Virksomhetsplan (pdf) - Gamle Fredrikstad Golfklubb

Comments

Transcription

Virksomhetsplan (pdf) - Gamle Fredrikstad Golfklubb
Virksomhetsplan
for
Gamle Fredrikstad Golfklubb
periode 2015 - 2018
1.
INNLEDNING .................................................................................................................................. 3
1.1
Historikk og status ............................................................................................................................................................................... 3
1.2
Medlemsutvikling .................................................................................................................................................................................. 3
1.3
Organiseringen av Gamle Fredrikstad Golfklubb ...................................................................................................................... 3
VISJON, VERDIGRUNNLAG OG VIRKSOMHETSIDE´ ................................................................................... 4
2.1
VISJON FOR GAMLE FREDRIKSTAD GK .......................................................................................................................................... 4
. 2.2
VERDIGRUNNLAGET FOR GFGK ...................................................................................................................................................... 4
2.3
VIRKSOMHETSIDÉ ................................................................................................................................................................................. 5
3. HOVEDMÅL FOR GAMLE FREDRIKSTAD GK .......................................................................................... 5
4.
SUKSESSKRITERIER ........................................................................................................................... 5
5.
DELMÅL ........................................................................................................................................... 5
5.1
Klubbens mål for ”flere golfspillere”: ............................................................................................................................................. 5
5.2
Klubbens mål for ”bedre golfspillere”: .......................................................................................................................................... 6
1.
VIRKEMIDLER FOR Å NÅ MÅLENE ...................................................................................................................................................... 6
2.
INNSATSOMRÅDER .......................................................................................................................... 6
3.
ØKONOMI........................................................................................................................................ 7
4.
HANDLINGSPLANER ......................................................................................................................... 8
ADMINISTRATIV PLAN 2015 .................................................................................................................... 9
BANE OG GK ......................................................................................................................................... 10
SPONSOR/MARKED PLAN 2015 ............................................................................................................. 11
MEDLEM OG KLUBBHUS PLAN 2015 ...................................................................................................... 12
SPORTSLIG PLAN JUNIORKOMITEEN 2015 ............................................................................................. 13
HOFFDAMENES PLAN 2015 ................................................................................................................... 14
TURNERINGSKOMITEEN ....................................................................................................................... 15
1.
Innledning
Virksomhetsplan for Gamle Fredrikstad Golfklubb ble godkjent første gang på årsmøtet den ……etter en forutgående
prosess der alle medlemmene hadde gode muligheter til å gi innspill på planen. Den ble deretter revidert den… 2015
……
1.1
Historikk og status
Gamle Fredrikstad Golfklubb, den gang Fredrikstad Golfklubb ble stiftet den 3. januar 2000. Det ble deretter søkt
medlemskap i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité (NIF) og Norges Golfforbund (NGF). Den 8. november
ble klubben tatt opp i NIF og NGF. Hovedbanen ble ferdigstilt den 25. august 2012, Pay & Play banen ble
ferdigstilt 1. august 2011 og klubbens treningsanlegg ble ferdigstilt den 2. juli 2011.
1.2
Medlemsutvikling
Totalt antall medlemmer pr 2014
Antall barn (0-12 år)
Antall ungdommer (13-19 år)
Antall voksne
Andel jenter/kvinner
574
27
27
507
90
Geografisk bosted
Fredrikstad
Gamle Fredrikstad
Kråkerøy
Gressvik
Sellebakk
Torp
Rolvsøy
Sarpsborg
Andre
212
138
80
33
45
11
14
17
37
1.3
Organiseringen av Gamle Fredrikstad Golfklubb
En virksomhetsplan bør brukes som et styringsredskap for golfklubben. Den er bygd opp og støtter seg til
virksomhetsplan for hele golf-Norge. Ved siden av å være et styringsredskap som sikrer en helhetlig og tanke- og
arbeidsprosess, vil en slik plan, hvis brukt aktivt og gjort levende for medlemmene i organisasjonen, også kunne
fungere som grunnlag for synliggjøring og markedsføring av golfidretten overfor lokalsamfunnet, de lokale
myndigheter og næringslivet.
