Komiteenes årsberetninger Sesongen 2014

Comments

Transcription

Komiteenes årsberetninger Sesongen 2014
Komiteenes årsberetninger Sesongen 2014
Atlungstad Golfklubb
Rapport fra Kontrollkomiteen 2014
Kontrollkomiteens oppgaver er:
•
Kontrollere styrets forvaltning av økonomiske verdier innenfor vedtatte rammer
•
Kontrollere at virksomheten utøves i samsvar med årsmøtets vedtak
•
Komme med eventuelle innspill og råd
Komiteens kontroll er foretatt ved gjennomgang av mottatte styrereferater samt
generelle observasjoner på og rundt banen. Kontrollkomiteen har ikke blitt forelagt
noen saker til behandling eller uttalelse.
Det er for året 2014 ikke funnet noe negativt å påpeke. Tvert imot virker det som at
styret og klubbens mange komiteer arbeider godt under kontrollerte rammer til beste
for klubbens medlemmer.
Økonomien i klubben er god.
Hamar, 17. februar 2015
Anne Kari Steen
Jan Teksum
K O M I T E E N E S Å R S B E R E T N I N G E R 2 0 1 4 • AT L U N G S TA D G O L F K L U B B
• Side 3
Årsberetning fra Junior og Elitekomiteen 2014
Komiteen har bestått av: Christina Kringsjå, Leder
Sindre Landmark, Leder
Kari Rønning
Are Pettersen
Bent Lindberg
Kjell Kringsjå
Trine Haug
Målsetning.
Bygge opp en organisasjon som sikrer et godt og trygt miljø for de juniorer som
ønsker å trene med tanke på å kunne bli bedre golfspillere og derigjennom ønsker å
spille turneringer.
Bygge et dertil egnet treningstilbud.
Markedsføre golfen og ha et inkluderende miljø som gjør at barn og unge søker seg til
vår sport.
Gjøre tiltak som sikrer at ATGK stiller med lag i NM i alle klasser.
Stimulere og legge forholdene til rette slik at ATGK er representer på et høyt
turneringsnivå i golf Norge.
Vårt motto: Til glede for alle. Dette har ligget under i alt vårt arbeid.
Vi gratulerer:
Klubbmester Herrer: Martin Røste
Klubbmester Damer: Julie Boysen Hillestad
Junior klubbmester gutter: Martin Røste
Junior klubbmester jenter: Ingen deltakere
Lag NM 2014: Begge lag spilte i 2.divisjon (laveste nivå). Damelaget besto av Ida
Kristin Lindberg, Julie Boysen Hillestad og Ine Pettersen. Laget endte på en 2 plass og
rykker dermed opp til 1.divisjon. Herrelaget bestod av følgende spillere: Even Ruud,
Christoffer Nordsveen, Martin Røste, Kristoffer Lie og Daniel Rønning. Laget vant
og rykker dermed opp til 1.divisjon.
Lag NM juniorer 2014: Guttelaget tok en 10.plass og beholdt dermed plassen i høyeste
divisjon. Laget besto av Martin Røste, Bjørn Gustav Kringsjå, Kristoffer Lie, Emil
Rønning og Frederick Landmark. Jentelaget, som besto av Ida Kristin Lindberg og
Thea Langkaas, endte på en fin 7.plass og spiller også neste år i 2.divisjon.
K O M I T E E N E S Å R S B E R E T N I N G E R 2 0 1 4 • AT L U N G S TA D G O L F K L U B B
• Side 4
Rapport.
Det har vært et aktivt år for komiteen. Det er gjennomført 7 møter gjennom året, og en
rekke aktiviteter er gjennomført.
Trening juniorgruppen
Vår/Sommer:
Sesongen startet med Kick-off med vår nye Pro Marcus Thim.
I sesongen 2014 startet vi med 5 treningsgrupper, der barn/ungdommer deles inn i
grupper utfra alder og ferdigheter. Treningene startet opp uke 17 og ble avsluttet uke
39, med et opphold i uke 26 – 32. I 2014 har vi hatt en økning av antall juniorer som
deltar i en treningsgruppe, der nesten alle er i grønn gruppe (alder 5 – 9 år). Samtidig
ser vi en minking i antall juniormedlemmer (fra 94 til 86) i Atlungstad Golfklubb
sammenlignet med 2013 (Se vedlegg).
Samtlige treningsgrupper ble opprettholdt til tross for få deltakere i hver gruppe.
