protokollen fra møtet

Comments

Transcription

protokollen fra møtet
MØTEPROTOKOLL
Kommunestyret
Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus,
Ørnes
Møtedato: 12.02.2015
Tid: 0800
Til stede på møtet:
Høyres liste:
Per Swensen, Bolga – Ordfører
Mette Bjørnvik, Ørnes
Kjell Sahl, Ørnes
Arnt Magnar Skogheim, Halsa
Jim Egil Hansen, Halsa
Fremskrittspartiets liste:
Kai Nymo, Halsa
Greta Solfall, Glomfjord
Einar Helge Meløysund, Engavågen
Kristelig folkepartis liste:
Randi Myrvang Næss, Halsa
Sverre Monsen, Engavågen
Venstres liste:
Eirik A. Pedersen, Halsa
Arbeiderpartiets liste:
Arid Kjerpeseth, Meløy
Lisbeth Selstad Amundsen, Glomfjord
Sigurd Stormo, Ørnes
Ola A. Loe, Engavågen
Bente Sørgård, Ørnes
Sture Bang, Ørnes
Senterpartiets liste:
John Kildal, Engavågen
Jim H. Andersen, Engavågen
Sosialistisk Venstrepartis liste:
Ingjar Johnsen, Engavågen
2 av 22
Varamedlemmer:
Astrid Berbusmel, Ørnes (H), Roger Hedstrøm, Glomfjord (H),
Anne Margrethe Solheim, Reipå (SP). Det møtte ingen
vararepresentant for Jan Tore Svendsgård (H).
Forfall:
Per Frøskeland, Glomfjord (H), Heidi Fløttum, Halsa (H), Odd Arne
Stormo, Reipå (SP), Jan Tore Svendsgård, Ørnes (H).
Fra adm. (evt. andre):
Rådmann Hege Sørlie og fellessekretariatet v/Minda Barvik Bergli,
som førte protokollen.
I tillegg møtte BDO v/Morten Thuve og Øistein Harsem i
forbindelse med k-sak 1/15, Kommunereformen.
Salten Kommunerevisjon v/Svein Erik Moholt var tilstede og
orienterte og svarte på spørsmål i sak 4/15, Internkontroll og
kvalitetssikring i legetjenesten.
Merknader:
Det møtte 24 representanter av 25 representanter i
kommunestyrets møte.
Representanten Mette Bjørnvik (H), søkte permisjon fra kl. 16.30
og fratrådte møtet. Hun var ikke tilstede ved behandling og
avstemming i sakene 07/15-09/15.
Behandlede saker:
Sak 01/15 – sak 10/15.
Rett utskrift bekreftes
Ørnes, den 11.02.2015
Minda Barvik Bergli
Protokollen godkjennes:
______________
Per Swensen (H)
____________________
Randi Myrvang Næss (Krf)
__________________
Arild Kjerpeseth (AP)
3 av 22
SAKSLISTE
Kommunestyremøte
120215
Saksnr.
Tittel
1/15
KOMMUNEREFORMEN
2/15
DELEGASJON I HENHOLD TIL HELSE- OG
OMSORGSTJENESTELOVEN
3/15
ENDRING AV KOMMUNALE SATSER PÅ
BARNEHAGEPLASSER I MELØY KOMMUNE
4/15
INTERNKONTROLL OG KVALITETSSIKRING I
LEGETJENESTEN
5/15
HØRING AV NY TILLEGGSSØKNAD FOR NY 16 KV
KRAFTLEDNING FYKAN - HAUGVIK HAUGVIK
6/15
TILBUD OM Å OVERTA FORVALTNINGSANSVAR FOR
VERNEOMRÅDER
7/15
OPPRETTELSE AV TVERRETATLIG SAMARBEIDSORGAN
FOR FOLKEHELSE
8/15
FRILUFTLIVETS ÅR KOMMUNE
9/15
REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRETS MØTE DEN 120215
10/15
ETABLERING AV NYTT LOVPÅLAGT TILBUD I MELØY
KOMMUNE
Klientsaker
4 av 22
Spørsmål:
1. KOMMUNESTRUKTUR
Spørsmål fra representanten Kai Nymo, (Frp), datert 210115.
2. MANGLENDE POSTADRESSER PÅ HALSA.
Spørsmål fra representanten Greta Solfall (Frp), datert 020215.
