Rekruttreglement - Norges gymnastikk og turnforbund

Transcription

Rekruttreglement - Norges gymnastikk og turnforbund
REKRUTTREGLEMENT
RYTMISK
GYMNASTIKK
NGTF
1. juli 2010
Tillegg Januar 2013
TROPP JUSTERT HØSTEN 2013
Utarbeidet av:
Bente Bjanes
Marie Moltubakk
Anne-Toril Østrem
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
2
INNHOLDSFORTEGNELSE
INNHOLDSFORTEGNELSE ............................................... 3
INNLEDNING .................................................................. 5
DEL 1: GENERELT ........................................................... 7
GENERELT ................................................................................... 8
ALDERSINNDELING ..................................................................... 8
KONKURRANSEKLASSER INDIVIDUELT .......................................... 8
KONKURRANSEKLASSER DUO/TRIO ............................................ 10
KONKURRANSEKLASSER TROPP .................................................. 10
LENGDEN AV ET PROGRAM ......................................................... 12
DOMMERGRUPPER ..................................................................... 12
OVERDOMMERTREKK ................................................................. 12
DEL 2: INDIVIDUELT .....................................................14
VANSKEGRAD ............................................................................ 15
INNLEDNING .......................................................................... 15
OBLIGATORISKE ELEMENTER – GENERELT ................................... 15
OBLIGATORISKE ELEMENTER – TAU – TRINN 4 ............................. 18
OBLIGATORISKE ELEMENTER – TAU – TRINN 5 ............................. 19
OBLIGATORISKE ELEMENTER – RING – TRINN 1 ........................... 20
OBLIGATORISKE ELEMENTER – RING – TRINN 2 ........................... 22
OBLIGATORISKE ELEMENTER – RING – TRINN 3 ........................... 23
OBLIGATORISKE ELEMENTER – RING – TRINN 4 ........................... 24
OBLIGATORISKE ELEMENTER – RING – TRINN 5 ........................... 25
OBLIGATORISKE ELEMENTER – BALL – TRINN 1 ........................... 26
OBLIGATORISKE ELEMENTER – BALL – TRINN 2 ........................... 28
OBLIGATORISKE ELEMENTER – BALL – TRINN 3 ........................... 29
OBLIGATORISKE ELEMENTER – BALL – TRINN 4 ........................... 30
OBLIGATORISKE ELEMENTER – BALL – TRINN 5 ........................... 31
OBLIGATORISKE ELEMENTER – KØLLER – TRINN 1 ....................... 32
OBLIGATORISKE ELEMENTER – KØLLER – TRINN 2 ....................... 34
OBLIGATORISKE ELEMENTER – KØLLER – TRINN 3 ....................... 35
OBLIGATORISKE ELEMENTER – KØLLER – TRINN 4 ....................... 36
OBLIGATORISKE ELEMENTER – KØLLER – TRINN 5 ....................... 37
OBLIGATORISKE ELEMENTER – BÅND – TRINN 1 .......................... 38
OBLIGATORISKE ELEMENTER – BÅND – TRINN 2 .......................... 40
OBLIGATORISKE ELEMENTER – BÅND – TRINN 3 .......................... 41
OBLIGATORISKE ELEMENTER – BÅND – TRINN 4 .......................... 42
OBLIGATORISKE ELEMENTER – BÅND – TRINN 5 .......................... 43
OPPSUMMERING, TAU ................................................................ 44
OPPSUMMERING, RING .............................................................. 45
OPPSUMMERING, BALL .............................................................. 46
OPPSUMMERING, KØLLER .......................................................... 47
OPPSUMMERING, BÅND ............................................................. 48
TILLEGGSVANSKER ................................................................... 49
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
3
OVERSIKT VANSKEGRAD, MINIREKRUTT ...................................... 51
OVERSIKT VANSKEGRAD, REKRUTT............................................. 51
ARTISTERI ................................................................................ 52
UTFØRELSE ............................................................................... 53
BEREGNING AV TOPPKARAKTER ............................................... 53
BEREGNING AV TOPPKARAKTER, MINIREKRUTT ............................ 53
BEREGNING AV TOPPKARAKTER, REKRUTT ................................... 53
DEL 3: TROPP A .............................................................55
TROPP: VANSKEGRAD ............................................................... 56
TROPP: OBLIGATORISKE ELEMENTER .......................................... 56
TROPP: TILLEGGSVANSKER ........................................................ 57
TROPP: OVERSIKT KOMPOSISJON ............................................... 58
TROPP: ARTISTERI.................................................................... 59
TROPP: UTFØRELSE ................................................................... 60
TROPP: BEREGNING AV TOPPKARAKTER ................................... 60
DEL 4: TROPP ”RG FOR ALLE” .......................................61
TROPP ”RG FOR ALLE” .............................................................. 62
REGLER ................................................................................... 62
ALDERSINNDELING ................................................................... 62
BEDØMMING ............................................................................ 62
POENG ..................................................................................... 63
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
4
INNLEDNING
Rekruttreglementet for rytmisk gymnastikk tilbyr en utviklingsstige som
kan brukes på gymnaster fra nybegynnernivå. Det anbefales å trene etter
dette systemet fra 7-8-årsalderen.
Både minirekrutter (10 år og yngre) og rekrutter (11-12 år) konkurrerer
etter rekruttreglementet. Reglene er stort sett like. I de tilfellene der
reglene er ulike, presenteres dette alltid som følger:
Minirekrutt
Her kommer reglene som gjelder
for minirekrutt.
Rekrutt
Her kommer reglene som gjelder
for rekrutt.
Tanken bak dette reglementet er å styrke bredden i norsk rytmisk
gymnastikk, ved å hjelpe trenerne i deres arbeid, lære gymnastene viktige
teknikker, samt å tilby et konkurransesystem der alle kan konkurrere på
sitt nivå. Men på sikt har dette systemet også til hensikt å utvikle bedre
toppgymnaster på junior- og seniornivå.
Reglementet for individuelle gymnaster er bygd opp med 5 trinn i hvert
redskap og i frittstående. Gymnastene konkurrerer på det trinnet som
passer for deres nivå, i hvert enkelt redskap og i frittstående. (For
eksempel: Trinn 2 i frittstående, trinn 3 i ball og tau, og trinn 1 i køller.)
Gymnaster på ulike trinn kan konkurrere i samme klasse.
Som en forsøksordning fra 2013 innføres det obligatoriske program i
Frittstående og Tau. Disse er like for mini-rekrutter og rekrutter.
Beskrivelse av programmene finnes som eget dokument på nettsiden til
www.gymogturn.no, under Konkurranse – Rytmisk gymnastikkReglement/Bestemmelser.
Trinnsystemet for individuelle gymnaster hensyntar gymnastenes
individuelle behov. På tropp er reglene derimot åpne: Gymnaster på ulike
nivåer kan delta på samme tropp, og tropper på ulike nivåer kan
konkurrere under felles regler. Formålet med dette er at flest mulig skal
kunne delta i troppskonkurranser.
Rekruttreglementet inneholder selve regelverket for minirekrutt og
rekrutt, mens heftet ”ABC for RG-trenere” er et viktig verktøy i det daglige
treningsarbeidet. Heftet omhandler alle delene av rytmisk gymnastikktrening for unge gymnaster, og er bygget opp rundt kravene som
rekruttreglementet stiller, blant annet med metodikk for de obligatoriske
elementene i frittstående. Det anbefales å benytte dette heftet som basis
for all trening av RG-utøvere i alderen 7-12 år.
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
5
NB: Dette heftet henviser til enkelte andre offisielle dokumenter:
 Internasjonalt reglement
 Dokumentet ”Konkurranseklasser”
Alle disse dokumentene finnes på http://www.gymogturn.no, under
Konkurranse – Rytmisk gymnastikk – Reglement/bestemmelser.
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
6
DEL 1:
GENERELT
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
7
GENERELT
ALDERSINNDELING
Minirekrutt
Frem til og med det året man fyller 10 år
Rekrutt
De årene man fyller 11 og 12 år
Denne todelingen har utgangspunkt i aldersinndelingene i Norges
idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett.
For duo/trio og tropp er aldersinndelingen den samme, men enkelte
overlappinger tillates (se senere). Overlappingen følger Norges
idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett.
KONKURRANSEKLASSER INDIVIDUELT
Både minirekrutter og rekrutter er delt i ulike klasser, etter alder og nivå:
Minirekrutt klasse 1
Alder:
Årene man fyller 6-9 år
Antall program:
1
Redskap:
Frittstående Obligatorisk program trinn 1-2
Minirekrutt klasse 2
Alder:
Årene man fyller 8 og 9 år
Antall program:
2, begge teller
Redskap:
Frittstående Obligatorisk program trinn 1-2
Tau Obligatorisk program 1
Minirekrutt klasse 3
Alder:
Året man fyller 10 år
Antall program:
1
Redskap:
Frittstående Obligatorisk program trinn 1-3
Minirekrutt klasse 4
Alder:
Året man fyller 10 år
Antall program:
2-3 (frittstående + beste redskap teller)
Redskap:
Frittstående Obligatorisk program trinn 1-3
Tau Obligatorisk program 1-2 (alle må kjøre tau)
Se dokumentet ‘Konkurranseklasser’ for redskap
for et evt. 3.program, frivalgt etter mini-rekrutt
reglementet.
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
8
Rekrutt 2-kamp
Alder:
Antall program:
Redskap:
Rekrutt 3-kamp
Alder:
Antall program:
Redskap:
Rekrutt 4-kamp
Alder:
Antall program:
Redskap:
*
Årene man fyller 11 og 12 år
2-3 (frittstående + beste redskap teller)
Frittstående Obligatorisk program trinn 1-5
Tau Obligatorisk program 1-2 (alle må kjøre tau)
Se dokumentet ‘Konkurranseklasser’ for redskap
for et evt. 3.program, frivalgt etter rekrutt
reglementet.
Det året man fyller 11 år
3 eller 4, frittstående + de 2 beste redskapene
teller
Frittstående Obligatorisk program trinn 1-5
2 beste karakterer av de 3 gitte redskap teller *
Det året man fyller 12 år
4, alle teller
Frittstående Obligatorisk program trinn 1-5
4 gitte redskap *
For noen klasser setter teknisk komité rytmisk gymnastikk (TKRG)
opp gitte redskap for hvert kalenderår. Alle som deltar i disse
klassene må velge disse redskapene. Informasjon om hvilke redskap
som er satt opp for de ulike klassene for aktuelt år finnes i
dokumentet ”Konkurranseklasser”.
NB: De angitte klasseinndelingene, valg av redskap m.m. gjelder for
NGTFs offisielle konkurranser. Vi anbefaler kretser og lag å følge
dette. Arrangører står likevel fritt til å velge andre
organiseringsformer, for eksempel konkurranser i enkeltredskap.
Det må da informeres om dette i invitasjonen.
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
9
KONKURRANSEKLASSER DUO/TRIO
En duo består av to gymnaster som utfører et program sammen. En trio
består av tre gymnaster som utfører et program sammen.
Minirekrutter konkurrerer ikke i duo/trio.
Rekrutt duo/trio
Alder:
Antall gymnaster:
Antall program:
Redskap:
Årene man fyller 11 og 12 år. I tillegg kan man ha
med én gymnast som fyller 13 år.
2-3
1
Valgfritt redskap (tau – ring – ball – køller – bånd).
Det skal være ett redskap per gymnast. Alle
gymnastene kan ha samme redskap, eller man kan
benytte ulike redskap.
Rekrutt Duo/Trio konkurrerer etter reglementet ”Tropp A”.
KONKURRANSEKLASSER TROPP
Både minirekrutter og rekrutter har tilbud om ulike troppsklasser,
avhengig av antall gymnaster og nivå:
Minirekrutt tropp A – redskap
Alder:
Til og med det året man fyller 11 år
Antall gymnaster:
3-8
Redskap:
Settes opp av TKRG for hvert kalenderår
Minirekrutt tropp ”RG for alle”
Alder:
Til og med det året man fyller 11 år
Antall gymnaster:
3-30
Redskap:
Settes opp av TKRG for hvert kalenderår
Rekrutt tropp A – frittstående
Alder:
Årene man fyller 11 og 12 år. I tillegg kan man ha
med opptil 2 gymnaster som fyller 13 år.
Antall gymnaster:
5-8
Rekrutt tropp A – redskap
Alder:
Årene man fyller 11 og 12 år. I tillegg kan man ha
med opptil 2 gymnaster som fyller 13 år.
Antall gymnaster:
5-8
Redskap:
Settes opp av TKRG for hvert kalenderår
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
10
Rekrutt tropp ”RG for alle”
Alder:
Årene man fyller 11, 12 og 13 år
Antall gymnaster:
3-30
Redskap:
Settes opp av TKRG for hvert kalenderår
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
11
LENGDEN AV ET PROGRAM
Lengden av de obligatoriske programmene følger musikken, lengden for
de frivalgte programmene er:
Minirekrutt
Minirekrutt individuelt: *
Max 0:45
Minirekrutt tropp A:
1:00 til 1:30
Minirekrutt tropp RG for alle: 1:00 til 1:30
*
Rekrutt
Rekrutt
Rekrutt
Rekrutt
Rekrutt
individuelt:
duo/trio:
tropp A:
tropp RG for alle:
1:00
1:00
1:00
1:00
til
til
til
til
1:30
1:30
1:30
1:30
Lengden av programmene kontrolleres.
Overdommertrekk:
Programmer som er tydelig
lengre enn 45 sekunder:
1,0 p.
Programmer som er lengre
enn 60 sekunder:
2,0 p.
DOMMERGRUPPER
 Dommergruppe 1: Vanskegrad:Obligatoriske elementer
 Dommergruppe 2: Vanskegrad:Tilleggsvansker
 Dommergruppe 3: Artisteri og utførelse
OVERDOMMERTREKK
 Som i internasjonalt reglement
Samt:
 Minirekruttprogrammer tydelig lengre enn 45 sek:
1,0 p.
 Minirekruttprogrammer lengre enn 60 sek:
2,0 p.
 Tropp ”RG for alle” tilfredsstiller ikke reglene (se senere): 5,0 p.
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
12
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
13
DEL 2:
INDIVIDUELT
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
14
VANSKEGRAD
INNLEDNING
Vanskegrad bedømmes av to dommergrupper:
 Obligatoriske elementer
 Tilleggsvansker
Trinn 1 med redskap er lagt opp til at man skal utføre enkeltstående
obligatoriske elementer uten musikk. Det er likevel tillatt å utføre disse
elementene som et program til musikk.
På trinn 2 til 5 er det i tillegg til obligatoriske elementer også poeng for
kroppstekniske tilleggsvansker, som trener og gymnast selv velger.
Alle kroppstekniske vansker, både obligatoriske elementer og
tilleggsvansker, hentes fra internasjonalt reglement. Alle kroppstekniske
vansker har samme krav til godkjenning som i internasjonalt reglement.
Unntak:
Det tillates rolig, men kontrollert preparasjon før vanskene.
Men dersom gymnasten er ustø i preparasjonen,
godkjennes ikke vansken.
Unntak :
Kun isolerte vansker (ikke sammensatte vansker eller
piruettkombinasjoner)
Det tillates bruk av rotasjon eller bølger i forbindelse med
vanskene som i internasjonalt reglement.
OBLIGATORISKE ELEMENTER – GENERELT
Antall obligatoriske elementer:
Minirekrutt
Trinn 1: Gymnasten får poeng for
maksimalt 10 obligatoriske elementer.
Trinn 2-5: Gymnasten får poeng for
maksimalt 5 obligatoriske elementer.
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
Rekrutt
Trinn 1: Gymnasten får poeng for
maksimalt 10 obligatoriske elementer.
Trinn 2-5: Gymnasten får poeng for
maksimalt 7 obligatoriske elementer.
15
Det er viktig å velge et trinn som gymnasten mestrer:
Minirekrutt
Trinn 1-5: Det skal ikke trekkes for
manglende obligatorisk element.
Rekrutt
Trinn 1: Det skal ikke trekkes for
manglende obligatorisk element.
Trinn 2-5: Minimum 5 obligatoriske
elementer må være godkjent for at trinnet
skal være godkjent.
Trekk: Verdien av ett obligatorisk element:
0,4 p. på trinn 2
0,6 p. på trinn 3 osv.
Program med redskap
I program med redskap består de obligatoriske elementene i hovedsak av
redskapsteknikk. Hele elementet må utføres teknisk korrekt for at det
obligatoriske elementet skal være godkjent.
De obligatoriske elementene må utføres nøyaktig slik som reglementet
beskriver, med riktig antall repetisjoner, i riktig plan, og så videre.
Noen av elementene med redskap skal utføres i forbindelse med
kroppstekniske vansker. Dette er beskrevet i tabellene som følger:

