Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 10

Comments

Transcription

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 10
Stjørdal Golfklubb – protokoll fra ekstraordinært årsmøte 10. desember 2013
PROTOKOLL
Ekstraordinært årsmøtemøte i Stjørdal golfklubb.
Tidspunkt:
Sted:
Tirsdag 10 desember 2013 kl 1900 – 2100
Stokke Gård, Hull 19
52 stemmeberettigede møtte. Disse var: Svein Smalø, Anita Smalø, Morten Gjønnes,
Albert Strand, Kjell Bjørken, Jo Kristiansen, Kåre Brandzæg, Bengt Klefbom, Tor Erik Berbu, Sigmund
Hatling, Per Jørgen Engum, Tore Eikeland, Erik Olsen, Hallgeir Huus Waagen, Marius Ch. Stokke,
Morten Wikmark, Knut Rolvsjord, Elin Ohren, Are Ohren, Stein Stokke, Steinar Dybwad, Jan
Gundersen, Asbjørn Elgsæter, Linn Murray, Jens Kristiansen, Ivar-Rolf Dybvad, Svein Moen, Gunnar
Thrones, Rolf Evjemo, Svein Arne Risvold, Arne Sandmark, Bjørn Kristoffersen, Øivind Arntzen,
Walter Bjørstad, Anne Gundersen, Rolf Nestby, Tor Glad Jakobsen, Svein Svarva, Britt Henriksen,
John Kusetås, Torkil S. Lund, Per Richstad, Per Kvalheim, Gunhild Løkken, Lill Bente Totland, Kåre
Skolmli, Mariann Dahlum, Stig Arve Bjørkås, Tore Vikan, Ketil Adserø, Gunfrid Dybvad, Terje Lauten.
I tillegg møtte ikke stemmeberettiget Pål Arne Berg i egenskap av observatør.
1. Godkjenne stemmeberettigede.
Bengt Klefbom kontrollerte stemmeberettigede;
52 fremmøtte godkjent. 1 fremmøtt ikke godkjent. Årsmøte besluttet at Pål Arne Berg
- ikke stemmeberettigede - fikk delta på årsmøtet som observatør.
2. Godkjenne innkalling og foretningsorden.
Styrets formann refererte innkallingen (agenda) og forretningsorden.
Innkallingen og forretningsorden enstemmig godkjent.
3. Valg av dirigent, samt 2 til å underskrive protokollen.
Knut Rolvsjord, ble enstemmig valgt til dirigent.
Anita Smalø og Hallgeir Huus Waagen ble enstemmige valgt til å underskrive
protokollen.
Styrets formann orienterte årsmøtet om vaglet av Jo Kristiansen som referent
4. Styrets forslag til kontingenter for 2014.
Til denne saken forelå to forslag;
1. Styrets forslag – vedlegg 1 - utsendt på forhånd.
2. Styret i seniorgruppen sitt forslag – vedlegg 2 - som ikke var distribuert til
medlemmene på forhånd
Styrets forslag – vedlegg 1:
Albert Strand og Morten Gjønnes gikk gjennom styrets forslag; lavere kontingenter vll
være viktig redskap for å få økt rekruttering
Styret i seniorgruppen sitt forslag – vedlegg 2:
John Kulsetås gikk gjennom seniorgruppens forslag. Seniorgruppen er kritiske til å
senke medlemssatsene for 2014 slik styrets forslag går ut på. Seniorgruppen er
uenig i at å opprettholde kontingentene for 2013 vil gi lavere antall medlemmer.
Flere medlemmer hadde ordet:
1
Stjørdal Golfklubb – protokoll fra ekstraordinært årsmøte 10. desember 2013
Linn Murray: Leit at det snakkes lite om Junior arbeid. Behold dagens nivå på
kontingent for junior og ikke fjern medlemsfordelene. Sats på de yngre!
Stein Stokke: Vanskelig å bestemme kontingent når vi ikke vet nivået på
driftsbudsjettet.
Sigmund Hatling: Ved å vedta kontingent nå, får vi rammer for drift for 2014.
Morten Gjønnes: Vi må tilby et produkt til den pris markedet vil betale. Det
signaliseres overfor nabokommuner at på Stjørdal er det rimelig å være medlem.
Kåre Brandzæg: Slo til lyd for å Innfør fjernmedlemskap. Viktig med
konkurransedyktige priser.
Tore Vikan foreslo justerte kontingentsatser ift styrets forslag. Dirigenten ba Tore
Vikan fremm sitt forslag skriftlig.
Lill Bente Totland: Ber årsmøte tenke på dem som ikke er her. Hun støtter styrets
forslag.
Kåre Brandzæg fremmet skriftlig sitt forslag til fjernmedlemskap pris kr 500,- pr år eks
avgifter til NGF. Dette medlemskapet vil gjelde spillere som har fast bostedsadresse
hvor postnummer ikke ligger i området 7000 - 7999
Det ble votert over Kåre Brandzæg sitt forslag.
Kåre Brandzæg sitt tilleggsforslag om fjernmedlemskap ble enstemmig vedtatt
Til votering foreligger nå tre forslag til kontingenter for 2014::
1. Styrets forslag – vedlegg 1 - utsendt på forhånd.
2. Styret i seniorgruppen sitt forslag – vedlegg 2 - som ikke var distribuert til
medlemmene på forhånd.
3. Tore Vikan sitt forslag – vedlegg 3.
Med 3 innkomne forslag sier vedtektene at det må gjennomføres skriftelig
avstemming. Til tellekorps oppnevnes Anita Smalø og Hallgeir Huus Waagen.
Dirigenten refererte resultatet av voteringen:
Styrets forslag fikk 37 stemmer.
Seniorenes forslag fikk 6 stemmer.
Tore Vikans forslag 9 stemmer.
Vedtak:
Styrets forslag til kontingent for 2014 ble vedtatt.
Vedtatte kontingenter for 2014 fremgår av vedlegg 4.
5. Styrets forslag til lov for Stjørdal Golfklubb i samsvar med NIF's lov og
lovnormer.
Knut Rolvsjord - saksbehandler for ny lov for Stjørdal Golfklubb - orienterte om
bakgrunnen for arbeidet og for endringene som er foretatt ift gjeldende vedtekter.
2
Stjørdal Golfklubb – protokoll fra ekstraordinært årsmøte 10. desember 2013
Vedtak:
Styrets forslag til lov for Stjørdal Golfklubb i samsvar med NIF's lov og lovnormer ble
enstemmig vedtatt.
Ny lov for Stjørdal Golfklubb fremgår av vedlegg 5.
Ordet blir så overlatt til klubbens leder som takket dirigenten og takket for oppmøtet.
Møtet ble hevet..
Jo Kristiansen
Referent
____________________
Anita Smalø
___________________________
Hallgeir Huus Waagen
3
Stjørdal Golfklubb – protokoll fra ekstraordinært årsmøte 10. desember 2013
Vedlegg 1.
Styrets forslag til kontingenter for 2014.
Årsmøtevedtak 15.01.13
Kategori
Barn & Golf med
foresatte (5-6 år)
IA**
Nei
Medlemsfordeler 2013
Kontingenter
2013
Styrets forslag for 2014 – møte 10.12.13
KontinMedlemsfordeler 2014
genter
2014

