referat

Comments

Transcription

referat
PROTOKOLL
Årsmøtet SKGK, del 2
torsdag 12. mars 2015, kl.19.00
Åpning av møtet
Styrets leder ønsket velkommen. Det var 31 medlemmer til stede. Det var ingen merknader til innkalling og
dagsorden.
Valg av dirigent, referent og to personer til å undertegne protokollen
Som dirigent ble valgt: Jan Engsmyr
Som referent ble valgt: Aage Gade Halvorsen
Til å undertegne protokollen ble valgt: Thore Olseng og Jon Tegneby
Årsberetning for 2014
Styreleder refererte årsberetningen fra styret
For de øvrige årsberetninger ble det henvist til utlagte referater på klubbens Internett side:
•
•
•
•
•
•
•
Bane- og hus komiteen
Turneringskomiteen
Sportskomiteen
Damegruppa
Seniorkomiteen
Østfold Seniorgolf i Skjeberg GK
Norsk Seniorgolf i Skjeberg GK
Vedtak: Alle årsberetninger ble enstemmig godkjent
Revidert regnskap for 2014
Styreleder gjennomgikk resultatregnskapet, for 2014.
Dirigenten refererte til revisors rapport og kontrollkomiteens rapport
som begge var lagt ut på klubbens Internett side.
Følgende hadde ordet: Thore Olseng, Jon Tegneby, Lasse Delebekk og daglig leder.
Vedtak: Regnskapet med beretninger ble enstemmig godkjent.
Innkomne forslag:
1. Endring av oppgaver for styremedlem
Omorganisering av sportskomiteen, hvor Headpro får ansvar for å lede sportskomiteen, og
sportslige aktiviteter. Rapportering skjer via daglig leder.
Styremedlemmet som velges, velges som styremedlem med generelle styreoppgaver.
koordinere de
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
2. Investeringsforslag for 2015
Detaljert beskrivelse for investeringene ble fremlagt, med finansierings plan.
Vedtak: Investeringsforslaget ble enstemmig vedtatt, og styret ble gitt fullmakt til om nødvendig å foreta låneopptak
for hele eller deler av investeringen.
3. Oppgradering av bunkere
Det ble redegjort av klubbens leder for et prosjekt omkring oppgradering av banens bunkere. Prosjektet
baserer seg på ny teknologi, og det ble vist en film som beskrev teknologien. Styret vil gjennomgå detaljer i
prosjektet, innsamle fakta fra norske og utenlandske baner som har oppgradert sine bunkere med denne
teknologi før et endelig styrevedtak fattes. Styret ba om en fullmakt til å foreta låneopptak begrenset til
250.000, norske kroner.
Følgende hadde ordet: Tor Heier, Thore Olseng
Vedtak: Styret gis fullmakt til å ta den endelige beslutning om oppgradering av samtlige bunkere, under forutsetning
av at de endelige kalkyler viser at prosjektet kan gjennomføres innenfor et kostnadsnivå som nevnt i saken, samt at
man oppnår en varig kvalitetsheving av bunkerne. Styret gis fullmakt til eventuelt å foreta et låneopptak på maksimum
Kr. 250.000. Vedtaket var enstemmig.
Budsjett for 2015
Det ble fremlagt et budsjett med resultat på Kr. 210.391. Budsjettet ble redegjort for av klubbens leder.
Følgende hadde ordet: Karin Åsmul, Lasse Delebekk, Jon Tegneby og daglig leder.
Vedtak: Budsjettforslaget ble enstemmig vedtatt.
Valg
Styret
Leder
Nestleder
Styremedlem
Leder banekomite
Styremedlem
1. vararepresentant
2. vararepresentant
Einar Evensen
Line Berg
Karin Åsmul
Oddvar Kjøs
Lodve T. Sollid
Frode Arntsen
Aage Gade Halvorsen
på valg
ikke på valg
ny
ikke på valg
på valg
på valg
ikke på valg
funksjonsår 2015-2016
funksjonsår 2014-2015
funksjonsår 2015-2016
funksjonsår 2014-2015
funksjonsår 2015-2016
funksjonsår 2015-2016
funksjonsår 2014-2015
Kontrollkomite
Medlem
Medlem
Reidar Olsen
Jan Eirik Olsen
ny
ikke på valg
funksjonsår 2015-2016
funksjonsår 2014-2015
Representasjon
Golftinget
Utdanningskontakt
Idrettens kontaktutvalg
Styreleder
Leder sportskomite
Styreleder
2015
2015
2015
Vedtak: Valgkomiteens enstemmige innstilling, ble enstemmig vedatt.
Styrets innstilling til valgkomite 2015
Leder
Thomas Korneliussen
Medlem
Inger Lauritzen
Medlem
Jon Tegneby
Klubbens organisasjonsplan
Som en konsekvens av endringene for leder for sportskomiteen, la styret fram en ny organisasjonsplan. Planen ble
gjennomgått av klubbens leder.
Vedtak: Organisasjonsplanen ble enstemmig vedtatt.
Overrekkelser
Årets junior 2014
Tirsdagsturneringen
The order of Merit
Marion Thunes
Klasse A
Klasse B
Martin Brendvold
Patrick Walter Larsen
Eclectic konkurranse
Klasse A
Klasse B
Berit Svendsen
Lasse Delebekk
Jon Ingebretsen
Hevingen Match Play 2014
Aleksander Heldal
Olavs Felle 2014
Cato Lauritsen
Synne Lauritsen
Beste bruttoresultat
Beste nettoresultat
Avslutningsvis takket Einar, Sveinung, for å ha utført en fremragende jobb i styret og med enorm innsats for markeds
og web utvikling i klubben, gjennom to hektiske styreperioder.
Einar takket møteleder Jan Engsmyr før han avsluttet årsmøtet.
Møtet hevet.
Protokoll bevitnes
Dato:
_____________________
Thore Olseng
__________________
Jon Tegneby