A = utføres med valgfri sprangvanske

A
= utføres med valgfri balansevanske

A
= utføres med valgfri rotasjonsvanske

A
= utføres med valgfri vanske fra valgfri gruppe
I disse tilfellene kan vansken velges fritt fra angitt gruppe kroppsteknikk.
Vanskegraden man velger (A, B eller høyere), påvirker ikke verdien av det
obligatoriske elementet.
I enkelte elementer er det satt opp en spesifikk kroppsteknisk vanske.
Denne kan ikke byttes ut med en annen vanske. Derimot tillates
videreutvikling av den angitte vansken.
F.eks.:
Enkel storhaugvending kan gjøres dobbel.
NB:
I noen tilfeller krever vi statisk balansevanske på tå og i noen tilfeller
krever vi piruettvansker på tå. Da er dette skrevet spesielt.
I alle tilfeller må den kroppstekniske vansken være godkjent for at det
obligatoriske elementet skal være godkjent.
Obligatoriske elementer som er beskrevet uten kroppsteknisk vanske
(uten A), regnes ikke som obligatorisk element dersom de utføres med
vanske.
På samme måte som man kan videreutvikle kroppstekniske vansker,
tillates det å videreutvikle preakrobatiske elementer. Der kravet er å
gjøre én rulle, broovergang eller hjul under kast, er det tillatt å gjøre to
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
16
eller flere. Det samme gjelder lignende elementer som chaineer,
storhaugvendinger og så videre.
Utover det som er beskrevet i tabellene, skal alle kast være høye.
Alle kast må utføres med kontroll. Dersom gymnasten må ta mer enn ett
utilsiktet steg for å fange redskapet, er elementet ikke godkjent.
Dersom type fanging er valgfri, kreves det kun at fangingen utføres rent:
Det vil si at fangingen er bestemt og at gymnasten umiddelbart får
kontroll over redskapet.
Tabeller over obligatoriske elementer
Deretter er de obligatoriske elementene med redskap beskrevet i detalj,
med symboler og kriterier for godkjenning.
Til slutt følger oppsummerende tabeller med én side per redskap. Disse er
ment som en oversikt til bruk i treningsarbeidet, og inneholder ikke alle
detaljer om hvert element.
NB: Symbolene er valgt slik at dommere og trenere raskt skal kunne
gjenkjenne de ulike elementene. Dette er prioritert, fremfor å følge
internasjonalt reglement for 2013 fullt ut.
 For noen elementer benyttes symboler som internasjonalt
reglement per i dag ikke tillater. Dette gjelder for eksempel
overlevering på trinn 1. Rekruttreglementet kan ikke brukes som
mal for programskjemaer for junior og senior.
 Kun de kriteriene som er påkrevd vises med symboler. Det
tillates å utføre andre symboler/kriterier i tillegg. For eksempel
kan ”fanging uten hender” godt utføres i posisjon på gulvet.
Forkortelser:
4g = 4 ganger
4H 4V = 4 ganger med høyre hånd, 4 ganger med
venstre hånd
1h = 1 hånd
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
17
OBLIGATORISKE ELEMENTER – TAU – TRINN 4
Nr
7 elementer á 0,8
1
Kriterier for godkjenning
A
Rotasjon av åpent, ustrakt tau,
med overlevering, i
rotasjonsvanske
 Tauet holdes på midten med hendene, og overleveres rundt
kroppen i horisontalplanet
 Tauet skal være utstrakt – tauendene tilnærmet 180° fra hverandre
 Godkjent rotasjonsvanske
Småhoppserie med
dobbeltsving og kryss
 Småhoppserie med minimum tre hopp
 Hvert hopp skal ha ett sving med kryss og ett uten
 Dobbeltsvingene skal utføres med letthet, og uten tung landing
2
3
A
Sprangvanske gjennom dobbelt
tau, med forlengs eller
baklengs sving
 Godkjent sprangvanske
 Uten tung landing
Passering gjennom tauet med
to spagatsprang




Godkjente spagatsprang
Passering gjennom tauet i begge sprangene
Maksimalt 2 berøringer av bakken mellom sprangene
Utføres med flyt, uten stopp mellom sprangene






Kast der tauet roterer i sagittalplanet forover
Tauet skal rotere i sagittalplanet, forover, i luften
Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
Tauendene skal fanges max 10 cm fra knuten
Fanging (på vei opp) i godkjent sprangvanske, med direkte
passering gjennom tauet, uten å stoppe tauets bevegelse eller
ødelegge formen
4
5
for
A
Kast med rotasjon forover,
fang med sprangvanske
gjennom
6
A
Kast i sprangvanske, valgfri
rotasjon, fang i knuten(e)
7




Kast i godkjent sprangvanske
Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
Valgfritt element med rotasjon av kroppen mens redskapet er i
svev
 Fanging av én knute i hver hånd, begge knuter i samme hånd, eller
ren fanging av én knute, umiddelbart etter rotasjonen
spiral
Spiral med minst 3 rotasjoner
av tauenden før den fanges,
med dansetrinn.
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ





Valgfritt plan
Minimum 3 rotasjoner av tauenden
Tauets form og bane skal være ren
Tauenden skal fanges med en hånd, max 10 cm fra knuten
Dansetrinn: Minst 4 sek., i takt med musikken
18
OBLIGATORISKE ELEMENTER – TAU – TRINN 5
Nr
1
7 elementer á 1,0
Kriterier for godkjenning
A
Rotasjon av åpent, utstrakt
tau, uten hender i
rotasjonsvanske
 Tauet holdes på midten med en annen kroppsdel enn hendene
 Tauet skal være utstrakt – tauendene tilnærmet 180° fra hverandre
 Godkjent rotasjonsvanske
Småhoppserie baklengs:
Vekselvis kryss / ikke kryss,
avsluttes med to dobbelthopp
 Småhoppserie med minimum tre hopp
 Minimum to hopp med kryss i den første serien
 Avsluttes med to dobbelhopp direkte etter hverandre, med kryss i
minst ett av hoppene (med et sving åpent og et krysset, eller to
kryssede)
 Hoppene skal utføres uten stopp (uten at bena festes i tauet)
 Tauets form skal ikke ødelegges av eventuell berøring av bakken
 Jevn rytme i hoppene
 Dobbeltsvingene skal utføres med letthet, og uten tung landing
Småhoppserie gjennom tauet,
med to suksessive toss, med
slipp under benet
 Småhopp gjennom tauet – slipp av en tauende under benet –
fanging med umiddelbar passering gjennom tauet – ny toss med
passering gjennom
 Tauet skal ha ren form i svevet (ikke unødvendig ”sleng”)
 Tauenden skal fanges med motsatt hånd, max 10 cm fra knuten
 Serien skal utføres med flyt
Passering gjennom tauet med
spagatringsprang
 Godkjent spagatringsprang gjennom tauet
Toss, fang utenfor synsfelt med
umiddelbar passering gjennom
tauet med hoppelement
 Slipp av en tauende – fanging utenfor synsfelt med umiddelbar
passering gjennom tauet med hoppelement (baklengs)
 Tauet skal ha ren form i svevet (ikke unødvendig ”sleng”)
 Tauenden skal fanges med motsatt hånd, max 10 cm fra knuten
2
3
4
5
6
A
Kast utenfor synsfelt med
benet, fang i rotasjonsvanske




Kast med benet, bak kroppen
Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
Fanging i godkjent rotasjonsvanske
Kast under benet, rulle, fang





Kast under benet
Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
Rulle (forlengs eller baklengs) mens redskapet er i svev
Valgfri, ren fanging, umiddelbart etter rulle
7
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
19
OBLIGATORISKE ELEMENTER – RING – TRINN 1
Nr
10 elementer á 0,2
Kriterier for godkjenning
1
Trilling fra nakken, ned ryggen.
1H 1V




Ringen skal trille i sagitalplanet
Ringen skal være i kontakt med kroppen i hele trillingen
Kontrollert armbevegelse fra trilling til mottak
Avslutning ved å føre ringen ned og frem foran kroppen
Reversering på gulvet. 1H 1V
 Reverseringsbevegelsen skjer i håndleddet, armen tilnærmet strak
 Ringen skal være i kontakt med gulvet i hele trillingen
 Ringen skal sendes og returnere i samme bane, ingen forflytning for
å fange ringen
Rotasjon innover om ringens
akse, fra en hånd til den andre
uten å stoppe rotasjonen,
strake armer. 2g frem og
tilbake
 Overlevering av ringen fra den ene hånden til den andre uten at
rotasjonen stopper
 Overleveringen skal foregå midt foran kroppen
 Ringen skal ikke berøre kroppen
 Full strekk av armene og kroppen
 Start og avslutning av hver rotasjon med strak arm ut til siden,
ringen i frontalplanet
4 rotasjoner bakover, halv
vending (med bytte av hånd),
4 forover, vend, 4 bakover,
vend, 4 forover, vend og stopp
i grep. 1H 1V
 Elementet utføres to ganger: En gang starter man med rotasjon
bakover med høyre hånd, slik at rotasjon forover utføres med
venstre hånd. Den andre gangen starter man med rotasjon bakover
med venstre hånd, slik at rotasjon forover utføres med høyre hånd
 Vendingen av kroppen må være tydelig, med 180° vending og bytte
av hånd hver gang
 Ringen skal rotere i sagittalplanet i hele elementet
 Rotasjonen utføres i håndleddet, med armen lett bøyd slik at ringen
roterer så nært inntil kroppen som mulig
 Jevn rytme, også i vekslingen fra hånd til hånd
 Kontrollert stopp av ringen, med strak arm foran kroppen
2
3
4
5
sløyfe
Sløyfesving foran kroppen,
frem og tilbake, direkte det
samme bak kroppen
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
 Start og avslutning av hver sløyfe med strake armer ut til siden,
ringen i frontalplanet
 Sving av ringen i frontalplanet, ned mot kroppen
 Rotasjon av ringen på begge hender idet håndflatene møtes midt
foran kroppen
 Sving ut på andre hånd, deretter ned igjen til ny sløyfe bak kroppen
 Grepskifte bak ryggen i sløyfesvinget, med hendene inntil
hverandre
 Øvelsen skal utføres med flyt
 Naturlig bøyde armer i selve sløyfene
20
OBLIGATORISKE ELEMENTER – RING – TRINN 1 (forts)
Nr
10 elementer á 0,2
Kriterier for godkjenning
6
Tre småhopp gjennom ringen
 Hopp med bena sammen, med heving av tyngdepunktet
 Hoppene skal utføres uten stopp (uten at bena festes i ringen)
 Jevn rytme i hoppene
Lave kast: 2g flatt, 2g ½
rotasjon, 2g 1 rotasjon
 Bøy knærne – strekk knærne, opp på tå, kast med strak kropp og
stopp av armene
 I de to første kastene skal ringen ligge helt flatt i luften, i de neste
kastene rotere nøyaktig en halv eller en hel gang
 Kastene skal utføres med strake armer
 Rotasjonen skapes av håndleddene
7
8
forøv
Forøvelse til kast, bytte hånd
foran. 4g
9
sag
Kast i sagittalplanet, fra grep,
fang i grep. 1H 1V
10
 Stå på full fot, ringen på gulvet i sagittalplanet med armen litt foran
kroppen
 Bøy knærne, ringen føres bakover med strak arm
 Strekk knærne maksimalt, opp på tå, samtidig med at strak arm
føres frem og opp slik at hånden passerer hodehøyde
 Overlevering av ringen fra en hånd til den andre på toppen
 Armene skal beveges parallelt
 Strake armer i svingene
 Bytte av hånd skal utføres med maksimal strekk av kropp og
armer, og med fiksert håndledd
 Ringen skal svinges i sagittalplanet i hele øvelsen
 Start med ringen i sagittalplanet foran kroppen
 Bøy knærne (ringen kan føres bakover hvis man ønsker, men det er
ikke et krav at man bruker denne kastteknikken) – strekk knærne,
opp på tå, kast med strak kropp og stopp av armene
 Ringen skal rotere i sagittalplanet i luften, uten vibrasjon
 Hold stillingen mens ringen er i luften
 Kastet skal være presist, max 1 steg for å fange ringen
 Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
 Fanging med grep, med strak arm
 Ringen føres kontrollert ned til siden av kroppen
flatt
Lavt kast: Ringen faller over
kroppen, hopp på den med
bena
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
 Bøy knærne mens ringen føres ned – strekk knærne, opp på tå,
kast med strak kropp og stopp av armene
 Ringen skal ligge helt flatt i luften i svevet
 Kastet skal være presist, max 1 steg for å komme inn i ringen
 Ringen skal lande flatt i gulvet, i samme øyeblikk som hoppet
utføres
 Landing direkte på ringen, umiddelbart etter at ringen har landet
21
OBLIGATORISKE ELEMENTER – RING – TRINN 2
Nr
7 elementer á 0,4
1
Kriterier for godkjenning
for
Lang trilling over armene,
foran kroppen
2
 Ringen skal være i kontakt med kroppen i hele trillingen
 Fanging når ringen møter hånden, eventuelt direkte rotasjon av
ringen i frontalplanet
A
Reversering med valgfri vanske
 Ringen skal være i kontakt med gulvet i hele trillingen
 Reverseringsbevegelsen skjer i håndleddet, armen tilnærmet strak
 Ringen skal sendes og returnere i samme bane, ingen utilsiktet
forflytning for å fange ringen
 Godkjent vanske fra valgfri gruppe kroppsteknikk
 Vansken må utføres idet ringen slippes, fanges, eller med passering
over trillingen
Ringen roterer om fingrene, 2
ganger
 Rotasjonen utføres på valgfritt sted i forhold til kroppen
 Jevn rotasjon om ringens akse, uten stopp mellom de to gangene
 Strak arm, rotasjonen foregår om fingrene, rotasjonen skapes av
håndleddet
3
4
8 horis
Ringen vannrett foran kroppen,
åttetall utover i horisontalplanet, med bytte bak kroppen
5
 Strak arm i hele den store sirkelen over hodet, med ringen
maksimalt ut til begge sider
 Lett bøyde armer i overleveringen bak kroppen
 Ringen skal være i horisontalplanet i hele øvelsen, inkludert
overleveringen
A
Sprangvanske gjennom ringen
 Utføres med flyt, uten stopp mellom tilløp/chassé og sprang
 Godkjent sprangvanske gjennom ringen
Rotasjonskast





