Valgprogram for Meløy Venstre 2015

Comments

Transcription

Valgprogram for Meløy Venstre 2015
CC BY: http://i1.no/0h2m/
Valgprogram for
Meløy Venstre
2015 - 2019
CC BY: http://i1.no/0h2k/
Omsorg og velferd
Det er viktig for Meløy Venstre at innbyggerne trives der de bor og at Meløy
er en attraktiv kommune for nye innbyggere. Det er også viktig å hjelpe de som
trenger det. Derfor foreslår vi å:

Etablere ett legesenter på Ørnes og tilrettelegge
for fortsatt desentraliserte tilbud i Glomfjord,
Halsa og Engavågen.

Sørge for at alle er sikret omsorgsplass, der
individuelle behov og muligheter veier tungt når
tilbudet skal velges

Arbeide med å styrke kvaliteten i barnevernstjenesten

Sikre at alle som har behov for en sykehjemsplass får det

Effektivisere tildelingen av kommunale tjenester

Legge til rette for å ta teknologi og hjelpemidler
raskt i bruk

Øke grunnbemanningen i omsorgstjenestene
for økt trygghet og redusert sykefravær
CC BY: http://i1.no/0h2l/
Oppvekst og kultur
Meløy Venstre ser at skolestrukturen
må opp til diskusjon siden vi opplever
en fallende fødselsrate og flere eldre. Vi
ser også at flere må oppleve mestring i
sin skolehverdag. Derfor foreslår vi å:

Sørge for at eleven står i sentrum og at pedagogiske hensyn blir ivaretatt i skolestrukturdebatten

Utrede barnehage– og skolestrukturen i hele
Meløy basert på utviklingen i elevtallet fremover

Sørge for at elevene får en mer omfattende veiledning om videregående utdanning

Legge til rette for å rekruttere nok utdannede
lærere til alle skolene

Videreføre kompetanseheving av lærere ved å
legge til rette for permisjon for å ta etter– og
videreutdanning

Gi støtte til drift av anlegg som er gratis og allment tilgjengelige

Gjøre den kommunale svømmehallen i Glomfjord gratis for alle under 18 år

Medvirke til å støtte opp om grendelag, samt
grendehusene

Realisere en oppgradering av amfiet i Meløy
Kulturhus
CC BY: http://i1.no/0h7i/
Samferdsel og
infrastruktur
Meløy Venstre ønsker å bedre kommunikasjoner og styrke infrastrukturer.
Derfor foreslår vi å:

Være pådriver for utbedring, innkorting og rassikring av FV 17 gjennom Meløy

Bedre muligheten for all pendling mellom de
ulike delene av kommunen

Rassikring av skoleveien mellom Halsa og Engavågen

Støtte opp om bompengefinansiert veiutbygging
for å fremskynde viktige samferdselsprosjekter

Sørge for at Meløy er en foregangskommune
når det gjelder utbygging av fiber og bredbånd

Legge til rette for økt mottak og desentralisert
bosetting av flyktninger i kommunen

Få utarbeidet en konsekvensutredning for de
ulike alternativer for ny kommunestruktur
Næringsliv
Meløy Venstre vil styrke næringsliv og
sysselsetting i Meløy. Derfor foreslår vi
å:

Videreutvikle Ørnes som regionssenter, for å
gjøre kommunen mer attraktiv å bo i og for å
bremse handelslekkasje ut av kommunen

Legge til rette for å styrke aktive fiskerimiljøer i
Meløy

Støtte de som ønsker å komme seg inn, og de
som allerede er i primær-næringene, ved kjøp
av fiskekvoter og melkekvoter

Støtte de som tør tenke utradisjonelt og satser
på videreforedling av våre råstoffer

Utnytte styrken i det næringslivet vi har og sørge for at bedriftenes innkjøp i størst mulig grad
gjøres lokalt

Sørge for at kommunens næringspolitikk, gjennom MNU, satser på utvikling av næringsliv
også utenfor industrien, samt sørge for langsiktig finansering av MNU

Finansiering av infrastruktur og profilering av
Meløy innenfor turisme, herunder styrking av
samarbeidet mellom de ulike reiselivsleverandører

Arbeide for etablering av allmenningskai på Ørnes
Våre listekandidater
Førstekandidat
Leif Gunnarsen
1.
Leif Gunnarsen (1956), Ørnes
2.
Ken Henry Solhaug (1962), Halsa
3.
Elin Danielsen (1974), Ågskardet
4.
Jeff McLean (1961), Bolga
5.
Frank Rendal (1975), Halsa
6.
Kate Antonsen (1970), Halsa
7.
Espen Limstrand (1990), Engavågen
8.
Bjørn Sleipnes (1952), Ørnes
9.
Edvard Elvegård (1949), Ørnes
10.
Tormod Bjerkeli (1949), Glomfjord
11.
Mari Ann Bjørkli (1961), Halsa
12.
Bernhard Enga, (1967), Ørnes
13.
Ann Elisabeth Mikkelborg (1956), Ørnes
14.
Dagfinn Birkelund (1938), Halsa
15.
Raymond Jensen (1967), Glomfjord
16.
Ida Johnsen (1990), Halsa

Similar documents