3. TILSKUDD TIL REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEIEN PÅ
ENGAVÅGEN.
Spørsmål fra representanten Jim Helge Andersen (SP), datert 030215
4. MIDLER TIL STYRKING AV HELSESØSTERTJENESTEN I MELØY KOMMUNE
Spørsmål fra representanten Greta Solfall (Frp), datert 120215.
5. STYRKING AV HJEMMETJENESTEN I MELØY
Spørsmål fra representanten Anne Margrethe Solheim, datert 050215.
6. HØRING – FORSLAG OM Å OPPHEVE KONSESJONSLOVEN OG BOPLIKTEN
Spørsmål fra representanten Jim Helge Andersen (SP), datert 090215
7. FRAMDRIFT FOR SAKEN VEDR. UTREDNING AV SKOLESTRUKTUR.
Interpellasjon fra representanten Sverre Monsen, (Krf), datert 050215.
Merknad:
Ordføreren omgjorde interpellasjon «Framdrift for saken vedr utredning av skolestruktur» til
spørsmål nr. 7.
INTERPELLASJONER:
8. RENOVERING/BYGGING AV NYTT KAI YTRE MELØY, JFR. K-SAK 109/12,
PKT. 40.
Interpellasjon fra representanten Arild Kjerpeseth (AP), datert 160115.
9. INNBYGGERTILSKUDD
Interpellasjon fra representanten Kai Nymo (Frp), datert 200115.
10.VEDR ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FONNDALEN AS
Interpellasjon fra representanten John Kildal (SP), datert 030215.
5 av 22
Interpellasjon 1:
Arild Kjerpeseth
Meløy 16.01.2015
Klokkargården
8157 MELØY
Meløy kommune
Ordføreren
8150 ØRNES
INTERPELLASJON KOMMUNSTYREMØTE TORSDAG 12.02.2015
Kommunestyret vedtok i budsjettbehandlingen for 2012 i sak.109
punkt 40.
Kommunestyret ber administrasjonen utrede kostnad på en ny funksjonell kai,
evt. renovering av eksisterende kai Ytre Meløy Tukthuset.
Spørsmålet til ordføreren blir: hvor langt er arbeidet kommet, og når kan et
kostnadsoverslag foreligge ? Når kan saken fremmes til politisk behandling om
renovering/bygging av nytt kai på Ytre Meløy ?
Arild Kjerpeseth
Gruppeleder Meløy AP
---Interpellasjon 1;
6 av 22
Representanten Arild Kjerpeseth (AP) leste opp interpellasjonen.
Ordfører Per Swensen (H) svarte på interpellasjonen. Interpellanten Arild Kjerpeseth (AP)
takket for svaret, men sa seg ikke helt fornøyd med svaret.
------
Interpellasjon 2:
From: Kai Nymo <[email protected]>
Sent: 20 January 2015 17:46
To: Post Mottak
Subject: Interpellasjon vedrørende bortfall av innbyggertilskudd.
Kommunestyret har i sitt vedtak for budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 tatt ut
innbyggertilskuddet på henholdsvis kr 100.000,- for etablering av ny bolig og kr 50.000,- for
kjøp av brukt bolig.
Et bortfall av denne støtteordningen for nyetablerere i Meløy kommune har medført
problemer for dem som har fått innvilget et slikt tilskudd og brukt dette som en del av
finansieringen av ny bolig.
Innbyggertilskuddet har vært en viktig og meget riktig stimulering for nyetableringer i Meløy
kommune de siste årene. Derfor mener jeg at kommunestyret, som gjorde om vedtaket i
desember 2014, tar tak i dette nå og får gjennomgått saken på nytt.
Mitt forslag blir derfor at kommunestyret ber rådmannen skaffe en oversikt over hvor
mange som har kommet uheldig ut i forbindelse med å ha medfinansiert sine nye boliger ved
bruk av skriftlige lovnader fra kommunen om etablerertilskudd og prøve finne løsninger
overfor disse. En eventuell ny finansiering fremlegges kommunestyret.
Jeg ber kommunestyrets representanter om å tilslutte seg dette oversendelsesforslaget.
Mvh
Kai Nymo
Kommunestyrerepresentant.