Kast med rotasjon om ringens akse
Aksen ringen roterer om, skal ikke endre seg i løpet av svevet
Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
Fanging med grep av ringen med en eller to hender





Kast der ringen roterer i sagittalplanet
Ringen skal rotere i sagittalplanet i luften, uten vibrasjon
Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
Foten løftes og plasseres på ringen i det øyeblikk den treffer gulvet
6
7
sag
Kast i sagittalplanet, fang ved
å tråkke på ringen
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
22
OBLIGATORISKE ELEMENTER – RING – TRINN 3
Nr
7 elementer á 0,6
Kriterier for godkjenning
1
Lang trilling over armene, bak
kroppen
2
A
Reversering, spark til høyt
kast, sprangvanske på valgfritt
sted
3
 Reverseringsbevegelsen skjer i håndleddet, armen tilnærmet strak
 Ringen skal være i kontakt med gulvet i hele trillingen
 Ringen skal sendes og returnere i samme bane, max ett steg
forflytning for å kunne sparke ringen
 Ringen sparkes opp i luften idet den returnerer fra trillingen
 Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
 Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
 Valgfri, ren fanging
 Godkjent sprangvanske, idet ringen reverseres, kastes, fanges,
eller med passering over trillingen
A
Minimum 1 rotasjon uten
hender i rotasjonsvanske
4
 Ringen skal være i kontakt med kroppen i hele trillingen
 Fanging når ringen møter hånden, eventuelt direkte rotasjon av
ringen i frontalplanet
8 front A
Åttetall i frontalplanet, foran og
bak kroppen, med statisk
balanse-vanske i hele
elementet
 Minst 1 rotasjon av ringen om en annen kroppsdel enn
armene/hendene
 Ringen skal rotere i horisontalplanet
 Godkjent rotasjonsvanske skal holdes i hele elementet
 Åttetall med fullstendige sirkler foran og bak kroppen
 Godkjent statisk balansevanske på TÅ skal holdes i hele elementet
5
Rotasjonskast med benet, fang
med hoppelement gjennom
ringen
6
Rotasjonskast med benet
Aksen ringen roterer om, skal ikke endre seg i løpet av svevet
Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
Fanging (på vei opp) i hoppelement, med direkte passering
gjennom ringen, uten å stoppe ringens bevegelse
sag
Kast i sagittalplanet, chainé,
fang mellom knærne
7










Kast der ringen roterer i sagittalplanet
Ringen skal rotere i sagittalplanet i luften, uten vibrasjon
Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
Chainé utføres med fullstendig strekk i kroppen, maksimalt på tå og
kontrollert rotasjon, mens redskapet er i svev
 Fanging mellom knærne, umiddelbart etter chainé
flatt
Flatt kast, fang på ryggen i
hoppelement med rotasjon,
passering gjennom ringen
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ




Kast der ringen ligger horisontalt i luften
Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
Fanging ved at ringen faller ned over kroppen, ringen gripes med
hånden på ryggen (på vei opp) i hoppelement med rotasjon, og
passeringen gjennom ringen avsluttes før landing
23
OBLIGATORISKE ELEMENTER – RING – TRINN 4
Nr
7 elementer á 0,8
Kriterier for godkjenning
1
Lang trilling bak hodet, halv
vending av kroppen, fortsett på
samme arm
2
A
Ringen på håndflaten, rotasjon
om ringens akse, avslutning i
grep, med vanske i hele
elementet
3
 Minimum en hel rotasjon på håndflaten
 Godkjent vanske fra valgfri gruppe kroppsteknikk, utføres idet
ringen roterer fritt på håndflaten
 Avslutning med kontrollert grep
A
Rotasjon innover om ringens
akse, med overlevering bak
ryggen, i rotasjonsvanske
4
 Trilling fra den ene hånden, over armen og bak hodet – halv
vending av kroppen bort fra ringen, slik at ringen kan trille videre
på samme arm
 Ringen skal være i kontakt med kroppen i hele trillingen
 Fanging når ringen møter hånden, eventuelt direkte rotasjon av
ringen i frontalplanet
 Start med rotasjon innover om ringens akse med den ene hånden,
samtidig med piruett der man dreier kroppen bort fra den hånden
som holder ringen
 Overlevering av ringen fra den ene hånden til den andre, uten at
rotasjonen stopper
 Overleveringen skal foregå bak ryggen
 Ringen skal ikke berøre kroppen
 Rotasjonen om ringens akse avsluttes med den andre hånden
 Godkjent rotasjonsvanske skal holdes i hele elementet
A
Kast, fang med sprangvanske
gjennom ringen




Valgfritt utkast
Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
Fanging (på vei opp) i godkjent sprangvanske, med direkte
passering gjennom ringen, uten å stoppe ringens bevegelse
Rotasjonskast med benet, bak
kroppen





Rotasjonskast med benet/bena, utenfor synsfelt
Aksen ringen roterer om, skal ikke endre seg i løpet av svevet
Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
Valgfri, ren fanging
Kast, broovergang, fang uten
hender





Valgfritt utkast
Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
Broovergang (forlengs eller baklengs) mens redskapet er i svev
Fanging uten hender, umiddelbart etter broovergang
Skråkast, fang i penché med
håndstøtte





5
6
7
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
Kast der ringen ligger skrått i luften
Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
Fanging ved at ringen faller ned over kroppen, i penché
Penchéposisjonen skal utføres med tilnærmet spagat, overkroppen
skal være bøyd ned, men hendene kan støtte på gulvet
 Ringen skal ikke falle ukontrollert på gulvet, men fanges enten ved
at den stoppes av armer og ben, eller med hånden
24
OBLIGATORISKE ELEMENTER – RING – TRINN 5
Nr
7 elementer á 1,0
1
Kriterier for godkjenning
A
3 lange trillinger, den ene i
balansevanske
2
 Serie suksessive trillinger på ulike kroppsdeler, i ulike retninger,
med endring av kroppsposisjon
 Trillingene skal flyte over i hverandre, men det tillates en kort
føring eller en rotasjon mellom trillingene. Stopp for å endre retning
eller lignende godtas ikke.
 Ringen skal være i kontakt med kroppen i hele trillingene
 Den ene trillingen skal utføres med godkjent balansevanske
 Balansevansken skal holdes i hele trillingen
A
Ringen på en annen kroppsdel
enn hender/armer, rotasjon om
ringens akse, vanske i hele
elementet
3
 Minimum en hel rotasjon på kroppen (utenom hender/armer)
 Godkjent vanske fra valgfri gruppe kroppsteknikk, utføres idet
ringen roterer fritt
A horis
Minimum 1 rotasjon på valgfritt
ben, i piruettvanske på tå med
benet horisontalt eller høyere
 Godkjent piruettvanske med løftet ben i horisontalplanet eller
høyere
 Minst 1 rotasjon av ringen, om ståbenet eller løftet ben
 Ringen skal rotere i horisontalplanet
 Godkjent piruettvanske på tå skal holdes gjennom hele elementet
Rotasjon på benet i
broovergang
 Broovergang forover eller bakover, med eller uten benveksling
 Minst 1 rotasjon av ringen om et ben/bena
 Kontrollert inngang til og utgang fra broovergangen
Kast med benet i
storhaugvending
 Kast med benet i inngangen til storhaugvending (med/uten
rotasjon)
 Storhaugvendingen skal være uten håndstøtte, med avslutning i
samme retning som utgangspunktet
 Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
 Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
 Valgfri, ren fanging
Kast i spagatsprang, 2 ruller,
fang





Kast i godkjent spagatsprang
Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
2 ruller mens redskapet er i svev
Valgfri, ren fanging, umiddelbart etter rulle





Kast i godkjent sprangvanske
Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
Fanging der ringen triller over minimum 2 kroppsdeler
Ringen skal være i kontakt med kroppen i hele trillingen
4
5
6
7
A
Kast i sprangvanske, fang med
trilling
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
25
OBLIGATORISKE ELEMENTER – BALL – TRINN 1
Nr
1
10 elementer á 0,2
|| | | |
Sprettserie med angitt rytme.
1H 1V
2
Kriterier for godkjenning





Sprettene skal utføres med lett bøyd arm
Sprettene skal utføres med rund hånd, fingrene samlet
Rytmen i sprettene skal være tydelig
Ballen fanges i rund hånd etter siste sprett
Ingen forflytning for å sprette eller fange ballen
2h
Trilling med to hender, opp
magen og frem på armene
 Trillingen skal utføres med fingrene samlet
 Ballen skal trille fritt på en del av magen/brystet, ikke føres helt
opp
 Ballen skal trille fritt frem på strake armer
 Ballen skal være i kontakt med kroppen i hele trillingen
 Mottak av trillingen med strake håndledd, armene skal strekkes
maksimalt ut fra kroppen
Liggende på ryggen, trilling fra
føttene, fang på brystet
 Ballen plasseres på føttene/anklene
 Bena løftes strake litt opp fra gulvet slik at ballen begynner å trille,
uten hjelp fra føttene eller hendene
 Ballen skal trille fritt opp langs bena og magen
 Ballen skal være i kontakt med kroppen i hele trillingen
 Armene skal ligge i gulvet til ballen skal stoppes, ikke brukes til å
hindre ballen i å trille til sidene
 Ballen stoppes med en eller to hender høyt oppe på brystet
Trilling fra nakken, ned ryggen
 Ballen holdes med to hender, føres opp til nakken, og slippes med
fingertuppene
 Ballen triller nedover jevnt krummet rygg
 Ballen skal være i kontakt med kroppen i hele trillingen
 Ren fanging med en eller to hender nede ved korsryggen
 Ballen skal ikke klaske mot håndflaten(e)
3
4
5
forøv
Forøvelse til kast, bytte hånd
foran. 4g
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
 Stå på full fot, ballen i rund hånd, armen ned mot gulvet men litt
foran kroppen
 Bøy knærne, ballen føres litt tilbake
 Strekk knærne maksimalt, opp på tå, samtidig med at strak arm
føres frem og opp slik at hånden passerer hodehøyde
 Overlevering av ballen fra en hånd til den andre på toppen, med
fingrene samlet
 Armene skal være strake og beveges parallelt i føringene
 Bytte av hånd skal utføres med maksimal strekk av kropp og
armer, og med fiksert håndledd
 Ballen skal føres i sagittalplanet i hele øvelsen
26
OBLIGATORISKE ELEMENTER – BALL – TRINN 1 (forts)
Nr
6
10 elementer á 0,2
Kriterier for godkjenning
1h
Kast, ballen spretter i bakken,
fang. 1H 1V
 Bøy knærne mens ballen føres ned og bakover – strekk knærne,
opp på tå, kast med strak kropp og stopp av armene
 Ballen forlater fingertuppene sist, fingrene samlet
 Hold stillingen til ballen spretter i gulvet
 Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
 Kastet skal være presist, max 1 steg for å fange ballen
 Ballen skal fanges med tilnærmet strak arm og myk hånd, og
dempes ned
Kast med 1 hånd, fang med 2
hender. 1H 1V
 Bøy knærne mens ballen føres ned og bakover – strekk knærne,
opp på tå, kast med strak kropp og stopp av armene
 Ballen forlater fingertuppene sist, fingrene samlet
 Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
 Kastet skal være presist, max 1 steg for å fange ballen
 Ballen møtes høyt oppe med strake armer og føres ned foran
kroppen
7
8
½8
Stå, halve åttetall med
underarmen, uten at ballen
berører underarm/ kropp. 2H
2V
 Ballen holdes i rund hånd, med strak arm ut til siden
 Ballen føres frem og inn mot kroppen mens albuen bøyes slik at
ballen beveges i en halvsirkel under armen
 Stopp i posisjon med lett bøyde knær og strak arm til siden
(da er armen dreid innover)
 Ballen føres tilbake samme vei
 Ballen skal ikke gripes med fingrene eller berøre underarmen
Ballen føres til siden og over
hodet, overlevering til andre
hånd, føres ned på andre side,
strake armer. 1H 1V
 Ballen holdes i rund hånd, med strak arm ned langs kroppen
 Ballen føres ut til siden og opp over hodet
 Runde hender og fingrene samlet idet ballen overleveres fra den
ene hånden til den andre
 Overleveringen skal foregå midt over hodet
 Ballen føres ut til siden og ned igjen med motsatt arm
9
10
flips
Fra plié, opp på tå med flips
der armen beveges rundt
ballen og under den igjen, og
tilbake. 2H 2V
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
 Ballen holdes i rund hånd, med strak arm ut til siden
 Bevegelsen starter ved at knærne bøyes (plié), samtidig som ballen
føres litt ned. Bevegelsen fortsetter med å gå opp på tå, samtidig
som hele armen løftes opp og rundt ballen. Bevegelsen avsluttes
ved at knærne bøyes og ballen ligger i rund hånd, nå med armen
dreid forover.
 Bevegelsen fra plié, opp på tå og ned i plié gjentas, mens armens
bevegelse reverseres slik at man kommer tilbake til
utgangsposisjon
 Ballen skal være i kontakt med håndflaten i hele elementet
 Ballen skal ikke gripes med fingrene eller berøre underarmen
27
OBLIGATORISKE ELEMENTER – BALL – TRINN 2
Nr
1
7 elementer á 0,4
TA
Sprettserie i balansevanske
2
Kriterier for godkjenning





Sprettene utføres med lett bøyd arm
Sprettene utføres med rund hånd, fingrene samlet
Minst 3 sprett, i musikkens rytme
Ingen forflytning for å fange ballen
Godkjent statisk balansevanske på TÅ skal holdes i hele elementet
for
Lang trilling over armene,
foran kroppen, frem og tilbake
 Trillingen settes i gang ved at armen løftes litt, ikke ved bevegelse i
håndleddet
 Strakt håndledd og strake armer i trillingen
 Kroppen skal følge ballen slik at ballen triller jevnt og kontrollert fra
armen, over på brystet, og ut igjen på motsatt arm
 Ballen skal være i kontakt med kroppen i hele trillingen
 Ballen stoppes med tilnærmet strakt håndledd, ved at armen
strekkes maksimalt og løftes litt
Liggende på ryggen, trilling fra
armene til føttene
 Hold ballen med begge hender, med strake armer over hodet
 Trillingen settes i gang ved at armene løftes, ikke ved bevegelse i
håndleddet
 Ballen triller på armene, over brystet og magen, og nedover bena
 Ballen skal være i kontakt med kroppen i hele trillingen
 Ballen stoppes ved føttene, enten med en hånd, ved å flekse
vristene, ved å løfte bena så farten stopper, eller lignende
Armene i favn, lavt kast fra
side til side og tilbake
 Ballen holdes i rund hånd, med strake armer ut til sidene
 Lavt kast fra den ene hånden, svev over hodet, og fanging med den
motsatte hånden. Nytt kast tilbake over hodet til første hånd.
 Kastene skal utføres i frontalplanet
 Kastene må komme direkte etter hverandre, med flyt
 Kastene skal være presise, max 1 utilsiktet steg
3
4
5
1h
Kast i hoppelement, fang med
én hånd




