Søknad internasjonale erfaringsmidler

Transcription

Søknad internasjonale erfaringsmidler
Landsstyret Sakspapir
Møtedato
Ansvarlig
Saksbehandler
Saksnummer
Gjelder
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
28.11.2014-30.11.2014
Arbeidsutvalget
Alexander Sæbø Løtvedt
LS2 02.06-14/15
Søknad internasjonale erfaringsmidler Sekretariatet for studentenes fredspris Fredsprosjektet
Vedlegg til saken:
1. Søknad Sekretariatet for Studentenes fredspris
2. Prosjektskisse - Fredsprosjekt 2015
3. Fremdriftsplan Fredsprosjekt
4. Budsjett og finansieringsplan
SØKNAD INTERNASJONALE ERFARINGSMIDLER - SEKRETARIATET FOR
STUDENTENES FREDSPRIS - FREDSPROSJEKTET
FORMÅL
Behandle søknad fra Sekretariatet for Studentenes fredspris om støtte på 100 000 kroner fra
internasjonale erfaringsmidler.
SAKSPRESENTASJON
ISFiT er en internasjonal studentfestival som arrangeres hvert år i Trondheim. Siden 1999 har
Studentenes fredspris blitt delt ut under festivalen, og Sekretariatet for Studentenes fredspris
følger opp de tidligere vinnerne gjennom Fredsprosjekt. Målet til Fredsprosjekt er «å øke effekten
av Studentenes fredspris for tidligere vinnere gjennom konkrete og aktive prosjekter».
Årets Fredsprosjekt skal følge opp to tidligere vinnere av Studentenes fredspris: Vinneren fra 2011,
Dusko Kostic, som arbeider med integrering av romfolk i utdanning og samfunn i Kroatia, og
Zimbabwe National Student Union (ZINASU) som arbeider med å bedre studenters rettigheter og
ytringsfrihet i Zimbabwe.
Det søkes totalt om 100 000 kroner. Fredsprosjekt tidligere også fått støtte fra NSO, ofte i
størrelsesorden 30 000-45 000 kroner. Støtte har både skjedd over budsjett og over fond. Grunnen
til at det søkes om et høyere beløp i 2014, er at det denne gangen er to tidligere prosjekter som
skal følges opp og en del ekstra utgifter til oppfølgingsprosjektet i Kroatia.
Ettersom retningslinjer for NSOs fond paragraf 2.3 sier at søknader over 50 000 kroner må
behandles av landsstyret i NSO, sendes saken direkte til landsstyret.
VURDERING
I paragraf 3.1 i NSOs retningslinjer står det at «andre samarbeidspartnere også kan være
støtteberettiget», og ISFiT – Fredsprosjektet vil kunne gå under denne betegnelsen. Samme
paragraf ble benyttet da landsstyret i NSO innvilget støtte til SAIHs kampanje på forrige møte. At
ISFiT – Fredsprosjektet kan være en støtteberettiget organisasjo, betyr imidlertid ikke at
landsstyret må innvilge støtte, selv om søknaden oppfyller retningslinjene. Det er opp til NSOs
landsstyre å vurdere om dette skal være noe man ønsker å prioritere midler til.
LS2 02.06-14/15 Søknad internasjonale erfaringsmidler - Sekretariatet for studentenes fredspris Fredsprosjektet
2 sider
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
I retningslinjene for NSOs fond, står følgende om formålet til internasjonale erfaringsmidler:
Fondets formål er å gjennomføre internasjonale prosjekter som kan bidra til å realisere
organisasjonens formål. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, kompetansehevende
reiser, markeringer, informasjonsmateriell, deltakelse eller arrangering av internasjonale seminarer
osv.
Det er levert en omfattende søknad om Fredsprosjektet 2015 og det virker som et solid prosjekt.
Søknaden oppfyller etter arbeidsutvalgets oppfatning NSOs retningslinjer for fond, og vil være
studentpolitisk relevant. 100 000 kroner er imidlertid en høy sum å tildele enkel søknad, selv om
det er et viktig og solid prosjekt. Det er ved tidligere år ikke bevilget så store summer til ISFiT.
Arbeidsutvalget innstiller derfor i stedet på å innvilge halve summen, 50 000 kroner fra
internasjonale erfaringsmidler til prosjektet.
Det står pr. dags dato 665 816 kroner igjen på fond for internasjonale erfaringsmidler. Dette er
midler som blir stående fra et år til det neste, og det kommer ingen nye midler på fondet dersom
ikke det overføres nye midler gjennom NSOs budsjett.
INNSTILLING


Landsstyret i NSO innvilger 50 000 kroner fra internasjonale erfaringsmidler til Sekretariatet
for Studentenes Fredspris for Fredsprosjekt.
Pengene utbetales når aktivitetsrapport og regnskap er levert.
LS2 02.06-14/15 Søknad internasjonale erfaringsmidler - Sekretariatet for studentenes fredspris Fredsprosjektet
side 2
LS2 02.06-14/15 Søknad internasjonale erfaringsmidler - Sekretariatet for studentenes
fredspris - Fredsprosjektet
vedlegg 1
1
VEDLEGG 1: SØKNAD SEKRETARIATET FOR STUDENTENES FREDSPRIS
2
3
SØKNAD OM STØTTE TIL FREDSPROSJEKT 2015
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Oppfølgingsprosjekt for tidligere vinnere av Studentenes fredspris
Studentenes Fredspris
ISFiT
Postterminalen NTNU
N-7491 Trondheim
NORWAY
Referanseperson:
Simon Indrøy Risanger
Nestleder, Fredsprosjekt
[email protected]
+47 468 90 211
Medlemslag: NTNU
Til:
19
Norsk Studentorganisasjon
20
v/ Edvin Søvik
21
Søker på fond for internasjonale erfaringsmidler.
22
Søknadsbeløp: 100 000 kr.