------Interpellasjon 2:
Interpellanten/representanten Kai Nymo (Frp) leste opp interpellasjon.
Ordfører Per Swensen (H) svarte på interpellasjon, og ba om at saken ble oversendt til
ordføreren som et oversendelsesforslag. Interpellanten Kai Nymo (Frp) takket og sa seg
fornøyd med svaret.
7 av 22
Oversendelsesforslag:
«Interpellasjon vedrørende bortfall av innbyggertilskudd», datert 200115, framsatt av Kai Nymo
(Frp), oversendes ordføreren for framlegg til politisk behandling.
Interpellasjon 3:
Til Meløy kommunestyre
v/ordføreren,
8150 Ørnes.
INTERPELLASJON
«Det vises til brev fra Fonndalen AS vedr. reguleringsplan for Fonndalen.
På bakgrunn av utviklingen siden vedtaket i kommunestyret 23.10.2013 om endring av
reguleringsplanen for Fonndal, ber jeg om at denne saken legges fram for kommunestyret til
ny behandling. I tråd med ønsket fra grunneierne, bør vedtaket om endring av
reguleringsplanen oppheves og området tilbakeføres til masseuttak.»
----------------------
Interpellasjon 3:
Interpellanten/representanten John Kildal (SP) leste opp interpellasjon.
Ordfører Per Swensen (H) svarte på interpellasjon og ba om at saken ble oversendt til
ordføreren som et oversendelsesforslag. Interpellanten Interpellanten/representanten John
Kildal (SP) takket for svaret.
Oversendelsesforslag:
«Interpellasjon vedrørende reguleringsplan for Fonndalen», framsatt av representanten John Kildal
(SP), datert 030215, oversendes ordføreren som et oversendelsesforslag for framlegg til politisk
behandling.
8 av 22
SPØRSMÅL:
Spørsmål 1:
KOMMUNESTRUKTUR
Spørsmål fra representanten Kai Nymo, (Frp), datert 210115.
Spørsmålet ble trukket, da spørsmål om kommunestruktur ble behandlet i k-sak 1/15.
-----Spørsmål 2:
From: Greta Johanne Solfall <[email protected]>
Sent: 02 February 2015 10:11
To: Post Mottak
Subject: Spørsmål til Ordfører, kommunestyremøtet 12. februar 2015.
Manglende postadresser på Halsa.
Flere beboere på Halsamyran og Hugvika har kun 8178 Halsa som postadresse. De bor langs
FV 452 og de mangler mellomadresse, gatenavn og husnummer. Posten deres havner ved
flere anledninger i postbokser på Halsosa som ligger 6 km unna. Det står også oppført
Halsosa i telefonkatalogen, noe som er feil. Det er grunn til bekymring at
utrykningskjøretøyer kan havne på feil sted når Halsosa står oppført i telefonkatalogen, med
de konsekvenser det kan få. Det er gjort henvendelser om dette problemet til Meløy
kommune, Posten og Folkeregisteret uten at det har ført fram. Kan Ordfører sørge for ar de
berørte beboere på Halsamyran og Hugvika får riktig mellomadresse med husnummer for å
unngå rot og feil adresse til de berørte husstander?
Mvh Greta Solfall
----
Spørsmålsstiller/representanten Greta Solfall (Frp) leste opp spørsmål nr. 2, og ordføreren
svarte.
Representanten Greta Solfall (Frp), takket og sa seg fornøyd med svaret.
-----
9 av 22
Spørsmål 3:
From: Greta Johanne Solfall <[email protected]>
Sent: 05 February 2015 00:41
To: Post Mottak
Subject: Emne: Spørsmål til ordfører. Kommunestyret 12.02.15
I 2013 bevilget Stortinget 180 millioner til styrking av helsesøstertjenesten i kommunene.
Det tilsvarer 350 helsesøsterårsverk. Men pengene var ikke øremerket, og bare halvparten
av kommunene brukte pengene til å ansette flere helsesøstre, viste en undersøkelse gjort av
tidsskriftet Sykepleien.
Helsedirektoratets anbefaling er at en helsesøster i 100 prosent stilling maks bør følge opp
300 barneskoleelever. På ungdomsskolen er minstenormen 550 elever, mens det i den
videregående skolen er beregnet maksimalt 800 elever per helsesøster.