Kast i et hoppelement
Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
Ballen møtes med strak arm, fingrene samlet, fingertuppene møter
ballen først
 Ballen dempes kontrollert ned med strak arm
Kast, fang på ryggen





6
7
Valgfritt utkast
Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
Hele kroppen må være helt strak i mottaket
Ballen fanges med begge hender bak på ryggen
8 inn
Åttetall innover med stor
bevegelse av kroppen
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
 Åttetallsbevegelse av ballen, i horisontalplanet, innover
 Ballen holdes i rund hånd, med strak arm ut til siden
 Ballen føres frem og inn mot kroppen mens albuen bøyes slik at
ballen beveges i en halvsirkel under armen
 Når armen er strukket ut fortsetter armen i en stor sirkel: Frem
foran kroppen, over på motsatt side, bak kroppen, ut til
utgangsstilling og til slutt frem foran kroppen
 Overkroppen skal beveges rundt: Frem i lett krum i den lille
sirkelen under armen, deretter følges armen til motsatt side, så
bakover med stor bøyning, ut til første side, før kroppen strekkes
når ballen kommer foran kroppen igjen
 Ballen skal ikke gripes med fingrene eller berøre underarmen
28
OBLIGATORISKE ELEMENTER – BALL – TRINN 3
Nr
7 elementer á 0,6
Kriterier for godkjenning
Spark bakover til spagat, mens
ballen sprettes med brystet
 Kontrollert sprett mot gulvet, utført med brystet
 Sprettet utføres i forbindelse med at det ene benet sparkes bakover
til spagat (ikke krav om fiksering), samtidig som overkroppen
bøyes forover mot ballen (ingen krav til overkroppens posisjon,
utover at man må treffe ballen)
 Ingen forflytning for å fange ballen
Trilling fra brystet til armene
 Bakoverbøyning på kne, skuldrene i hoftehøyde eller lavere
 Trilling av ballen fra magen og direkte over strake armer, bakover
mot gulvet
 Ballen skal være i kontakt med kroppen i hele trillingen
 Ballen stoppes ved hendene, med strake håndledd
Serie suksessive trillinger
 Serie suksessive trillinger uten avbrudd, på ulike kroppsdeler, i
ulike retninger, med endring av kroppsposisjon
 Trillingene skal utføres med flyt
 Ballen skal være i kontakt med kroppen i hele trillingene
3 små kast med
dansetrinn.
 3 små kast med variasjon i teknikk, retning, høyde, type fanginger
eller uten fanging (med sprett på kroppen)
 Kastene må komme direkte etter hverandre, med flyt
 Kastene utføres med dansetrinn: Minst 4 sekunder, i takt med
musikken
1
2
3
4
5
cha
1h
A
Kast i chassé, fang med én
hånd i sprangvanske





Kast i chassé, med stopp av armen
Ballen forlater fingertuppene sist, fingrene samlet
Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
Ballen møtes med strak arm, fingrene samlet, fingertuppene møter
ballen først
 Ballen dempes kontrollert ned med strak arm
 Godkjent sprangvanske i fangingen
Kast, fang mellom anklene
stående




6
7
Valgfritt utkast
Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
Ballen fanges mellom anklene i stående posisjon
8 ut
Åttetall utover med stor
bevegelse av kroppen
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
 Åttetallsbevegelse av ballen, i horisontalplanet, utover
 Ballen holdes i rund hånd, med strak arm foran kroppen
 Ballen føres ut til siden, videre bakover og over til andre siden,
frem igjen foran kroppen, og deretter i liten sirkel under armen som
holder ballen, og til slutt ut til siden med strak arm
 Overkroppen skal følge armen i den store sirkelen, til siden,
bakover, over til andre siden, deretter med lett krum i den lille
sirkelen, og til slutt strekkes opp når ballen kommer ut til siden
igjen
 Ballen skal ikke gripes med fingrene eller berøre underarmen
29
OBLIGATORISKE ELEMENTER – BALL – TRINN 4
Nr
7 elementer á 0,8
Kriterier for godkjenning
1
Trilling fra strake armer over
hodet, fang på ryggen, og trill
opp igjen til strake armer
2






Armene strake frem foran kroppen
Trillingen settes i gang ved at armene løftes rolig
Ballen triller over armene, videre på nakken og ned på ryggen
Ballen fanges på ryggen med begge hender
Fingrene gir ballen impuls til trilling motsatt vei
Ballen triller opp langs ryggen, over nakken og ut på strake armer
foran kroppen
 Vri hendene utover så håndflatene kommer under ballen, og fang
med strake håndledd
TA
Serie suksessive trillinger, inkl
trilling i favn bak ryggen, med
balansevanske
 Serie suksessive trillinger uten avbrudd, på ulike kroppsdeler, i
ulike retninger, med endring av kroppsposisjon
 Ballen skal være i kontakt med kroppen i hele trillingene
 Trillingene skal utføres med flyt
 En av trillingene skal være over begge armer, i favn, og ballen skal
passere bak hodet
 Godkjent balansevanske i løpet av trillingene
Trilling på bena i bryststående
 Gymnasten skal være i posisjon på gulvet, med støtte på brystet og
evt. armene, med strake ben opp mot taket
 Lang trilling fra føttene, ned langs bena, ballen fanges med eller
uten hender ved magen
 Ballen skal være i kontakt med kroppen i hele trillingen
3
4
1h
Kast, storhaugvending, fang
med én hånd
5
cha




Valgfritt utkast
Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
Storhaugvendingen under kastet skal være uten håndstøtte, med
avslutning i samme retning som utgangspunktet
 Ballen møtes med strak arm, fingrene samlet, fingertuppene møter
ballen først
 Ballen dempes kontrollert ned med strak arm
1h
Kast i chassé, fang med én
hånd i spagatsprang





Kast i chassé, med stopp av armen
Ballen forlater fingertuppene sist, fingrene samlet
Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
Ballen møtes med strak arm, fingrene samlet, fingertuppene møter
ballen først
 Ballen dempes kontrollert ned med strak arm
 Godkjent spagatsprang i fangingen
Kast, chainé, rulle, fang uten
hender på gulvet





6
7
8
Stort åttetall i oppgang over
vristene
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
Valgfritt utkast
Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
Chainé og rulle (forlengs eller baklengs) mens redskapet er i svev
Fanging med bena i posisjon på gulvet, umiddelbart etter rulle
 Valgfri åttetallsbevegelse av ballen, i horisontalplanet
 Godkjent kroppsbølge med oppgang over tærne fra sittende på
gulvet, i løpet av åttetallet
 Ballen skal ikke gripes med fingrene eller berøre underarmen
30
OBLIGATORISKE ELEMENTER – BALL – TRINN 5
Nr
7 elementer á 1,0
Kriterier for godkjenning
1
Broovergang til splitt med
kroppen horisontalt, med
sprettserie





Sprettene utføres med rund hånd, fingrene samlet
Minst 3 sprett, i musikkens rytme
Ingen forflytning for å fange ballen
Godkjent broovergang til splitt med overkroppen horisontalt
Sprettene utføres mens kroppen er i splitt med overkroppen
horisontalt
1. Trill fra hånden, over
brystet, fang med samme hånd
bak ryggen. 2. Trill opp magen
til andre arm. 3. Trill fra siden
opp armen, kroppen bøyd
sidelengs
 Avslutningen av første trilling kan gjerne utføres med vending av
kroppen bort fra ballen, og videre vending mot ballen igjen på vei
inn i andre trilling, ved at ballen trilles opp brystet og ut på armen
 I tredje trilling skal armen og kroppen danne en naturlig linje
 Trillingene skal utføres med flyt
 Strake håndledd i trillinger og mottak, fingrene samlet
 Ballen skal være i kontakt med kroppen i hele trillingene
Liggende på magen, trilling fra
strake armer og ned bena, kast
ballen frem igjen med bena
 Trilling i mageliggende posisjon fra armene, nedover ryggen og
bena
 Umiddelbart lavt kast med bena, og fanging med en eller to hender
 Ballen skal være i kontakt med kroppen i hele trillingen
 Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg/forflytning
Kast i rundspagatsprang, fang
uten hender




2
3
4
5
1h
Kast, 2g chainé, fang med én
hånd inn i broovergang
6
Kast med armen i godkjent rundspagatsprang
Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
Fanging uten hender




Valgfritt utkast
Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
To chainéer utføres med fullstendig strekk i kroppen, maksimalt på
tå og kontrollert rotasjon, mens redskapet er i svev
 Flytende overgang fra chainéer til broovergang
 Ballen møtes med strak arm, fingrene samlet, fingertuppene møter
ballen først, på vei inn i broovergang (forlengs eller baklengs)
stup
Kast, stupesprang, rulle, fang
uten hender på gulvet




Valgfritt utkast
Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
Stupesprang (spagatsprang med kroppen bøyd forover mot gulvet)
og direkte rulle, mens redskapet er i svev
 Fanging med bena i posisjon på gulvet, umiddelbart etter rulle
Broovergang til albuestående,
lavt kast som fanges uten
hender i albuestående
 Baklengs broovergang (fra stående eller fra gulvet) til
albuestående, godkjent
 I albuestående posisjon utføres lavt kast, ballen fanges uten hender
(med ryggen eller bena) i albuestående posisjon
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
31
7
OBLIGATORISKE ELEMENTER – KØLLER – TRINN 1
Nr
1
10 elementer á 0,2
bak
1 kølle: Rotasjon bakover. 10H
10V
2
 Start med køllen ned
 Armen svinges strak i en stor sirkel bakover
 Håndleddet skal være fiksert, slik at køllen er i forlengelse av
armen i hele sirkelen
 Når sirkelen er fullført (køllen ned), roteres køllen bakover med
håndleddet
 Køllen skal gå direkte fra sirkel til rotasjon, uten stopp
rundt
1 kølle: Grep i hodet, føring
rundt kroppen 2g hver vei
5
 Armen holdes strak frem foran kroppen
 Køllen skal rotere i sagittalplanet
 Køllehodet roterer løst og ledig i rommet mellom tommel og
pekefinger
 Rotasjonene skal utføres i jevnt tempo
 Armen skal være tilnærmet strak
sirkel
1 kølle: Stor sirkel bakover,
direkte rotasjon bakover. 1H
1V
4
 Armen holdes strak frem foran kroppen
 Køllen skal rotere i sagittalplanet
 Køllehodet roterer løst og ledig i rommet mellom tommel og
pekefinger
 Rotasjonene skal utføres i jevnt tempo
 Armen skal være tilnærmet strak
for
1 kølle: Rotasjon forover. 10H
10V
3
Kriterier for godkjenning
 Køllen føres rundt kroppen med strake armer, armene peker ned
 Øvelsen skal utføres med jevnt tempo, uten stopp i overlevering fra
hånd til hånd
 Håndleddet skal være fiksert, slik at køllen er i forlengelse av
armen i hele bevegelsen
 Overleveringen skal foregå midt foran og midt bak kroppen
opp
1 kølle: Føres til siden og over
hodet, overlevering til andre
hånd, føres ned på andre side,
strake armer. 1H 1V
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
 Køllen holdes i hånden, med strak arm ned langs kroppen
 Køllen føres ut til siden og opp over hodet
 Håndleddet skal være fiksert, slik at køllen er i forlengelse av
armen i hele bevegelsen
 Overleveringen skal foregå midt over hodet
 Køllen føres ut til siden og ned igjen med motsatt arm
32
OBLIGATORISKE ELEMENTER – KØLLER – TRINN 1 (forts)
Nr
10 elementer á 0,2
6
½
1 kølle: Kast med håndleddet
med ½ rotasjon, 4g, bytt hånd
bak kroppen, 4g andre hånd
7





Armen holdes tilnærmet strak frem foran kroppen
Rotasjonen skapes av håndleddet
Køllen skal rotere nøyaktig en hel gang i luften
Køllen skal ikke gå høyere enn hodehøyde
Køllen skal fanges i den tynneste halvdelen
forøv
1 kølle: Forøvelse til kast, bytt
hånd foran. 4g
10
 Rytmeslag som vist på tegning (lang – kort – kort)
 Rytmen slås først over hodet med tilnærmet strake armer, deretter
foran kroppen, deretter bak ryggen
 Det må være jevn rytme i hele serien, det vil si at intervallet
mellom første og andre slagserie må være lik intervallet mellom
andre og tredje serie
1/1
1 kølle: Kast med håndleddet
med 1 rotasjon, bytt hånd bak
kroppen. 1H 1V
9
 Armen holdes tilnærmet strak frem foran kroppen
 Rotasjonen skapes av håndleddet
 Køllen skal rotere nøyaktig en halv gang i luften: Første kast fanges
i kroppen, andre kast i hodet, tredje i kroppen og fjerde i hodet
 Køllen skal ikke gå høyere enn hodehøyde
|||
Køllene holdt i kroppen,
rytmeslag over hodet, foran
kroppen, bak ryggen
8
Kriterier for godkjenning
 Stå på full fot, køllen ned mot gulvet med armen litt foran kroppen
 Bøy knærne, køllen føres litt bakover
 Strekk knærne maksimalt, opp på tå, samtidig med at strak arm
føres frem og opp slik at hånden passerer hodehøyde
 Overlevering av køllen fra en hånd til den andre på toppen
 Armene skal beveges parallelt
 Strak arm og strakt håndledd i svingene
 Bytte av hånd skal utføres med maksimal strekk av kropp og
armer, og med fiksert håndledd
 Køllen skal svinges i sagittalplanet i hele øvelsen
sløyfe
1 kølle, holdt i hodet:
Sløyfesving foran kroppen,
frem og tilbake
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
 Start og avslutning av hver sløyfe med strake armer ut til siden,
køllen på linje med armen
 Sving av køllen i frontalplanet, ned mot kroppen
 Køllen roterer en gang foran kroppen, i samme retning som svinget
 Midt i rotasjonen (mens køllen peker oppover) byttes køllen over i
motsatt hånd
 Sving ut til den andre siden, og deretter ned igjen til ny sløyfe
 Øvelsen skal utføres med flyt
 Naturlig bøyde armer i selve sløyfene
33
OBLIGATORISKE ELEMENTER – KØLLER – TRINN 2
Nr
1
7 elementer á 0,4
bak
A
Min 3 rotasjoner bakover,
deretter balansevanske med
stor sirkel med én kølle, den
andre roterer videre
2
horis
 Køllene skal rotere i horisontalplanet
 Rotasjonene skal være synkrone og utføres med jevn rytme og
jevnt tempo
 Godkjent statisk balansevanske på TÅ skal holdes i hele elementet
horis
Serie møller (minst 12 sirkler) i
horisontalplanet, med
dansetrinn.
4
 Køllene skal rotere parallelt i sagittalplanet, bakover
 Etter 3 rotasjoner føres den ene køllen i stor sirkel bakover, mens
den andre køllen fortsetter rotasjonene uten avbrudd eller endring i
tempo
 Håndleddet skal være fiksert, slik at køllen er i forlengelse av
armen i hele sirkelen
 Godkjent balansevanske skal holdes i hele sirkelen
A
Armene i favn, rotasjon
horisontalt. Min 4 sirkler over
og under armene i
balansevanske
3
Kriterier for godkjenning
 Én enkel mølle består av 4 små sirkler (hver kølle roterer en gang
over og en gang under armene)
 Håndleddene skal være tett sammen i alle møllene, maksimalt en
knyttneve mellom håndleddene
 Armene skal være tilnærmet strake
 Mølleserien utføres med dansetrinn; minst 4 sek. i takt med
musikken
hvh
3 små kast med håndleddet
med 1 rotasjon, vekselvis
høyre og venstre hånd