 Oppstart i 2013


Dette er klubbens tilbud for
førskolebarn

Barn & Golf (7-12 år)
Nei
Dette er klubbens tilbud for de
mellom 7-12 år.
Junior (13-19 år)
Alle som fra det året de fyller
13 tom. Det året de fyller 19
år defineres som junior.
Nei
 Ukentlige treninger i sommersesongen
med klubbens trenere
 Ukentlig aktivitetstilbud/trening.
 Førsteprioritet for å være med på
klubbens golfskole
 Månedlige klubbturneringer for alle nivå
 Mulighet for VTG kurs for nybegynnere
 Fri tilgang til 6 hullsbanen
 Fri tilgang til 6 hullsbanen, og til 18
hullsbanen for de med HCP
 10 klipps rangekort pr. mnd. for de som
deltar på treninger
 Trening i innendørs golfsenter om
vinteren, mot egenandel
 Ukentlige treninger i sommersesongen
med klubbens trenere
 Utvidet og skreddersydd
trening/oppfølging for satsningsgruppe
 Reisestøtte til satsningsgruppe ved
representasjon av klubben
 Førsteprioritet for å være med på
klubbens golfskole
 Månedlige klubbturneringer
 VTG kurs for nybegynnere
 Fri tilgang til 6 hullsbanen, og til 18
hullsbanen for de med HCP