Spørsmål til ordfører; " Hvor mye av nevnte midler fikk Meløy kommune og er pengene gått
til å styrke helsesøstertjenesten? Har Meløy kommune den oppfølging av antall elever pr.
Helsesøsterstilling som Helsedirektoratet anbefaler? Mvh Greta Solfall, Meløy FrP.
-----
Spørsmålsstiller/representanten Greta Solfall (Frp) leste opp spørsmål nr 3.
Ordfører Per Swensen (H) svarte på spørsmålet. Spørsmålsstiller takket for svaret, men var
ikke helt fornøyd med svaret.
Ordføreren lovet å gi spørsmålsstiller et bedre svar etter han hadde innhentet mer
informasjon om saken.
---Spørsmål 4:
From: Anne Margrethe Solheim <[email protected]>
Sent: 05 February 2015 08:45
To: Post Mottak; Per Swensen
Subject: Spørsmål til ordføreren kst 12/2-15
Spørsmål til ordføreren- kommunestyremøte 12.februar 2015.
Styrking av hjemmetjenesten i Meløy
Høsten 2014 satte rådmannen i gang en prosess for å stenge Ørneshaugen. En del av denne
prosessen var å styrke hjemmetjenesten og få på plass nattjeneste sør i kommunen.
En styrket hjemmetjeneste og nattjeneste i sør vil gjøre at flere pleietrengende får mulighet til å bo
lenger hjemme og vil frigjøre plasser på sykehjemmene i kommunen. Dette vil også gjøre at
utskrivningsklare pasienter kan komme raskere tilbake til kommunen, og Meløy kommune kan
fortsette den gode trenden fra 2014 med lave utgifter til utskrivingsklare pasienter.
10 av 22
Spørsmål til ordfører: hvor langt er kommunen kommet med å styrke hjemmetjenesten og få på
plass nattjenesten i Sør?
Hva er status på utskrivingsklare pasienter første måned i 2015?
Anne Margrethe Solheim, Sp
-----Spørsmålsstiller Anne Margrethe Solheim (SP) leste opp spørsmål nr 4.
Ordfører Per Swensen (H) svarte på spørsmålet. Spørsmålsstiller takket for svaret, men var
ikke helt fornøyd med svaret.
Rådmann Hege Sørlie ga tilleggs svar med flere opplysninger på framsatte spørsmål fra Anne
Margrethe Solheim. Svaret fra rådmannen var oppklarende og spørsmålsstiller takket for
svaret.
-----Spørsmål 5:
Spørsmål til ordføreren.
Kommunestyremøte 12.02.15
Viser til lite notis i AN onsdag 28.01.15
Hvor det stod følgende; Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg har varslet Meløy
kommune om at et tilskudd gitt i 2012 trekkes tilbake. Tilskuddet skulle brukes til
reguleringsplan for gang- og sykkelveien på Engavågen.
Behovet for gang- og sykkelsti i området har ved flere anledninger vært tatt opp, både av
grendelag og skoleutvalg. Behovet er med andre ord signalisert med stor tydelighet.
Mitt spørsmål til ordføreren er: Hvorfor er vi kommet i den situasjonen at tilskuddet blir
trukket tilbake? Er det uvilje for prosjektet eller er det andre årsaker?
Mvh
Jim Helge Andersen
Meløy SP
Engavågen 03.02.15
----Spørsmålsstiller/representanten Jim H. Andersen (SP) leste opp spørsmål 5.
Ordfører Per Swensen (H) svarte på spørsmålet. Spørsmålsstiller Jim Helge Andersen (SP)
takket for svaret, men var ikke fornøyd med svaret.
11 av 22
-----Spørsmål 6:
Spørsmål til ordføreren.
Kommunestyremøte 12.02.15
Høring – Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten.
Landbruks- og matdepartementet foreslår å oppheve lov 28. november 2003 nr. 98 om
konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., samt å oppheve enkelte
bestemmelser i lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten (odelslova) som
omhandler boplikt.
Forslaget innebærer at erverv av fast eiendom ikke lenger vil være betinget av tillatelse
(konsesjon) fra det offentlige. Forslaget innebærer videre at det ikke vil være boplikt ved
erverv av landbrukseiendom, og at det heller ikke kan fastsettes forskrift om nedsatt
konsesjonsgrense (såkalt nullgrense) i kommunene. Forslaget styrker den private
eiendomsretten, og gjør det enklere å få omsatt eiendom mellom private.