23
24
25
26
27
28
Om Fredsprosjekt
Fredsprosjekt oppsto etter behov fra tidligere vinnere av Studentenes fredspris (SFP) om
oppfølging og støtte til å fortsette deres viktige arbeid. Hovedmålet til prosjektet er å øke effekten
av Studentenes fredspris for tidligere vinnere gjennom konkrete og aktive prosjekter. Hovedfokuset
for prosjektet er alltid på vinnerne og hvordan man kan støtte dem på best mulig måte, i tillegg til å
ha en bærekraftig langtidseffekt.
29
30
31
32
33
34
35
Studentenes fredspris er en pris som deles ut på vegne av alle norske studenter til en student eller
studentorganisasjon som har gjort en fremragende innsats for fred, menneskerettigheter og
demokrati. Prisen har blitt delt ut annethvert år under Den Internasjonale Studentfestivalen i
Trondheim (ISFiT) siden 1999 og årets vinner er lærerstudenten og poeten Aayat Alqormozi fra
Bahrain. Årets Fredsprosjekt skal fokusere på studentorganisasjonen ZINASU fra Zimbabwe som
kjemper for demokrati og ytringsfrihet og Dusko Kostic som arbeider for integrering av romfolk i
utdannelse og samfunn i Kroatia. Disse er vinnere av SFP fra henholdsvis 2003 og 2011.
36
37
38
39
40
41
Vinner Studentenes Fredspris 2011 – Dusko Kostic
Dusko Kostic er selv romfolk og driver senteret LUNA. Hovedfokuset til Kostic er å nedkjempe
fordommer romfolk møter i Kroatia. Dette gjør han med å skape en nøytral arena på LUNA både
for romfolk og kroatere. I tillegg arbeider han med integrering av romfolk i utdanning og
arbeidsmarkedet i Kroatia. Dette for å vise viktigheten av å bidra i samfunnet, samtidig som han
påpeker viktigheten av deres kultur og identitet. Til tross for sitt gode arbeid blir Kostic selv utsatt
3 sider
42
43
for mange fordommer, rett og slett fordi han selv er romfolk også. Oppfølging av Dusko Kostic er et
lavrisiko prosjekt og faller godt inn i ISFiT sin målsetning om å skape fordomsreduksjon.
44
45
46
47
48
49
50
51
52
En delegasjon fra Fredsprosjekt reiste i sommer ned til Dusko Kostic for å treffe han og se med
egne øyne hans arbeid. I løpet av et par dager hadde Fredsprosjekt vært i samtaler med lokal
radio, nasjonalt TV og hatt en rekke møter med lokale myndigheter. Fra å gi ingen støtte har det
nå blitt tilrettelagt et felles samarbeid om å bygge opp et nytt kontor til LUNA. Det gamle kontoret
er lite og svært slitt og ødelagt. I byggingen av det nye kontoret vil lokale myndigheter stille med
faglært arbeidskraft og Kostic med frivillige romfolk – et prefekt eksempel på Kostic sitt mål om
integrasjon og fordomsreduksjon. Fredsprosjekt har i samarbeid med Kostic et ønske om å støtte
med finansiering av materialer. I tillegg ønsker fredsprosjekt å invitere Kostic til ISFiT-festivalen i
2015 for å dele sine tanker og erfaringer rundt temaet, gjennom seminarer og sermonier.
53
54
55
56
57
58
59
Vinner Studentenes fredspris 2003 – ZINASU
Zimbabwe National Student Union (ZINASU) er en aktiv studentorganisasjon i Zimbabwe som
kjemper for studenters rettigheter. Under Robert Mugabe er ytringsfriheten lav og forholdene som
student dårlige, ettersom studenter blitt sett på som en trussel mot styresettet. ZINASU driver
risikofylt arbeid, og medlemmer blir ofte arrestert og torturert etter demonstrasjoner. For mange
studenter fører dette til frykt for å demonstrere, imens andre ser på dette som en desto større
årsak til å kjempe for rettigheter. ZINASU har også blitt en stemme for demokrati i Zimbabwe.
60
61
62
63
64
65
Fredsprosjekt vil i samarbeid med ZINASU forbedre deres arbeidsvilkår og sikkerhet. Dette vil
gjøres ved hjelp av lokalt seminar som holdes i Zimbabwe i januar. Hovedfokuset vil være å
opparbeide en sikkerhetsmanual og opparbeide en solid organisasjonsstruktur og
nettverksbygging. Dette anser Fredsprosjekt at vil styrke ZINASU som organisasjon og gjøre dem
mer bærekraftig mot fremtiden. Fredsprosjekt er i god dialog med SAIH og Amnesty International
om hvordan å oppnå mest mulig suksess i dette prosjektet.
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Hvorfor søke NSO?
Fredsprosjekt søker støtte hos Norsk Studentorganisasjon grunnet prosjektets fokus på studenter
og deres rettigheter. Vi er frivillige studenter som arbeider for å bedre situasjonen og vise
solidaritet til andre studenter. Dermed er prosjektet med ZINASU aktuelt ettersom de fungerer som
en stemme for undertrykte studenter i Zimbabwe. Ved å øke deres sikkerhet og å styrke deres
situasjon kan ZINASU utføre trygt og forbedret arbeid. Dette er ikke bare positivt for dem som
organisasjon, men for alle studenter i Zimbabwe og deres rettigheter. Fredsprosjekt har god
kontakt og samarbeid med organisasjoner som SAIH og Amnesty International tilknyttet prosjektet
med ZINASU. De har uttrykt ønske om å videreføre oppfølgingen etter årets Fredsprosjekt
avsluttes. Dermed kan vårt nåværende prosjekt bli starten på en langsiktig og bærekraftig utvikling
av studenters rettigheter i Zimbabwe.
77
78
79
80
81
82
Driften av Fredsprosjekt er fullt og helt frivillige og engasjerte studenter. Dermed er støtte til
Fredsprosjekt også en investering i studentene som arbeider med prosjektet. Gjennom arbeidet får
vi direkte innsikt i bistandsarbeid og opparbeider solidaritet, forståelse og gode verdier. Med dette i
bakhode ønsker vi å invitere Dusko Kostic til ISFiT-festivalen 2015. Hans unike arbeidsmåte og
fokus på utdanning, integrering og fordomsreduksjon gjør ham til en stor inspirasjon. Dermed har
han mye å formidle til både til norske og internasjonale studenter.
