Informasjon fra fagsamling FKB v/ Mika Sundin

Transcription

Informasjon fra fagsamling FKB v/ Mika Sundin
Informasjon fra fagsamling
Geovekst/FKB
FKB
Møte i Geodatautvalget
Kristiansand 21.okt 2015
Mika Sundin
FKB
- Presentasjonsdata
- Standard og spesifikasjoner
- Fotogrammetrisk
registreringsinstruks FKB
- Prøveprosjekt fra omløpsbilder
- Vegnett
- Kartkontroll/grundig kartkontroll
- Ledning
Presentasjonsdata
Det som skal forvaltes i <FF>Tekst5000
• PresStedsnavn – kontrollere samsvar med SSR
• PresAnnenTekst – holdes på et minimumsnivå
Det som skal forvaltes i Tekst5000_H
• Høydetallvegviser (profillinjer for høydetall)
• Genereres automatisk fra eksisterende
PresHøydetallkurve med Fysak.
Øvrige presentasjonsdata skal ikke
forvaltes, men genereres automatisk fra
primærdata!
Standarder og
spesifikasjoner
Produktspesifikasjon
ortofoto
Produktspesifikasjon
Vertikalbilder
FKB-laser
Produksjon av
basis geodata
Grunnlagsnett
Satellittbasert
posisjonsbestemmelse
FKB
Geodatakvalitet
Fotogrammetrisk
registreringsinstruks FKB
•
•
•
Tekstlig beskrivelse
Egenskapstabell
Figurer
•
•
Spesifisere fotogrammetrisk konstruksjon av FKB-D (omløp)
Begrense detaljeringsnivå i FKB-C / D
• Eksempel FKB-Ledning
Tilpasse kvalitetsmål til Geodatakvalitet standarden
Vurdere kravene til stedfestingsnøyaktighet
Enkelte endringer i registreringsinstruksen
•
•
•
Definert i standard
Objekttype
SOSI40/Bygnan
MurFrittstående
A
P1
FKB-standard
B
C
D
P1
P2
P2
Minstestørrelse:
1): Høyere enn 0.5 meter
2): Høyere enn 2.5 meter
Definisjon (SOSI Del 2)
mur hvor oppfyllingen på en side utgjør mindre enn halve høyden på den andre siden
Geometritype(r)
KURVE
Registreringsmetode
Enkeltpunkt i sekvens.
Tilleggsbeskrivelse for prod.spek.
Kan være mur som er murt oppe på forstøtningsmur.
Brukes på gjødselkummer i landbruket.
Murer skal så langt som mulig registreres sammenhengende. Man skal prøve å registrere murer
under bruer. Dette med tanke på bedre beskrivelse av terrengoverflaten. Usikker stedfesting
kodes med KVALITET.
Grunnrissreferanse
Senter mur.
Høydereferanse
Topp mur. Ved registrering av topp mur skal alle knekklinjer registreres. Dersom det er
høydesprang større enn 0,5 meter, skal disse registreres som sprang. Se figur 10.
Assosiasjoner (fra UML-modellen)
Ingen
Assosiasjoner (verbalt i prod.spek.)
Det skal lages nodepunkt til eventuelle tilstøtende situasjonsdetaljer. Avhengig av situasjon
dannes nodepunktet i 2D eller 3D.
Konnekteres til bygninger og lignende der muren går inn til slike.
Egenskaper til objekttypen
Egenskapsnavn
Tillatte verdier
..OBJTYPE
..MEDIUM
..HREF 1
..DATAFANGSTDATO
..VERIFIKASJONSDATO
..REGISTRERINGSVERSJON
...PRODUKT
...VERSJON
..KVALITET
...MÅLEMETODE
...NØYAKTIGHET
...SYNBARHET
...H-MÅLEMETODE
...H-NØYAKTIGHET
..INFORMASJON
MurFrittstående
B, L
FOT, TOP, UKJENT
Dato
Dato
Tekst
Tekst
Kodeliste
Verdi
Kodeliste
Kodeliste
Verdi
Tekst
E/R
E
E
E
E
E
G
E
E
G
E
E
E
E
E
E
1): HREF TOP er standard, men andre verdier kan være aktuelt å benytte.
Figur 8:
Eksempel på registrering av frittstående mur.