u/hcp:
1 100,m/hcp:
1 400
2 530,-




Ukentlige treninger i sommersesongen
med klubbens trenere
Organisering av 1 stk 6 hulls turnering
Fri tilgang til 6 hulls banen, 1
voksenperson må være med barn under
6 år
3 stk 10 klipps rangekort for de som
deltar på treningene
Ukentlig aktivitetstilbud/trening.
Førsteprioritet for å være med på
klubbens golfskole
Månedlige klubbturneringer for alle nivå
Mulighet for VTG kurs for nybegynnere
Fri tilgang til 6 hullsbanen, og til 18
hullsbanen for de med HCP
10 klipps rangekort pr. mnd. for de som
deltar på treninger
 Ukentlige treninger i sommersesongen
 Førsteprioritet for å være med på
klubbens golfskole
 Månedlige klubbturneringer
 VTG kurs for nybegynnere
 Fri tilgang til 6 hullsbanen, og til 18
hullsbanen for de med HCP
 30 klipps rangekort pr. mnd. for de som
deltar på treninger
 Trening i innendørs golfsenter om
vinteren, mot egenandel ?
500,-
1.200,-
2.495,-
4
Stjørdal Golfklubb – protokoll fra ekstraordinært årsmøte 10. desember 2013
Årsmøtevedtak 15.01.13
Kategori
U23/student (2023/28 år)
IA**
Ja
Alle som fra det året de fyller
20 tom det året de fyller 23 år
defineres som U23.
Med studiebevis (fulltid)
gjelder denne kategorien opp
til og med året de fyller 28 år.
Aktiv (24 år =>)
Ja
Ja
Medlemskap for 2 voksne og
alle familiens barn opp til det
året de fyller 19 år. Det
forutsettes samme
bostedsadresse.
Greenfee (24 år =>)
Dette er medlemskap for de
som ikke har muligheten til å
spille så mye som man
ønsker. Man må være eldre
enn 23 år for dette
medlemskapet.
 30 klipps rangekort pr. mnd. for de som
deltar på treninger
 Trening i innendørs golfsenter om
vinteren, mot egenandel ?
 Samme rettigheter som aktivt
medlemskap
 Gyldig studiebevis må forevises årlig.
Styrets forslag for 2014 – møte 10.12.13
KontinMedlemsfordeler 2014
genter
2014


Samme rettigheter som aktivt
medlemskap
Gyldig studiebevis må forevises årlig.
3.995,-
3 960,-
Alle som fra det året de fyller
24 eller eldre defineres som
aktivt medlem.
Familie
Medlemsfordeler 2013
Kontingenter
2013
Ja
 Gratis medlemstreninger i
sommersesongen
 Medlemspris på privat timer med
klubbens trener
 Invitasjon til årlig medlemstur
 Invitasjon til klubbturneringer
 Rabatterte greenfeepakker når man tar
med venner ?
 Full spillerett på 18 hulls og 6 hulls
banen
 Gratis VTG kurs for nybegynnere
 Gratis ”Torsdagsgolf” for de med hcp
høyere enn 36 ?
 Voksne har samme rettigheter som
Aktivt
 Barn fra 0-12 år har samme rettigheter
som Barn & Golf
 Ungdom fra 13-19 år har samme
rettigheter som Junior

 Fri tilgang til 6 hullsbanen
 20 % rabatt på greenfee 18 hullsbanen
 2 Greenfeepass
 Invitasjon til klubbturneringer med
redusert greenfee
 Medlemstreninger mot egenandel
 Gratis ”Torsdagsgolf” for de med høyere
hcp enn 36