3 rotasjonskast med én rotasjon, vekselvis høyre og venstre hånd
Armene holdes tilnærmet strake frem foran kroppen
Rotasjonen skapes av håndleddet
Køllen skal ikke gå høyere enn hodehøyde
Køllen skal rotere nøyaktig en hel gang i luften
Køllen skal fanges i den tynneste halvdelen
Det skal være jevn rytme i hele kastserien, uten avbrudd mellom
fanging og neste kast
Kast med håndleddet 1
rotasjon, direkte rotasjon
forover. 2g
 2 rotasjonskast med begge køllene, der køllene roterer én gang i
svevet
 Armene holdes tilnærmet strake frem foran kroppen
 Rotasjonen skapes av håndleddet
 Køllene skal ikke gå høyere enn hodehøyde
 Køllene skal rotere nøyaktig en hel gang i luften
 Køllene skal være helt parallelle i luften, med ca 20-30 cm avstand
mellom køllene
 Køllene skal fanges i den tynneste halvdelen
 I flyt med hver fanging utføres én rotasjon forover, ved hjelp av
håndleddet
 I rotasjonen skal køllene rotere parallelt, i sagittalplanet
Kast med håndleddet, én kølle
med 2 rotasjoner





5
6
7
Armen holdes tilnærmet strak frem foran kroppen
Rotasjonen skapes av håndleddet
Køllen skal ikke gå høyere enn hodehøyde
Køllen skal rotere nøyaktig to ganger i luften
Køllen skal fanges i den tynneste halvdelen
sving
Kast med strak arm, fang med
sving
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
 Bøy knærne mens køllen føres ned og bakover – strekk knærne,
opp på tå, kast med strak kropp og stopp av armene
 Køllen skal være på linje med armen i hele kastbevegelsen
 Strakt håndledd, slik at køllen roterer sakte i svevet
 Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
 Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
 Køllen møtes høyt oppe med strak arm
 Køllen skal fanges i den tynneste halvdelen, og umiddelbart føres
ned i sagittalplanet, uten å berøre kroppen
34
OBLIGATORISKE ELEMENTER – KØLLER – TRINN 3
Nr
1
7 elementer á 0,6
bak+for
A
Balansevanske med rotasjon
av én kølle bakover, den andre
forover, min 3 rotasjoner
2
horis
Armene holdes tilnærmet strake frem foran kroppen
Avstanden mellom armene skal maksimalt være skulderbredde
Køllene skal rotere i sagittalplanet, i hver sin retning
Rotasjonene skal være synkrone og utføres med jevn rytme og
jevnt tempo
 Godkjent statisk balansevanske på TÅ skal holdes i hele elementet





Den ene armen holdes vannrett, i frontalplanet
Køllen roterer i horisontalplanet, vekselvis over og under armen
Den andre armen fører den andre køllen i stor sirkel bakover
Armen som utfører sirkelen skal være strak
Håndleddet skal være fiksert, slik at køllen er i forlengelse av
armen i hele sirkelen
 Godkjent statisk balansevanske på TÅ skal holdes i hele elementet
A
Møller i horisontalplanet, i
rotasjonsvanske
4




A
1 kølle roteres over og under
armen horisontalt, den andre
stor sirkel bakover, i
balansevanske
3
Kriterier for godkjenning
 Håndleddene skal være tett sammen i alle møllene, maksimalt en
knyttneve mellom håndleddene
 Armene skal være tilnærmet strake
 Godkjent rotasjonsvanske skal holdes i hele elementet
front
Serie møller (minst 12 sirkler) i
frontalplanet over hodet med
dansetrinn.
 Håndleddene skal være tett sammen i alle møllene, maksimalt en
knyttneve mellom håndleddene
 Armene skal være tilnærmet strake
 Mølleserien utføres med dansetrinn: Minst 4 sekunder, i takt med
musikken
Kast med håndleddet, én kølle
1 rotasjon, den andre 2
rotasjoner
 Rotasjonskast med begge køllene, der én kølle roterer én gang i
svevet, den andre køllen roterer to ganger
 Armene holdes tilnærmet strake frem foran kroppen
 Rotasjonen skapes av håndleddet
 Begge køllene skal kastes samtidig og fanges samtidig
 Køllene skal ikke gå høyere enn hodehøyde
 Det skal være ca 20-30 cm avstand mellom køllene
 Køllene skal fanges i den tynneste halvdelen
Kast med håndleddet 1
rotasjon, direkte rotasjon
forover, kast 2 rotasjoner,
direkte rotasjon forover
 2 rotasjonskast med begge køllene, i det første roterer køllene én
gang i svevet, i det andre roterer køllene to ganger
 Armene holdes tilnærmet strake frem foran kroppen
 Rotasjonen skapes av håndleddet
 Køllene skal ikke gå høyere enn hodehøyde
 Køllene skal rotere nøyaktig en hel gang i luften, deretter to ganger
 Køllene skal være helt parallelle i luften, med ca 20-30 cm avstand
mellom køllene
 Køllene skal fanges i den tynneste halvdelen
 I flyt med hver fanging utføres én rotasjon forover, ved hjelp av
håndleddet
 I rotasjonen skal køllene rotere parallelt, i sagittalplanet
Høyt kast 1 kølle, rotasjonskast
+ fang, fang første kølle
 Bøy knærne mens køllen føres ned og bakover – strekk knærne,
opp på tå, kast med strak kropp og stopp av armene
 Køllen skal være på linje med armen i hele kastbevegelsen
 Strakt håndledd, slik at køllen roterer sakte i svevet
 Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
 Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
 Mens køllen er i svev utfører den andre hånden rotasjonskast med
den andre køllen
 Rotasjonskastet fanges før det høye kastet
 Køllene skal fanges i den tynneste halvdelen, eller uten hender
5
6
7
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
35
OBLIGATORISKE ELEMENTER – KØLLER – TRINN 4
Nr
7 elementer á 0,8
1
sirkel
Serie møller (minst 12 sirkler)
som tegner en hel sirkel
2
sag
 Håndleddene skal være tett sammen i alle møllene, maksimalt en
knyttneve mellom håndleddene
 Armene skal være tilnærmet strake
 Møllene skal være perfekt koordinert med armenes forflytning, og
utføres i jevnt tempo
A
Serie møller minst 12 sirkler) i
sagittalplanet
3
Kriterier for godkjenning
 Møllene kan utføres forover eller bakover
 Håndleddene skal være tett sammen i alle møllene, maksimalt en
knyttneve mellom håndleddene
 Armene skal være tilnærmet strake
 Godkjent statisk balansevanske på TÅ skal holdes i hele elementet
kask
3 lave kaskadekast utført med
samme hånd, fang siste kølle
under benet
4
 3 kast fra samme hånd: Kast første kølle, kast neste kølle, fang
første kølle og kast den igjen, fang andre kølle, fang siste kølle
 Kastene skal være lave, men det aksepteres at svevet går noe
høyere enn gymnastens hodehøyde
 Kastene må utføres i jevn rytme, med total kontroll
 Siste kast skal fanges under benet
A
Frivalgt dobbelkast med
håndleddet, fang en kølle på
ryggen i balansevanske






Frivalgt rotasjonskast med begge køllene
Armene holdes tilnærmet strake frem foran kroppen
Rotasjonen skapes av håndleddet
Køllene skal ikke gå høyere enn hodehøyde
Den ene køllen fanges i grep bak ryggen i godkjent balansevanske
Køllen som fanges foran kroppen, skal fanges i den tynneste
halvdelen, eller uten hender
Høyt kast 1 kølle,
rotasjonskast+fang, fang første
kølle på ryggen







Valgfritt utkast
Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
Mens køllen er i svev utfører den andre køllen rotasjonskast
Rotasjonskastet fanges før det høye kastet
Det høye kastet fanges på ryggen
Køllene skal fanges i den tynneste halvdelen, eller uten hender
Kast av to køller
 Køllene holdes i parallelt i en hånd, med en finger mellom køllene
 Bøy knærne mens køllene føres ned og bakover – strekk knærne,
opp på tå, kast med strak kropp og stopp av armene
 Køllene skal være på linje med armen i hele kastbevegelsen
 Strakt håndledd, slik at køllene roterer sakte i svevet
 Køllene skal ligge parallelt i svevet
 Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
 Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
 Køllene skal fanges i den tynneste halvdelen, eller uten hender
5
6
7
asym
A
Høyt asymmetrisk kast, fang i
rotasjonsvanske
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ




Asymmetrisk kast (begge køllene kastes samtidig)
Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
Køllene må rotere i ulik retning (forover og bakover), ulikt plan (for
eksempel sagittalt og horisontalt) og/eller ulik høyde (den ene
køllen kan være lav)
 Køllene skal fanges i den tynneste halvdelen, eller uten hender
 Den køllen som går høyest, fanges i godkjent rotasjonsvanske
36
OBLIGATORISKE ELEMENTER – KØLLER – TRINN 5
Nr
1
7 elementer á 1,0
snegle
Kriterier for godkjenning
A
Sneglehus: Minst 3 sirkler med
håndledd, albueledd og
skulderledd, i balansevanske
 ”Sneglehus” utføres med én kølle i hver hånd. Køllene beveges i
sirkler av ulik størrelse. De ulike størrelsene skapes ved ulike
kombinasjoner av bevegelser i håndledd, albueledd og skulderledd.
 Teknikken kan utføres på mange ulike måter, men i alle tilfeller må
alle tre leddene være involvert, og det må dannes minst tre sirkler.
 Teknikken kan utføres med begge køllene parallelt, suksessivt, eller
med én kølle - i siste fall må den andre køllen beveges i stor sirkel
 Bevegelsen skal utføres i et tydelig definert plan
 Godkjent balansevanske skal holdes i hele elementet
Serie møller (minst 12 sirkler) i
balanse med løftet ben høyt
opp, uten hjelp
 Serie møller (12 små sirkler) i valgfritt plan
 Håndleddene skal være tett sammen i alle møllene, maksimalt en
knyttneve mellom håndleddene
 Armene skal være tilnærmet strake
 Møllene utføres i godkjent balanse med løftet ben i hodehøyde til
siden uten hjelp, med strakt ståben
 Balansen må utføres på TÅ.
2
3
kask
3 lave kaskadekast utført med
samme hånd, med dansetrinn.
4
 3 kast fra samme hånd: Kast første kølle, kast neste kølle, fang
første kølle og kast den igjen, fang andre kølle, fang siste kølle
 Kastene skal være lave, men det aksepteres at svevet går noe
høyere enn gymnastens hodehøyde
 Kastene må utføres i jevn rytme, med total kontroll
 Dansetrinn; minst 4 sek. i takt med musikken
A
3 ulike små kast, det siste
fanges på ryggen i en
rotasjonsvanske





3 ulike små kast i serie,rotasjonen skapes av håndleddet
Køllene skal ikke gå høyere enn hodehøyde
Køllene skal fanges i den tynneste halvdelen, eller uten hender
Utføres uten avbrudd mellom fanging og neste kast
Det siste kastet skal fanges på ryggen i godkjent rotasjonsvanske
2 høye kaskadekast, chainé på
valgfritt sted i løpet av
svevfasen
 Høyt kast av første kølle, høyt kast av andre kølle, fanging av første
kølle, fanging av andre kølle
 Kastene skal være minst dobbelt så høye som gymnasten
 Kastene skal være presise, max 1 utilsiktet steg
 Chainé utføres på valgfritt sted: Mellom kast 1 og kast 2 / mellom
kast 2 og fanging 1 / mellom fanging 1 og fanging 2
 Chainé utføres med fullstendig strekk i kroppen, maksimalt på tå og
kontrollert rotasjon, mens redskapet er i svev
 Køllene skal fanges i den tynneste halvdelen, eller uten hender
Kast av to køller, valgfri
rotasjon om horisontalaksen,
fang
 Køllene holdes i parallelt i en hånd, med en finger mellom køllene
 Køllene kan holdes med grep ovenfra eller nedenfra
 Bøy knærne mens køllene føres ned og bakover – strekk knærne,
opp på tå, kast med strak kropp og stopp av armene
 Køllene skal være på linje med armen i hele kastbevegelsen
 Strakt håndledd, slik at køllene roterer sakte i svevet
 Køllene skal ligge parallelt i svevet
 Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
 Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
 Valgfritt element med rotasjon om kroppens horisontalakse, mens
redskapet er i svev
 Køllene skal fanges i den tynneste halvdelen, umiddelbart etter
rotasjonselementet.
5
6
7
asym
Høyt asymmetrisk kast i
hoppelement, én kølle
horisontalt og fanges uten
hender
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ






Asymmetrisk kast (begge køllene kastes samtidig) i hoppelement
Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
Én kølle skal rotere vertikalt, den andre horisontalt (kan være lav)
Den køllen som roterer horisontalt, fanges uten hender
Den andre køllen skal fanges i den tynneste halvdelen, eller uten
hender
37
OBLIGATORISKE ELEMENTER – BÅND – TRINN 1
Nr
1
10 elementer á 0,2
front
Gå bakover, serpentiner
frontalt. 10 sek H, 10 sek V
2
Kriterier for godkjenning




Gå på tå
Armen peker litt oppover fra skulderen, stangen peker litt ned
Strak albue, bevegelsen skapes av håndleddet
Minst 4 buer på båndet, jevn størrelse på buene
Gå bakover, serpentiner
stående på gulvet. 10 sek H,
10 sek V




Gå på tå
Armen peker nedover fra skulderen
Strak albue, bevegelsen skapes av håndleddet
Minst 4 buer på båndet, jevn størrelse på buene
Gå bakover, spiraler. 10 sek H,
10 sek V