En virksomhetsplan er ikke å se på som en organisasjonsplan. Et slikt verktøy er ment å utarbeides på bakgrunn av og
på siden av virksomhetsplanen.
Rollefordeling/arbeidsdeling mellom styret og administrasjon:
Visjon, Verdigrunnlag og virksomhetside´
2.1
VISJON FOR GAMLE FREDRIKSTAD GK
”Kvalitet – til glede for alle ”
. 2.2 VERDIGRUNNLAGET FOR GFGK
Verdiene skal hjelpe oss til å bli tydelige, få fram det som skiller oss fra andre og klargjøre vår identitet. De skal ikke
bare beskrive hvordan vi er, men også hvordan vi vil bli.
Inkluderende - Offensiv - Engasjert
Inkluderende:
Samlende
Gjestfri
Imøtekommende
Raus
Fellesskap
Offensiv:
Ambisiøs
Målrettet
Synlig
Kreativ
Engasjert:
Serviceinnstilt
Representerende
Ansvarlig
Optimistisk
2.3
VIRKSOMHETSIDÉ
Virksomhetsideen er en beskrivelse av hva Gamle Fredrikstad Golfklubb skal drive med og for hvem.
 GFGK skal være en klubb som etterstreber å yte den beste service, og gir alle brukere en flott opplevelse.
 GFGK skal utvikle en ledende klubb som alle kan være stolte av.
3. HOVEDMÅL FOR GAMLE FREDRIKSTAD GK
Mål beskriver det vi ønsker å oppnå innenfor en bestemt tidsperiode. Vi konkretiserer dette hovedmålet under delmål,
som følger nedenfor. Der kommer det også fram under hvilke områder vi ønsker å oppnå målene.
”Å være en bærekraftig golfklubb”
4.
SUKSESSKRITERIER
Suksesskriterier beskriver hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for at klubben skal kunne nå sitt hovedmål.
Dvs Hva som må til for å lykkes.







Involvering og ansvarlighet.
Bidrag til fellesskapet og aktivt medlemsengasjement.
Dyktige og fleksible medarbeidere.
En klubb med ambisjoner for juniorer og elitespillere.
Langsiktighet
Større medlemsmasse
Synlighet
5.
DELMÅL
5.1
Klubbens mål for ”flere golfspillere”:
En årlig økning i medlemsmassen på tilsvarende: Se under
År
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Ant.
medlemmer
360
454
574
702
842
1010
1212
% årlig
vekst
26,0
26,0
22,0
20,0
20,0
20,0
%
%
%
%
%
%
% av antall
innbyggere
0,46 %
0,59 %
0,74 %
0,90 %
1,09 %
1,30 %
1,56 %
Oversikt antall runder medlemmer og gjester
Ant.
medlemmer
748
4511
6500
År
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Gjester
477
3263
3500
Totalt
1225
7774
10000
0
0
0
0
Andre delmål:
1. Mest spillende bane i Østfold innen 2016. 5000 stk Greenfee i 2015. Mål 8500 runder totalt på
medlemmer. Ca 12 runder pr medlem (10,33 runder pr medlem i 2014).
