Informasjonsskriv 1- 28.okt.2014

Comments

Transcription

Informasjonsskriv 1- 28.okt.2014
Informasjonsskriv 1- 28.okt.2014
Ordinært styre valgt:
Klubben har nå gått inn i en ny fase. 12 oktober ble ekstraordinært årsmøte avholdt, og det ble satt
strek for perioden med interimstyre. Følgende ordinære styre ble valgt:
Leder: karen-Sofie Skotheim
Nestleder: Beate Jaspers
Styremedlemmer: Wenche Arazola, Katrine Kvinnesland og Irene Galåen
Varaer: Margrethe Lundegård og Monica Normanseth
Vi vil rette en stor takk til Martin Andresen for innsats han har gjort som medlem av interimstyret, og
klubben har sendt han en vel fortjent blomsterhilsning !
Styrets oppgaver:
Det ordinære styret har som oppgave å drifte klubben til beste for medlemmene. Ikke alle
avgjørelser er like populære, men vi håper medlemmene har tiltro til at alt arbeide som gjøres er
med tanke på klubbens overlevelse og framdrift.
Styret har fått medlemmenes tillit, og det blir derfor ikke avstemming hver gang det skal tas
avgjørelse på noe. Vi er fortsatt i en vanskelig situasjon, og vi håper medlemmene stoler på at styret
gjør det de mener er til det beste for medlemmene og klubben som sådan.
Styremøte.
Styret hadde den 20.10.2014,sitt første styremøte. Alle, inkludert varamedlemmer, var tilstede.
Flere saker var på agendaen,og vi kan informere om følgende vedtak og saker:
1) Krtierier for bruk av valpeformidlingen:
Valpeliste for «Godkjente kull» på klubbens hjemmeside: www.ppkn.no
Det har vært ytret ønske fra flere medlemmer om å senke kravene for å få melde inn
kull til klubbens valpeformidling. Styret fant det ikke formålstjenlig å senke
helsekravene (Patellaluksasjon 0/0, og PRA-status: FRI), men synes forslag om å
senke kravet til premiering på utstilling er bra, og kanskje vil føre til at vi får flere til å
annonsere sine kull via klubbens valpeformidling. Det ble derfor ved simpelt flertall
bestemt at utstillingskravet for foreldredyrene reduseres til minimum Very good/blå
sløyfe i kvalitet i etter fylte 15 måneder .
Valpeliste for «Ikke godkjente kull»:
Det ble også bestemt at oppdrettere som ikke oppfyller klubbens helse,- og
utstillingskrav til foreldredyr, kan få stå på en egen valpeliste for «Ikke godkjente
kull». Forutsetningen for å få kull på denne listen, er at det blir opplyst om hvilke
krav som ikke er oppfylt.
2) Mestvinnende:
Det ble enstemmig bestemt at klubben utformer et hedersbevis i form av et pent diplom til
alle «Mestvinnende» i 2013. Diplomet sendes ut i nærmeste fremtid. Det ble ellers diskutert
å se nærmere på reglene for poengtildeling på mestvinnende-lista framover.
Diplom blir tildelt:

10 beste i Papillon og 10 beste Phalene

10 beste i valp i Papillon og Phalene.

10 beste Papillon /Phalene veteran

Beste opdretter

Beste avlsklasse
3) Club-utmerkelser:
Det ble enstemmig vedtatt å kutte ut alle former for «Club-titler. Dette pga økonomi og
kapasitet. Vi deler ut de rosettene vi har, men det blir ikke kjøpt inn nye. Når økonomien får
satt seg, får vi ta opp igjen om vi skal ha dette eller ikke.
4) Dogs4All, Norges Varemesse, Lillestrøm 14.- 16 november:
RASETORG: Klubben skal ha rasetorg med stand fredag – søndag, kl 09:00-15:00, og trenger
folk til å bemanne alle dager.
Vi trenger også at medlemmer bistår med ting å stille ut, bøker og annet som kan være fint å
vise fram på en stand om våre vakre papillons og phalener.
Vi oppforder alle medlemmene til å melde seg for å ta en økt eller to en eller flere av dagene.
RASEPARADE: Klubben deltar i raseparadene alle tre dager, og vi oppforder alle til å ta med
seg sin/sine papillons og phalener, og delta i raseparden . Vi håper vi kan få vist fram mange
varianter av vår vakre rase!
5) Utstillingskomite:
Det ble bestemt at klubben skal ha egen utstilingskomitè. Fra styret sa Beate Jaspers og
Wenche Arazola seg villig til å være med, men vi trenger flere, minst 3 medlemmer til .
Komiteen skal ha ansvar for å bestille dommere, og ordne med påmeldinger, formaliteter og
alt det praktiske før, under og etter utstillingene klubben har ansvar for i 2015. I tillegg skal
komiteen planegge utstillinger for 2016.
6) Valpeformidler
Nåværende valpeformidler har sagt fra seg vervet fra 1.november, og Mona Hagelund
overtar fra den dato. Vi takker Mona Bråthen for ryddig og god jobb gjennom flere år.
7) Økonomi
Vi har fått regningen fra Drammen s utstillingen, men har fremdeles ikke fått penger fra
Mopseklubben eller Blodhundklubben for påmeldingene til Skienutstillingene. Dette skulle
dekke regningene fra Skiensutstillingen. Vi har da måtte bruke pengene som var tiltenkt
Drammen til å få unna regningene fra Skien. Så nå har vi 160 000 kroner i ubetalte regninger
som er forfalt.
STATUS: Da er konkurs neste fase om ikke pengene kommer fort inn.