Gå på tå
Armen peker litt oppover fra skulderen, stangen peker litt ned
Strak albue, bevegelsen skapes av håndleddet
Minst 4 sirkler på båndet
Sirklene skal være runde og ha jevn størrelse
Spiraler under fri arm i chassé,
stort sving i frontalplanet med
føllhopp over vimpelen




stå
3
4
5
Start med bena sammen, på tå, spiraler under fri arm
Minst 4 sirkler på båndet
Sirklene skal være runde og ha jevn størrelse
Etter chassé: Stor sirkel i frontalplanet, med strak albue og strakt
håndledd, båndet skal være i frontalplanet i hele bevegelsen
 Føllhopp med synlig heving av tyngdepunktet, knærne minst
vannrett, med passering over vimpelen
 Utføres med flyt, uten stopp mellom chassé og sprang
sløyfe
Sløyfesving foran kroppen,
frem og tilbake
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
 Start og avslutning av hver sløyfe med strake armer ut til siden,
båndstangen på linje med armen
 Sving av båndet i frontalplanet, ned mot kroppen
 Båndstangen roterer en gang foran kroppen, i samme retning som
svinget
 Midt i rotasjonen (mens stangen peker oppover) byttes stangen
over i motsatt hånd
 Sving ut til den andre siden, og deretter ned igjen til ny sløyfe
 Øvelsen skal utføres med flyt
 Naturlig bøyde armer i selve sløyfene
38
OBLIGATORISKE ELEMENTER – BÅND – TRINN 1 (forts)
Nr
6
10 elementer á 0,2
sirkler for
Store sirkler forover. 2H 2V
(uten stopp)
7




Stå i ro, minimal bevegelse av overkroppen
Sirkler bakover med strak arm, stangen i forlengelse av armen
Båndet skal være i sagittalplanet i hele bevegelsen
Overlevering fra den ene hånden til den andre midt foran kroppen,
uten brudd i båndets bevegelse
 Stort sving foran kroppen med strak arm, stangen i forlengelse av
armen
 Når stangen er over hodet, starter svinget bak kroppen
 Svinget bak kroppen utføres med albuleddet
 Når stangen er over hodet igjen, starter nytt sving foran kroppen
 Båndet skal være i frontalplanet i hele elementet
sirkler front
Store sirkler i frontalplanet, to
mot høyre med bytte av hånd
uten stopp, samme mot
venstre
10
Stå i ro, minimal bevegelse av overkroppen
Sirkler bakover med strak arm, stangen i forlengelse av armen
Båndet skal være i sagittalplanet i hele bevegelsen
Overlevering fra den ene hånden til den andre midt foran kroppen,
uten brudd i båndets bevegelse
8 front
Åttetall i frontalplanet, foran og
bak kroppen. 2g
9




sirkler bak
Store sirkler bakover. 2H 2V
(uten stopp)
8
Kriterier for godkjenning
sving
 Stå i ro, minimal bevegelse av overkroppen
 Store sirkler med strak arm, stangen i forlengelse av armen
 Overlevering fra den ene hånden til den andre midt foran kroppen,
uten brudd i båndets bevegelse
 Båndet skal være i frontalplanet i hele elementet
gå
Sving fra side til side i
frontalplanet, gå over
vimpelen, 10 steg
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ




Båndet svinges fra side til side med én hånd, foran føttene
Steg over selve båndet (ikke i luften) for hvert sving
Jevn rytme
Båndet skal være i frontalplanet i hele elementet
39
OBLIGATORISKE ELEMENTER – BÅND – TRINN 2
Nr
7 elementer á 0,4
1
Kriterier for godkjenning
A
Sving vimpelen opp over
hodet, serpentiner ned, med
vanske i hele elementet





Sving med strak arm, stangen i forlengelse av armen
Serpentiner med jevn bevegelse av armen nedover
Strak albue i serpentinene, bevegelsen skapes av håndleddet
Minst 4 buer på båndet, jevn størrelse på buene
Godkjent vanske fra valgfri gruppe kroppsteknikk skal holdes i hele
elementet
Spiraler rundt stangen,
deretter trekkes stangen ut





Stangen peker oppover, spiraler rundt stangen
Minst 4 sirkler på båndet
Spiralene skapes av håndleddet
Sirklene skal være runde og ha jevn størrelse
Stangen trekkes ut av tegningene etter at minimum 4 sirkler er
tegnet
Toss og fang
 Stangen holdes mellom tommelfinger og pekefinger, med ca 5-10
cm avstand mellom fingrene
 Rask rotasjon i håndleddet for å vippe stangen rundt, samtidig med
bevegelse av hele armen slik at stangen kastes opp i luften
 Enden av båndet skal ikke ligge igjen på gulvet
 Ingen utilsiktet forflytning for å fange stangen
 Fanging med én hånd, tilnærmet i enden av stangen
2
kork
3
4
for
Kast forover, fra grep
5
 Én hånd holder stangen, foran kroppen, med enden pekende bort
fra gymnasten, den andre hånden holder ca 20 cm inn på båndet
 Pinnen slippes, armen som holder båndet svinges bakover og opp,
båndet slippes omtrent når armen passerer hodet
 Bøy knærne mens armen svinges – strekk knærne, opp på tå, kast
med strak kropp og stopp av armene
 Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
 Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
 Enden av båndet skal ikke ligge igjen på gulvet
 Fanging med én hånd, tilnærmet i enden av stangen
sirkel+vipp+sirkel
Stor sirkel bakover, vipp
pinnen rundt hånda, ny sirkel
6
sirkel
A
Stor sirkel i horisontalplanet,
over hodet, i rotasjonsvanske
7
sirkler
 Sirkel bakover med strak arm, stangen i forlengelse av armen
 Når armen har kommet frem foran kroppen, vippes hånden opp
(håndleddet bøyes bakover), stangens bevegelse fortsetter slik at
den legger seg over håndryggen. Deretter roteres håndleddet
motsatt vei, slik at hånden kan gripe stangen fra nedsiden
 Stangen skal gripes tilnærmet i enden
 Ny sirkel skal starte umiddelbart, uten brudd i båndets bevegelse
 Båndet skal være i sagittalplanet i hele bevegelsen
 Minimum én stor sirkel, skapt av skulderleddet
 Båndet skal være horisontalt i hele piruetten
 Godkjent rotasjonsvanske
løp
Sirkler i frontalplanet, løpe
gjennom
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ





Stangen i én hånd
Båndet danner store/mellomstore sirkler foran føttene
Steg over selve båndet (ikke i luften) for hver sirkel
Jevn rytme
Båndet skal være i frontalplanet i hele elementet
40
OBLIGATORISKE ELEMENTER – BÅND – TRINN 3
Nr
7 elementer á 0,6
Kriterier for godkjenning
1
Serpentiner ned og opp, med
dansetrinn
2
 Serpentiner med jevn bevegelse av armen, opp foran (eller bak)
kroppen og ned igjen, eller motsatt
 Strak albue, bevegelsen skapes av håndleddet
 Minst 4 buer på båndet, jevn størrelse på buene
 Dansetrinn: min 4 sek.i takt med musikken
A
Spiraler i piruettvanske på tå





Spiraler foran kroppen, vipp
pinnen rundt hånda, direkte
spiraler




Spiralene skapes av håndleddet
Minst 4 sirkler på båndet
Sirklene skal være runde og ha jevn størrelse
Godkjent piruettvanske
Spiralene skal holdes i hele piruetten
3
4
Spiraler foran kroppen, sirklene skapes av håndleddet
Minst 4 sirkler på båndet
Sirklene skal være runde og ha jevn størrelse
Hånden vippes opp (håndleddet bøyes bakover) slik at stangen
beveger seg i en bue og legger seg over håndryggen. Deretter
roteres håndleddet motsatt vei, slik at hånden kan gripe stangen
fra nedsiden
 Stangen skal gripes tilnærmet i enden
 Nye spiraler skal starte umiddelbart, uten brudd i båndets
bevegelse
A
Toss og fang, i sprangvanske




Enden av båndet skal ikke ligge igjen på gulvet
Ingen utilsiktet forflytning for å fange stangen
Fanging med én hånd, tilnærmet i enden av stangen
Godkjent sprangvanske i forbindelse med utkast eller fanging
Boomerangkast, fang med
hånden
 Valgfritt utkast
 Enden av båndet holdes igjen (max 20 cm inn på båndet). Når
stangen har komm7et så langt bort som mulig, drar man i enden av
båndet slik at stangen kommer tilbake
 Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
 Fanging med én hånd, tilnærmet i enden av stangen
5
6
sirkler
A
Mellomstore sirkler i
horisontalplanet, over hodet, i
piruettvanske på tå
7
sving
 Sirklene skapes av håndleddet og albuleddet
 Båndet skal være horisontalt i hele piruetten
 Godkjent piruettvanske på tå
bak
Sving fra side til side i
frontalplanet, gå over vimpelen
baklengs
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ





Båndet svinges fra side til side med én hånd, bak føttene
Steg over selve båndet (ikke i luften) for hvert sving
Jevn rytme
Minst 4 steg
Båndet skal være i frontalplanet i hele bevegelsen
41
OBLIGATORISKE ELEMENTER – BÅND – TRINN 4
Nr
7 elementer á 0,8
1
vert
Kriterier for godkjenning
A
Vertikale serpentiner i
piruettvanske på tå
 Minst 4 buer på båndet, jevn størrelse på buene
 Godkjent piruettvanske
 Serpentinene skal holdes i hele piruetten
Horisontale spiraler lavt nede
langs gulvet, tre småhopp med
rotasjon over




Spiralene skapes av håndleddet
Minst 4 sirkler på båndet
Sirklene skal være runde og ha jevn størrelse
Valgfri type småhopp med rotasjon av kroppen, over tegningene,
gjentas tre ganger
Spiraler i sirkel, uten vending
av kroppen, med vanske i hele
elementet






Spiraler, samtidig med stor sirkel med strak arm
Jevn bevegelse av armen
Spiralene skapes av håndleddet
Minst 4 sirkler på båndet
Sirklene skal være runde og ha jevn størrelse
Godkjent vanske fra valgfri gruppe kroppsteknikk skal holdes i hele
elementet
To toss umiddelbart etter
hverandre




Enden av båndet skal ikke ligge igjen på gulvet
Ingen utilsiktet forflytning for å fange stange
Fanging tilnærmet i enden av stangen
Ny toss umiddelbart etter at den første er fanget
Boomerangkast med stangen
langs gulvet, sirkler med
armen, fang
 Valgfritt utkast, der stangen glir langs gulvet
 Enden av båndet holdes igjen (max 20 cm inn på båndet). Når
stangen har kommet så langt bort som mulig, dras stangen tilbake
med stor sirkel med armen som holder enden av båndet
 Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
 Valgfri, ren fanging
2
3
sirkel A
4
5
6
vipp
Rotasjon bakover, vipp pinnen,
kast, valgfri rotasjon, fang
 Pinnen vippes over hånden (med eller uten rotasjon i svevet), fang
ca 20 cm inn på båndet
 Stort sving bakover, båndet slippes omtrent når armen passerer
hodet
 Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
 Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
 Enden av båndet skal ikke ligge igjen på gulvet
 Valgfritt element med rotasjon av kroppen mens redskapet er i
svev
 Valgfri, ren fanging, umiddelbart etter rotasjonen
Passering gjennom stor sirkel
med spagatsprang




7
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
Stangen i én hånd
Båndet danner store sirkler foran kroppen
Godkjent spagatsprang gjennom tegningen
Båndet skal være i frontalplanet i hele elementet
42
OBLIGATORISKE ELEMENTER – BÅND – TRINN 5
Nr
7 elementer á 1,0
1
Kriterier for godkjenning
A 720°
Vertikale serpentiner i
piruettvanske på tå 720° eller
mer
2
 Minst 4 buer på båndet, jevn størrelse på buene
 Godkjent piruettvanske med minst 720° rotasjon
 Serpentinene skal holdes i hele piruetten
kork
Spiraler rundt stangen,
deretter kastes stangen ut,
med Dansetrinn
3
sirkel
Stangen peker oppover, spiraler rundt stangen
Stangen skyves/vippes ut gjennom spiralene
Spiralene skapes av håndleddet
Minst 4 sirkler på båndet
Sirklene skal være runde og ha jevn størrelse
Ingen utilsiktet forflytning for å fange stangen
Fanging tilnærmet i enden av stangen
Dansetrinn: Min 4 sek. takt med musikken







Spiraler, samtidig med stor sirkel i vertikalplanet med strak arm
Jevn bevegelse av armen
Spiralene skapes av håndleddet
Minst 4 sirkler på båndet
Sirklene skal være runde og ha jevn størrelse
Godkjent rotasjonsvanske
Spiralene skal holdes i hele rotasjonen.






Enden av båndet skal ikke ligge igjen på gulvet
Ingen utilsiktet forflytning for å fange båndet
Fanging tilnærmet i enden av stangen
Ny toss umiddelbart etter at den første er fanget
Begge hender må benyttes (høyre-venstre-høyre eller motsatt)
Godkjent sprangvanske i første toss
A
Spiraler med sirkel med armen
i vertikalplanet, i
rotasjonsvanske
4








A
Toss i sprangvanske, fang med
motsatt hånd, direkte ny toss
5
dbl
Dobbelt boomerangkast, fang
med hånden, direkte tegninger
 Valgfritt utkast
 Enden av båndet holdes igjen (max 20 cm inn på båndet). Når
stangen har kommet så langt bort som mulig, drar man i enden av
båndet slik at stangen kommer tilbake
 Nytt kast direkte etter fanging, eller ”kast” ved at båndet passerer
over/under gymnasten og videre ut i rommet igjen
 Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
 Fanging tilnærmet i enden av stangen, direkte tegninger
Kast med benet bak kroppen,
fang med hoppelement
gjennom