Høringsfristen er satt til 15. januar 2015.
Den blå/blå regjeringen har visstnok startet denne prosessen fordi det skulle gjøre det
lettere å erverve seg landbrukseiendommer.
Det som er faren med dette frislippet er at man da åpner for at pengesterke
interessenter, og de behøver nødvendigvis ikke å ha landbruksplaner, til å overta
landbruksareal og matjord og bruke dem til andre formål. Det ser heller ikke ut av
høringsnotatet at det skal være mekanismer i den nye loven som sikrer matjord og
matproduksjon.
Konsesjons og boplikten sikrer også en spredt bosetning.
Meløy kommune er en stor landbrukskommune og en endring i konsesjonsloven og
boplikten vil berøre mange.
Spørsmål til ordfører: Hvorfor har ikke Meløy kommunestyre fått anledning til å uttale
seg i denne høringen?
Mvh
Jim Helge Andersen
Meløy SP
-------Representanten Jim H. Andersen (SP) leste opp spørsmål 6.
12 av 22
Ordfører Per Swensen (H) svarte på spørsmålet. Spørsmålsstiller Jim Helge Andersen (SP)
takket for svaret.
Representanten Jim H. Andersen (SP) framla i tillegg et «Høringsinnspill til konsesjonsloven
og boplikten.» Svarfristen for å gi høringsinnspill til konsesjonsloven var den 15. januar 2015,
men kommunestyret vedtok å oversende framlagte Høringsinnspill til
Landbruksdepartementet.
Høringsinnspillet ble vedtatt med 12 stemmer mot 11 stemmer
-----Spørsmål 7:
FRAMDRIFT FOR SAKEN VEDR. UTREDNING AV SKOLESTRUKTUR.
Spørsmål fra representanten Sverre Monsen, (Krf), datert 050215.
Interpellasjon vedr. framdrift for utredning av skolestruktur.
Ordføreren i Meløy
l kommunestyrets sak 81/14(Økonomiplan 2015-2018) fremla Rådmann forslag om endring
av skolestrukturen. Dette for å oppnå økonomiske innsparinger for å bringe kommunens
driftsnivå i balanse. Forslaget fra rådmann var nedleggelse av Neverdal skole med overføring
av elever til Spildra skole, samt etablering av felles barnehage( Neverdal og Spildra) på
Neverdal skole.
Kommunestyret fattet et vedtak der rådmanns forslag ble tatt ut av budsjettet .Man la opp til
å oppnå samme besparelse i budsjett gjennom at etaten skulle tilpasse seg reduksjon .
Kommunestyret bad rådmann om å utrede sammenslåing av Neverdal og Spildra skoler,
utrede omdisponering av Neverdal skole til barnehage, samt kvalitetssikring av konsekvenser
av forslaget.
l samme sak vedtok kommunestyret et oversendelsesforslag om utredning av bygging av
ny felles barnehage for Ørnes og Neverdal på Ørnes, m.v.samt at økonomiske
konsekvenser ved samlokalisering skulle utredes. Begge forslagene skulle utredes og
fremlegges for kommunestyret innen mars 2015.
Det har gjennom forskjellige kanaler kommet fram at det er ulike fortolkninger av vedtaket
kommunestyret gjorde i budsjettsaken om skolestruktur den 11. desember i fjor. Det siste er
at vi har mottatt brev fra aksjonsgruppa på Neverdal. Det som aksjonsgruppa skriver i sitt
brev til kommunestyret er at administrasjonen forbereder sak til marsmøtet hvor det kun
sees på hva det vil innebære og legge ned Neverdal skole og flytte elevene til Spildra. Dette
13 av 22
er i så fall ikke det jeg mener kommunestyret vedtok.
Bakgrunn for både forslagene og vedtaket var behovet for å oppnå økonomisk besparelse.
Endring av skolestruktur er alltid kontroversielt og utfordrende. Det er vel ingen som ønsker
å iverksette skolenedleggelser før alle steiner er snudd. Slike forslag skaper stort lokalt
engasjement ,men også usikkerhet, skuffelser og splid. En utredning bør derfor være
grundig og få frem alle tall, slik at kommunestyret fatter sin beslutning på rett grunnlag.