Invitasjon til årlig medlemstur
Invitasjon til klubbturneringer
Full spillerett på 18 hulls og 6 hulls banen
Gratis VTG kurs for nybegynnere
4 995,-
6.160,-
12 320,
1.595,-
 Voksne har samme rettigheter som Aktivt
 Barn fra 0-12 år har samme rettigheter
som Barn & Golf
 Ungdom fra 13-19 år har samme
rettigheter som Junior
 Fri tilgang til 6 hullsbanen
 20 % rabatt på greenfee 18 hullsbanen
 Invitasjon til klubbturneringer med
redusert greenfee
 Medlemstreninger mot egenandel
9.990
1.695,-
5
Stjørdal Golfklubb – protokoll fra ekstraordinært årsmøte 10. desember 2013
Årsmøtevedtak 15.01.13
Kategori
Ansatt/Styret
VIP Aktiv (nytt)
Livstidsmedlemskap(
nytt)
IA**
Medlemsfordeler 2013
 Som for ”Aktiv”
Kontingenter
2013
1.595,-
Styrets forslag for 2014 – møte 10.12.13
KontinMedlemsfordeler 2014
genter
2014
 Som for ”Aktiv”
 Som for ”Aktiv”
 Styret gis fullmakt til å gi tilleggsytelser i
form av eksempelvis lagringsplass for
golfbag, x antall rangeballer m.v.
 Som for ”Aktiv”
 Styret gis fullmakt til å iverksette mot at
inntektene fra dette benyttes forsvarlig,
og at maks 20 % kan benyttes til drift
årlig. Nedbetaling av gjeld vil være et
aktuelt og forsvarlig tiltak.
1 695,7.500,-
59.000
,
*) Avgifter til Norges Golfforbund er ikke inkludert i kontingentene.
**) Innmeldingsavgift (IA) som Styret til enhver tid tilpasser markedet (sannsynligvis vil den være 0,-)
6
Stjørdal Golfklubb – protokoll fra ekstraordinært årsmøte 10. desember 2013
Vedlegg 2:
Styret i seniorgruppens innspill og forslag til vedtak:
Ekstraordinært årsmøtet i Stjørdal GK 10.12.2013
Forslag til vedtak
1.
Ordinære kontingenter. Medlemskontingenter er klubbens klart viktigste inntektskilde. Derfor bør
fastsettelsen av kontingenter (både struktur og beløp) være tett knyttet opp mot utarbeidelsen av
budsjettet for neste år. Det føles derfor nokså meningsløst å skulle ta stilling til kontingentene uten
å ha fått noe informasjon om resten av budsjettet. Vi etterlyser en analyse av de forventede
økonomiske konsekvensene av endringene som foreslås, og som en del av det en konkret
begrunnelse for endringsforslagene for hver enkelt medlemskategori. Et hovedspørsmål blir: Er det
virkelig fornuftig å redusere "aktivkontingenten" med hele 1165 kroner når klubben er i en meget
vanskelig økonomisk situasjon? Vi kjenner ikke eksakte medlemstall pr dato, og må derfor gjøre
noen antakelser: Om vi forutsetter at klubben har ca. 350 fullt betalende medlemmer, så betyr
denne kontingentreduksjonen alene et årlig inntektsbortfall på rundt kr 400.000,-. Dette tilsvarer
kontingentinntekten fra ca. 80 fullt betalende medlemmer. Noen følgespørsmål melder seg da
automatisk:
a. Er styret redd for at så mange som 80 av dagens fullt betalende medlemmer slutter å spille
golf dersom ikke kontingenten reduseres med bortimot 20 %?
b. Tror styret at 20 % reduksjon i kontingent alene vil skaffe klubben 80 nye fullt betalende
medlemmer i løpet av ett år?
c. Hvordan planlegger styret å kompensere for bortfallet av inntekter fra kontingentene?
Hvilke inntektsposter tror man kan økes; alternativt hvilke utgiftsposter kan reduseres i
forhold til driften i 2013
d. Er det andre forhold enn de rent økonomiske som tilsier reduksjon i årskontingentene?
2.
Livstidsmedlemskap. Innføring av livstidsmedlemskap blir vanligvis benyttet for raskt å skaffe til
veie et betydelig kontantbeløp; gjerne i forbindelse med store investeringer. Vi formoder at det for
Stjørdal GK vedkommende foreslås innført for å bedre klubbens anstrengte likviditet. For at et slikt
grep ikke skal få stor negativ virkning på noen års sikt, så er det en absolutt forutsetning at
pengene som kommer inn ikke brukes til drift i et raskere tempo enn de ville kommet inn gjennom
normal årlig innkreving. Et enkelt overslag illustrerer poenget: Livstidskontingent på kr 60.000
utgjør 10 - 12 årskontingenter. Man må derfor gå ut fra at de aller fleste som investerer i et slikt
medlemskap har til hensikt å være aktiv golfspiller i klubben i betydelig mer enn 10 år fremover
(hvis ikke så er livstidsmedlemskap en heller dårlig investering!) Om man ser bort fra
renteberegninger, og legger til grunn en "midlere restlevetid som golfspiller" på 15 år for de som
tegner slikt medlemskap, så må altså mindre enn 7 % (1/15) av kontingenten brukes til årlig drift for
å unngå at man "låner fra fremtiden" til å dekke inn dagens drift. Jo lavere gjennomsnittsalderen på
livstidsmedlemmene er jo ”grådigere” må man være; 20 års "restlevetid som spiller" tilsier at mindre
enn 5 % kan brukes årlig til drift. Dette står i sterk kontrast til styrets forslag om fullmakt til å bruke
inntil 20 % av kontingenten til årlig drift!
Det er lett å "la seg friste" når det vises til at livstidskontingenten kan brukes til å nedbetale gjeld.
Forsert nedbetaling av langsiktig gjeld er helt uinteressant, så det er kun snakk om kortsiktig gjeld.
Kassakreditt er selvsagt ekstra dyrt og bør nedbetale raskest mulig. Spørsmålet er bare: med
hvilke midler? Nok en enkel betraktning: Om klubben skulle bruke 20 % av innkommet
livstidskontingent (á 60.000,-) til å innfri en kassakreditt på 1 mill. kroner, så måtte all fremtidig
kontingentinntekt fra ca. 80 medlemmer kreves inn, dvs. totalt 5 mill. kroner. Dette ville så klart løse
klubbens akutte likviditetskrise (4 mill. på bok) men driftsmessig må klubben i de neste 15 – 20 åra
kunne produsere et positivt driftsresultat hvert år selv uten kontingentinntekten fra disse 80
medlemmene (årlig bortimot 500.000,- kroner). Hittil har klubbens driftsresultat i gjennomsnitt vært
7
Stjørdal Golfklubb – protokoll fra ekstraordinært årsmøte 10. desember 2013
negativt; noe den gradvise økningen i kassakreditten uomtvistelig dokumenterer. De fleste vil være
enig i at det er illusorisk å tro at det på kort sikt er mulig å selge 80 livstidsmedlemskap i Stjørdal
GK, men regnestykket illustrerer likevel problemet. Det skal her presiseres at å benytte innkommet
livstidskontingent som "intern kassakreditt" innfor ett og samme budsjettår selvsagt er helt
akseptabelt, det er noe av vitsen med å innføre ordningen. Man må imidlertid sette meget strenge
begrensninger på forbruk av slik kontingent.
Vår konklusjon er derfor: Innføring av livstidsmedlemskap er en god idé dersom pengene brukes til
a. investeringer som gir god avkastning
b. å løse en akutt likviditetskrise
men det er en meget tvilsom disposisjon dersom penger fra livstidsmedlemskap brukes
til kortsiktig drift. Prinsipielt mener vi at ethvert styre bør avholde seg fra å skyve
dagens driftsproblemer over til fremtidige styrer.
Vi tillater oss her å vise til klubbens årsmøtevedtatte Virksomhetsplan som slår fast at
dersom Stjørdal GK skal kunne utvikle seg videre mot de mål som planen fastlegger,
så må klubbens inntekter økes betraktelig. Det forutsetter økte inntekter fra alle
aktuelle kilder; kontingenter, sponsormidler, reklamesalg og andre inntektsbringende
tiltak. Vi etterlyser en redegjørelse for hvordan styret har fulgt opp virksomhetsplanen
på dette punktet, og hvordan man planlegger å følge den opp fremover.
Med bakgrunn i ovenstående begrunnelse, og i et sterkt ønske om å bidra til å sikre klubbens
videre drift, fremmer seniorkomitéen følgende forslag til det ekstraordinære årsmøtet:
1.
Medlemskontingentene for 2014 beholdes uforandret fra 2013
2.
Dersom det innføres livstidsmedlemskap i tråd med styrets forslag, gis styret fullmakt til å
kunne benytte inntil 5 % av innkommet kontingent til årlig drift.
Steinar Dybvad
Rolf Evjemo
Lars Rolfseng
John Kulsetås
Knut Rolvsjord
8
Stjørdal Golfklubb – protokoll fra ekstraordinært årsmøte 10. desember 2013
Vedlegg 3
Tore Vikan sitt forslag (i rødt) og seniorenes forslag
Kategori
Barn & Golf med foresatte
(5-6 år)
Dette er klubbens tilbud for
førskolebarn
IA**
Nei
Medlemsfordeler 2013
Seniorenes
forslag
***)
Medlemsfordeler 2014