Grønn gruppe har hatt et stort antall deltakere. Treningsutbyttet for deltakerne har vært
opprettholdt da de juniorene i svart gruppe har deltatt som trenere.
Deltakere grønn gruppe har i 2014 vært i en treningsgruppe med 2 trenere (mot
tidligere 2 grupper) – noe som har bidratt til økt aktivitetsnivå og flere muligheter med
tanke på gruppeinndeling og parallelle øvelser. I snitt har det vært 13 barn per
trening. Hovedfokuset for denne treningsgruppen er å ha det gøy med golfrelaterte
øvelser, men treningene er likevel gjennomført med en klar struktur ift. oppvarming,
hovedøkt og felles avslutning. Målsetningen har vært å tilby varierte treningsøkter
med innslag og øvelser fra alle deler av golfspillet, inkludert spill på banen. Også i år
har det vært brukt ferdighetsmerkene til barn og golf (putte, bronse, sølv og gull) som
en del av treningen i tillegg til andre treningsformer. Flere av barna har i løpet av
sesongen klart kravene til NGF gullmerke, som kvalifiserer til klubb hcp 54 med
mulighet for banespill ved betalt spilleavgift.
Trenere for Grønn gruppe har i år vært Ine Pettersen og Are Pettersen. På enkelte
treninger, spesielt der vi har vært på banen har vi fått med oss flere av de eldste
juniorene fra Svart gruppe. Dette har fungert bra!
Det er ikke gjort noen form for annonsering ut over Atlungstad GKs nettsider for
denne juniortreningen. Vi ser helt klart et potensiale til å kunne få med flere barn med
en mer aktiv markedsføring. Dette bør være en målsetning for 2015. På tross av dette
har tilsiget av nye barn i treningsgruppen vært bra.
K O M I T E E N E S Å R S B E R E T N I N G E R 2 0 1 4 • AT L U N G S TA D G O L F K L U B B
• Side 5
Vintertrening
Vi har trening i gymsal en gang per uke samt simulatortrening på innendørssenter 1
gang per uke.. I tillegg har vi tre juniorlag i simulatorserien. Det er kun 9 juniorer som
har valgt å benytte seg av vintertilbudet, som har en egenandel på 1.800 kr. Første
helgen i desember var det helgesamling med Marcus og Darren, der 11 juniorer valgte
å delta. Vi har også i år tilgang til gymsalen på Ajer hver fredag, der alle som har lyst
kan møte opp å spille innebandy. Der er fokus det sosiale.
Turneringer
NGF juniorturneringene er organisert på 3 nivåer; Titleist Tour, Junior Tour 1.divisjon
og Junior Tour. Vi har hatt 1 representant, Martin L. Røste på den høyeste nivå
gjennom hele sesongen, der han i år har etablert seg på Titleist Tour med mange gode
resultater. Klubben har i 2014 hatt i gjennomsnitt 5 spillere på Junior Tour 1.divisjon.
Også i år har Atlungstad GK dominert med antall spillere på Junior Tour i vår region.
Årets fremganger på turneringer blant våre juniorspillere gjør at vi starter med 2 - 3
spillere på første Titleist Tour i 2015. Atlungstad GK har også 2 spillere som er tatt ut
til regionslaget 2015 i vår RKS i aldersgruppen 16 – 18 år (født 1997- 1999).
Atlungstad GK arrangerte i år NM for juniorer, med mange frivillige fra Atlungstad
som gjorde turneringen til en suksess.
Barn og Golf (Knøttegolf)
I 2015 er det gjennomført totalt 6 samlinger med «knøttegolf», som er et tilbud til de
aller minste eller barn som ønsker å prøve golf for første gang. Det har også i år variert
veldig med antall barn på disse treningene hvor maks antall deltakere har vært 8. Disse
aktivitetskveldene har vært annonsert på HA-tavla, men vi ser også her at potensialet
for flere deltakere er vesentlig større med en mer aktiv markedsføring.
Ansvarlig for gjennomføring av knøttegolf har vært Ine Pettersen, med Bjørn Gustav
Kringsjå som instruktør. Begge disse har i 2014 gjennomført trener 1 utdanning
respektive trener- og lederutdanning for ungdommer i regi av NGF. Begge har bestått
teoretisk og praktisk eksamen, og kan brukes av golfklubben i årene fremover, Det har
også vært bidrag fra de eldste juniorene i Svart gruppe som instruktører
for knøttegolfen. Det har fungert meget bra.
