Referat fra generalforsamling 2014 Norsk Knarrklubb

Transcription

Referat fra generalforsamling 2014 Norsk Knarrklubb
Referat fra generalforsamling 2014 Norsk Knarrklubb
torsdag 13. nov. kl. 19.00
I nestleder Niels Kiærs fravær åpnet styremedlem Morten Heldal Haugerud generalforsamlingen kl. 19.00 i
Bærum Seilforenings klubblokaler.
Leder Carl-Fredrik Joys åpnet tilsvarende møte samtidig i Multiconsults lokaler i Bergen.
0.
Valg av møteleder
Som møteleder NKK Øst ble valgt styremedlem Morten Heldal Haugerud og som referent sekretær øst
Dag Ivar Ytreberg
Som møteleder NKK Vest ble nestleder Carl-Fredrik Joys foreslått og valgt.
Registrering av fremmøte
Alle fremmøtte (10 Østlandet, 10 Vestlandet) ble godkjent.
Antall stemmeberettigete båteiere (8 Østlandet, 8 Vestlandet) ble godkjent.
Carl-Fredrik Joys og Morten Heldal Haugerud ble valgt til å signere protokollen.
1.
Godkjenning av innkalling
Innkallingen og dagsorden ble enstemmig godkjent.
2.
Godkjennelse av årsberetningen
Årsberetningen ble enstemmig godkjent.
3.
Godkjennelse av regnskap
- Kasserer Erik B. Holter gikk igjennom årsregnskapene for 2013 og 2014 og svarte på spørsmål fra
forsamlingen både i øst og i vest. Kasserer refererte også revisors beretning da revisor hadde meldt
forfall til generalforsamlingen. Revisor anbefalte å godkjenne årsregnskapene.
- Kasserer meldte videre at innbetaling av medlemskontingenten er for svak og at det bør gjøres tiltak for
å bedre denne. Det ble foreslått å lage et nytt giroformular (A4-side) med, på den øvre delen, en omtale
av NKK samt viktigheten av å betale kontingenten, med en giroblankett på den nedre delen.
Giroformularet sendes i første omgang som et vedlegg til en e-post til alle medlemmene. Medlemmer
som ikke betaler innen fristen vil få giroformularet tilsendt i vanlig post.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.
Kassereren fikk ros for godt arbeide.
4.
Fastsettelse av kontingent
Kontingenten foreslås ikke endret
Båteier 400,- Ikke båteier kr 150.
Avstemning: Kontingenten enstemmig vedtatt.
5.
Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag.
_________________________________________________________________________________________________
Admiral
Niels R. Kiær
Alfheimveien 3 B
Viseadmiral Carl-Fredrik Joys
Skanselien 14
Styre medl. Morten Heldal Haugerud Horniveien 67
Bankkonto: 9590 31 60188
1358 Jar
M: 908 28 258
5018 Bergen
M: 917 503 95
1339 Vøyenenga P: 67133418 M: 957 57 236
Org. nr: 983253458
6.
Valg.
Valgkomiteen fremla følgende innstilling:
Norsk Knarrklubbs styre:
Leder, admiral
Niels R. Kiær
Nestleder, viseadmiral Carl-Fredrik Joys
Sekretær
Dag Ivar Ytreberg
Sekretær vest
(ivaretas av styremedlemmer vest)
Kasserer
Erik Bergsbakk Holter
Styremedlem
Morten Heldal Haugerud
Styremedlem
Alexander Arnesen
Styremedlem
Lars Jårvik
Styremedlem
Johan-Petter Raa
ON 98
ON 139
ON 140
Ny
Ny
(ON 142 / ON 131)
ON 14
ON 138
ON 98
ON 142
ON 131
Ny
Nils Petter Haugfos
Tilo Pfleger
Knut Espenes
ON 130
ON 88
ON 75
Ny
Lokalt Bergen:
Kasserer Bergen
Jogeir Sverre Kyrkjebø Hvide
ON 143
Revisor
Per Jørgen Waaler
ON 38
Valgkomité
Thor Petter Christoffersen
Richard Lie
John Kjellevold
Jan Møller Nielsen
----------------
ON 98
ON 79
ON 129
ON 133
Morten Heldal Haugerud
Nils Petter Haugfos
Thor Petter Christoffersen
Lars Jårvik
Johan G. Hvide
ON 138
ON 130
ON 98
ON 142
ON 143
Ny
Tilo Pfleger
Knut Espenes
ON 88
ON 75
Ny
Martin Bergsbakk Holter
Thorbjørn Graff Hugo
ON 14
ON 106
Varamedlemmer
Ny
Ny
Ny
Oppnevnes av styret:
Teknisk komité:
Leder
Ny
Festkomité Østlandet
Web-Master:
Avstemning: Enstemmig vedtatt.
7.
Eventuelt
Styret ble anmodet om å forsikre seg om at verftet C. Schneidereit har forsikret Knarrens former og
produksjonsmateriell som Norsk Knarrklubbs eiendom som angitt i lisensavtalen.
I avtalen av står det at former og produksjonsmateriell skal nevnes særskilt i verftets forsikringspapirer
som NKKs eiendeler.
Den formelle delen av Generalforsamlingen ble derved avsluttet.
Referat av 21. nov. 2014
sign.
Morten Heldal Haugerud
Møteleder Øst
Protokoll NKK generalforsamling 2014
sign.
Carl-Fredrik Joys
Møteleder Vest
sign.
Dag Ivar Ytreberg
Referent
Side 2 av 2