Klubbens mål for ”bedre golfspillere”:
5.2
Årlig økning i hver handicapkategori i henhold til tabellen under:
Kategori
Nivå 6:
Nivå 5:
Nivå 4:
Nivå 3:
Nivå 2:
Nivå 1:
I alt
=> 0,0 i hcp
=> 4,4 i hcp
=>11,4 i hcp
=>18,4 i hcp
=>25,4 i hcp
=>36,0 i hcp
Antall
%
13
48
114
87
112
80
454
2,9
10,6
25,1
19,2
24,7
17,6
100,0
%
%
%
%
%
%
%
Antall
%
14
65
132
108
105
150
574
2,4
11,3
23,0
18,8
18,3
26,1
100,0
%
%
%
%
%
%
%
Antall
Antall
20
80
165
135
130
172
702
2,8
11,4
23,5
19,2
18,5
24,5
100,0
%
%
%
%
%
%
%
1. VIRKEMIDLER FOR Å NÅ MÅLENE
Med virkemidler menes de midler – det være seg praktiske verktøy, organisering, rutiner, menneskers innsats eller
materialer – som brukes for å oppnå mål.
Virkemidlene vil variere fra klubb til klubb og ut fra de målsettinger som er satt.
Hos noen klubber er anleggsutbygging det viktigste virkemidlet som skal til får å få økt aktivitet eller bedre sportslige
resultater. For en annen klubb blir kompetanseutvikling i ulike ledd i organisasjonen det virkemidlet som skal til får å
nå de mål som er satt.
Aktivt styrearbeid
Dugnad, frivillig arbeid
Aktive Komiteer
Utviklingsprogram for dgl leder
Opplæring/kompetanseutvikling
System for aktiv oppfølging
Etablere hensiktsmessige rutiner
Merkevarebygging
2. INNSATSOMRÅDER
Med innsatsområder menes områder der innsatsen må konsentreres for å nå målene.
Den gir ikke noe uttrykk for omfang eller ressursbruk.
Gamle Fredrikstad Golfklubb har valgt å bruke
organisasjonshjulet som en modell for å illustrere
det vi mener er 6 sentrale innsatsområder.
De 3 innsatsområdene ”over ekvator” kan
defineres som det indre liv. Disse områdene er:
Organisasjon, Trener og Leder.
”Under ekvator” finner vi innsatsområder som ofte
kan defineres som direkte aktivitetsfremmende.
Disse områdene er: Anlegg, Aktivitetstilbudene og
Arrangement/turneringer.
3. Økonomi
2015
Budsjett
2016
2017
Prognose
Prognose
Inntekter
Kontingenter
Sponsor
Green Fee
2400
1200
1600
2800
1400
1750
3100
1500
1750
Div.inntekt
Utleie bil
Grasrot
Skap
SUM
100
150
150
57
5657
100
150
150
57
6407
100
150
150
57
6807
350
140
80
400
180
140
400
200
140
570
137
300
720
137
300
740
137
300
120
557
13
120
557
163
120
557
183
200
250
200
250
200
250
50
50
50
Pro / Driving Range
Driving range
Protimer/kurs
Andre
Pro shop
Sum inntekter
Leasing
Lønn
Provisjon
Vedlikehold,baller, etc
Sum kostnader
Resultat
Pro Shop
Inng.varelager /Innkjøp
Salg
Utg. Varelager
Resultat
Bane
Lønn
Leasing
Gjødsel, vedlikehold
m.m.
Provisjon
Kostnader
Inntekter
Resultat
Admin.
Lønn
provisjon
NGF
Div. Drift
Provisjon
Provisjon Pro
Junior trening/Pro
Kostnader
Resultat
Momskomp.
Resultat før avskr./leie
4. HANDLINGSPLANER
1922
475
1922
475
1922
475
1444
1444
1444
3841
3841
3841
100
-3741
100
-3741
100
-3741
600
600
500
200
700
230
700
260
700
75
90
-1500
-1530
-1560
479
400
879
1349
400
1749
1739
400
2139
Administrativ plan 2015
NÅSITUASJON:
Hovedmålet for golfklubben er å sikre en bærekraftig og sunn økonomi hvor hovedinntekten kommer fra
medlemmer.
VISJON: KVALITET - TIL GLEDE FOR ALLE
VERDIER: Inkluderende – Offensiv - Engasjert
MÅL
Hvordan kommer vi dit?
Hva trenger vi?
Hvem?