K O M I T E E N E S Å R S B E R E T N I N G E R 2 0 1 4 • AT L U N G S TA D G O L F K L U B B
• Side 6
Elite
Det har ikke vært separate treninger for våre elitespillere, Veslemøy Kontorp Heramb
og André Toth, de har imidlertid fått tilbud om å trene sammen med juniorene i svart
gruppe.
Treningstilbud Regionalt Kompetansesenter (RKS):
Også i 2014 organiserte RKS v/Losby GK treningssamlinger for juniorer 16 år og
yngre. Ingen av våre juniorer i aktuell aldersklasse prioriterte å delta på dette.
Økonomi:
Komiteen har holdt seg innenfor de budsjettrammer som er tildelt fra golfklubbens
styre.
Vi har tatt inn egenandeler på ca. 39 000 i forbindelse med treningene.
I år har vi kun hatt en sponsor, da markedet for å få bidrag er vanskelig.
Vi vil rette en takk til trenerne for våre juniorer, til golfklubbens styre,, til
driftsselskapet som vi ser som vesentlig støttespillere i vårt arbeid for å legge
forholdene til rette for juniorene på Atlungstad.
15. desember 2014
Junior- og Elitekomiteen.
K O M I T E E N E S Å R S B E R E T N I N G E R 2 0 1 4 • AT L U N G S TA D G O L F K L U B B
• Side 7
ÅRSBERETNING FOR SENIORKOMITEEN 2014.
Seniorkomiteen har bestått av følgende medlemmer:
Terje S. Kristoffersen (leder)
Odd R. Kristiansen
Knut Olav Grønlien
Bjørn Sørlundsengen
Bjørn Torseter
Bjørn Norevik
I løpet av sesongen ble det holdt uformelle komitemøter etter behov.
Seniorkomiteen har gjennomført 19 torsdagsturneringer mellom 8. Mai og 25. September, 5 av disse
har vært Texas Scramble turneringer som har gått både på formiddag og ettermiddag.
Totalt har 90 spillere vært innom turneringene, det gir et gjennomsnitt på 27 deltagere pr. turnering.
Dette er en økning fra tidligere år. Seniorkomiteen tror at den gode deltagelsen skyldes at
turneringene har blitt avholdt med shotgun start, noe som gjør turneringene mer sosiale
Totalt antall deltagere har vært 513stk. Bjørn Torseter har deltatt på samtlige, noe som er
imponerende.
Den siste torsdagen i August spilte vi som vanlig Texas-scramble, etter turneringen møttes vi i
Brennerikjelleren hvor det ble servert spekemat med passende drikke. Over 50 seniorer koste seg.
Klubbmester Senior Damer ble Olaug Bye
Klubbmester Senior Herrer ble Tor Lillemoen
Seniorkomiteens økonomi er god.
I tillegg til deltagelse på våre torsdagsturneringer, har svært mange av våre seniorer også i 2014
utført en betydelig dugnadsinnsats for klubben.
Seniorkomiteen takker alle som har vært med å bidra til en flott seniorsesong og ønsker ”gamle og
nye” seniorer velkommen til nye innsatser i 2015.
23. Januar 2015
Terje Stene Kristoffersen
Leder Seniorkomiteen
K O M I T E E N E S Å R S B E R E T N I N G E R 2 0 1 4 • AT L U N G S TA D G O L F K L U B B
• Side 8
Årsberetning – damekomiteen 2014
Damekomiteen har bestått av:
Wenche Alfei, leder
Cathrine Muri, sekretær
Else Dahl, kasserer
Vivi Persson
Anne Beth Moslet
Målsetting
Damegruppa har som mål å ha et sosialt tilbud med felles trening og uhøytidelige
turneringer til klubbens damer, først og fremst for de over juniornivå, men utelukker
ingen. Å rekruttere og beholde damer i klubben er en av hovedoppgavene. På
tirsdager tilbys spesiell oppfølging av nybegynnere under trening og 9-hulls runde.
Møter
Vi har hatt 5 styremøter i tillegg til diverse møter angående turneringer, trening etc.
Trening
Vi har hatt ukentlig gruppetrening med Marcus på tirsdager gjennom hele sesongen
med et opphold i juli. 12 planlagte treningstimer ble gjennomført. Prisen for
gruppetrening hele sesongen var kr 600,-. Det var også anledning til å delta på
treningen ved å betale kr 75,- pr gang. Prisene er holdt spesielt lavt fordi vi anser det
som viktig både å være med på protimer og en måte å komme inn i miljøet på.