83
84
Fjorårets Fredsprosjekt fikk innvilget 45 000 kr av NSO, i tillegg til å ha et godt samarbeid rundt
organisasjonsbygging til studentorganisasjonen ABSFU i Burma.
Vedlegg 1 til sak LS2 02.06-14/15: Søknad sekretariatet for studentenes fredspris
side 2
85
86
87
88
Årets prosjekt søker et høyere beløp på 100 000 kr grunnet to fokusområder og utgifter knyttet til
oppfølgingsprosjektet til Dusko Kostic i Kroatia. I tillegg ønsker Fredsprosjekt å invitere NSO til å
bli med på flere deler av prosjektet. Da spesifikt rundt organisasjonsbygging av ZINASU og
rådgivning. Vi ser på dere som en stor ressurs innenfor dette feltet. Håper dere har tid og mulighet!
89
Håper på positiv tilbakemelding!
Vedlegg 1 til sak LS2 02.06-14/15: Søknad sekretariatet for studentenes fredspris
side 3
LS2 02.06-14/15 Søknad internasjonale erfaringsmidler - Sekretariatet for studentenes
fredspris - Fredsprosjektet
vedlegg 2
1
VEDLEGG 2: PROSJEKTSKISSE - FREDSPROSJEKT 2015
2
3
FREDSPROSJEKT 2015
4
5
6
7
8
9
Prejudice reduction and Protection
Aims to strengthen the former Student Peace Prize Laureates work for peace.
Maren Gulowsen
Fredsprosjektssjef 2015
[email protected]
studentpeaceprize.org | isfit.org
Oppfølgingsprosjekt for tidligere vinnere av Studentenes fredspris.
10
11
12
13
14
15
16
1. INNLEDNING
17
2. ISFIT OG STUDENTENES FREDSPRIS
18
19
20
21
22
2.1 ISFiT
ISFiT er en internasjonal studentfestival som samler studenter fra hele verden til Trondheim for å
utveksle ideer, visjoner, drømmer, synspunkter og diskusjoner på en nøytral arena. Festivalen har
dermed et kulturelt, politisk og sosialt fokus som tema, med kultur-og idéutveksling som metodisk
utgangspunkt.
23
24
25
26
ISFiT 2015 har som visjon å skape en bedre fremtid for unge mennesker i verden, og arbeider mot
et mål om fordomsreduksjon. Temaet for årets festival er korrupsjon, og ISFiT 2015 arbeider for å
få mer kunnskap og oppmerksomhet rundt temaet. Et av målene for å nå dette er å få korrupsjon
inn på timeplanen ved alle norske universiteter og handelshøyskoler.
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Prosjektskissen for Fredsprosjekt 2015 ønsker å opplyse om prosjektets omfang. Den inkluderer
generell informasjon om ISFiT, Studentenes fredspris-og dens funksjon, samt betydningen av
oppfølgingen for vinnerne som får en slik pris. Prosjektskissen gir innsikt i Fredsprosjekts utvalgte
satsningsområder-og tema, planlagte tiltak, aktualiteten av disse, samt beskrivelser av utførelse.
Hensikten ved denne skissen er å gi full innsikt i Fredsprosjekt og årets arbeid for å forstå effekten
av et slikt oppfølgingsarbeid.
2.2 Studentenes fredspris
I over ti år har Studentenes fredspris vært et verktøy for å støtte studenter verden over som gjør en
viktig innsats for fred, demokrati og menneskerettigheter. Studentenes fredspris har sitt utspring fra
Trondheim og ISFiT (Internasjonal Studentfestival i Trondheim), og ble delt ut for første gang i
1999. Den ble første gang gitt til Antero Benedito da Silva og the East Timorese Student Solidarity
Council (ETSSC) i Øst-Timor. Studenter som kjemper for fred, demokrati og menneskerettigheter i
konfliktområder får til tross for sin viktige innsats, sjeldent den internasjonale oppmerksomheten og
annerkjennelsen de fortjener. Eldre fredsforkjempere og NGOer som er bedre kjent og har bedre
internasjonale nettverk, får lettere innpass i medier og arenaer. Gjennom arbeidet med
Studentenes fredspris får også studenter i Norge en mulighet til å engasjere seg i konkret og
målbart solidaritetsarbeid.
8 sider
39
40
41
2.3 Sekretariatet for Studentenes fredspris
Sekretariatet for Studentenes fredspris, heretter kalt SSFP, er en del av ISFiT og er organisert i
Fredsseksjonen. SSFP har vedtekter som forvaltes av Stiftelsen ISFiT, og har ansvar for å
42
43
44
45
46
47
administrere Studentenes fredspris og følge opp nye og tidligere vinnere. Sekretariatet er drevet
på frivillig basis av studenter i Trondheim. De har et nært samarbeid med festivalorganisasjonen
ISFiT når denne er operativ. Sekretariatet for Studentenes fredspris ønsker å være en trygg
støttespiller for vinnerne. Dette innebærer å bidra til å øke deres muligheter for videre arbeid for
fred, demokrati og menneskerettigheter. Dette skjer gjennom nettverksbygging,
kompetanseutveksling, oppmerksomhet og internasjonal anerkjennelse for arbeidet de gjør.
48
2.4 VINNERNE AV STUDENTENES FREDSPRIS
49
50
51
52
53
54
55
2013 – Majid Tavakoli fra Iran
Vinneren av Studentenes fredspris 2013 ble offentliggjort 21. september 2012. Denne vinneren er
Majid Tavakoli. Tavakoli er en respektert studentleder som var leder for Islamic Students
Association. I denne rollen har han aktivt kritisert regimet i Iran og har kjempet for demokratisering
og menneskerettigheter gjennom taler og publikasjoner. For dette arbeidet soner han nå en dom
på ni år i fengsel. I fangenskap har Tavkoli blitt utsatt for tortur, men han har likevel klart å sende
brev til omverdenen hvor han har beskrevet myndighetene som despotiske og fascistiske.