Når?
Flere og fornøyde
medlemmer
Medlemskvelder
En resepsjon som profesjonelt ivaretar
kundenes behov.
En god førstegangsopplevelse.
Følge opp samarbeidsavtalen mellom
Motellet og klubben.
God mailrespons.
Opprettholde kvalitet i alle ledd, fra bane
og anlegg til rekruttering, ivaretakelse og
utvikling av medlemmer og gjester.
Utvikle medlemsfordeler,
Samarbeidsavtaler andre klubber.
Sørge for at serviceavtaler ifht bane og
range opprettholdes gjennom
rapportering til styret.
Opplæring av ansatte i resepsjonen
En informativ og oppdatert
hjemmeside.
Annonser/redaksjonell omtale
Webside/epost
Facebook og sosiale med.
Daglig leder (DL)
Markedskomiteen
2015
Målet er totalt 700 medlemmer
etter 2015.
Dette er en økning på 127 golfere
fra 2014, hvorav 50 stk er
seniormedlemskap
Flere gjestespillere.
Målet er å være Østfolds mest
spillende golfbane etter 2015
Utarbeide sportslig plan
Flere sponsorer
Sponsorer på alle hull.
Synliggjøre det multifunksjonelle anlegget.
Kvalitetssikre pakkene som blir tilbudt.
Utvikle flere tilbud om merverdi for
sponsoren.
Selge inn fler kurs og arrangement til
bedrifter.
Gå igjennom å oppdatere og utvikle
prospektliste.
Salg av synlige skilter langs anlegget vårt.
Virksomhetsplan
VP gruppen har jobbet med dokumentet
siden høsten 2013.
Oppdatert og informativ
hjemmeside
Kvalitetssikring av innhold ukentlig.
Utvikle egen rubrikk for informasjon fra
ansatte.
Etablere redaksjon/hjemmesidekomite.
Profesjonelle, ansvarlige
og inkluderende ansatte
Jevnlig sosiale aktiviteter
Ukesmøter
Felles lunsj
Konstruktiv kritikk
Forbedret service og
tilbud i Klubbhuset
Bedre opplæring og klarere instrukser til
ansatte i resepsjonen
Kjøkkenet må tilpasses golferens ønsker.
Bruke klubbsjekken.
Representativt og innbydende klubbhus og
resepsjon
Etablere en aktiv dialog med
komiteene.
Turneringer: Aktive komiteer, som
samarbeider og rapporterer til DL.
Dialog: Ukesmøter og månedlige
driftsmøter.
Innspill fra sportslige komiteer
Beskrivelse av det totale sportslige
tilbudet i klubben.
Etablere ”Business to business” ,
”frokostgolf”
Utvikle ”eventspakker” for bedrifter
og lag.
Nytt markedsmateriell blir klart
februar 2015.
Sender ut sponsortilbud og ringer
opp etterpå.
Regelmessig dialog med
markedskomiteen.
Ferdig Virksomhetsplan skal
presenteres og godkjennes på
årsmøtet 2015.
Informasjon fra ansatte og
komiteer.
For å få til dette må vi være åpne og
ærlige mot hverandre, og god
kommunikasjon skal være en
selvfølge.
Gamle Fredrikstad GK skal være en
fantastisk arbeidsplass, hvor det er
gøy å jobbe.
Nytt klubbkontor for klubben med
kontor, møterom og sekretariat for
komiteer og ansatte.
Bemanningsplan for resepsjonen.
Klare retningslinjer på hvem som
gjør hva.
DL
PRO
DL
Markedskomiteen
2015
VP Gruppe, styret,
ansatte og
medlemmer
DL, redaksjon,
ansatte og komiteer
Godkjennes
på årsmøtet
2015
2015
DL, Styret og ansatte
2015
DL, Motellet, Styret
2015
Bane og GK
Banekomite består pr dato av Gunnar Bøckmann, Thore Ingar Karlsen, Bjørn Brovold, Joachim Heienstrøm og
Agne Strøm.