Vi gikk kr. 1025,- i pluss i år, mye på grunn av at damene er meget fornøyd med
Marcus som pro.
Turneringer:
Sommergolf for damer ble arrangert for andre gang i år, med dobling fra 12
deltakere i fjor til 21 deltagere i år, noe vi er meget fornøyd med. Gode
tilbakemeldinger fra deltakerne, gjør at i skal gjøre denne turneringen til en tradisjon i
juni hvert år fremover. Vi har også gode sponsorer her, og i år gikk vi kr 3.1050,- i
overskudd.
Golftur til Karlstad
21 damer var med på turen, som ble meget vellykket. Bra med konkurranse og hvor
en får spille med forskjellige personer.
Ladies Aquavita Challenge over 18 hull er årets store satsning, en mixturnering og
med Royal Greensome som spilleform. I år ble det arrangert for 8. gang. Den ble
arrangert i september med shotgun start også i år – og som vanlig med påfølgende
middag og premiering i Bryggerikjelleren. Det var 112 spillere som sto på den
endelige startlista, noe vi bestemte at var max deltagere som kan være med. Som
vanlig hadde vi mange gode sponsorer som bidro til et bugnende premiebord, og vi
gikk kr 20.276,- i overskudd.
K O M I T E E N E S Å R S B E R E T N I N G E R 2 0 1 4 • AT L U N G S TA D G O L F K L U B B
• Side 9
Bjørn Kleven underholdt, noe som så ut til å more de fleste tilstedeværende.
Regnskap
En regnskapsoversikt som viser inntekter og utgifter ved våre aktiviteter er oversendt
til klubben. Vår kasserer har alle bilag og detaljer som kan legges fram om ønskelig.
Diverse
Sommersesongen ble avsluttet på Terra Mia den 30. oktober med god mat og godt
drikke der 20 damer møtte.
Det ble trukket to premier fra birdy-treet for sesong 2013 og 2014, og premiene var
vinflasker.
Vi takker ledelse, banekomiteen, turneringskomiteen, pro og proshop for godt
samarbeid!
26. januar 2015
for DAMEKOMITEEN
Wenche Alfei
leder
K O M I T E E N E S Å R S B E R E T N I N G E R 2 0 1 4 • AT L U N G S TA D G O L F K L U B B
• S i d e 10
Årsberetning 2014
Medlems- og aktivitetskomiteen (MAK)
Komiteen har bestått av følgende medlemmer:
Stein Vidar Hovde (leder)
Ingebjørg Skjemstad
Sigurd Sørensen
Tor Einar Lundby
Ansvarsområde, ihht. AGKs ”Instruks for komiteer”
• Introduksjon og opplæring i golf for nye medlemmer
• Gjennomføre trivselsskapende tiltak i klubben
Prioriterte oppgaver 2014
• Planlegge, tilrettelegge og gjennomføre ”Veien til golf”-kurs
• Ivareta nye medlemmer
• Bidra til rekruttering/markedsføring
Status
Vi har gjennomført 3 møter i MAK-komitéen i 2014. Med flere nye deltakere i
komiteen, ble fokuset å gjennomføre VTG-kurs på en god måte.
Vi føler at dette har fungert godt, og at vi har en god plattform for 2015.
Nybegynnerkurs ”Veien til Golf” (VTG)
Det ble i 2014 gjennomført 5 VTG-kurs, med i alt 96 deltakere. Dette er ny rekord for
klubben, og tyder på en positiv utvikling i området.
Ifm gjennomføringen av VTG-kursene har det vært et godt samarbeid mellom Marcus
Thim, proshop og MAK-komitéen.
Pga stor pågang og mange påmeldinger ble det ene kurset delt i 2 grupper.
Alle var samlet på fredag, men på lørdag ble gruppene delt slik at det ble en
formiddagsgruppe og en ettermiddagsgruppe.
Dette fungerte bra for deltagerne, men signalet fra pro og andre instruktører var at
dette ikke var en ønsket løsning. Vi må vurdere ut fra antall påmeldinger til årets kurs,
om vi kan løse dette på andre måter.
Påmeldingene til vårens kurs har allerede begynt å strømme inn, og vi har pr dags dato
6 påmeldte til første kurs.