56
57
58
59
60
61
62
63
64
2011 – Duško Kostic fra Kroatia
Gjennom utdanning prøver Duško Kostic å bygge broer mellom forskjellige folkegrupper i et land
som tidligere har vært herjet av krig. For dette arbeidet mottok Kostic Studentenes fredspris i 2011.
Duško Kostic blir sett på som en representant for romfolket i sin landsby Beli Manastir, nordøst i
Kroatia. Han mener det er essensielt for forsoningen mellom folkegrupper å bygge tillit for å
forbedre deres situasjon. Hovedarbeidet til Kostic går ut på å arbeide med romfamilier for å sikre
barna skolegang, og på den måten styrke deres utgangspunkt for integrering og utvikling. Parallelt
arrangerer organisasjonen hans, LUNA, workshoper for romfolk for å styrke deres egen kultur og
sikre mangfoldet ved de forskjellige etniske gruppene i landet.
65
66
67
68
69
70
71
72
73
2009 – Elkouria ”Rabab” Amidane fra Vest-Sahara
Elkouria ”Rabab” Amidane mottok Studentenes fredspris 2009 for sitt arbeid for å opplyse verden
om overgrepene som begås av marokkanske myndigheter mot det saharawiske folket og deres
studenter. Som universitetsstudent i Marokko har Amidane de siste årene jobbet for saharawiske
studenters rett til ytringsfrihet og en studiehverdag uten politiovervåkning og kontroll. Ved flere
anledninger har hun dokumentert menneskerettighetsbrudd på video og spredt informasjonen via
internett. Amidanes aktivisme har ført til at familiens hus i Vest-Sahara har blitt stormet av politiet
et tyvetalls ganger, og hun har selv blitt torturert under politiforhør. Overvåkingen og
trakasseringen resulterte i at hun måtte flykte fra Marokko og nå lever i Sverige.
74
75
76
77
78
79
80
81
2007 – Charm Tong fra Burma
Charm Tong mottok Studentenes fredspris på grunnlag av sitt arbeid for demokrati og
menneskerettigheter i Burma. Charm Tong er leder av School for Shan State Nationalities Youth i
Nord-Thailand (SSSNY), en skole for burmesiske flyktninger i Thailand og hun har også en viktig
rolle innen SWANShan Woman Action Network. Et av hennes viktigste prosjekter til nå er
rapporten ”License to Rape” hvor hun bidro til å dokumentere mer enn 600 voldtekter utført av
militærjuntaen. Dette er en form for overgrep som blir brukt for å terrorisere og kontrollere
lokalsamfunn.
Vedlegg 2 til sak LS2 02.06-14/15: Prosjektskisse - Fredsprosjekt 2015
side 2
82
83
84
85
86
87
88
89
90
2005 – Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU)
ACEU arbeider for å forsvare det offentlige universitetet, verne om studenters rettigheter og bidra
til en politisk løsning på den væpnede konflikten i Colombia. ACEU er i politiske debatter den
viktigste representanten fra universitetsmiljøet, og organisasjonen har utmerket seg som en viktig
aktør i fredsforhandlingene mellom regjeringen og geriljaen i Colombia. ACEU og deres studenter
blir møtt med vold fra myndighetene og flere av deres aktive har måttet søke asyl i andre land
grunnet trusler. Regjeringen i Colombia forsøker å fremstille ACEU som en terroristorganisasjon,
og internasjonal støtte er derfor viktig for anerkjennelsen av det arbeidet organisasjonen gjør for
sine studenter.
91
92
93
94
95
96
97
98
2003 – Zimbabwe National Students Union (ZINASU)
ZINASU er en studentorganisasjon som kjemper for å beskytte utdanning som en fundamental
rettighet, gi støtte til de underprivilegerte og legge grunnlag for større akademisk frihet i Zimbabwe.
I 2003 representerte studentorganisasjonen 5000 studenter og har hatt en enorm vekst siden den
gang. I dag representerer ZINASU studenter ved 43 utdanningsinstitusjoner i Zimbabwe og
organisasjonen vitner om et økende engasjement for studenters rettigheter i landet. ZINASU
arbeider fremdeles mot myndighetenes trakassering, og arrestasjoner har blitt hverdagslig for
deres medlemmer.
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
2001 – Min Ko Naing og All Burma Federation of Student Unions (ABFSU)
Min Ko Naing er et symbol på studentenes kamp for menneskerettigheter i Burma. Han har blant
annet arbeidet sammen med opposisjonsleder og Nobels fredsprisvinner Aung San Suu Kyi om å
organisere demonstrasjoner for studenters rettigheter og et fritt Burma. Min Ko Naing var i flere tiår
den formelle lederen for All Burma Federation of Student Unions (ABFSU), en organisasjon som
har gjort et beundringsverdig arbeid for menneskerettigheter, demokrati og akademisk frihet i
landet. Naing har sittet fengslet i til sammen 20 år. I 2008 ble han dømt til 65 år i fengsel for å ha
arrangert en fredelig demonstrasjon, men i januar 2012 ble han sluppet fri sammen med flere re
andre politiske fanger. Siden 1988 har ABFSU måtte arbeide i skjul, og hovedarbeidet har vært
gjort av medlemmer i eksil som har holdt til på grensen mellom Burma og Thailand. Etter
reformene i Burma det siste året har ABFSU sakte men sikkert startet å bygge opp igjen en
organisasjon inne i Burma.
111
112
113
114
115
1999 – Antero Benedito da Silva og East Timor Student Solidarity Council (ETSSC)
The East Timorese Student Solidarity Council og Antero Benedito da Silva arbeidet ved tildelingen
av prisen med å undervise i den Øst-Timoresiske befolkningen om hva folkeavstemningen gikk ut
på etter at Indonesia hadde gitt øya autonomi etter en okkupasjon fra 1975 til 1999. ETSSC holdt
også møter der studenter kunne diskutere sosial og politisk utvikling.
116
117
118
119
120
121
Antero Benedito da Silva er i dag forsker innen freds- og konfliktstudier og foreleser ved Univerity
of East Timor (UNTIM). Han er svært opptatt av å inkludere de unge studentene i videre utvikling
av det nye landet og er opptatt av å inkludere disse i det videre arbeidet med Studentenes
fredspris. Utfordringene i det nye demokratiet Øst-Timor er mange, og da spesielt med tanke på at
datoen for uttrekningen av FNs styrker forhåpentligvis nærmer seg. Flere internasjonale kontakter
og globalt samarbeid vil være viktig for Øst-Timors videre utvikling.