 Oppstart i 2013
Ikke
foreslått



Barn & Golf (7-12 år)
Dette er klubbens tilbud for de
mellom 7-12 år.
Junior (13-19 år)
Alle som fra det året de fyller
13 tom. Det året de fyller 19
år defineres som junior.
Nei
Nei
 Ukentlige treninger i sommersesongen
med klubbens trenere
 Ukentlig aktivitetstilbud/trening.
 Førsteprioritet for å være med på
klubbens golfskole
 Månedlige klubbturneringer for alle nivå
 Mulighet for VTG kurs for nybegynnere
 Fri tilgang til 6 hullsbanen
 Fri tilgang til 6 hullsbanen, og til 18
hullsbanen for de med HCP
 10 klipps rangekort pr. mnd. for de som
deltar på treninger
 Trening i innendørs golfsenter om
vinteren, mot egenandel
 Ukentlige treninger i sommersesongen
med klubbens trenere
 Utvidet og skreddersydd
trening/oppfølging for satsningsgruppe
 Reisestøtte til satsningsgruppe ved
representasjon av klubben
 Førsteprioritet for å være med på
klubbens golfskole
 Månedlige klubbturneringer
 VTG kurs for nybegynnere
 Fri tilgang til 6 hullsbanen, og til 18
hullsbanen for de med HCP
 30 klipps rangekort pr. mnd. for de som
deltar på treninger
 Trening i innendørs golfsenter om