Det var svært mange tilhørere til stede under kommunestyrets behandling av saken. De
fleste jeg har snakket med oppfattet at man nå skulle få en god utredning der begge
alternativer(Neverdai-Spildra /Spildra Neverdal) ble belyst for konsekvenser mht.
økonomi, bygningsmessige forhold, kvalitet m.v.
Kan ordføreren redegjøre for fremdriften i denne saken?
Spørsmålsstiller Sverre Monsen (Krf) leste opp spørsmål. Ordfører Per Swensen (H) svarte på
spørsmålet og spørsmålsstiller takket for svaret.
14 av 22
S.nr 1/15
KOMMUNEREFORMEN
Behandling:
Rød-Grønn Gruppe v/Arild Kjerpeseth (AP) framla slikt forslag:
1. «Meløy kommune ønsker å få utredet konsekvensene med ny finansiering.
2. Kan Meløy kommune defineres som en naturlig del av et felles bo- og arbeidsmarked i
en storkommune, med de store avstandene fra Meløy kommune til Bodø, og som har
en reisetid på 2-3 timer en vei?
3. Hvilke konsekvenser vil en ny storkommune bety for den den Norske kirke i Meløy?
4. Meløy kommune deltar i ulike regionale samarbeid, gjennom Salten Regionråd. Kan
Meløy kommune fortsatt bli en del av samarbeidet?
5. I kommunereformprosessen er det ønskelig at det også blir sett på grensejusteringer
mellom kommunene.
6. Bodø kommune har i dag en arbeidsgiveravgift på 7,9%.
De andre kommunene i Salten har en arbeidsgiveravgift på 5,1 %.
Hva vil en økning i arbeidsgiveravgiften koste ekstra for næringslivet og Meløy
kommune, i forbindelse med en kommunesammenslåing?»
Framlagte forslag fra Rød-Grønn gruppe falt med 11 stemmer mot 13 stemmer.
Representanten Sverre Monsen (Krf) framla slikt tilleggsforslag til pkt. 2:
…………Bodø, Gildeskål, Rødøy og Rana,» og evt. andre kommuner»
Formannskapets innstilling samt framlagte forslag fra repr Sverre Monsen (Krf), ble
enstemmig vedtatt.
15 av 22
Vedtak:
1. Formannskapet er styringsgruppe.
2. Meløy formannskap vil ha sonderingsmøter med nabokommunene;
Bodø, Gildeskål, Rødøy og Rana, og evt. andre kommuner
3. Det skal avholdes folkemøter i Meløy om kommunereformen.
4. Meløy kommune deltar i utredningen gjennom Mulighetsstudie i Salten region i regi
av BDO. Meløy kommune ønsker spesifikt utredet konsekvensene av å stå alene som
kommune.
5. Beslutningen i kommunereformprosessen avventes Stortingets vedtak ang. nye
oppgaver.
6. Det skal avholdes folkeavstemming.
S.nr 2/15
DELEGASJON I HENHOLD TIL HELSE- OG OMSORGSTJENESTELOVEN
Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret delegerer til rådmannen å gjennomføre tiltak i hht. helse- og
omsorgstjenesteloven av 24.06.2011 kap. 10.
S.nr 3/15
ENDRING AV KOMMUNALE SATSER PÅ BARNEHAGEPLASSER I
MELØY KOMMUNE
16 av 22
Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.Det vises til vedtatte betalingssatser for 2015. Ik-sak 77/14
2. Betalingssatsene for opphold i barnehage gjelder fra 01.05.15.
S.nr 4/15
INTERNKONTROLL OG KVALITETSSIKRING I LEGETJENESTEN
Behandling:
Borgelig gruppe v/Greta Solfall (Frp), framla slikt forslag:
Nytt pkt. 4:
«Kommunestyret ber om at tilstandsrapport av legetjenesten fremlegges for formannskapet
hvert halvår.»
Framlagte forslag til nytt pkt. 4, ble vedtatt med 15 stemmer mot 9 stemmer.
(Det var 24 representanter tilstede i møtet).
Representanten Einar Meløysund (Frp), framla slikt forslag:
«Pkt. 1, som innstilling.