Vedlegg 2 til sak LS2 02.06-14/15: Prosjektskisse - Fredsprosjekt 2015
side 3
122
3. FREDSPROSJEKT 2015
123
124
125
126
127
128
129
3.1 Bakgrunn for Fredsprosjekts oppfølgingsarbeid
Fredsprosjekt oppstod som resultat av et behov de tidligere vinnerne hadde for å hjelpe til å legge
til rette for fortsettelse av deres arbeid. I forkant av hver festival blir det gjort statusrapport av de
forskjellige vinnerne. Her blir det tatt direkte kontakt med vinnerne for å finne ut hvordan
situasjonen er og hvordan de trenger støtte. Prosjektene fra hvert år blir valgt ut ifra hvor vinnerne
og Fredsprosjekt anser trengselen er størst, samt hva som er mest effektivt og har størst mulighet
for suksess.
130
131
132
133
134
135
3.2. Mål og hovedfokus
Målet til Fredsprosjekt er å øke effekten av Studentenes fredspris for tidligere vinnere gjennom
konkrete og aktive prosjekter. Fokuset på oppfølgingen er at den skal gagne vinnerne på best
mulig måte og ha en bærekraftig langtidseffekt. I den grad ønsker vi å bruke vinnernes lokale
kontekst best mulig, og fokuserer derfor på å arbeide med prosjektet der vinnernes arbeid er
etablert.
136
137
138
139
140
141
Et hovedfokus for fredsprosjekt er å fremme vinnernes behov og ønsker framfor våre egne.
Fredsprosjekt har tro på at de selv vet hva som er effektivt og nyttig for dem. God kommunikasjon
er dermed svært viktig for gjennomføringen av prosjektet. Gjennom mye research og kontakt med
andre hjelpeorganisasjoner og vinnerne, blir det gjort for å oppnå effektive prosjekt som er
bærekraftige og nyttige på lang sikt. Det er også viktig at vinnerne oppnår eierskap til prosjektet og
at det ikke blir noe ISFiT presser på dem grunnet deres mottagelse av Studentenes fredspris.
142
143
144
145
146
3.3. Prosjektets aktualitet tilknyttet satsningsområder og tema.
Årets Fredsprosjekt tar utgangspunkt i oppfølgingsarbeid på to ulike vinnere av Studentenes
fredspris. Etter prosjektets utgangspunkt, målsetting og hovedfokus ble det etter mye forarbeid og
vurdering valgt å fokusere på oppfølging av Duško Kostić og Zimbabwe National Student Union
(ZINASU). Etter deres ønsker har prosjektet oppnådd følgende tematikk:
147
Fordomsreduksjon og beskyttelse.
148
149
150
151
152
153
A) Oppfølging av SFP vinner Dusko Kostic med fokus på forbedring gjennom
fordomsreduksjon.
Duško Kostić er vinneren av Studentenes fredspris i 2011. Han arbeider for integrering av romfolk i
utdanning og arbeidsmarkedet i Kroatia, samtidig som han opplærer dem i deres kultur og
identitet. LUNA har vist seg å være et effektivt prosjekt om har oppnådd gode resultater og hjulpet
med forståelse i en situasjon med mye fordommer.
154
155
156
157
158
159
Duško Kostić sitt arbeid for brobygging mellom ulike folkegrupper i Kroatia faller i tråd med ISFiT
sine visjoner om fordomsreduksjon. Kostić er selv romfolk og blir møtt med mange fordommer av
samfunnet selv. I tillegg møter han ikke stor støtte fra romfolk grunnet hans arbeid med
integrasjon. Kostić vil vise til romfolket viktigheten av utdanning, arbeid og deltakelse i samfunnet.
Ønskene til Kostić er at ISFiT kan være med på bygge opp hans omdømme og hjelpe han med å
oppnå forståelse, troverdighet og bedre arbeidsforhold.
160
161
162
163
Etter omstendigheter og ønsker fra Kostić, anser Fredsprosjekt at fokus på et slikt arbeid relevant.
Hans ønsker om oppfølging viser seg å ha stor gjennomførbarhet fra Fredsprosjekt sin side, samt
god estimert effekt dersom det utføres etter våre målsettinger og fokusområder. Det er i tillegg for
tiden aktualitet rundt romfolk og deres situasjon i media, noe som gjør oppfølging av Kostić aktuelt.
Vedlegg 2 til sak LS2 02.06-14/15: Prosjektskisse - Fredsprosjekt 2015
side 4
164
165
166
167
168
169
B) Oppfølging av SFP vinner ZINASU med fokus på beskyttelse for organisasjonen.
ZINASU vant Studentenes fredspris i 2003 og er i dag fremdeles en svært aktiv
studentorganisasjon i Zimbabwe. De arbeider for å forbedre studentenes rettigheter og
ytringsfrihet. De er kjent for deres store engasjement og arbeidsvilje og organisasjonen
representerer 5000 studenter ved 43 utdanningsinstitusjoner i Zimbabwe. ZINASU anses som den
ledende studentorganisasjonen i sin kamp for deres fundamentale rettigheter.
170
171
172
173
174
Etter omstendighetene og sterkt ønske fra ZINASU vil oppfølgingen ha hovedfokus på å gi dem
beskyttelse i sitt arbeid for studenters rettigheter. Studentene i Zimbabwe kjemper en kamp mot
myndighetene og deres politikk som de mener begrenser ytringsfriheten og akademisk frihet for
universiteter. Dyre levekår og skolepenger gjør utsiktene dårlig for de fleste unge som ønsker en
akademisk utdanning.
175
176
177
178
179
ZINASU sin kamp for slike rettigheter fører med seg risiko. Organisasjonen er stadig under angrep,
trakassering og ulovlige arrestasjoner fra myndighetene på grunn av deres aktive og synlige
demonstrasjoner. For mange studenter fører dette til frykt for å kjempe for deres rettigheter, mens
andre blir styrket for deres kamp for rettigheter og frihet. ZINASU var dermed glad for at
Fredsprosjekt ønsket å hjelpe dem med styrking av deres sikkerhet og oppnåelse av beskyttelse.