u/hcp:
1 100,m/hcp:
1.400
2.530,-



Ukentlige treninger i
sommersesongen med klubbens
trenere
Organisering av 1 stk 6 hulls
turnering
Fri tilgang til 6 hulls banen, 1
voksenperson må være med barn
under 6 år
3 stk 10 klipps rangekort for de som
deltar på treningene
Ukentlig aktivitetstilbud/trening.
Førsteprioritet for å være med på
klubbens golfskole
Månedlige klubbturneringer for alle
nivå
Mulighet for VTG kurs for nybegynnere
Fri tilgang til 6 hullsbanen, og til 18
hullsbanen for de med HCP
10 klipps rangekort pr. mnd. for de
som deltar på treninger
 Ukentlige treninger i sommersesongen
 Førsteprioritet for å være med på
klubbens golfskole
 Månedlige klubbturneringer
 VTG kurs for nybegynnere
 Fri tilgang til 6 hullsbanen, og til 18
hullsbanen for de med HCP
 30 klipps rangekort pr. mnd. for de
som deltar på treninger
 Trening i innendørs golfsenter om
vinteren, mot egenandel ?
Tore
Vikan’s
forslag
0,-
500,-
1.900,-
9
Stjørdal Golfklubb – protokoll fra ekstraordinært årsmøte 10. desember 2013
Kategori
U23/student (20-23/28
år)
Alle som fra det året de fyller
20 tom det året de fyller 23 år
defineres som U23.
Med studiebevis (fulltid)
gjelder denne kategorien opp
til og med året de fyller 28 år.
Aktiv (24 år =>)
Alle som fra det året de fyller
24 eller eldre defineres som
aktivt medlem.
IA**
Ja
Ja
Ja
Greenfee (24 år =>)
Dette er medlemskap for de
som ikke har muligheten til å
spille så mye som man
ønsker. Man må være eldre
enn 23 år for dette
medlemskapet.
Ja
VIP Aktiv (nytt)
Seniorenes
forslag
***)
vinteren, mot egenandel ?
 Samme rettigheter som aktivt
medlemskap
 Gyldig studiebevis må forevises årlig.
Medlemsfordeler 2014


 Gratis medlemstreninger i
sommersesongen
 Medlemspris på privat timer med
klubbens trener
 Invitasjon til årlig medlemstur
 Invitasjon til klubbturneringer
 Rabatterte greenfeepakker når man tar
med venner ?
 Full spillerett på 18 hulls og 6 hulls
banen
 Gratis VTG kurs for nybegynnere
 Gratis ”Torsdagsgolf” for de med hcp
høyere enn 36 ?
 Voksne har samme rettigheter som
Aktivt
 Barn fra 0-12 år har samme rettigheter
som Barn & Golf
 Ungdom fra 13-19 år har samme
rettigheter som Junior

