmedarbeider 280 000
4 år
8 år
12 år
320 000
335 000
355 000
330 000
Øvrige endinger
Arbeidstid
Det er gjort endringer i § 5 om arbeidstidens inndeling og plassering. Endringen
innebærer at den alminnelige arbeidstid nå kan plasseres mellom kl. 08:00 og
22:00 (tidligere kl. 21:00) mandag-fredag og mellom kl. 08:00 – 20:00 (tidligere kl.
18:00) på lørdager.
Videre er tidligere begrensning på arbeidstid etter kl. 17.00 utvidet fra høyst 2
ganger i løpet av ukens fem første dager til høyst 4 ganger pr uke, dog begrenset
til 12 dager i løpet av en måned. Disse endringene var nødvendige for å tilpasse
avtalen til det som er dagens realiteter, og vil for mange ikke innebære noen
endringer.
Utvalgsarbeid i perioden
Partene er enige om å sette i gang et utvalgsarbeide som skal se nærmere på
lønnsdannelse og arbeidstid i tariffområdet, som skal være ferdig innen april
2017.
www.parat.com
I forhold til de utredninger som foregår i offentlig og privat sektor, ble partene i
tillegg enige om å ha en dialog rundt ulike tariffspørsmål i tariffperioden.
Protokoll fra forhandlingene vedlegges.
Forhandlingsutvalget
En særskilt takk til forhandlingsutvalget ved Inger Johanne Opseth og Venke
Høyland fra Boots og Monika Nilsen fra Apotek 1 for kloke innspill, godt humør og
utholdenhet 
Eventuelle spørsmål om forhandlingsresultatet kan rettes til undertegnede eller
forhandler Thomas Lilloe, [email protected], mobil 917 63 509.
Med vennlig hilsen
Renate Messel Hegre
Forhandlingsleder
Epost: [email protected]
Mobil + 47 926 07 351
1.
§ 3.2 Lokale forhandlinger
Nytt punkt f) Etterutdanning:
Etter- og videreutdanning gjennomført og bestått i henhold til § 10, skal tas med som
grunnlag for i individuelle vurderinger.
2.
§ 10 Kompetanse- etter og videreutdanning
Nytt punkt 10.2
Kompetanseplanen bør:

Ajourføres årlig

Motivere til faglig utvikling

Beskrive de konkrete tiltak for kompetanseutvikling

Inneholde planer for gjennomføring av kompetanseutviklingen
Nytt punkt 10.4
Apotekmedarbeider har rett til permisjon for videreutdanning til apotektekniker. For
ansatte apotekmedarbeidere i stillinger der det normalt ansettes apotekteknikere skal
vedkommende iht. den enkeltes individuelle kompetanseplan gis mulighet for å
gjennomføre nødvendig fagutdanning til apotektekniker. Arbeidsgiver dekker eventuelle
kursutgifter, læremateriell og eksamensutgifter. Det skal legges til rett for at arbeidstaker
gis mulighet til å gjennomføre videreutdanningen kombinert med jobb, for eksempel slik at
det sette opp arbeidsplaner som gis mulighet til å tas fri hele dager eller tilpasse
arbeidsplanen til videreutdanningen.
Nytt punkt 10.7
Det vises for øvrig til tilleggsavtale VI til gjeldende hovedavtale mellom Virke og YS.
3.
Til protokollen:
Mandat for et utvalg på lønn og lønnssystem:
Partene er enige om at det – innen avtaleområdet – er utfordringer knyttet til
lønnsdannelse. Partene er derfor enige om å utrede:





Hvordan lønnsdannelsen best kan tilpasses bransjens utfordringer
Hvilke alternative lønnssystem som kan fungere for bransjen
Omfang, nivå og betydning av minstelønn
Alternative garantibestemmelser tilpasset bransjen om medlemmene på
overenskomsten
Statistikk og tallgrunnlag som bidrar til effektive sentrale og lokale forhandlinger
Utvalget skal bestå av inntil tre personer fra hver av partene. Utvalget skal være ferdige
innen 1. april 2015. Virke innkaller til første møte, som skal avholdes innen 15. september
2014.
Som en avslutning ville jeg ha rettet en stor takk til de øvrige i forhandlingsutvalget for
gode innspill, utholdenhet og godt humør.
Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Thomas Lilloe, forhandler, Mob. +47 91 76 35 09, [email protected]
Renate Messel Hegre, forhandler, Mobil 926 07 351, [email protected]

Similar documents