Mult
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Datatype
T32
T1
T6
DATO
DATO
*
T15
T50
*
H2
H6
H2
H2
H5
T255
A
P
B
P
P
B
P
P
P
P
P
P
P
P
P
O
FKB-standard
B
C
P
P
B
B
P
P
P
P
B
B
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
O
O
D
P
B
P
P
B
P
P
P
P
P
P
P
P
P
O
Kvalitetsmål
Kvalitetskategori
Kvalitetselement
Kvalitetsmål
Fullstendighet
manglende data
andel manglende enheter
Fullstendighet
manglende data
andel manglende enheter
Fullstendighet
overskytende data
andel overskytende enheter
Fullstendighet
overskytende data
andel overskytende enheter
Stedfestingsnøyaktighet
absolutt
stedfestingsnøyaktighet
stedfesting - Prosentandel
grove feil
Stedfestingsnøyaktighet
absolutt grunnrissnøyaktighet
stedfesting - Standardavvik
Stedfestingsnøyaktighet
absolutt grunnrissnøyaktighet
stedfesting - Standardavvik
Stedfestingsnøyaktighet
Stedfestingsnøyaktighet
absolutt grunnrissnøyaktighet
absolutt grunnrissnøyaktighet
A
Krav
D
Krav
1
0.5 %
0.5 %
0.5 %
0.5 %
2
2%
2%
2%
2%
1
0.5 %
0.5 %
0.5 %
0.5 %
2
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1
0.15 m
0.20 m
0.40 m
0.40 m
2
0.20 m
0.25 m
0.45 m
0.45 m
3
0.35 m
0.35 m
0.50 m
0.50 m
4
0.55 m
0.55 m
1.00 m
1.00 m
1
0.15 m
0.20 m
0.40 m
0.40 m
2
0.20 m
0.25 m
0.60 m
0.60 m
3
0.25 m
0.35 m
0.70 m
0.70 m
4
0.35 m
0.40 m
0.90 m
0.90 m
stedfesting - Standardavvik
absolutt høydenøyaktighet
stedfesting - Standardavvik
Stedfestingsnøyaktighet
absolutt høydenøyaktighet
stedfesting - Standardavvik
Stedfestingsnøyaktighet
absolutt høydenøyaktighet
stedfesting - Standardavvik
Stedfestingsnøyaktighet
absolutt høydenøyaktighet
stedfesting - Standardavvik
Egenskapskvalitet
klassifikasjonsriktighet
feilklassifikasjons
andel
Logisk konsistens
formatkonsistens
formatkonsistens
konseptuell konsistens
Klasse
stedfesting - Standardavvik
Stedfestingsnøyaktighet
Logisk konsistens
FKB-standard
B
C
Krav
Krav
antall enheter der regler i
konseptuelt skjema ikke er
oppfylt
Logisk konsistens
topologisk konsistens
antall ulovlige småpolygoner
Logisk konsistens
topologisk konsistens
antall ulovlige egenkryssinger
Logisk konsistens
topologisk konsistens
antall ulovlige
egenoverlappinger
Logisk konsistens
topologisk konsistens
antall ulovlige løse ender
Logisk konsistens
topologisk konsistens
antall ulovlige lenkekryssing
0.5 % (1) 0.5 % (1) 0.5 % (1) 0.5 % (1)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Objekttype
Klasser stedfestingsnøyaktighet
1
AnnetGjerde
Bru
Bruavgrensning
Brudetalj
BautaStatue
BautaStatueGrense
BeskrivendeHjelpelinjeAnlegg
Brønn
Dam
Damkant
Dike
Dikekant
Elveforbygning
Elveforbygningskant
Elveterskel
ElveterskelKant
FiktivAvgrensningForAnlegg
Fiskehjell
FiskehjellGrense
FiskehjellMøne
Fisketrapp
Flaggstang
Flytebrygge
Flytebryggekant
Fløtningsrenne
Fortøyningskar
FrittståendeTrapp
FrittståendeTrappKant
Fundament
FundamentKant
Gondolbane
Hoppbakke
Grunnriss
2
3
X
4
X
X
1
Klasser fullstendighet
Høyde
2
3
X
4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Prøveprosjekt (FKB-C)
fra omløpsbilder
Erfaringer fra Holtålen
Hva ønsker vi å undersøke?
• Hvilken stedfestingsnøyaktighet kan man oppnå fra
omløpsbildene?
• Hvor fullstendig blir konstruksjonen fra omløp? Spesielt fokus
på bygninger, ledningsdata, veg, traktorveg/stier og elv/bekk.
• Hvor detaljert kan man konstruere fra omløpsbildene? Spesielt
fokus på konstruksjon av bygninger.
• Basert på funnene i punkt 1-3, kan det være aktuelt å
nedgradere enkelte B-områder til C-områder? Dersom
fullstendighet, detaljering og stedfesting blir god, bør man da
vurdere å justere definisjonen på B- og C-standarden?
• Kan man benytte omløpsbildene for å ajourføre FKB-Bområdene?
Stedfestingsnøyaktighet
GSD10
GSD25
GSD10
GSD25
Fullstendighet
AREALBRUK - BANE
• Tolking av bilder og spek har større betydning
enn GSD
BYGNING
• Noen flere bygninger og bygningsdetaljer er
registrert fra GSD10 enn fra GSD25. Hvorvidt
dette skyldes ulike minstemål må undersøkes
videre. Det kan synes som om det har vært
vanskeligere å få med mindre bygninger fra
GSD25 enn fra GSD10
BYGNANLEGG
• Synes som man får med flere detaljer fra
GSD10. For eksempel gjerde og steingjerde
LEDNING (må undersøkes nærmere)
• Ved kontroll av konstruerte master mot
ledningsdata fra E-verk og Telenor er det tydelig
at man klarer å registrere flere master fra
GSD10 enn GSD25.
TRAKTORVEG STI
• Vesentlig mer traktorveg og sti fra GSD10 enn
fra GSD25. Usikker på hva dette kan skyldes.