Banen går inn i sitt 3 fulle driftsår, og ble ferdigstilt til Fredrikstad Golfpark juli 2014
VISJON: KVALITET - TIL GLEDE FOR ALLE
VERDIER: Inkluderende – Offensiv - Engasjert
MÅL- Hvor vil vi?
Hvordan kommer vi dit?
Hva trenger vi?
Gjøre banen mer
spillevennlig for alle.
Banen vår er godt likt
av lav hcp, men er for
vanskelig for høy hcp
Gjennom Johan
Benestam
Ny Masterplan for hele
Banen, samt tegning hull
for hull.
Bygge sammen
fairway på hull 2 og
17
Tegninger fra Benestam
Tegninger har vi fått,
Agne Strøm
materialer er stilt til
disposisjon fra
Fredrikstad Golfpark as
Vi trenger ett styrevedtak,
på at vi skal utføre dette.
Før
sesongstart,
med
oppstart 9
februar
Har fått sand fra Stadion,
litt vanning og
arbeidstimer. Samt ett
vedtak fra Styre om at
dette er veien videre
Tommy
Skaarberg,
Andreas Skaar og
Agne Strøm
2015
Se over, styrevedtak
Agne Strøm
Tegninger fra Benestam
Legge igjen dike på
hull
15
Bygge om hull 16 til
ett
Par 3 hull
ANSVARLIG
Hvem?
Agne Strøm
Tegninger fra Benestam
Tegninger fra Benestam
Tegninger fra Benestam
Bygge om hull 4
Bygge nye tees 37
2015……
Tegninger fra Benestam
2015…..
Tegninger fra Benestam
Resten av Banen
Treningsområder
Fortsette å høyne
finish og kvalitet på
banen. Jeg anslår
greener til og være
nær 90% av det nivå
vi ønsker. Tees 60,
Fairway 65, Rough
30, Bunkere 80,
greenområder 50 og
treningsområder 25
UTFØRT
Når?
3 feb
Bør søke spillemidler
Fortsette med det gode
arbeide vi gjør. Kurse
alle ansatte
Penger og timer
(dette er ett langsiktig
arbeide) Vi starter på
sesong 3 av 5 som det tar
og etablere en golfbane
med den type gress som
vi har valgt
Thor Bøckmann,
Johan Benestam
og Agne Strøm
Banekomite
2015
Sponsor/marked plan 2015
BAKGRUNN: Hovedmålet for golfklubben er å sikre en bærekraftig og sunn økonomi hvor hovedinntekten
kommer fra medlemmer.
VISJON: KVALITET - TIL GLEDE FOR ALLE
VERDIER: Inkluderende – Offensiv - Engasjert
MÅL
Flere sponsorer
Markedsmaterielle
Merkevarebygging
Hvordan kommer vi dit?
Kvalitetssikre pakkene som blir tilbudt.
Merverdi for sponsoren.
Selge inn fler kurs og arrangement til
bedrifter.
Gå igjennom å oppdatere prospektliste.
Aktivt følge opp nye potensielle sponsorer
og booke møter
Hva trenger vi?
Sponsorer på alle hull.
Salg av synlige skilter langs anlegget
vårt.
Nytt markedsmateriell blir klart
februar 2015.
Hvem?
DL, MK, Pro
Når?
2015
Oppnå en svært positiv omtale om
klubben i all form for kommunikasjon i
alle typer media. Arbeide for at den
enkeltes bevissthet om GFGK er
utelukkende positiv.
Synlighet og løpende og oppdatert
kommunikasjon i alle typer media
samt positiv og aktiv
kommunikasjon med eksisterende
og nye medlemmer.
Alle i klubben,
medlemmer,
ansatte og
tillitsvalgte
2015
Medlem og klubbhus plan 2015
BAKGRUNN: Hovedmålet for golfklubben er å sikre en bærekraftig og sunn økonomi hvor hovedinntekten
kommer fra medlemmer.