 Fri tilgang til 6 hullsbanen
 20 % rabatt på greenfee 18 hullsbanen
 2 Greenfeepass
 Invitasjon til klubbturneringer med
redusert greenfee
 Medlemstreninger mot egenandel
 Gratis ”Torsdagsgolf” for de med høyere
hcp enn 36
 Som for ”Aktiv”
Tore
Vikan’s
forslag
Samme rettigheter som aktivt
medlemskap
Gyldig studiebevis må forevises årlig.
3.960,-
Familie
Medlemskap for 2 voksne og
alle familiens barn opp til det
året de fyller 19 år. Det
forutsettes samme
bostedsadresse.
Ansatt/Styret
Medlemsfordeler 2013
1.900,-
 Invitasjon til årlig medlemstur
 Invitasjon til klubbturneringer
 Full spillerett på 18 hulls og 6 hulls
banen
 Gratis VTG kurs for nybegynnere
6.160,-
12.320,
1.595,-
1.595,Ikke
foreslått
5.900,-
 Voksne har samme rettigheter som
Aktivt
 Barn fra 0-12 år har samme rettigheter
som Barn & Golf
 Ungdom fra 13-19 år har samme
rettigheter som Junior
 Fri tilgang til 6 hullsbanen
 20 % rabatt på greenfee 18 hullsbanen
 Invitasjon til klubbturneringer med
redusert greenfee
 Medlemstreninger mot egenandel
 Som for ”Aktiv”
 Som for ”Aktiv”
 Styret gis fullmakt til å gi
tilleggsytelser i form av eksempelvis
lagringsplass for golfbag, x antall
11.800,
-
1.695,-
1 695,7.500,-
10
Stjørdal Golfklubb – protokoll fra ekstraordinært årsmøte 10. desember 2013
Kategori
IA**
Medlemsfordeler 2013
Seniorenes
forslag
***)
Livstidsmedlemskap(nytt)
59.000,-
***)
Medlemsfordeler 2014
rangeballer m.v.
 Som for ”Aktiv”
 Styret gis fullmakt til å iverksette mot
at inntektene fra dette benyttes
forsvarlig, og at maks 20 % kan
benyttes til drift årlig. Nedbetaling av
gjeld vil være et aktuelt og forsvarlig
tiltak.
Tore
Vikan’s
forslag
59.000,
*) Avgifter til Norges Golfforbund er ikke inkludert i kontingentene.
**) Innmeldingsavgift (IA) som Styret til enhver tid tilpasser markedet (sannsynligvis vil den være 0,-)
***) Notat fra seniorgruppen – vedlegg 2
11
Stjørdal Golfklubb – protokoll fra ekstraordinært årsmøte 10. desember 2013
Vedlegg 4.
Kontingenter for 2014 vedtatt av det ekstraordinære årsmøtet 10. desember 2013
Kontingenter
Kategori
Medlemsfordeler 2014
2014 *)
 Ukentlige treninger i sommersesongen med klubbens
Barn & Golf med foresatte
trenere
(5-6 år)
Dette er klubbens tilbud for
førskolebarn
Barn & Golf (7-12 år)
Dette er klubbens tilbud for de
mellom 7-12 år.
Junior (13-19 år)
Alle som fra det året de fyller 13 tom.
Det året de fyller 19 år defineres som
junior.
U23/student (20-23/28 år)
Alle som fra det året de fyller 20 tom
det året de fyller 23 år defineres som
U23.
Med studiebevis (fulltid) gjelder
denne kategorien opp til og med året
de fyller 28 år.
Aktiv (24 år =>)
Alle som fra det året de fyller 24 eller
eldre defineres som aktivt medlem.
Familie
Medlemskap for 2 voksne og alle
familiens barn opp til det året de fyller
19 år. Det forutsettes samme
bostedsadresse.
Greenfee (24 år =>)
Dette er medlemskap for de som ikke
har muligheten til å spille så mye som
man ønsker. Man må være eldre enn
23 år for dette medlemskapet.
Fjernmedlemskap
Dette medlemskapet kan kun tegnes
av spillere som har bostedsadresse
med postnummer som ikke ligger i
området 7000 - 7999
 Organisering av 1 stk 6 hulls turnering
 Fri tilgang til 6 hulls banen, 1 voksenperson må være med
barn under 6 år
 3 stk 10 klipps rangekort for de som deltar på treningene
 Ukentlig aktivitetstilbud/trening.
 Førsteprioritet for å være med på klubbens golfskole
 Månedlige klubbturneringer for alle nivå
 Mulighet for VTG kurs for nybegynnere
 Fri tilgang til 6 hullsbanen, og til 18 hullsbanen for de med HCP
 10 klipps rangekort pr. mnd. for de som deltar på treninger
 Ukentlige treninger i sommersesongen
 Førsteprioritet for å være med på klubbens golfskole
 Månedlige klubbturneringer
 VTG kurs for nybegynnere
 Fri tilgang til 6 hullsbanen, og til 18 hullsbanen for de med HCP
 30 klipps rangekort pr. mnd. for de som deltar på treninger’
 Trening i innendørs golfsenter om vinteren, mot egenandel ?
 Samme rettigheter som aktivt medlemskap
 Gyldig studiebevis må forevises årlig.