180
3.4. Tiltak: Beskrivelse av prosjektets planlagte aktiviteter
181
A) Oppfølging av SFP vinner Duško Kostić med fokus på forbedring gjennom fordomsreduksjon.
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
1: Forbedring av arbeidsforholdene til Duško Kostić i Kroatia.
I august vil det bli foretatt en kartleggingstur etter Kostićs eget ønske. Hans største ønske er å få
et bedre arbeidslokale og mer respekt for hans arbeid lokalt. På sitt arbeidskontor bidrar Kostić til å
skape en møteplass for romfolk og hjemløse barn. Han skaper en arena der mennesker møtes på
et kulturelt og nøytralt grunnlag. En slik arena har mange likhetstrekk med ISFiT sine visjoner og
ambisjoner om kultur- og idéutveksling mellom mennesker på en fordomsfri måte. Kostić har ytret
et ønske om hjelp til å forbedre kontorlokalene. Per dags dato er det store hinder for å arbeide der
på grunn av dårlig stand. Det eksisterer ikke ordentlig tak, isolasjon eller et eget rom for å utføre
personlig rådgivning og veiledning. I tillegg mangler det et sted for nødvendig konfidensielt
papirarbeid. Kostić har forsøkt å få orden på dette selv, men opplever store hinder i å motta hjelp
grunnet fordommer fra samfunnet og mangler på økonomiske midler. Fagarbeidere ikke vil
involveres i arbeid med romfolk, og arbeidet står i stampe når det ikke finnes arena for arbeidet
eller midler til å ordne det. Ved å støtte renovering av konteret bidrar det til at LUNA sitt arbeid kan
bli utført bedre og mer effektivt. Fredsprosjekt er i dialog med lokale myndigheter i hjembyen til
Kostić, og er enige om et samarbeid ved å hjelpe han med renoveringsprosjektet. Myndighetene vil
bistå med å få tak i profesjonelle arbeidere, og Fredsprosjekt ønsker å bistå økonomisk ved
øremerkede midler til materialer.
199
200
201
202
203
204
Hovedønskene til Kostić er som nevnt at ISFiT kan være med på bygge opp hans omdømme og
hjelpe han med å oppnå forståelse, troverdighet og bedre arbeidsforhold. Kostić ønsker å gjøre
dette gjennom lokale medier. Talspersonen for Studentenes Fredspris representerer i tillegg til
Fredsprosjekt en slik mediadekning for å skape større effekt. Dusko Kostić vil etter eget initativ
legge til rette for en slik mediedekning om hans arbeid der ISFiT taler hans sak med hensikt om å
oppnå en fordomsreduktiv effekt.
Vedlegg 2 til sak LS2 02.06-14/15: Prosjektskisse - Fredsprosjekt 2015
side 5
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
2: Arrangere et seminar i regi av Duško Kostić.
Duško Kostić er innhaver av mye verdifull kunnskap når det kommer til integreringsarbeid,
fordomsreduksjon og toleranse. Fredsprosjekt mener dette er en stor kompetanse som kan bli
brukt under ISFiT-festivalen 2015. Duško Kostić er dermed invitert til ISFiT-festivalen der
Fredsprosjekt legger til rette for at en slik tematikk skal bli anvendt i et workshopseminar. Et slikt
seminar åpner for kulturelle møter på en fordomsfri og nøytral arena. Hensikten er å arrangere
seminaret i Trondheim med tanke på aktualiteten tilknyttet ISFiTs mål om fordomsreduksjon,
Duško Kostić sitt ønske om å spre sitt respekterte arbeid, samt aktualiteten rundt et slikt fokus i
dagens øvrige norske samfunn. Kostić har i en slik setting mulighet å være med på å inspirere ved
å være et symbol på et fredsarbeid som nytter.
215
B) Oppfølging av SFP vinner ZINASU med fokus på beskyttelse for organisasjonen.
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
1: Workshopseminar i Zimbabwe med hensikt om å styrke beskyttelsen for ZINASU.
Etter omstendighetene og ønske fra studentorganisasjonen ZINASU, vil oppfølgingen av dem ha
hovedfokus på å gi dem beskyttelse i sitt arbeid for studenters rettigheter. Fredsprosjekt ønsker å
arrangere et workshopseminar i samarbeid med studentorganisasjonen. Et slikt seminar
planlegges å utføre der ZINASU er etablert, slik at prosjektet blir lettere integrert i deres fremtidige
arbeid. Hensikten på å ta i bruk den lokale konteksten og tilgangen til organisasjonens lokale
ressurser, anses som en fordel. Det vil i en slik lokal kontekst også lettere bli erfart de
forutsetningene, mulighetene og begrensningene organisasjonen har i sitt arbeid og ved
prosjektets oppfølging av det. Det kan også bidra til å opprettholde en viss trygghet for ZINASU
rundt det å arbeide i egne kjente kulturelle omgivelser. Fredsprosjekt arbeider ut ifra det fokus at
ZINASU selv vet hva de har behov for og hva som vil gagne dem best mulig. Ved å inkludere
studentorganisasjonen kontinuerlig i planleggingsfasen og oppfølgingsarbeidet tilrettelegges det
for en slik effekt. Et konkret utfall av seminaret er derfor under planlegging. Arbeidet rundt et slikt
utfall blir nå gjort rundt den ønskede tematikken om beskyttelse. Aktuelle fokusområder som
arbeides med er fokus på ZINASU sin organisasjonsstruktur og organisasjonens fokus på
menneskerettigheter og sikkerhet. Det er også under avklaring om det er ønskelig med et
brukervennlig produkt som resultat fra et slikt seminar. Eksempelvis kan det være en
sikkerhetsmanual eller opprettelse av et beskyttelsesnettverk som kan brukes når studentene
trenger det i deres risikofylte arbeid.
