Årsmelding for 2013

Comments

Transcription

Årsmelding for 2013
STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013
Værnes Flyklubb
Styret i VFK har i 2013 bestått av:
• Stig Haugen, leder
• Tor Sved, nestleder
• Roy Welle, kasserer
• Stein Erik Engesli, sekretær
• Erik van Rijt, styremedlem
• Ivar Chr. Skaugstad, styremedlem
• Kjell Olav Holden, varamedlem
• Eirik Bruseth, varamedlem
Organisasjon/nøkkelpersonell:
• Tommy Flakk, skolesjef, operativ leder motorflygruppen, chief instructor
• Tor Sved, skole- og operativ leder mikroflygruppen, instruktør CRI
• Eirik Bruseth, teknisk leder motorflygruppen
• Erik Sollie, teknisk leder mikroflygruppen
• Jan Georg Sved, flytryggingsleder
• Ivar Chr. Skaugstad, leder flytjenesten
• Geir Sommervold, flymekaniker
Revisorer:
• Bjørnar Svingen
• Einar Berg
Valgkomite:
• Bjørn Seiersten
• Ole G. Troseth
• Geir Kvam
Representasjoner i styrer, råd og utvalg:
• Eirik Bruseth, styremedlem i Motorflyseksjonen i Norges
Luftsportsforbund
• Stig Haugen, flytryggingskomiteen Trondheim Lufthavn Værnes
• Tor Sved, flytryggingskomiteen Trondheim Lufthavn Værnes
Møter og styreaktiviteter:
• Styret har i 2013 avholdt 7 styremøter og behandlet i alt 56 saker.
Flytrygging:
Årets flygning har foregått uten kjente uhell. Dog har det vært tre hendelser
med klubbens fly som er rapportert av Avinor (MESYS). To uønskede
hendelser på bakken og en nærpassering i luften.
Dessuten er det viktig at alle brukere av flyene blir gjort kjent med
begrensningene som eksisterer, i alle fall for veteranflyene hvor det finnes
egne SOP`er.
Lufthavna har invitert til deltakelse i deres Sikkerhetsmøte, hvor vi har deltatt
en gang. Dette er et positivt tiltak hvor det er mulighet for å ta opp saker som
angår klubben. Bl.a. er innsyn i rapporter hvor klubbens fly har vært involvert
etterspurt. Slike hendelser må brukes som erfaringsoverføring og læring i våre
møter med pilotene.
Klubben har også deltatt ifm. innføring av luftrom klasse C. Denne innføringen
har ikke medført ulemper for klubben, men ATC har måttet endre/lage nye
prosedyrer. VFR-trafikk blir som kjent separert fra IFR-trafikk i luftrom C.
Et sikkerhetsmøte, som er obligatorisk for mikropiloter, er gjennomført.
Et annet tema som må gjentas, er håndtering av fly i hanger. Med alle fly til
stede, er det trangt og plassen og stor forsiktighet må utvises.
For årsrapport 2013 fra ”mikroavdelingen”.
Sikkerhet og airmanship:
Det har i året 2013 ikke vært rapportert uhell eller hendelser i forbindelse med
aktiviteten. Men, en rapportpliktig hendelse skjedde hvor klubbens fly var
involvert. Hendelsen var en hollandsk Cessna som forlot Værnes på en
ureglementær måte, noe som forårsaket kollisjonsfare/nærpassering med LNYEF. Et sikkerhetsseminar ble gjennomført i regi av klubben i september med
11 deltakere.
Medlemmene:
Ved årets slutt var det 61 medlemmer tilslutten klubbens mikroavdeling. Av
disse er det 26 som har gyldig Flygebevis og 15 medlemmer har elevbevis.
Flyparken:
Det har ikke vært endringer mht. klubbtilhørighet av flyparken. Ved årets slutt
var det 4 fly registrert i klubben, hvorav 3 hadde gyldig flygetillatelse – se
tabell under.
Registrering
1
2
3
4
YEF
YTZ
YSP
YXB
Gyldig
flygetillatelse
Ja
Ja
Ja
Nei
Eier
Sameiet LN-YEF
Brekken Mikroflyklubb
Eivind Moe
Per-Arne Sandqvist
Totalt:
Starter
Timer
493
258
76
827
155
45
27
227
Værforholdene på slutten av året, november og desember, bidro til at det ble
fløyet veldig lite. Det var praktisk talt flybart bare i kortere perioder innimellom.
Utdanning, skoleflyging og vedlikehold/utvidelse av ferdigheter:
• Det ble i 2013 kun utstedt 2 nye flygebevis og det til to medlemmer fra
Brekken/Røros, hvor en var konvertering fra PPL-A.
• Det er gjennomført 8 PFT/M og 1 passasjerutsjekk.
• I-kurs ble gjennomført med Morten Johansen og IK-3 utstedt til han.
•
Teorikurs ble påbegynt i november. Halvparten er unnagjort og kurset
fullføres først i februar neste år. Kurset endte opp med 12 elever, fra
Elverum, Gudbrandsdalen, Stryn, Orkanger, Kautokeino og Trondheim.
I ettertid er det vist interesse fra flere!
•
Skoleflygingen er gjennomført fra Værnes og Røros. Kjell Holden har
vært aktiv instruktør for våre medlemmer på Brekken/Røros.
Årsrapport 2013 skoleavdelingen motor.
I 2013 produserte skoleavdelingen: "motor" totalt 510 timer PPL-skoling (inkl.
introturer), 70 timer soloflyving, 11 timer skilltest/profiency test, og 20 timer i
forbindelse med klubb-pft og/eller rettighetsfornyelse.
9 solobevis ble utstedt, hvorav 5 skilltester ble gjennomført med bestått