6
7
vipp
Kast med benet, bak kroppen
Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
Enden av båndet skal ikke ligge igjen på gulvet
Fanging (på vei opp) i hoppelement, med direkte passering
gjennom båndets tegninger, uten å stoppe båndets bevegelse
A
Vipp pinnen i chassé, kast i
sprangvanske, to valgfrie
rotasjoner, fang
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
 Pinnen vippes over hånden (med eller uten rotasjon) i chassé, fang
ca 20 cm inn på båndet
 Kast i godkjent sprangvanske
 Kastet skal være minst dobbelt så høyt som gymnasten
 Kastet skal være presist, max 1 utilsiktet steg
 Enden av båndet skal ikke ligge igjen på gulvet
 To valgfrie elementer med rotasjon av kroppen mens redskapet er i
svev
 Valgfri, ren fanging, umiddelbart etter siste rotasjon
43
OPPSUMMERING, TAU
TRINN 4
TRINN 5
7 elementer á 0,8
7 elementer á 1,0
A
A
Rotasjon av åpent,
utstrakt tau, med
overlevering, i
rotasjonsvanske
Rotasjon av åpent,
utstrakt tau, i
rotasjonsvanske
Småhoppserie med
dobbeltsving og
kryss
Småhoppserie
baklengs: Vekselvis
kryss / ikke kryss,
avsluttes med to
dobbelthopp
A
Sprangvanske
gjennom dobbelt
tau, med forlengs
eller baklengs sving
Småhoppserie
gjennom tauet, med
to suksessive toss,
med slipp under
benet
Passering gjennom
tauet med to
spagatsprang
Passering gjennom
tauet med spagatringsprang
Toss, fang utenfor
synsfelt med
umiddelbar
passering gjennom
tauet med
hoppelement
for
A
Kast med rotasjon
forover, fang med
sprangvanske
gjennom
A
Kast utenfor
synsfelt med benet,
fang i
rotasjonsvanske
A
Kast i
sprangvanske,
valgfri rotasjon,
fang i knuten(e)
Kast under benet,
rulle, fang
spiral
Spiral med minst 3
rotasjoner av
tauenden før den
fanges, med
dansetrinn
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
44
OPPSUMMERING, RING
TRINN 1
TRINN 2
TRINN 3
TRINN 4
TRINN 5
10 elementer á 0,2
7 elementer á 0,4
7 elementer á 0,6
7 elementer á 0,8
7 elementer á 1,0
for
A
Trilling fra nakken,
ned ryggen. 1H 1V
Lang trilling over
armene, foran
kroppen
Reversering på
gulvet. 1H 1V
Reversering med
valgfri vanske
Rotasjon innover
om ringens akse,
fra en hånd til den
andre uten å stoppe
rotasjonen, strake
armer. 2g frem og
tilbake
Ringen roterer om
fingrene, 2 ganger
Lang trilling over
armene, bak
kroppen
A
Lang trilling bak
hodet, halv vending
av kroppen, fortsett
på samme arm
3 lange trillinger,
den ene i
balansevanske
A
Reversering, spark
til høyt kast,
sprangvanske på
valgfritt sted
A
Minimum 1 rotasjon
uten hender i
rotasjonsvanske
sløyfe
8 horis
Sløyfesving foran
kroppen, frem og
tilbake, direkte det
samme bak kroppen
Ringen vannrett
foran kroppen,
åttetall utover i
horisontalplanet,
bytte bak kroppen
Tre småhopp
gjennom ringen
Sprangvanske
gjennom ringen
Lave kast: 2g flatt,
2g ½ rotasjon, 2g 1
rotasjon
Rotasjonskast
8 front
Ringen på en annen
kroppsdel enn
hender/armer,
rotasjon om ringens
akse, vanske i hele
elementet
A
A
4 rotasjoner
bakover, halv
vending (med bytte
av hånd), 4 forover,
vend, 4 bakover,
vend, 4 forover,
vend og stopp i
grep. 1H 1V
A
Ringen på
håndflaten, rotasjon
om ringens akse,
avslutning i grep,
med vanske i hele
elementet
A horis
Rotasjon innover
om ringens akse,
med overlevering
bak ryggen, i
rotasjonsvanske
Minimum 1 rotasjon
på valgfritt ben, i
piruettvanske på tå
med benet
horisontalt eller
høyere
A
Åttetall i frontalplanet, foran og bak
kroppen, med
statisk
balansevanske på tå
i hele elementet
Rotasjon på benet i
broovergang
A
A
Kast, fang med
sprangvanske
gjennom ringen
Rotasjonskast med
benet, fang med
hoppelement
gjennom ringen
Rotasjonskast med
benet, bak kroppen
Kast med benet i
storhaugvending
forøv
Forøvelse til kast,
bytte hånd foran.
4g
sag
sag
Kast i sagittalplanet, Kast i sagittalfra grep, fang i
planet, fang ved å
grep. 1H 1V
tråkke på ringen
flatt
Lavt kast: Ringen
faller over kroppen,
hopp på den med
bena
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
sag
Kast i sagittalplanet, Kast, broovergang,
chainé, fang mellom fang uten hender
knærne
flatt
Flatt kast, fang på
ryggen i hoppelement med
rotasjon, passering
gjennom ringen
Kast i spagatsprang, 2 ruller,
fang
A
Skråkast, fang i
penché med
håndstøtte
Kast i
sprangvanske, fang
med trilling
45
OPPSUMMERING, BALL
TRINN 1
TRINN 2
TRINN 3
TRINN 4
TRINN 5
10 elementer á 0,2
7 elementer á 0,4
7 elementer á 0,6
7 elementer á 0,8
7 elementer á 1,0
|| | | |
Sprettserie med
angitt rytme. 1H 1V
TA
Sprettserie i balansevanske
2h
Trilling med to
hender, opp magen
og frem på armene
Spark bakover til
spagat, mens ballen
sprettes med
brystet
Broovergang til
splitt med kroppen
horisontalt, med
sprettserie
Trilling fra brystet til Trilling fra strake
armene
armer over hodet,
fang på ryggen, og
trill opp igjen til
strake armer
1. Trill fra hånden,
over brystet, fang
med samme hånd
bak ryggen. 2. Trill
opp magen til andre
arm. 3. Trill fra
siden opp armen,
kroppen bøyd
sidelengs
for
Lang trilling over
armene, foran
kroppen, frem og
tilbake
TA
Liggende på ryggen, Liggende på ryggen, Serie suksessive
trilling fra føttene,
trilling fra armene
trillinger
fang på brystet
til føttene
Serie suksessive
trillinger, inkl trilling
i favn bak ryggen,
med balansevanske
Trilling fra nakken,
ned ryggen
Trilling på bena i
bryststående
forøv
Forøvelse til kast,
bytte hånd foran.
4g
Liggende på magen,
trilling fra strake
armer og ned bena,
kast ballen frem
igjen med bena
1h
Armene i favn, lavt
kast fra side til side
og tilbake
1h
1h
3 små kast med
dansetrinn
cha
1h
Kast, storhaugvending, fang med
én hånd
A
cha
Kast i rundspagatsprang, fang uten
hender
1h
1h
Kast, ballen spretter Kast i hoppelement,
i bakken, fang 1H
fang med én hånd
1V
Kast i chassé, fang
med én hånd i
sprangvanske
Kast i chassé, fang
med én hånd i
spagatsprang
Kast, 2g chainé,
fang med én hånd
inn i broovergang
Kast med 1 hånd,
fang med 2 hender.
1H 1V
Kast, fang mellom
anklene stående
Kast, chainé, rulle,
fang uten hender på
gulvet
Kast, stupesprang,
rulle, fang uten
hender på gulvet
stup
½8
Stå, halve åttetall
med underarmen,
uten at ballen
berører underarm/
kropp. 2H 2V
Kast, fang på
ryggen
8 inn
8 ut
Åttetall innover med Åttetall utover med
stor bevegelse av
stor bevegelse av
kroppen
kroppen
8
Stort åttetall i
oppgang over
vristene
Broovergang til
albuestående, lavt
kast som fanges
uten hender i
albuestående
Ballen føres til siden
og over hodet,
overlevering til
andre hånd, føres
ned på andre side,
strake armer. 1H 1V
flips
Fra plié, opp på tå
med flips der armen
beveges rundt
ballen og under den
igjen, og tilbake. 2H
2V
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
46
OPPSUMMERING, KØLLER
TRINN 1
TRINN 2
TRINN 3
TRINN 4
TRINN 5
10 elementer á 0,2
7 elementer á 0,4
7 elementer á 0,6
7 elementer á 0,8
7 elementer á 1,0
bak
bak
1 kølle: Rotasjon
bakover. 10H 10V
for
A
Min 3 rotasjoner
bakover, deretter
balansevanske på
tå med stor sirkel
med én kølle, den
andre roterer videre
horis
1 kølle: Rotasjon
forover. 10H 10V
bak+for
A
Balansevanske på tå
med rotasjon av én
kølle bakover, den
andre forover, min
3 rotasjoner
A
Armene i favn,
rotasjon horisontalt.
Min 4 sirkler over
og under armene i
balansevanske
sirkel
snegle
A
1 kølle: Stor sirkel
bakover, direkte
rotasjon bakover.
1H 1V
1 kølle roteres over
og under armen
horisontalt, den
andre stor sirkel
bakover, i
balansevanske på tå
rundt
horis
1 kølle: Grep i
hodet, føring rundt
kroppen 2g hver vei
opp
1 kølle: Føres til
siden og over hodet,
overlevering til
andre hånd, føres
ned på andre side,
strake armer. 1H 1V
A
Møller i horisontalplanet, i
rotasjonsvanske
horis
front
Serie møller (minst
12 sirkler) i
horisontalplanet,
med dansetrinn
sirkel
Serie møller (minst
12 sirkler) som
tegner en hel sirkel
sag
A
Serie møller (minst
12 sirkler) i
frontalplanet over
hodet med
dansetrinn
Serie møller minst
12 sirkler) i
sagittalplanet
Med balansevanske
på tå
3 små kast med
håndleddet med 1
rotasjon, vekselvis
høyre og venstre
hånd
Kast med håndleddet, én kølle 1
rotasjon, den andre
2 rotasjoner
3 lave kaskadekast
utført med samme
hånd, fang siste
kølle under benet
Kast med håndleddet 1 rotasjon,
direkte rotasjon
forover. 2g
Kast med håndleddet 1 rotasjon,
direkte rotasjon
forover, kast 2
rotasjoner, direkte
rotasjon forover
Frivalgt dobbelkast
med håndleddet,
fang en kølle på
ryggen i
balansevanske
3 ulike små kast,
det siste fanges på
ryggen i en
rotasjonsvanske
Høyt kast 1 kølle,
rotasjonskast+fang,
fang første kølle på
ryggen
2 høye kaskadekast,
chainé på valgfritt
sted i løpet av
svevfasen
Kast av to køller
Kast av to køller,
valgfri rotasjon om
horisontalaksen,
fang
½
hvh
1 kølle: Kast med
håndleddet med ½
rotasjon, 4g, bytt
hånd bak kroppen,
4g andre hånd
Serie møller (minst
12 sirkler) i balanse
med løftet ben høyt
opp, uten hjelp
kask
kask
|||
3 lave kaskadekast
utført med samme
hånd, med
dansetrinn
A
Køllene holdt i
kroppen, rytmeslag
over hodet, foran
kroppen, bak
ryggen
A
Sneglehus: Minst 3
sirkler med håndledd, albueledd og
skulderledd, i
balansevanske
A
1/1
1 kølle: Kast med
håndleddet med 1
rotasjon, bytt hånd
bak kroppen. 1H 1V
forøv
1 kølle: Forøvelse til
kast, bytt hånd
foran. 4g
Kast med håndHøyt kast 1 kølle,
leddet, én kølle med rotasjonskast+fang,
2 rotasjoner
fang første kølle
sving
Kast med strak
arm, fang med
sving
sløyfe
1 kølle, holdt i
hodet: Sløyfesving
foran kroppen, frem
og tilbake
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
asym
A
Høyt asymmetrisk
kast, fang i
rotasjonsvanske
asym
Høyt asymmetrisk
kast i hoppelement,
én kølle horisontalt,
fanges uten hender
47
OPPSUMMERING, BÅND
TRINN 1
TRINN 2
TRINN 3
TRINN 4
TRINN 5
10 elementer á 0,2
7 elementer á 0,4
7 elementer á 0,6
7 elementer á 0,8
7 elementer á 1,0
front
A
Gå bakover,
serpentiner frontalt.
10 sek H, 10 sek V
Sving vimpelen opp
over hodet,
serpentiner ned,
med vanske i hele
elementet
Serpentiner ned og
opp, med
dansetrinn
stå
vert
Gå bakover,
serpentiner stående
på gulvet. 10 sek H,
10 sek V
A
A 720°
Vertikale
serpentiner i
piruettvanske på tå
Vertikale
serpentiner i
piruettvanske på
tå720° eller mer
Spiraler i
piruettvanske på tå
Horisontale spiraler
lavt nede langs
gulvet, tre småhopp
med rotasjon over
Spiraler rundt
stangen, deretter
kastes stangen ut,
med dansetrinn
Spiraler rundt
stangen, deretter
trekkes stangen ut
Spiraler foran
kroppen, vipp
pinnen rundt hånda,
direkte spiraler
Spiraler i sirkel,
uten vending av
kroppen, med
valgfri vanske i hele
elementet
Spiraler med sirkel
med armen i
vertikalplanet, i
rotasjonsvanske
Toss og fang
Toss og fang, i
sprangvanske
To toss umiddelbart
etter hverandre
Toss i sprangvanske, fang med
motsatt hånd,
direkte ny toss
Boomerangkast,
fang med hånden
Boomerangkast
med stangen langs
gulvet, sirkler med
armen, fang
Dobbelt
boomerangkast,
fang med hånden,
direkte tegninger
A
Gå bakover,
spiraler. 10 sek H,
10 sek V
kork
kork
Spiraler under fri
arm i chassé, stort
sving i frontalplanet
med føllhopp over
vimpelen
sirkel A
sløyfe
Sløyfesving foran
kroppen, frem og
tilbake
sirkler for
Store sirkler
forover. 2H 2V
(uten stopp)
A
sirkler bak
8 front
Åttetall i frontalplanet, foran og bak
kroppen. 2g
A
A
for
dbl
Kast forover, fra
grep
Store sirkler
bakover. 2H 2V
(uten stopp)
sirkel
sirkel+vipp+sirkel
Stor sirkel bakover,
vipp pinnen rundt
hånda, ny sirkel
sirkel
A
Stor sirkel i
horisontalplanet,
over hodet, i
rotasjonsvanske
Kast med benet bak
kroppen, fang med
hoppelement
gjennom
sirkler
A
Mellomstore sirkler i
horisontalplanet,
over hodet, i
piruettvanske på tå
vipp
Rotasjon bakover,
vipp pinnen, kast,
valgfri rotasjon,
fang
vipp
A
Vipp pinnen i
chassé, kast i
sprangvanske, to
valgfrie rotasjoner,
fang
sirkler front
Store sirkler i
frontalplanet, to
mot høyre med
bytte av hånd uten
stopp, samme mot
venstre
sving
gå
Sving fra side til
side i frontalplanet,
gå over vimpelen,
10 steg
sirkler
Sirkler i frontalplanet, løpe
gjennom
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
løp
sving
bak
Sving fra side til
side i frontalplanet,
gå over vimpelen
baklengs
Passering gjennom
stor sirkel med
spagatsprang
48
TILLEGGSVANSKER
Tilleggsvanskene har samme verdi som i internasjonalt reglement.
Obligatoriske grupper kroppsteknikk som er beskrevet i internasjonalt
reglement, gjelder ikke for minirekrutter og rekrutter.
Bestemmelsene om repetisjon av samme form, som er beskrevet i
internasjonalt reglement, gjelder for både tilleggsvansker og
obligatoriske elementer.
F.eks.:
Dersom man bruker kosakksprang som obligatorisk element
gjennom tauet, kan man verken bruke vanlig kosakksprang
eller kosakksprang med halv vending som tilleggsvanske.
Antall tilleggsvansker per program:
Minirekrutt
De 5 første tilleggsvanskene vurderes.
Forsøk på vansker regnes med blant disse.
Dersom gymnasten utfører flere enn 5
tilleggsvansker, vurderes kun de 5 første.
Det gis poeng for maksimalt 5
tilleggsvansker.
Rekrutt
De 7 første tilleggsvanskene vurderes.
Forsøk på vansker regnes med blant disse.
Dersom gymnasten utfører flere enn 7
tilleggsvansker, vurderes kun de 7 første.
Det gis poeng for maksimalt 7
tilleggsvansker.
Dersom gymnasten forsøker å utføre samme vanske flere ganger,
vurderes kun første forsøk. Ekstra forsøk vurderes ikke, og regnes ikke
som ekstra tilleggsvansker. Men:
Dersom man utfører to eller flere vansker i serie, vurderes alle disse
vanskene. Hver vanske regnes da som én tilleggsvanske.
F.eks.:
En serie av tre spagatsprang regnes som tre tilleggsvansker.
Program med redskap
Dommerne må være oppmerksomme på de obligatoriske elementene som
inneholder kroppsteknisk vanske: Dersom et obligatorisk element finnes
flere ganger i programmet, regnes det elementet med lavest vanskeverdi
som obligatorisk element. De andre er tilleggsvansker.
F.eks:
Bånd trinn 2 ( element 6)
sirkel
A
Programmet inneholder 2 godkjente piruetter med sirkel over
hodet. Den ene piruetten har verdi 0,1 og den andre 0,2. Den
piruetten med lavest verdi teller som obligatorisk element.
Redskapet må være i bevegelse i starten, i løpet av eller i avslutningen av
sprang, rotasjonsvansker og balansevansker *
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
49
* I statiske balansevansker må redskapet være i bevegelse i starten, i
løpet av eller i avslutningen av fiksert form. Alle statiske balansevansker
må demonstrere god balanseevne: De må utføres med lang stopp i
fiksert form.
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
50
OVERSIKT VANSKEGRAD, MINIREKRUTT
PROGRAM MED REDSKAP
Trinn
1
2
3
4
5
Elementer
eller
program
Program
Program
Program
Program
Antall oblig
elementer
Verdi
oblig
Sum
Max antall
oblig tilleggsvansker
10
0,2
2,0
5
5
5
5
0,4
0,6
0,8
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
Sum
tillegg
Max
vanskegrad
bedømmes ikke
0,0
2,0
( 5 teller)
(5 teller)
(5 teller)
(5 teller)
1,2
1,8
2,4
3,0
3,2
4,8
6,4
8,0
Sum
tillegg
Max
vanskegrad
0,0
2,0
1,2
1,8
2,4
3,0
4,0
6,0
8,0
10,0
OVERSIKT VANSKEGRAD, REKRUTT
PROGRAM MED REDSKAP
Trinn
1
2
3
4
5
Elementer
eller
program
Program
Program
Program
Program
Antall oblig
elementer
Verdi
oblig
10
0,2
2,0
7
7
7
7
0,4
0,6
0,8
1,0
2,8
4,2
5,6
7,0
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
Sum
Max antall
oblig tilleggsvansker
bedømmes ikke
(7
(7
(7
(7
teller)
teller)
teller)
teller)
51
ARTISTERI
Maksimalt 3,0 p.
Dommeren gjør en helhetsvurdering på en skala fra 0,0 til 3,0 p.
Retningslinjer gis i tabellen nedenfor.
Tabellen er basert på et utvalg av prinsippene for musikk og koreografi i
kapitlene om Artistiske komponenter i internasjonalt reglement.
Nivå
1
2
3
4
5
Karakteristikk
Begynnende rytmikk
 Enkelte bevegelser harmonerer med musikkens rytme.
Rytme og kroppsbeherskelse
 Halvparten av bevegelsene harmonerer med musikkens rytme.
 Enkelte bevegelser harmonerer med musikkens karakter.
 Halvparten av bevegelsene utføres med grunnleggende
kroppsbeherskelse:
 Lang hals
 Senket og åpent skulderparti
 Strake og plasserte armer
Rytme og kroppsbevegelser
 De fleste bevegelsene harmonerer med musikkens rytme.
 Enkelte bevegelser harmonerer med musikkens karakter.
 Varierte og kontrollerte posisjoner og bevegelser av armer og
hode benyttes i
 Enkelte vansker
 Flere sett dansetrinn
 Flere markeringer og overganger mellom elementer
Karakter og overganger
 De fleste bevegelsene harmonerer med musikkens rytme.
 Gymnasten bruker overkropp, armer, hender, hode og ansikt og
til å understreke musikkens karakter.
 De fleste overgangene er logiske og kontrollerte.
 Minst én total kroppsbølge.
Uttrykksfullhet og helhet
 De fleste bevegelsene harmonerer med musikkens rytme.
 Stor uttrykksfullhet (overkropp, armer, hender, hode og ansikt)
gjennom hele programmet.
 Koreografien har en helhetlig idé.
 Koreografien har stor kompleksitet: Varierte kroppsbølger i ulike
plan, isolasjoner, contract-release, osv.
 Koreografien utføres med stor flyt og god dynamikk (variasjon i
tempo) i bevegelsene og sekvensene.
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
Poeng
0,1-0,9
1,0-1,9
2,0-2,3
2,4-2,7
2,8-3,0
52
UTFØRELSE
Maksimalt 7,0 p.
Trekktabell for tekniske feil i internasjonalt reglement benyttes.
BEREGNING AV TOPPKARAKTER
BEREGNING AV TOPPKARAKTER, MINIREKRUTT
Oblig
Trinn
elementer
1 (elementer)
2,0
1 (program)
2,0
2
2,0
3
3,0
4
4,0
5
5,0
Tilleggsvansker
0,0
0,0
1,2
1,8
2,4
3,0
Sum
vanskegrad
2,0
2,0
3,2
4,8
6,4
8,0
Artisteri Utførelse
0,0
10,0
3,0
7,0
3,0
7,0
3,0
7,0
3,0
7,0
3,0
7,0
Total
karakter
12,0
12,0
13,2
14,8
16,4
18,0
BEREGNING AV TOPPKARAKTER, REKRUTT
Oblig
Trinn
elementer
1 (elementer)
2,0
1 (program)
2,0
2
2,8
3
4,2
4
5,6
5
7,0
Tilleggsvansker
0,0
0,0
1,2
1,8
2,4
3,0
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
Sum
vanskegrad
2,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
Artisteri Utførelse
0,0
10,0
3,0
7,0
3,0
7,0
3,0
7,0
3,0
7,0
3,0
7,0
Total
karakter
12,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
53
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
54
DEL 3: TROPP A
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
55
TROPP: VANSKEGRAD
Troppsprogrammer kan utføres med eller uten redskap. Alle
troppsprogrammer består av obligatoriske elementer og av valgfrie
tilleggsvansker.
Alle skiftningsvansker har samme krav til godkjenning som i internasjonalt
reglement: Alle gymnastene må fange redskapet for at skiftningen skal
være gyldig.
Skiftningene må utføres med kontroll. Skiftningene godkjennes selv om
gymnastene tar utilsiktede steg for å fange redskapet, men det skal
trekkes i utførelse.
TROPP: OBLIGATORISKE ELEMENTER
De obligatoriske elementene på tropp er:
Frittstående
 Broovergang forover eller bakover (0,5 p.)
* Chaine-rulle i kombinasjon (0,5p)
 Forlengs rulle med passering gjennom herrespagat (0,5 p.)
* Serie med dansetrinn, min. 8 sek. ( 0,5 p)
 5 samarbeidselementer (0,3 p. pr. element)
Totalt: 2,5 p.
Program med redskap
Minirekrutt
2 skiftninger med kast, trilling eller sprett,
ingen krav til avstand (0,5 p. pr. skiftning)
5 samarbeidselementer (0,3 p. pr.
element)
Rekrutt
2 skiftninger med kast, minimum 4 meter
avstand (0,5 p. pr. skiftning)
5 samarbeidselementer (0,3 p. pr.
element)
Totalt: 2,5 p.
Samarbeidselementer kan utføres av hele troppen sammen, eller i flere
undergrupper. Samarbeidselementer kjennetegnes av at gymnastene er
avhengige av hverandre, gjennom direkte kontakt, gjennom håndtering av
redskapene, eller gjennom passering over/under hverandre. Alle
gymnastene må delta for at et samarbeidselement skal være gyldig.
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
56
TROPP: TILLEGGSVANSKER
Alle kroppstekniske vansker hentes fra internasjonalt reglement. Alle
kroppstekniske vansker har samme krav til godkjenning som i
internasjonalt reglement.
Unntak:
Det tillates rolig, men kontrollert preparasjon før vanskene.
Men dersom en eller flere gymnaster er ustø i
preparasjonen, godkjennes ikke vansken.
Unntak :
Kun isolerte vansker (ikke sammensatte vansker eller
piruettkombinasjoner)
Det tillates bruk av rotasjon eller bølger i forbindelse med
vanskene som i internasjonalt reglement.
Verdiene av tilleggsvanskene er som i internasjonalt reglement.
Bestemmelsene om repetisjon av samme form, som er beskrevet i
internasjonalt reglement, gjelder for minirekrutter og rekrutter.
De 7 første tilleggsvanskene vurderes. Dersom troppen utfører flere enn
7 tilleggsvansker, vurderes kun de 7 første.
Det gis poeng for maksimalt 7 tilleggsvansker.
Dersom troppen forsøker å utføre samme vanske flere ganger, vurderes
kun første forsøk. Ekstra forsøk vurderes ikke, og regnes ikke som ekstra
tilleggsvansker. Men:
Dersom troppen utfører to eller flere vansker i serie, vurderes alle disse
vanskene. Hver vanske regnes da som én tilleggsvanske.
F.eks.:
En serie av tre spagatsprang regnes som tre tilleggsvansker.
Alle gymnastene på troppen må utføre vansken tilfredsstillende for at den
skal gi poeng.
Program med redskap
Dersom programmet inneholder skiftninger ut over de 2 obligatoriske,
regnes de to skiftningene med lavest verdi som obligatoriske elementer.
Øvrige skiftninger er tilleggsvansker. Verdien av skiftningene er som i
internasjonalt reglement.
Redskapet må være i bevegelse i starten, i løpet av eller i avslutningen av
sprang, piruetter og balansevansker*
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
57
 I statiske balansevansker må redskapet være i bevegelse i starten, i
løpet av eller i avslutningen av fiksert form. Alle statiske
balansevansker må demonstrere god balanseevne: De må utføres
med lang stopp i fiksert form.
TROPP: OVERSIKT KOMPOSISJON
FRITTSTÅENDE
Antall oblig
elementer
2+5
Verdi
oblig
0,5 / 0,3
Sum
oblig
2,5
Max antall
tilleggsvansker
(7 teller)
Sum
tillegg
2,5
Max
vanskegrad
5
Sum
tillegg
2,5
Max
vanskegrad
5
PROGRAM MED REDSKAP
Antall oblig
elementer
2+5
Verdi
oblig
0,5 / 0,3
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
Sum
oblig
2,5
Max antall
tilleggsvansker
(7 teller)
58
TROPP: ARTISTERI
Maksimalt 3,0 p.
Dommeren gjør en helhetsvurdering på en skala fra 0,0 til 3,0 p.
Retningslinjer gis i tabellen nedenfor.
Tabellen er basert på et utvalg av prinsippene for musikk og koreografi i
kapittelet om artistiske komponenter i internasjonalt reglement.
Nivå
1
2
3
4
5
Karakteristikk
Begynnende rytmikk
 Enkelte bevegelser harmonerer med musikkens rytme.
Rytme, kroppsbeherskelse og samhandling
 Halvparten av bevegelsene harmonerer med musikkens rytme.
 Enkelte bevegelser harmonerer med musikkens karakter.
 Halvparten av bevegelsene utføres med grunnleggende
kroppsbeherskelse.
 Troppen har god lagfølelse i utførelsen.
Rytme, kroppsbevegelser og presisjon
 De fleste bevegelsene er presise harmonerer med musikkens
rytme.
 Enkelte bevegelser harmonerer med musikkens karakter.
 Varierte og kontrollerte posisjoner og bevegelser av armer og
hode.
 Troppen viser tydelige og varierte samarbeidselementer og
formasjoner på feltet.
Karakter og overganger
 De fleste bevegelsene harmonerer med musikkens rytme.
 Troppen viser tydelig musikkens karakter.
 De fleste overgangene er logiske og utføres med flyt og presisjon.
 Formasjonene er tydelige og formasjonsendringene er logiske.
Uttrykksfullhet og helhet
 De fleste bevegelsene harmonerer med musikkens rytme.
 Stor uttrykksfullhet gjennom hele programmet.
 Koreografien har en helhetlig idé.
 Koreografien har stor kompleksitet: Interessante elementer og
interessante måter å utføre kjente elementer på.
 Koreografien utføres med stor flyt og god dynamikk (variasjon i
tempo) i bevegelsene og sekvensene.
 Troppen viser overraskelser både i samarbeidselementer og
formasjonsendringer.
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
Poeng
0,1-0,9
1,0-1,9
2,0-2,3
2,4-2,7
2,8-3,0
59
TROPP: UTFØRELSE
Maksimalt 7,0 p.
Trekktabell for tekniske feil i internasjonalt reglement benyttes.
TROPP: BEREGNING AV TOPPKARAKTER
Program
Frittstående
Redskap
Oblig
elementer
2,5
2,5
Tilleggsvansker
2,5
2,5
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
Sum
vanskegrad
5,0
5,0
Artisteri Utførelse
3,0
7,0
3,0
7,0
Total
karakter
15,0
15,0
60
DEL 4: TROPP
”RG FOR ALLE”
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
61
TROPP ”RG FOR ALLE”
I denne klassen er målsettingen først og fremst at aktive og trenere skal
oppleve hvor morsom og spennende idretten rytmisk gymnastikk er.
Det er ingen krav om at programmene må inneholde spesielle øvelser eller
elementer. Alle kan delta i denne klassen, uansett ferdigheter eller
treningsbakgrunn. Reglene er enkle.
REGLER