235
236
237
238
239
240
241
242
Fredsprosjekt vil være hovedorganisatoren for seminaret under kontinuerlig tett samarbeid med
ZINASU. Seminarets aktører vil dermed også inviteres med bakgrunn for ZINASU sine ønsker og
behov. Fredsprosjekt vil til høsten 2014 ta opp full gjeng. Da består vi av et lederteam og
prosjektarbeidere som skal administrere og fasilitere seminaret. For å oppnå best mulig effekt ut av
et slikt seminar ønskes det å ha fasilitatorer som er studenter i Zimbabwe. Dette er for at ZINASU
skal få mest mulig delaktighet i prosjektet, slik at det blir en naturlig del i deres videre arbeid. Det
er også viktig at den lokale konteksten og de kulturelle forholdene blir mest mulig ivaretatt for å
oppnå god effekt av oppfølgingsarbeidet.
243
244
245
246
247
3.5. Målgruppene
Målgruppen for Fredsprosjekt 2015 er tidligere vinnere av Studentenes fredspris, i denne omgang
ZINASU og Duško Kostić. Fredsprosjekt arbeider ut ifra deres behov og ønsker. Det er viktig å
erkjenne at det er de som er i situasjonen og vet deres eget beste. Fredsprosjekt ønsker å ha en
tjenestegivende rolle fremfor dominant.
Vedlegg 2 til sak LS2 02.06-14/15: Prosjektskisse - Fredsprosjekt 2015
side 6
248
249
250
251
252
253
254
3.6 Samarbeidspartnere
ISFiT har hovedansvaret for Fredsprosjekt, der det eksisterer en egen gruppe som arbeider
spesifikt med dette. Hovedsamarbeidet er tilknyttet de tidligere vinnerne, der det er de som er
fokus for prosjektet hvor Fredsprosjekt skal legge til rette for deres arbeid. I årets prosjekt har det
allerede, og vil være videre, tett samarbeid med SAIH, Amnesty og Menneskerettighetsfondet.
Organisasjonen bidrar med informasjon både om land, situasjon og organisasjon. I tillegg til mulig
deltakelse på lokalt workshopseminar i Zimbabwe.
255
256
257
SAIH har allerede god kontakt og arbeid med ZINASU noe som har vært til stor hjelp i samarbeid
om å tilegne Fredsprosjekt god kunnskap om organisasjonen. SAIH har også bidratt Fredsprosjekt
med å opprette kontinuerlig og god kontakt med studentorganisasjonen ZINASU.
258
259
260
261
262
263
264
265
3.7 Evaluering og etterarbeid
ISFiT driver kontinuerlig med videre oppfølging av vinnere av Studentenes fredspris. Til neste
festival vil en ny fredsprosjektgruppe fortsette oppfølgingsarbeid av tidligere vinnere som ytrer
ønske om det. For årets prosjekt har SAIH presentert forslaget om at ZINASU har mulighet til å
søke om videre støtte fra SAIH tilknyttet oppfølgingsarbeidet til Fredsprosjekt 2015. Denne
søknaden krever egen innsats fra ZINASU og vil bety at de fremdeles har motivasjon og ønske til å
fortsette det som ble startet ved årets Fredsprosjekt. ISFiT generelt har god kontakt med Duško
Kostić og prioriterer god dialog med han og hans fredsarbeid i fremtiden.
266
3.8 Konkretisering av tiltakene
267
A) Oppfølging av SFP vinner Duško Kostić med fokus på forbedring gjennom fordomsreduksjon.
268
269
270
1: Forbedring av arbeidsforholdene til Duško Kostić i Kroatia.
Tid: 04.08.14 til 11.08.14.
Sted: Duško Kostić sin hjemplass, Beli Minastir, Kroatia.
271
272
273
Hensikt:
Forbedring av arbeidsforhold og omdømme gjennom fordomsreduksjon og ressursbidrag.
Deltakere, organisatorer og samarbeidspartnere:
274
275
276
277
Fredsprosjekts to ledere som driver oppfølgingsprosjektet og er hovedorganisatorer. Duško Kostić,
vinner av Studentenes Fredspris 2013, samt organisator av sitt arbeid. Talsperson for
Fredsseksjonen Raghild Fredheim vil også være med som ansvarlig for mediedeomtalen av
Kostić.
278
279
Forventet resultat og måloppnåelse:
Økt omdømme for Duško Kostić og hans prosjekt, samt restaurering av LUNA sitt kontor
280
281
282
283
284
285
286
Indikatorer på oppnådd resultat og måloppnåelse:
Dialog med Kostić om han føler forbedret situasjon, både nå og til senere fredsprosjekt, samt
ferdig utført restaurering av LUNA. Det inngås nå avtale med Duško Kostić og lokale myndigheter
om prosessen av hjelp til renoveringsprosjektet. Fredsprosjekt søker finasielle midler fra ulike
aktører om støtte til dette som deretter formidles til renoveringsprosjektet som øremerkede midler.
En skriftlig avtale mellom aktørene i denne prosessen, samt et fysisk resultat av renoveringen vil
være tilfredstillende indikator er på oppnådd resultat.
287
288
2: Arrangere et seminar i regi av Duško Kostić i Trondheim
Tid: Under ISFiT-festivalen 15 (05.02.15-15.02.15)
Vedlegg 2 til sak LS2 02.06-14/15: Prosjektskisse - Fredsprosjekt 2015
side 7
289
Sted: Trondheim, foreløpig uspesifisert lokale.
290
291
Hensikt:
Fordomsreduksjon ved kulturutveksling og kunnskapsutveksling av- og for rom-folk i Trondheim.
292
293
Deltakere, organisatorer og samarbeidspartnere: Fredsprosjekt som arrangør, Duško Kostić som
fasilitator og formidler, samt inviterte aktører til seminaret.
294
295
Forventet resultat og måloppnåelse:
Fordomsreduksjon og økt kunnskap rundt romfolk blant norske og internasjonale studenter.
296
297
Indikatorer på oppnådd resultat og måloppnåelse:
Dialog og evaluering etter workshop.
298
B) Oppfølging av SFP vinner ZINASU med fokus på beskyttelse for organisasjonen.
