Fullmakt med stemmeinstruks – ordinær

Comments

Transcription

Fullmakt med stemmeinstruks – ordinær
Fullmakt med stemmeinstruks – ordinær generalforsamling i
Grieg Seafood ASA 28. mai 2015
Dersom De ønsker å gi stemmeinstruks til fullmektigen, må dette skjemaet brukes. Sakslisten i
fullmaktsinstruksen under sakene er angitt på dagsorden for den ordinære generalforsamlingen.
Fullmakt med stemmeinstruks kan meddeles den De bemyndiger. Alternativt kan De sende fullmakten
uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til Per Grieg jr. eller den han
bemyndiger.
Fullmakten sendes per post til Grieg Seafood ASA, postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen eller på
faks nr. 55 57 69 70. Elektronisk innsendelse av fullmakten med stemmeinstruks vil ikke være mulig.
Fullmakten må være registrert hos Grieg Seafood ASA 26. mai 2015 kl. 09.00.
Undertegnede:
gir herved (sett kryss):
Per Grieg jr. (eller den han bemyndiger)
_________________________________
(Fullmektigens navn med blokkbokstav)
fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling 28. mai 2015.
Stemmegivningen skal skje iht. instruksene nedenfor. Vi gjør spesielt oppmerksom på at ikke
avkryssede felt i agendaen nedenfor vil anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i
innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i
tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. Dersom stemmeinstruksen er uklar, vil
fullmektigen utøve sin myndighet basert på en fornuftig tolkning av instruksen. Dersom en slik tolkning
ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.
2
Agenda for ordinær generalforsamling 2014
For
1.
Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen
sammen med møtelederen.
2.
Godkjenning av innkallingen og dagsorden.
3.
Fastsettelse av årsregnskap og konsernårsregnskap for 2014 for Grieg
Seafood ASA og konsernet, herunder godkjennelse av styrets
årsberetning.
4.
Disponering av resultat for regnskapsåret 2014 og utbetaling av utbytte.
5.
Utbyttefullmakt til styret.
6.
Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse.
7.
Godtgjørelse til revisor.
8.
Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2015/2016 i henhold til
Valgkomiteens innstilling.
9.
Valg av styremedlemmer i henhold til Valgkomiteens innstilling.
a) Per Grieg jr., styrets leder
b) Asbjørn Reinkind, nestleder
c) Karin Bing Orgland, styremedlem
10.
Valg av medlemmer i Valgkomiteen og godtgjørelse til Valgkomiteens
medlemmer i henhold til Valgkomiteens innstilling.
a) Marianne Johnsen, leder av Valgkomiteen
b) Godtgjørelse til Valgkomiteens medlemmer
11.
Mot
Avstår
a) Godkjennelse av styrets erklæring etter allmennaksjelovens § 6-16 a)
om lønnsfastsettelse m.v. til selskapets administrative ledelse.
b) Videreføring av den syntetiske opsjonsordningen.
12.
Forslag om å gi styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med
inntil NOK 44 664 800,- og ved utstedelse av inntil 11 166 200 nye aksjer
à NOK 4,-, jf. allmennaksjelovens § 10-14.
13.
Forslag om å gi styret fullmakt til erverv av egne aksjer.
3
Ovennevnte fullmektig har fullmakt til å møte og avgi stemme i Grieg Seafood ASAs ordinære
generalforsamling 28. mai 2015 for mine/våre aksjer.
__________________
Sted
______________
Dato
______________________________
Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)
Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.

Similar documents