Pkt. 2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg følgende:
Bort med to-delt styring av legetjenesten
Få ansatt/gjeninnsatt kommunelege 1 som er motivert og kvalifisert for å få
legeenheten opp å gå igjen.
Det må snarest mulig vurderes å søke ekstern bistand for å bedre situasjonen innen
legetjenesten.»
Framlagte forslag fra representanten Einar Meløysund (Frp), falt med 3 stemme mot
21 stemmer.
Kontrollutvalgets innstilling pkt. 1, 2 og 3, ble enstemmig vedtatt.
17 av 22
Vedtak:
1.Forvaltningsrevisjonsrapporten Internkontroll og kvalitetssikring i legetjenesten er
forelagt kommunestyret og tas til etterretning.
2.Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefaling.
3.Kommunestyret vil trekke fram følgende forhold for oppfølgning fra administrasjonen:
Det må snarest mulig vurderes å søke ekstern bistand for å bedre situasjonen innen
legetjenesten.
4.Kommunestyret ber om at tilstandsrapport av legetjenesten fremlegges for
formannskapet hvert halvår
S.nr 5/15
HØRING AV NY TILLEGGSSØKNAD FOR NY 16 KV KRAFTLEDNING FYKAN - HAUGVIK
HAUGVIK
Behandling:
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Det vises til høringsbrev fra Norges vassdrags- og energidirektorat datert 25.11.2014
og tilleggssøknad om anleggskonsesjon fra Statkraft Energi AS, datert oktober 2014.
Det vises også til kommunestyrets behandling av den opprinnelige søknaden i sak
21/14 den 20. mars 2014.
2. Meløy kommune har vurdert tilleggssøknaden med hensyn til kommuneplanens
arealdel og lokale forhold.
3. Kommunestyret vurderer det som positivt at Statkraft Energi AS vil erstatte den
gamle høyspentlinja fra Glomen til industriparken i Haugvik med en ny linje, flytte
linja ut av bebyggelsen i Jæra og Bjerkelia og legge deler av linja som jordkabel.
4. Kommunestyret har ingen merknader til tilleggssøknaden og anbefaler at konsesjon
og nødvendige tillatelser gis snarest mulig.
18 av 22
S.nr 6/15
TILBUD OM Å OVERTA FORVALTNINGSANSVAR FOR VERNEOMRÅDER
Behandling:
Representanten Ronny Olsen (Frp) framla slikt forslag:
1. «Som innstilling.
2. Som innstilling.
3. Meløy kommunestyre takker ja til Miljødirektoratets tilbud om å overta
forvaltningsansvaret for verneområder.
4. Kommunestyret ber administrasjonen se til tilbudsbrevet fra Miljødirektoratet der de
sier følgende:
• Kommunen skal be fylkesmannen om faglige råd og veiledning i forvaltningen.
• Kommunen skal søke om økonomiske midler til gjennomføring av skjøtsel og
tiltak i verneområder innenfor de rammer som hvert år blir fastsatt av
stortinget.»
Framlagte forslag pkt. 1 og pkt. 2, ble enstemmig vedtatt.
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. 3, ble satt opp mot framlagte forslag til pkt. 3.
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. 3 og framlagte forslag til pkt. 3, fikk begge
12 stemmer.
Da det ble stemmelikhet mellom de to framlagte forslag til pkt. 3, avgjorde ordførerens
stemmegivning flertall for Frp’s framlagte forslag til pkt. 3.
Vedtak:
1. Meløy kommune har mottatt brev fra Miljødirektoratet datert 04.12.2014 med tilbud
om å overta forvaltningsansvaret for verneområder som i dag forvaltes av
Fylkesmannen i Nordland.
2. Tilbudet gjelder de fem naturreservatene Støttværet, Flatværet-Varkgård, Teksmona,
Enga og Småvatnan.
3. Meløy kommunestyre takker ja til Miljødirektoratets tilbud om å overta
forvaltningsansvaret for verneområder.
4. Kommunestyret ber administrasjonen se til tilbudsbrevet fra Miljødirektoratet der de
sier følgende:
• Kommunen skal be fylkesmannen om faglige råd og veiledning i forvaltningen.
19 av 22
• Kommunen skal søke om økonomiske midler til gjennomføring av skjøtsel og
tiltak i verneområder innenfor de rammer som hvert år blir fastsatt av
stortinget.»