VISJON: KVALITET - TIL GLEDE FOR ALLE
VERDIER: Inkluderende – Offensiv - Engasjert
MÅL
Flere medlemmer
Målet er totalt 700 medlemmer
etter 2015.
Dette er en økning på 127 golfere
fra 2014, hvorav 50 stk er
seniormedlemskap,
Flere gjestespillere
Målet er å være Østfolds mest
spillende golfbane etter 2015
Forbedret service og tilbud i
Klubbhuset
Hvordan kommer vi dit?
Opprettholde kvalitet i alle ledd, fra bane
og anlegg til rekruttering, ivaretakelse og
utvikling av medlemmer og gjester.
Hva trenger vi?
Fornøyde medlemmer og gjester
Annonser/redaksjonell omtale
Webside/epost
Facebook og sosiale med.
Hvem?
DL, MK, BK, Pro,
Greenkeeper og
medlemmer
Når?
2015
Tilby kvalitet i alle ledd, fra bane og anlegg
til rekruttering, ivaretakelse og utvikling av
medlemmer og gjester.
Bane og anlegg i god stand.
Fornøyde medlemmer og gjester
God gjennomføring av de
arrangement klubben skal ha
gjennom året.
Markedsføring
DL, MK, BK, Pro,
Greenkeeper og
medlemmer
2015
Bedre opplæring og klarere instrukser til
ansatte i resepsjonen
Kjøkkenet må tilpasses golferens ønsker.
Bruke klubbsjekken.
Representativt og innbydende klubbhus og
resepsjon
Nytt klubbkontor for klubben med
kontor, møterom og sekretariat for
komiteer og ansatte.
Bemanningsplan for resepsjonen.
Klare retningslinjer på hvem som
gjør hva og selger hva mellom
Motellet og klubben.
DL, Motellet, Styret
2015
Sportslig plan juniorkomiteen 2015
BAKGRUNN: Klubbens sportslige hovedmål er flere og bedre golfspillere.
VISJON: KVALITET - TIL GLEDE FOR ALLE
VERDIER: Inkluderende – Offensiv - Engasjert
MÅL- Hvor vil vi?
(Inkluderende, ivaretagende
og utviklende mål)
Handlingsplan for 2015 –
2017:
 Sportslig del
 Anlegg
 Treningstider
 Turneringer
 Foreldre
 Spiller
 Instruktører
 Rekruttering
 Økonomi
 Organisering
Ledere
Sportslig
Treningsleir vinterferie 2015
Hvordan kommer vi dit?
Hva trenger vi?
ANSVARLIG
Hvem?
UTFØRT
Når?
Nedsette en arbeidsgruppe.
Forankring i klubbens styrt
Cato Ruud
15.4.2015
Banestrategi
Trene på bane sammen med Pro
Avtale tid
Pro/ledere
Påmelding
Påmelding
Påmelding/kvalifisert
Påmelding/kvalifisert
Påmelding/kvalifisert
Påmelding/kvalifisert
Kvalifisert
Kvalifisert
Foreldre
Foreldre
Foreldre
Foreldre
Foreldre
Foreldre
Ikke avklart
Ikke avklart
Ikke avklart
Ikke avklart
Ikke avklart
Ikke avklart
Lage en aktivitetsplan.