K O M I T E E N E S Å R S B E R E T N I N G E R 2 0 1 4 • AT L U N G S TA D G O L F K L U B B
• S i d e 11
Faddere
Når det gjelder faddere til alle nybegynnere var dette en utfordring til tider, men ordnet
seg som regel i tide. En del av medlemmene stilte velvillig opp, og var fadder for flere
nybegynnere. Disse medlemmene er til god hjelp og fortjener ære og berømmelse for
at de hjelper til.
Vi er helt avhengig av at medlemmene stiller opp, og vi håper dette kan kommuniseres
ut til medlemmene på et tidlig tidspunkt, slik at vi stiller godt forberedt til vårens
første kurs.
Aktiviteter
Vi drøftet i komitéen hva vi kunne gjøre for å bidra til å holde på de nye medlemmene.
Vi kom frem til at innsatsen bør legges til starten på sesongen med fokus på forrige års
kursdeltagere, slik at disse kan få en påminnelse og kanskje en «gulrot» for å komme
tilbake i år.
Dette vil bli tema på første møte i komitéen våren 2015.
Februar 2014
Medlems- og aktivitetskomiteen
K O M I T E E N E S Å R S B E R E T N I N G E R 2 0 1 4 • AT L U N G S TA D G O L F K L U B B
• S i d e 12
ÅRSRAPPORT FRA TURNERINGSKOMITEEN 2014
Komiteen har bestått av:
Tor Einar Heia – leder
Jørgen Gulbrandsen
Kjell Arne Sjølie
Gorm Grøndahl
Bjørn Pettersen
*Christina Kringsjå
*ikke medlem av komiteen, men har administrert alle juniorarrangementer gjennom hele sesongen.
Sesongen 2014 har vært veldig aktiv. Totalt er det avholdt 50 arrangementer, registrert i golfbox.
Av disse 50, har 10 arrangement vært rene juniorevents som Christina Kringsjå og juniorkomiteen har
hatt ansvaret for. De resterende 40 events, har turneringskomitéen vært involvert i enten som
teknisk arrangør i regi av klubben eller involvert gjennom driftselskapet.
I forhold til fjoråret har det vært en økende deltakelse på turneringene. Fortsatt sliter komiteen med
å få med seg aldersklassen 25 – 45 år dette til tross for at komiteen har forsøkt å lage et bredt
turneringsprogram med mange forskjellige spilleformer. De mest vellykkede turneringene denne
sesongen var åpningsturneringen, Trippel Tee, AGK-3 i ett, Nordea Pairs, Liberg Open, Ladies
Aquavita, KM herrer og damer samt avslutningsturneringen. Til sammen var det 559 deltakere på
disse 8 arrangementene. De tre største sponsorturneringene var Sulland Open (102), Eika Invitational
(128) og Sparebank1 Hedmark (53) Den mest krevende turneringen i 2014 var Junior-NM (NGF) 25.27.06 hvor de beste juniorene i landet deltok. Hele arrangementet gikk helt knirkefritt takket være
god planlegging i komiteen, godt samarbeid med NGF og driftsselskapet og alle som bidro med en
hjelpende hånd disse tre dagene. Takk skal dere ha alle sammen!
Komiteen gikk til innkjøp av 4 stk Ipads for å øke servicegraden på enkelte turneringer ved at
livescore blir registrert direkte ute på banen.
Banen har i år vært meget bra! Tusen takk til den innsatsen banemannskapet med Stefan i spissen
har gjort. Får bare håpe at vinteren 2015 blir like skånsom for banen som den var i fjor.
Turneringskomitéen vil med dette takke alle som har deltatt i turneringer og håper dere stiller opp til
neste år.
Tor Einar Heia
Leder Turneringskomiteen
K O M I T E E N E S Å R S B E R E T N I N G E R 2 0 1 4 • AT L U N G S TA D G O L F K L U B B
• S i d e 13
Årsberetning Bygg & Teknisk komite 2014.
Komiteen har bestått av følgende medlemmer:
Jarl Rasmussen (leder) John Skjemstad, Eirik Olstad, Bent Kleppe, Knut Grønlien,
Kjell Kristiansen,
Stein Ross, Lasse Kongelstad, Knut Melby,Tor Lillemoen, Jan-Erik Bjørseth, Bjørn
Torseter,
Inge Tilleraas, Steinar Johansen, Tore Flengsrud , Finn Martinsen, Leif-Erik
Henriksen,
Svein Aage Engen, + hjelp fra mange andre.