S.nr 7/15
OPPRETTELSE AV TVERRETATLIG SAMARBEIDSORGAN FOR FOLKEHELSE
Behandling:
Fellesborgelig gruppe v/representantene Randi M. Næss (Krf) og Greta Solfall (Frp)
1.»Som innstillingen.
2. Driftsutvalgets innstilling pkt. 2.
Kommunestyret oppnevner følgende politiker(-e) til tverretatlig samarbeidsorgan:
Mette Bjørnvik, Ørnes (H) og Anne Marit Olsen, Glomfjord (AP)
Som vararepr oppnevnes: Greta Solfall, Glomfjord (Frp).»
Rød-Grønn Gruppe v/Lisbeth S. Amundsen (AP) framla slikt forslag:
Pkt. 2.
«Som vararepr oppnevnes: Sigurd Stormo, Ørnes. (AP)»
Framlagte 2 forslag ble enstemmig vedtatt.
Det var 23 representanter tilstede ved behandling og avstemming i saken.
Representanten Mette Bjørnvik, søkte permisjon fra kl. 16.30, og var ikke tilstede ved
behandling og avstemming av saken...
Vedtak:
1. Rådmannen oppnevner representanter fra administrasjonen til tverretatlig
samarbeidsorgan for folkehelse.
2. Kommunestyret oppnevner følgende politiker(-e) til tverretatlig samarbeidsorgan:
Mette Bjørnvik, Ørnes (H) – fast representant
Anne Marit Olsen, Glomfjord (AP) – fast representant
Greta Solfall, Glomfjord (Frp) – vararepresentant.
Sigurd Stormo, Ørnes(AP) – vararepresentant.
20 av 22
S.nr 8/15
FRILUFTLIVETS ÅR KOMMUNE
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Det var 23 representanter tilstede ved behandling og avstemming i saken.
Representanten Mette Bjørnvik, søkte permisjon fra kl. 16.30, og var ikke tilstede ved
behandling og avstemming av saken...
Vedtak:
1.Meløy kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for målene om å gi
friluftsliv økt oppmerksomhet og varig resultat i form av økt deltakelse i friluftsliv i
alle deler av befolkningen.
2.Kommunen vil:
- Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets År.
- Vektlegge hensyn til friluftslivet i kommunens planarbeid.
- Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til leik og læring.
- Satse på stien som aktivitetsanlegg.
- Bruke friluftslivet som et positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid.
- Arrangere Ordførerens tur; - åpen tur med Ordføreren som turleder.
- Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen.
S.nr 9/15
REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRETS MØTE DEN 120215
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
21 av 22
Vedtak:
1.Det vises til vedlagte referatsaker.
2.Kommunestyret tar referatsakene til orientering.
Det var 23 representanter tilstede ved behandling og avstemming i saken.
Representanten Mette Bjørnvik, søkte permisjon fra kl. 16.30, og var ikke tilstede ved
behandling og avstemming av saken...
S.nr 10/15
ETABLERING AV NYTT LOVPÅLAGT TILBUD I MELØY KOMMUNE
Behandling:
Representantene Sverre Monsen (Krf) og Kai Nymo (Frp), framla slikt forslag:
1) «Kommunestyret vedtar å avvente etablering av eget tilbud i Meløy kommune til
resurskrevende bruker. Dette i påvente av at bruker selv ønsker et slikt tilbud i
Meløy.»
Framlagte forslag falt med 3 stemmer (Krf/2Frp) mot 20 stemmer.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Det var 23 representanter tilstede ved behandling og avstemming i saken.
Representanten Mette Bjørnvik, søkte permisjon fra kl. 16.30, og var ikke tilstede ved
behandling og avstemming av saken...
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar at kjøp av tilbud til ressurskrevende bruker utenfor
kommunen etableres som eget kommunalt tilbud i Meløy kommune.
2. Kommunestyret vedtar at tiltaket finansieres av allerede bevilgede midler til kjøp på
kr. 3,3 mill.
22 av 22
3. Kommunestyret godkjenner opprettelse av nødvendig bemanning på 4 stillinger fra
1.8.15 innenfor ramme på kr. 1 170 000. Rådmannen gis fullmakt til å bestemme
kvalifikasjonskrav til stillingene, samt foreta nødvendig budsjettregulering.

Similar documents