SMET130 Statistikk for økonomer H2014 - konte

Transcription

SMET130 Statistikk for økonomer H2014 - konte
LC)
Høgskolen i Hedmark
FOR ØKONQMER
SMET13O STATISTIKK
høst 2014
Kontinueringseksamen
Eksamenssted:
Studiesenteret.no
Eksamensdato:
12. januar
Eksamenstid:
09.00- 13.00
Sensurfrist:
02. februar
Tillatte
/ Campus
Rena
2015
2015
hielpemidler:
Grafisk kalkulator og Gyldendals
settes
Alle kan skrive så mye de
men det er bare lov å ha med en formelsamling.
vil iformelsamlingen,
Karakteren
formelsamling.
etter en helhetsvurdering
i statistikk.
Prøv derfor
noe på alle oppgavene.
Denne
oppgaven
består
Kontroller
at oppgavesettet
Faglærer:
Tore Nordseth
Sensor:
Husk
av 3 sider inkludert
er komplett
Are Aastveit
å påføre
kandidatnummer
på alle arkene!
denne forsiden
før du starter.
å gjøre
1
Oppgave
For å studere jobbfraværeti
en stor virksomhet
blir det tatt en stikkprøve
på 25 tilfeldige
ansatte. Disse 25 hadde et gjennomsnittlig
fravær på 9,7 dager i løpet av et år.
Standardavviket
for stikkprøven
var 4,0 dager.
Finn et 95% konfidensintervall
for det gjennomsnittlige
fraværet
i virksomheten
etter hverandre
i en bokhylle?
2
Oppgave
På hvor mange
måter
kan seks ulike bøker settes
Oppgave
Du og din kompis
er med i en forening
3
på 40 personer.
Det skal ved loddtrekning
velges ut
10 personer.
Hva er sannsynligheten
for at både du og din kompis
Oppgave
Et stort
82,5%
a)
b)
c)
blir med i den utvalgte
gruppa?
4
flyselskap har erfart at flyene deres ankommer
bestemmelsesstedet
presis
sannsynlighet.
Hva er sannsynligheten
for at fire av seks flyankomster
er presise?
Hva er sannsynligheten
for at seks av seks flyankomster
er presise?
Hva er sannsynligheten
for at minst fire av seks flyankomster
er presise?
Oppgave
Et stort
lastebilfirma
har stipulert
at antall
med
5
km hver
lastebil
kjører
per år er normalfordelt
med et gjennomsnitt
på 60 000 km og et standardavvik
på 15 000 km.
a) Hvor stor del av lastebilene
forventes å kjøre mellom 40 000 km og 60 000 km per
år?
b) Hvor stor prosentandel
av lastebilene
forventes å kjøre mindre enn 30 000 km eller
over 70 000 km per år.
c) Hvor mange km forventes det at 80% av lastebilene
vil overskride?
Oppgave
Tabellen
viser antall trafikkulykker
i en by og sannsynligheten
X
O
1
P(X = x)
0,1
0,2
Finn gjennomsnitt
6
og standardavvik
for dette antallet:
2
3
4
5
0,45
0,15
0,05
0,05
for antall trafikkulykker.
En stor sjokoladefabrikk
produserer
normalfordelt
med et gjennomsnitt
omstilling
av produksjonsprosessen
Oppgave 7
en type sjokoladeplater.
Vekten
på 171 gram og et standardavvik
har fabrikken
mistanke
av sjokoladeplatene
er
på 0,57 gram. Etter en
om at vekten
av platene
har
økt. Det blir tatt en stikkprøve
på 50 sjokoladeplater.
Gjennomsnitt
av stikkprøven
171,2 gram. Bruk et signifikansnivå
på 1% og Vurder om vekten av sjokoladeplatene
ble
har
Økt.
Oppgave 8
Ved en omfattende
fartskontroll
i en 80-sone fant man at farten til bilene var tilnærmet
normalfordelt
med et gjennomsnitt
på u = 73 km/time og et standardavvik
på o = 7
km/time.
a)
b)
Hvor mange prosent av bilistene overskred fartsgrensen
på 80 km/time?
Hvor stor er sannsynligheten
for at en tilfeldig valgt bil kjørte med en fart på mellom
70 km/time og 75 km/time på denne strekningen?
Oppgave
9
I styret for en politisk ungdomsgruppe
er det 4 jenter og 6 gutter. Tre av styremedlemmene
skal delta på et landsmøte.
Utsendingene
til landsmøtet
velges ved loddtrekning.
La X være
antall jenter som blir valgt.
a)
b)
Regn ut P(X = x) for X: 0, 1, 2 og 3.
Hva er det forventede
antall jenter som får delta på landsmøtet?
Fem hundre tilfeldig valgte personer
resultatet
av undersøkelsen.
Liker å handle
klær
Oppgave 10
ble spurt om de likte å handle
viser
Menn
Kvinner
Totalt
Ja
136
224
360
Nei
104
36
140
Totalt
240
260
500
a) Anta at en av kvinnene i undersøkelsen
ikke likte å handle klær?
ble spurt.
Hva er sannsynligheten
b) Anta at en person i undersøkelsen
sa at vedkommende
sannsynligheten
for at vedkommende
var mann?
c)
klær. Tabellen
Er gleden ved å handle klær og hvilket
begivenheter?
Begrunn svaret.
likte å handle
kjønn man har avhengige
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
for at hun
klær. Hva er
eller uavhengige