Bør undersøkes nærmere
VANN
• Vesentlig flere vannobjekter er registrert i
GSD10 enn i GSD25. Litt vanskelig å
sammenligne pga ulike minstemål i FKB-B og
FKB-C
VEG
• Vesentlig mer «veglengde» fra GSD10 enn fra
GSD25. Det kan synes som om Blom (GSD25)
har generalisert mer enn Cowi (GSD10). Bør
undersøkes nærmere.
GSD10
GSD25
GSD10
GSD25
Detaljering
bygg
Foreløpig konklusjoner (1)
1. Stedfesting blir dårligere i GSD25 enn GSD10.
Avventer endelig aerotriangulering før
tallfesting.
2. Dårligere fullstendighet for noen objekter i
GSD25 (spesielt mindre og «utydelige»
objekter). Noe skyldes operatør. Bør vurdere
hvilke objekttyper som bør inngå i FKB-C?
Hvilke objekter er viktige for brukerne?
3. Omløpsbildene egner seg godt til konstruksjon
av bygninger i 3D
Foreløpig konklusjon (2)
4. Nedgradere «B-områder» til C-standard?
• Kan være aktuelt
5. Omløpsbilder til ajourføring av B-områder?
• Tja. I Sør-Trøndelag planlegger vi ikke å gjøre
dette.
Vegnett
Traktorveg?
Gårdstun
For mye sletting/ajourføring
Korte lenker
Hva må gjøres
•
Benytte Fotogrammetrisk registreringsinstruks FKB-Vegnett
•
Avtale prøveleveranser
• Samferdselsseksjonen kan bistå med kontroll
•
Mottakskontroll skal alltid gjennomføres før dataene sendes til
Samferdselsseksjonen
• Har alle kartkontor kapasitet/kompetanse til dette?
Kartkontroll/grundig
kartkontroll
Utførte kontroller
ÅR
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Terratec
1
1
1
1
1
1
Blom
Rambøll
FBE
Cowi
2
2
2
1
1
1
3
1
1
1
2
3
1
Mercator
1
2
1
4
1
2
2
2
1
3
1
1
3*
13
17
13
1
7
4
1
2
2
2
1*
1*
14
1
3
1
2*
1*
9
Antall
2
1
4
7
6
3
2
8
5
8
10
8*
8*
1*
73
* prosjekt ikke ferdig
Fordeling fylker
År
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
SUM
Bergen
HO
SF
Bodø
No
Hamar
HE
OP
Kristiansand Molde
AA
VA
MR
Oslo
AK BU ØS
Skien
Stavanger Steinkjer Trondheim Tromsø Vadsø
TE VE
RO
NT
ST
Tromsø
Fi
1
1
1
2
3
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
4
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
5
11
4
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
4
2
4
0
1
9
1
2
Erfaringer
Fotoår
Prosjekt
2014 Follo
Flesberg og
2014 Rollag
Firma
Blom
2014 Elverum-Solør
Terratec
2014
2014
2014
2014
Rambøll
Mercator
Cowi
Cowi
E39 Livold2015 Ågård
AT: ikke godkjent sammenbinding GSD10, Stedfestingsnøyaktighet: ikke godkjent høyde på
takoverbygg (bygning), Fullstendighet: ikke godkjent for Vann, Bygning, Bygnanleg og Ledning. En del
feiltolking/manglende ajourføring
Rambøll
Nord-Trøndelag
2014 2014
Terratec
KristiansundGjemnes2014 Sunndal
Rambøll
Nordland sør
Alta
Oppdal 2014
Jæren 2014
Kommentar
Cowi
AT OK, Stedfestingsnøyaktighet OK. Fullstendighet ikke godkjent FKB-ByggAnl, og FKB-TraktorvegSti.
Noen feiltolkninger og manglende ajourføring.
AT OK, Stedfestingsnøyaktighet OK med unntak av grove feil StolpeEnkel. Fullstendigeht ikke godkjent
FKB-Bygg, FKB-ByggAnl, FKB-Ledn og FKB-TraktorvegSti. Noen få feiltolkninger og noen manglende
ajourføringer
AT OK, Stedfestingsnøyaktighet OK, Fullstendighet ikke godkjent FKB-vann, FKB-Bygg, FKB-Sti, FKBLedn. Noe manglende ajourføring og overskytende objekter. En del feiltolking på Veg.
AT OK, Stedfestingsnøyaktighet OK, Fullstendighet ikke godkjent FKB-Ledn-Va
Grundig kartkontroll 2016
•
Utvide kapasiteten på Hønefoss
• Opplæring av 1-2 nye operatører
•
Vurdere å bruke mindre tid per kontroll
• Fokus på fullstendighet / tolking
• Enklere kontroll av stedfestingsnøyaktighet
Ledning
•
•
•
Noen fylkeskartkontor har hatt eller skal ha fagdag med everkene
Programvare, format, egenskaper, registreringsmetoder,
ledninger under og over bakken, fullstendighet og
stedfestingsnøyaktighet
Leveranse av data diskuteres (når, hva og hvordan)
SPØRSMÅL?

Similar documents