Faseplan for “Felles Datakatalog” planleggingsfase

Transcription

Faseplan for “Felles Datakatalog” planleggingsfase
 Faseplan Faseplan for “Felles Datakatalog” planleggingsfase [Malen er utarbeidet med bakgrunn i Prosjektveiviseren, og tilpasset for Skate­prosjekter] Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: BR og Difi Beslutning: Bemanning av neste fase Neste fase ferdig: Prosjektleder: Andre: Signatur (prosjekteier) 1. Leveranser og erfaringer fra forrige fase
SKATE besluttet i sitt møte i november 2014 å adressere udekkede behov innen informasjonsforvaltning (som et av de tre behovsområdene med høyest prioritet). Det ble våren 2015 gjennomført en “foranalyse informasjonsforvaltning og ­utveksling”. Foranalysen detaljerte/konkretiserte behovsområdet informasjonsforvaltning. Foranalysen foreslo å etablere en felles datakatalog som et av de første tiltakene med høyest prioritet 1. Foranalysen foreslo også å etablere en “grunnmur” bestående av rammeverk og styringsmodell for informasjonsforvaltning for etablering av standarder, veiledere og metode, som felles datakatalog forutsetter. De offentlige virksomhetene må videre tilpasse sine systemer for å gi innhold til datakatalogen. Planleggingen av disse aktivitetene inngår også i forprosjektet. 1
http://www.difi.no/sites/difino/files/20150624_skate­mote_sak_10­15_­_foranalyse_informasjonsforvaltni
ng_og_utveksling_­_vedlegg_1_sluttrapport.pdf 2. Planlagte leveranser/produkter i fasen
Administrative leveranser Prosjektets styringsdokument inkl. prosjektplan (i henhold til Oppdatert prosjektbegrunnelse prosjektveiviseren) Gevinstrealiseringsplan Faseplan for neste fase (som er gjennomføringsfasen) Faglige leveranser Planer for felles datakatalog ● Funksjonelle behov for datakatalog ● Arkitektur for datakatalog Veileder for “Orden i eget hus” ● vurdering av gjenbruk fra ulike hus ● modenhetsmodell ● måling Planer for Rammeverk og styringsmodell (“grunnmur”) ● Definere innhold og omfang av et fellesoffentlig rammeverk ○ Planer for veiledere ○ Planer for standardisering ○ Sjekkliste og beste praksis for “orden i eget hus” ○ Modenhetsmodell ­ nullpunktsmåling for hver offentlige virksomheter (f.eks. selvdeklarering) Forslag til videre organisering og styring av informasjonsforvaltning 3. Milepæler i fasen
Møtene i Skate utgjør milepælene i forprosjektet, og leveransene knyttes til disse . ● Skatemøte 5 2015 (25.november) ­ utkast til funksjonelle behov ● Skatemøte 1 2016 (medio februar) ­ funksjonelle behov og akitektur ● Skatemøte 2 2016 (medio april) ­ ferdig leveranse med planer for neste fase 4. Bemanningsoversikt iht ressursavtaler
Siden suksessen til informasjonsforvaltning generelt og felles datakatalog spesielt er sterkt knyttet til evnen virksomhetene har til bidra med beskrivelser fra egen virksomhet forventes betydelig deltakelse fra Skate­virksomhetene i planleggingen (dvs. denne fasen), samt SPK (ikke Skate virksomhet). Pådraget tilsvarer det som ble nedlagt i foranalysen. Det etableres to grupper (ressurspådrag i parantes) ● Prosjektgruppe bestående av ○ Brønnøysundregistrene (100%) ○ Difi (100%) ○ Skatteetaten (20%) ○ Nav (20%) ○ KS/Kommunene (20%) ● Arbeidsgrupper for ulike konkrete tema i prosjektet bestående av deltakere fra ○ Kartverket (10%) ○ SSB (10%) ○ Helsedirektoratet (10%) ○ Lånekassen (10%) ○ Arkivverket (10%) ○ SPK (10%) Prosjektgruppen skal produsere leveransene i forprosjektet og sikre at forventningene til egne virksomheter er forstått og forankret. Prosjektgruppen er sammensatt av to betydelige produsenter av informasjon (Skatteetaten og NAV) og en svært sentral konsument (KS). Arbeidsgrupper dannes for å håndtere enkelttema ledet av deltakere fra prosjektgruppen. Det må påregnes egentid for koordinering i egen virksomhet. 5. Aktivitetsplan med aktivitetsbeskrivelser og ressurser
# Aktivitet Start Slutt 1 Oppstart, kick­off 28. september 2. oktober 5. oktober 20. desember 2 ●
Identifisere rammer og føringer Funksjonelle behov ●
Overordnede brukerhistorier 5. oktober 20. desember ●
Informasjonsmodell for produsent (basert på DCAT) 5. oktober 20. desember ●
Identifisere områder hvor man kan kjøre PoCer på enkeltområder for felles datakatalog (eksempler: Geo, Helse, statistikk og kodeverk, Person­ og adresseopplysninger) 15. november Milepæl: Skate­møte medio november2 3 Konseptuell løsningsbeskrivelse 1. januar 1. februar 4 Løsningsvalg/­arkitektur ● Verktøyvurderinger 1. januar 1. februar 5 Planlegging av “grunnmur” 1.oktober ​
f.eks. ● Planlegge og ta i bruk standard for “lukkede datasett“ (basert på informasjonsmodellen fra funksjonelle behov) ● Planlegging av felles informasjonsmodeller 1. februar Milepæl: Skate møte medio februar 6 Administrative prosjektdokumenter 15. februar 21. mars ●
Hovedprosjektets styringsdokument inkl. prosjektplan 15. februar 21. mars ●
Oppdatere prosjektbegrunnelse 15. februar 21. mars ●
Faseplan hovedprosjekt/gjennomføring 15. februar 21. mars ●
Gevinstrealiseringsplan 15. februar 21. mars Påske (21/3­28/3) 6 Sluttleveranse/pakketering Skate 29. mars 10. april 7 Koordineringsaktiviterer/ diseminering 1. oktober 10. april Leveranse: Skate møte slutten av april* 2
5. oktober Tidspunkt for Skate­møter i 2016 er ikke satt 6. Budsjett for fasen
Direkte kostnader dekkes av BR og Difi. Eventuelle reisekostnader dekkes av etatene selv. Tidsforbruket er gitt i kapittel 4. 7. Toleranserammer for fasen
Avtales med administrativ styringsgruppe. 8. Fasens prosjektstyring og rapporteringsmekanismer
8.1 Organisering
Prosjektets organisering er som følger: ● Administrativ styringsgruppe (BR, Difi) ● Prosjektgruppe (BR, Difi, NAV, SKD, KS/KommIT) ● Arbeidsgruppe (oppnevning) 8.2 Rapportering
Prosjektet rapporterer fortløpende til administrativ styringsgruppe etter styringsgruppens ønske. Prosjektet rapporter til Skate­møter i november og februar, med fokus på koordinering med andre tiltak (Skate og Skates arbeidsutvalg). Tilslutning til igangsetting av hovedprosjekt i henhold til forprosjektet i Skate­møte i april Appendix 1 - Komplett tiltaksoversikt