Markedsføre oss
Samarbeide med
barneidrettsansvarlige i andre idretter
Bruke hjemmesiden som
informasjonskanal
Utstyr til utlån tilpasset barn og
foreldre,
Ikke avklart
Kontinuerli
g
Dugnad
Velge to representanter fra spillerne
Økonomi
Ikke avklart
1.6.2015
Fullført
Spille turneringer i henhold
til terminlister for:
TO-Cup 6-12 år
Junior tour Østfold 10 – 19 år
RKS-mestern 15 – 19 år
Titleist Tour Kval 15 – 19 år
Titleist Tour
Norgescup
Rekrutering
 Barnehager
 SFO
 Juniorer og foreldre

Informasjon
Sosialt
Eget Juniorrom
Medvirkning fra juniorer
Dugnad/egenandel
Lasse Kleven
Hoffdamenes plan 2015
BAKGRUNN: Ny klubb med en flott bane. Jenteandelen hadde en økning fra 13-16,3 % i 2014. God erfaring med
strukturert trening i forrige sesong. Stor nedgang i gjennomsnitts hcp. Bra oppslutning om sosiale arrangement. Klubben
trenger høyere andel jenter, flere jenter i konkurranser og flere jenter i dugnadsarbeid for klubben.
VISJON: KVALITET - TIL GLEDE FOR ALLE
VERDIER: Inkluderende – Offensiv - Engasjert
MÅL
Hvordan kommer vi dit?
ØKT SPORTSLIG
AKTIVITET

20% andel jenter i
klubben. Flere jenter
spiller vår bane oftere.
Flere jenter spiller andre
baner. Flere jenter spiller
flere turneringer. Bedre
spillere.







ØKT SOSIALT
ENGASJEMENT/
TILHØRIGHET

Flere jenter engasjert i
klubben: Flere på
temakvelder, flere med i
dugnader, flere på sosiale
samlinger.

ØKT FOKUS PÅ
JENTER I KLUBBEN







Strukturert trening,
tilrettelagt for ulike
spillnivåer.
Fast spilletid for
nybegynnere/
mandagsgolf
”Jenter uten grenser” –
samarbeid m
Østfoldklubber
Arrangere turneringer
Laggolf /Golfliga
Jentelag til NM
9-hull spill
Fast dag for å spille
andres baner
Arrangere dugnader bare
for jenter
Oppslagstavle i
klubbhuset
Egen rubrikk på
hjemmeside
Facebook
Arrangere
Temakvelder/kurs
VTG for jenter
Kvinnelig trener I
Tenke ”jenter i klynger”
Hva trenger vi?
Hvem?
Når?
Dele jenter i 3 grupper:
Hcp 36-54, Hcp 26-36
Hcp < 26
Vi trenger trener I , evt
bruke lavhcp jente som
trener/inspirator for hcp 3654
Pro
Trener I
Frivillig
Start etter
påske
Hoffdamene
Start
18.mars
Samarbeide med Pro
Avklare m dagl led
Kunngjøre, motivere
Samarbeide m dagl led om
dugnader for bedre trivsel i
klubben
En oppslagstavle-ansvarlig
En web-ansvarlig
En Facebook-ansvarlig
Forståelse for at jenter liker
å trene i klynger/grupper
En pro som jobber for å ha
en Trener I.
Rene toaletter på banen
Informasjon, søppelbøtter
etc på 43/47- tee
Dynamisk pris på greenfee 912 hull
Turneringskomiteen
BAKGRUNN: Klubben i drift i 2 år. 2015 blir turneringskomiteens 3.sesong. Årets besetning er rekordstor og
inneholder også medlemmer fra alle klubbens selvstendige komiteer!
VISJON: KVALITET - TIL GLEDE FOR ALLE
VERDIER: Inkluderende – Offensiv - Engasjert
Målsetningernøkkeloppgaver
Øke kvaliteten og
deltager andelen i våre
turneringer for 2015
vis a vis 2014
Det skal opprettes en
order of merit liste for
2015 til bruk for uttak
til NM etc..
Vi ønsker å profilere
oss enda bedre ut mot
egne medlemmer
Øke forståelsen og
kunnskapen blant
deltagere på
turneringer hva gjelder
golfregler og etikette.
Hvordan kommer vi dit?
Hva trenger vi?
ANSVARLIG
Hvem?
Vil gjerne ha
hjelp/innspill fra
markedskomitee
med dette
UTFØRT
Når?