Dugnadsarbeide:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Maling av terrasse.
Pussing og beising av krakker.
Opparbeiding av blomsterbed ,vedlikehold og vanning.
Produksjon av flere teekasser.
Produksjon av hyller i bagrommet.
Beising av bru hull 18.
Bygging av ny bru ved hull 6.
Hogst og rydding av”røffen” på hele banen.
Montering av rulleport i drivingrangen
Montering av panel i tak og vegger innvendig på drivingrangen.
Malt tak-panel til drivingrangen.
Transport og planting av mange hundre planter og blomster.
Maling flere steder og småjobber både her og der.
Graving/støping av gulv til toalett ved hull 6,7 og 8.
Montering av toalett på drivingrangen.
Planlegging av toalett ved hull 6, 7 og 8 + hull 13 og 14.
Planlegging av teknisk bygging i ”Skogen”
På vegne av alle sammen
Jarl Rasmussen
K O M I T E E N E S Å R S B E R E T N I N G E R 2 0 1 4 • AT L U N G S TA D G O L F K L U B B
• S i d e 14
Årsrapport fra banekomiteen for 2014
Nok en vellykket sesong på Atlungstad er over.
Banen har blitt bedre og bedre etter hvert som sesongen har gått og vi må si oss
fornøyd med banens tilstand nå.
Det viktigste med forandringene på banen denne sesongen har vært planting av nye
trær som i fjor. Tankene bak den plantingen er som tidligere år å øke
spillehastigheten og gjøre banen sikrere. Dette synes vi har fungert bra og er noe vi
kommer til å fortsette med i årene som kommer.
Setnings skader som vi hadde på greenene ble heller ikke så ille og gresset fra
nurserygreenen har fungert bra.
Hull tre fikk vi ikke gjort noe med. Ikke nok penger til å fullføre det vi har tenkt å gjøre,
men vi håper at det ikke går alt for lenge før vi kan fullføre dette.
I slutten av august fikk vi nesten to hundre busker / trær fra vår gode
samarbeidspartner Blomsterkroken. Disse ble plantet av de ansatte samt frivillige og
nesten alle kom i bakken før sesongen ble avsluttet. En kjempebra jobb av alle.
For banekomiteen
Vidar Furulund
K O M I T E E N E S Å R S B E R E T N I N G E R 2 0 1 4 • AT L U N G S TA D G O L F K L U B B
• S i d e 15
Årsrapport fra hcp-komiteen for sesongen 2014
Hcp-komiteen har bestått av Kjell Kringsjå (leder) og Tore Jensen (medlem).
Komiteen har ikke gjennomført noen formelle møter i 2014.
Ingen saker vært innrapportert til komiteen for behandling i 2014.
Ingen kontroversielle saker vedrørende medlemmenes hcp er registrert i 2014.
Komiteen har utarbeidet statistikk over hcp utviklingen blant klubbens spillere i
perioden 2007 - 2014. Komiteen har også utarbeidet oversikt over alders- og hcp
fordeling blant klubbens medlemmer. Dokumentene er oversendt styret for analyse
sammen med denne årsrapport.
Årsrevisjon av hcp for klubbens spillere med eksakt hcp 36,0 og lavere er
gjennomført 31.12.2014. Årsrevisjonen gjennomføres automatisk i golfbox og hcp
komiteen har kontrollert revisjonen før godkjennelse.
Klubben hadde ved utgangen av 2014 totalt 564 medlemmer med hcp 36,0 eller
lavere. Resultatene av årsrevisjonen framgår av nedenstående tabell:
Det er fortsatt mange (184+15) av medlemmene med etablert hcp som ikke
registrerer tilstrekkelig antall runder for at årsrevisjon skal bli gjennomført, men det
totale antallet er omtrent på samme nivå som i 2013 hvor sammenlignbare tall var
(165+42).
Hcp-komiteen oppfordrer klubbens spillere til å registrere så mange runder som
mulig som hcp-tellende. På den måten vil en enkeltes hcp bli mest mulig riktig.
Hamar, 5. januar. 2015
Hcp-komiteen
v/Kjell Kringsjå
Leder
K O M I T E E N E S Å R S B E R E T N I N G E R 2 0 1 4 • AT L U N G S TA D G O L F K L U B B
• S i d e 16
K O M I T E E N E S Å R S B E R E T N I N G E R 2 0 1 4 • AT L U N G S TA D G O L F K L U B B
• S i d e 17