resultat. (en skilltest ble gjennomført hos en annen klubb), resterende 4
planlegger skilltest/oppflyving i 2014.
Lengre periode med dårlig flyvær i sistehalvdel av 2013 er mye av årsaken til
at resterende ikke fikk tatt skiltest dette året.
Tilgangen på operative fly har i 2013 vært god for skoleavdelingen, og har
ikke vært noen begrensende faktor for timeproduksjonen, nytt fly: C-172 1996
mod. i full produksjon fra 2013 bidro til en forutsigbar og stabil tilgang på fly.
Tommy Flakk
Skolesjef motor
Rapport teknisk 2013
2013 ble et relativt stabilt år for flyklubben for det tekniske. Bortsett fra DBA
som var satt på bakken i tre måneder grunnet sertifisering fra utenlandsk
registrering, hadde ingen av klubbens fly bortsett fra veteranflyene lenger
opphold på bakken.
For veteranflyene opplevde klubben lengre opphold uten drift. For Safiren
skyldtes dette en platereparasjon. Denne reparasjonen måtte godkjennes av
Saab-fabrikken og videre inspiseres av det svenske veritas. Flyet kom derfor
først i drift fra juli.
Cuben var i drift fra starten av året, men ble sendt til årlig i slutten av juni hvor
flyet ble stående på bakken i tre måneder. Dette skyldtes dårlig kapasitet på
verkstedet.
Klubben har i 2013 benyttet Geir Sommervold som hovedmekaniker på
klubbens fly. Sommervold har stilt opp gjennom hele året og gitt klubben
utmerket og rask service.
For mer omfattende vedlikehold som årlig er verkstedssituasjonen kritisk.
Klubben benytter et verksted i Jerpen som hovedverksted. Dette verkstedet er
et enmannsforetak og har begrenset kapasitet. Verkstedet har imidlertid gitt
god service og kvalitet til lave kostnader, og det er ønskelig å fortsette å
benytte dette verkstedet. Det finnes alternativer på Østlandet, men også her
er en avhengig av kapasitet og det påfører og klubben ekstra kostnader i
forbindelse med fergeflyging.
Klubben har i 2013 vært knyttet til NLF CAMO som har administrert klubbens
vedlikehold. Fra 2014 må klubben ta over mer av denne administreringen da
NLF CAMO går over fra å tilby kontrollert miljø til ukontrollert miljø. Det
forventes at kostnadene vil gå litt ned i forbindelse med dette.
Ut i fra erfaringer fra 2013, vil en framover prøve å unngå lengre
bakkeopphold ved større vedlikehold ved å planlegge bedre.
Eirik Bruset
Teknisk Leder
Flytjenesten
Flytjenesten har i 2013 hatt sitt mest aktive år på lenge etter en ny oppstart
med blanke ark.
I første kvartal ble det holdt spotter, pilot og laglederkurs med svært god
interesse fra klubbens medlemmer. Det ble også avholdt en lokal vinterøvelse
i april hvor deltakerne fikk anledning til å sette teori ut i praksis.
Flytjenesten hadde tilstedeværende vakt på Oppdal en av dagene i påsken
sammen med Røde Kors, samt økt beredskap utvalgte dager.
I sommer deltok Flytjenesten fra Værnes Flyklubb på en nasjonal øvelse for
Flytjenesten på Hattfjelldal. I høst var Flytjenesten representert på årets
Frivilliges organisasjoners redningsfaglige forum på Gardermoen hvor man
fikk mulighet til å utveksle erfaringer de frivillige imellom.
I tillegg til øvelsestimene deltok Flytjenesten ved Værnes Flyklubb på ett
søks-oppdrag etter antatt omkommen i 2013.
Ila. 2013 har Flytjenenesten opparbeidet seg ett samarbeid med Røde Kors
hva gjelder øvelser og erfaringsutveksling som har vært med å framme vårt
arbeid.
Per i dag har Flytjenesten ved Værnes Flyklubb ett aktivt crew på rundt 15
personer, fordelt på de forskjellige oppgaveområdene. Dette viste seg i 2013
å være tilstrekkelig iht. antallet skarpe oppdrag, samt beredskap.
Ivar Skaugstad
Leder flytjenesten
Miljø
Styret vurderer klubbens miljø som godt, men miljøet kan og må kontinuerlig
videreutvikles med ytterligere engasjement fra medlemmene.
Ytre miljø
Styret anser konsekvensene av det ytre miljø som akseptable i forhold til
virksomhetens art, det er ikke mottatt klager på forurensing, støy og lignende
som følge av klubbens aktiviteter.
Likestilling
Styret har i 2013 bestått av menn, det er fortsatt kun et fåtall (3) kvinnelige
medlemmer i klubben, noe som naturligvis gjenspeiler
kvinnerepresentasjonen i styret og øvrige utvalg/komiteer.
Fortsatt drift
Forutsetningen for fortsatt drift er god, årets regnskapsresultat viser at
klubben har økende inntekter, positiv egenkapital, god likviditet og soliditet.
Værnes, 17.3. 2014
Stig Haugen
Leder
Tor Sved
Nestleder
Roy Welle
Kasserer
Ivar Skaugstad
Styremedlem
Erik van Rijt
Styremedlem
Eirik Bruset
Varamedlem
Stein Erik Engesli
Sekretær
Kjell O. Holden
Varamedlem