Ila
sesongen
på minst
2-3
turneringe
r
Før
klubbmest
erskapet i
aug.
Vi lager færre og
mer attraktive
turneringer med
bedre premiering.
Sponsor profil på flere
turneringer
Dette jobber
Freddy/ Thor med
en plan for
gjennomføring av.
Gode spillere !
turneringskomitee
n
Oppslagstavler ved
klubbhus og range som er
dedikert
turneringskomiteen
Dette må vi ha
hjelp fra admin.
Til å få opp.
Helst i går
!
Mer struktur på måten vi
gjennomfører turneringer
på, alle i komiteen må
opptre likt i
gjennomføring av
arrangement.
Alle
Hver
turnering
Johnny har en plan å lage ett
fullstendig turneringsoppsett
over sesongen for oppslag på
klubbens felles områder så
snart dette er klart.
Komiteen må fokusere på å
være korrekte og
oppdragende med henblikk
på at vi forlanger korrekt
opptreden ved for eksempel
scorekort levering og
eventuelle regeltvister.
Multifunksjonelt anlegg 2015
BAKGRUNN: Klubbens styre bestemte høsten 2013 at Vera Engum og Agne Strøm skulle følge opp en
henvendelse som Agne fikk av Paal Melbye i NGF på anleggsseminaret på Ullevål nov 2013
VISJON: KVALITET - TIL GLEDE FOR ALLE
VERDIER: Inkluderende – Offensiv - Engasjert
MÅL- Hvor vil vi?
Hvordan kommer vi dit?
Hva trenger vi?
Øke inntektene til
klubben
Øke inntektene til
Motellet
Flere medlemmer
Skape muligheter for flere
aktiviteter på, og i
tilknytning, til anlegget.
Ferdigstille spilleflate og
sykkel løypa.
Godt samarbeid med
Motellet
Samarbeidsavtale med
Fredrikstad Cup
Godkjenning fra Fredrikstad
Golfpark AS
Godkjenning fra Fredrikstad
kommune
Oppsøkende virksomhet til
ulike bedrifter.
Markedsføring
Positivitet i klubbens
styre
Spilleflate ved
parkeringsplassen
Bedrifts- og
sponsorarrangementer
ANSVARLIG
Hvem?
Vera Engum og
Agne Strøm
UTFØRT
Når?
2015
Opparbeide underlag for
et mobilt spilledekke som
kan merkes opp for bl.a.
håndball og tennis.
Sette opp nett og gjerder.
Vera Engum og
Agne Strøm
Våren
2015
Samarbeid
Markedskomiteen, daglig
leder og Motellet.
Samarbeid mellom
Fredrikstad kommune og
GFGK
Frivillige
Lars P Brovold
Innen 1/5
Vera Engum,
Agne Strøm og
Lars Petter
Brovold
Feb – nov
2015
Lars Petter
Brovold Vera
Engum
Bjørn Brovold,
Vera Engum og
Agne Strøm
Feb 2015
Vera Engum og
Agne Strøm
Vera Engum
Agne Strøm
Lars Petter
Feb 2015
Viking Race
Arrangement i
oktober/november
2015
Kan bli et fast årlig
arrangement.
Vedtak hos arrangøren av
Viking Race om å legge
arrangementet til Fredrikstad.
Planleggingsmøte er allerede
gjennomført.
Triatlon
Allerede fått henvendelse
Avtale med arrangør
Gjøre ferdig rasteplass
på hull 2 og 10
Hull 2 kontakte Ekko huset
Hull 10 Egen regi
Sauer/Lam på hull
15/16
Historisk informasjon
Avtale med saueeier
Hull 2 ingenting
Hull 10 Litt dugnad, en
fastmontert grill og noen
benker
Inngjerding
Skilting
Informasjon på nettsiden
Bearbeide materiale fra
Fred Anstem
2015
2015

Similar documents