Man kan bruke alle typer musikk, med eller uten sangtekst
Programmets lengde er mellom 60 og 90 sekunder
Programmet kan utføres av 3 til 30 gymnaster
Gymnastenes antrekk skal være enkelt. Antrekket skal ikke være
for showpreget. Det anbefales å bruke vanlig gymnastikkdrakt som i
turn eller RG, eller enkel tights/strømpebukse og T-skorte.
I programmet benytter man RG-redskap: Tau, ring, ball, køller
eller bånd.
o For minirekrutt og rekrutt setter TKRG opp hvilket redskap
som gjelder i nasjonale konkurranser. Hvis man har behov for
å bruke et annet redskap, kan man søke til TKRG om dette.
ALDERSINNDELING


Minirekrutt:
Rekrutt:
Til og med året man fyller 11
Årene man fyller 11, 12 og 13
BEDØMMING
Dommergruppe 1: Fantasi og samarbeid
Her honoreres hvordan gymnastene samarbeider i programmet, og
hvordan troppen gjennom programmet skaper noe spennende som fenger
publikum.
Dommergruppe 2: Musikk, bevegelse, idrettsglede
Her honoreres det om troppen uttrykker musikkens karakter, og om
gymnastene beveger seg i takt med musikken og etter musikkens rytme.
Her honoreres også troppens glede ved fremførelsen av programmet.
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
62
Dommergruppe 3: Stil
Her honoreres det dersom troppen viser gymnastiske kvaliteter som god
holdning, strekk i knær og føtter, at hele kroppen deltar i bevegelsene.
Det honoreres også dersom redskapet behandles på en naturlig måte med
flyt og med strake armer.
POENG
Dommerne gjør en helhetsvurdering av troppen, og gir hele og halve
poeng, opp til maksimalt 10,0 p.
Poengene fra de tre dommergruppene legges sammen. Den maksimale
poengsummen som kan oppnås blir dermed 30,0 p.
Dersom en eller flere av de overordnede reglene som er uthevet under
”regler” ovenfor ikke overholdes, vil det bli trukket 5,0 p. fra
sluttsummen.
Rekruttreglement rytmisk gymnastikk
NGTF / BB, MMM, ATØ
63