Les protokoll her

Comments

Transcription

Les protokoll her
Hinnøy Golfklubb
1
Protokoll
Hinnøy Golfklubb
Årsmøte 24. mars 2015
Møtested: Clarion Collection Hotel Arcticus
Tilstede: 17 medlemmer
Sak 1 Godkjenning av stemmeberettigede
17 medlemmer godkjent som stemmeberettigede
Sak 2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
Styrets leder Albert Kristensen ønsket velkommen.
Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent.
Sak 3 Valg av dirigent, referent og 2 personer til å undertegne protokollen
Steinar Iversen ble valgt til dirigent.
Kjetil Høvde ble valgt til referent.
Liv Eilertsen Groothedde og Ørjan Mathisen ble valgt til å undertegne protokollen.
Sak 4 Klubbens årsmelding
Styrets leder, Albert Kristensen la frem årsmeldingen for 2014.
Følgende hadde ordet i debatten: Håkon Hanssen.
Tema som ble tatt opp: Status for reguleringsplanen. Det ble svart at megling ikke var avholdt ennå,
men forventes å være gjennomført rett etter påske.
Vedtak: Årsmeldingen for 2014 ble tatt til etterretning. Enstemmig.
Sak 5 Klubbens regnskap i revidert stand
Dirigent, Steinar Iversen, refererte regnskapet slik det var fremlagt.
Følgende hadde ordet under debatten: Håkon Hanssen, Arild Hansen, Albert Kristensen
Tema som ble tatt opp: Betaling til NGF og ytelser fra NGF. Det ble opplyst at kr 50 000 av
bankinnskudd må disponeres til å betale til allerede gjennomførte prosjektkostnader.
Hinnøy Golfklubb
2
Vedtak: Det fremlagte regnskapet ble vedtatt som klubbens regnskap for 2014. Enstemmig.
Sak 6 Innkommende forslag og saker.
Styret la frem forslag til kjøp av Roughklipper. Total investering på kr 195 000 og finansiert gjennom
leasingavtale med Nordea Finans.
Følgende hadde ordet under debatten: Egil Andreassen, Ørjan Mathisen, Albert Kristensen.
Tema som ble tatt opp: Fullmakt fra årsmøtet, saueplagen, gjødsling og vanning.
Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å inngå leasingsavtale på inntil kr 195 000,- med Nordea
Finans eller andre leasingsselskaper på nærmere angitte vilkår. Leasingsavtalen skal finansiere
roughklipper. Enstemmig.
Sak 7 Fastsettelse av kontingentsatser for 2016
Det ble lagt frem forslag til kontingentsatser for 2016.
Følgende hadde ordet under debatten: Harald Efraimsen, Albert Kristensen.
Tema som ble tatt opp: Betaling til Midt-Troms Golfklubb.
Vedtak: De fremlagte forslag til kontingentsatser for 2016 ble vedtatt. Enstemmig.
Sak 8 Klubbens budsjett for 2015
Det ble fremlagt forslag til budsjett for 2015. Budsjettet forutsetter driftsinntekter på kr 177 500,- og
driftskostnader på kr 215 000,Følgende hadde ordet under debatten: Håkon Hanssen, Egil Andreassen, Ronni Andreassen, Arild
Hansen, Harald Efraimsen, Albert Kristensen.
Tema som ble tatt opp: Medlemstallet, kursavvikling, kostnad til veg og «vegstriden»,
prosjektkostnader, kjøp av rangeballer.
Vedtak: Det fremlagte budsjett ble vedtatt. Enstemmig.
Sak 9 Behandle klubbens organisasjonsplan
Styret foreslo ingen endring av dagens organisasjonsplan. Denne ble for øvrig fremlagt.
Følgende hadde ordet under debatten: Kjetil Høvde, Albert Kristensen.
Tema som ble tatt opp: Status for «Kontrollkomite/revisor». Hinnøy Golfpark er under stiftelse.
Vedtak: Den fremlagte organisasjonsplan ble vedtatt. Enstemmig.
Hinnøy Golfklubb
3
Under debatten kom det frem at regnskapet i sak 5 ble vedtatt uten at revisjonsberetningen ble
referert. I ettertid ble da revisjonsberetningen lagt frem.
Dirigenten, Steinar Iversen, konstaterte at revisjonsberetningen ikke inneholdt formuleringer som
rokket med tidligere vedtak i sak 5.
Årsmøtet sluttet seg til dette.
Sak 10
Valg
Valgkomiteens innstilling til valg ble lagt frem.
Vedtak:
Følgende valg ble gjennomført. Alle enstemmige:
Styreleder: Albert Kristensen, valgt for to år.
Styremedlem: Stein Wold, valgt for to år.
Styremedlem: Maylen Kristensen, valgt for to år.
Varamedlem til styret: Irene Skaar Arnesen, valgt for to år.
Revisorer: Jan-Olaf Karlsen, Kjetil Høvde, valgt for ett år.
Styret gis fullmakt til å velge medlemmer til de ulike komiteene.
Valgkomite, valgt for ett år: Liv Eilertsen Groothedde (leder), Geir Skoglund (medlem), Margareth
Hove (medlem), Arild Hansen (varamedlem)
--- Møtet slutt --Styret leder takket for tilliten og ga, etter at årsmøtet var slutt, en grundig redegjørelse om
baneprosjektet.
Liv Eilertsen Groothedde
Kjetil Høvde (referent)
Ørjan Mathisen

Similar documents