299
300
1: Workshopseminar i Zimbabwe med hensikt om å styrke beskyttelsen for ZINASU.
Tid: Januar (bestemt dato ikke avgjort).
301
302
Sted: Harare, Zimbabwe (lokale uspesifisert, men skal være plassert med best mulig hensikt til
ZINASU)
303
304
305
Hensikt:
Workshopseminaret skal bidra til en sterkere beskyttelse og sikkerhet rundt ZINASU. Et eventuelt
ønsket produkt som resultat av workshopseminaret er også under vurdering.
306
307
308
Deltakere, organisatorer og samarbeidspartnere:
Fredsprosjekt som hovedorganisator, ZINASU som hovedaktør og hensikt bak opprettelse av
arrangementet, samt aktuelle aktører som inviteres som deltakere til workshopseminaret.
309
310
311
312
313
Forventet resultat og måloppnåelse:
 Øke ZINASU sin sikkerhet og beskyttelse rundt deres arbeid
 Opprette et sikkerhetsnettverk rundt ZINASU
 Forbedret organisasjonsstruktur med tanke på deres sikkerhet
 Opprette en sikkerhetsmanual i form av et brukervennlig produkt
314
315
316
317
318
319
Indikatorer på oppnådd resultat og måloppnåelse:
 Opprettelse av sikkerhetsansvarlig i ZINASU
 Økt samarbeid mellom ZINASU og andre organisasjoner
 Sikkerhetsmanual i form av et brukervennlig produkt opprettet.
 Dialog og evaluering med ZINASU, både etter workshop, neste fredsprosjekt og på lengre
sikt.
Vedlegg 2 til sak LS2 02.06-14/15: Prosjektskisse - Fredsprosjekt 2015
side 8
LS2 02.06-14/15 Søknad internasjonale erfaringsmidler - Sekretariatet for studentenes
fredspris - Fredsprosjektet
vedlegg 3
1
VEDLEGG 3: FREMDRIFTSPLAN FREDSPROSJEKT
2
3
FREMDRIFTSPLAN FREDSPROSJEKT
Prosjektets varighet: Januar 2015–februar 2015.
Nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
Aktivitet
Observasjonstur til
Kroatia og
møte med Kostic
Rekruterin av
Fredsprosjektfasalitatorer
Research og planlegging
Kursing og møter med
SAIH og
andre aktører
Restaurering av kontoret
til LUNA
Workshop i Zimbabwe
Kostic til ISFiT
Evaluering og
rapportskriving
Planlagt start
04.08.14
Planlagt slutt
10.08.14
25.08.14
16.09.14
September
Oktober
Desember
Oktober
November
November
Januar
05.02.15
15.02.15
Januar
15.02.15
April
4
1 sider
LS2 02.06-14/15 Søknad internasjonale erfaringsmidler - Sekretariatet for studentenes
fredspris - Fredsprosjektet
vedlegg 4
1
VEDLEGG 4: BUDSJETT OG FINANSIERINGSPLAN
2
BUDSJETT OG FINANSIERINGSPLAN, FREDSPROSJEKT
3
Planlagte utgifter
Nr.
Budsjettpost
1
Lokaler
2
Reise, arrangører
3
Reise, innledere
4
Overnatting
5
Mat
6
Kurs, arrangører
7
Materiell
8
Renovering
Sum utgifter
4
5
6
Beløp
kr 10 000
kr 70 000
kr 55 000
kr 60 000
kr 15 000
kr 10 000
kr 20 000
kr 110 000
kr 350 000
Planlagte inntekter
UD, Fred og forsoning
Norsk
Studentorganisasjon
LOs
solidaritetsfond
Sum inntekter
Beløp
kr 200 000
kr 100 000
kr 50 000
kr 350 000
7
Forklaring på budsjettposter
8
9
1. Lokaler
Estimat under dagens forutsetninger.
10
11
12
13
2. Reise, arrangører
Skal dekke reisen for medlemmer fra Fredsprosjekt og ISFiT. Tall er basert på tur/retur for
tre personer til Kroatia til totalt estimert 10.000 NOK. I tillegg til reise tur/retur for seks personer til
Zimbabwe for 10.000 NOK per person.
14
15
16
17
18
3. Reise, innledere
Dekke reise til innledere og deltagere på seminaret, både lokalt og internasjonalt. Denne posten
har fremdeles en del usikkerhet rundt seg. Den vil inkludere reise for Dusko Kostic med følge til
Norge, lokale reiser i Zimbabwe for ZINASU medlemmer, samt internasjonale representanter
under workshopen.
19
20
21
4. Overnatting
Hovedutgiften til denne posten inkluderer overnatting som er estimert til 400 NOK per døgn for
20 personer i syv dager. De resterende 4000 er for et kort opphold i Kroatia.
22
23
24
5. Mat
Mat estimert til arrangører og innledere under workshopen i Zimbabwe. Estimert etter tall fra
forrige Fredsprosjekt.
2 sider
25
26
27
28
6. Kurs, arrangører
Kurs til medlemmer av Fredsprosjekt for å øke kvaliteten av opplegget og øke mulighet suksess.
Posten inkluderer å transportere og leie inn ressurspersoner i tillegg til eventuelle reiser for å møte
organisasjoner og personer.
29
30
31
7. Materiell
Denne posten inkluderer materiell som blir sett nødvendig for å utrede prosjektet. Se tabell for mer
detaljer om posten:
Materiell
Honorar
Tolk
Dagpenger, innledere
Opplegg/ekskursjon
Kursmateriell
Diverse*
Sum materiell
Beløp
kr 5 000
kr 5 000
kr 2 000
kr 5 000
kr 2 000
kr 1 000
kr 20 000
32
33
34
*Diverseposten inneholder uforutsette hendelser og nødvendigheter, slik som for eksempel
legebesøk hvis behov, leie av internett, SIM-kort etc.
35
36
37
8. Renovering
Startkapital til renovering av LUNA, Kostic sitt senter for Rom-folk. Se detaljert
kostnadsestimat i vedlegg fra kroatiske myndigheter.
Vedlegg 4 til sak LS2 02.06-14/15: Budsjett og finansieringsplan
side 2

Similar documents