Invitasjon til årlig medlemstur
Invitasjon til klubbturneringer
Full spillerett på 18 hulls og 6 hulls banen
Gratis VTG kurs for nybegynnere
Voksne har samme rettigheter som Aktivt
Barn fra 0-12 år har samme rettigheter som Barn & Golf
Ungdom fra 13-19 år har samme rettigheter som Junior




Fri tilgang til 6 hullsbanen
20 % rabatt på greenfee for spill på18 hullsbanen
Invitasjon til klubbturneringer med redusert greenfee
Medlemstreninger mot egenandel
 Fri tilgang til 6 hullsbanen
 Betaler gjeldende greenfee for spill på 18 hullsbanen
 Delta på klubbturneringer med full greenfee
Ansatt/Styret
 Som for ”Aktiv”
VIP Aktiv (nytt)
 Som for ”Aktiv”
 Styret gis fullmakt til å gi tilleggsytelser i form av eksempelvis
lagringsplass for golfbag, x antall rangeballer m.v.
 Som for ”Aktiv”
 Styret gis fullmakt til å iverksette mot at inntektene fra dette
benyttes forsvarlig, og at maks 20 % kan benyttes til drift årlig.
Nedbetaling av gjeld vil være et aktuelt og forsvarlig tiltak.
Livstidsmedlemskap(nytt)
Kontingenter
2013
500,-
Nytt for
2014
1.200,-
u/hcp:
1 100,m/hcp:
1 400
2.495,-
2 530,-
3.995,-
3 960,-
4 995,-
6.160,-
9.990
12 320,
1.695,-
1.595,-
500,-
Nytt for
2014
1 695,-
1.595,-
7.500,-
Nytt for
2014
59.000,
Nytt for
2014
*) Avgifter til Norges Golfforbund er ikke inkludert i kontingentsatsene.
12
Stjørdal Golfklubb – protokoll fra ekstraordinært årsmøte 10. desember 2013
Vedlegg 5
Lov for Stjørdal Golfklubb (heretter klubben), stiftet 11.03.1996. Vedtatt 20.03.1996
med senere endringer av 15.12.1998, 28..04.2004, 20.02.2007 og senest 10.12.2013.
Godkjent av Nord-Trøndelag idrettskrets 15.12.1998, 28.04.2004 22.02.2007 og senest
17.01.2014.
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER
§ 1 Formål
1.1. Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og
olympiske og paralympiske komité (NIF).
1.2. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig
aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
§ 2 Organisasjon
2.1. Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
2.2. Klubben er medlem av Norges Golfforbund (NGF).
2.3. Klubben er medlem av NIF gjennom Nord-Trøndelag idrettskrets, hører hjemme i
Stjørdal kommune, og er medlem av Stjørdal idrettsråd.
2.4. Klubben skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
NIFs lov gjelder for klubben uavhengig av hva som måtte stå i klubbens egen lov.
§ 3 Medlemmer
3.1. Alle som aksepterer klubbens og overordnede organisasjonsledds regelverk og
vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha
gjort opp de økonomiske forpliktelsene til klubben og andre organisasjonsledd i NIF.
3.2. Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Klubbens avgjørelse kan påklages til
idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens
avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er
mottatt.
3.3. Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er
betalt.
3.4. Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og klubbens
regelverk og vedtak.
13
Stjørdal Golfklubb – protokoll fra ekstraordinært årsmøte 10. desember 2013
3.5. Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Enkeltmedlemmer
har etter loven likevel plikt til å innbetale kontingent for fullt kalenderår. Dette følger
av basis lovnorm for idrettslag som pålegger årsmøtet å fastsette medlemskontingent.
Klubben har imidlertid adgang til å gi medlemmene kreditt ved å la medlemmet
innbetale kontingenten i månedlige avdrag.
3.6. Klubben kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt
medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt
medlemskap i klubben og skal strykes fra klubbens medlemsliste. Medlem som har
tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
3.7. Klubben skal føre medlemslister.
3.8. Klubben plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale
medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.
§ 4 Medlemskontingent og avgifter
4.1. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Avtale kan
inngås ved autogiro eller termin innbetaling. Andre avgifter/egenandeler kan kreves
for deltakelse i klubbens aktivitetstilbud.
4.2. Den som ikke senest 31. desember har sendt skriftlig utmelding av klubben eller
melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, er medlem i samme
kontingent-/avgiftsgruppe i det påfølgende år.
II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE
§ 5 Kjønnsfordeling
5.1. Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre,
råd og utvalg mv. i klubben skal det velges personer fra begge kjønn.
5.2. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i
medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der
det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3
personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller
ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
5.3. Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen.
5.4. Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og
konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen. Jfr. NIF`s lov § 2-4.
§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.
14
Stjørdal Golfklubb – protokoll fra ekstraordinært årsmøte 10. desember 2013
6.1. For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av
klubben i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller
avgi stemme ved fullmakt.
6.2. En arbeidstaker i en klubb har ikke stemmerett på klubbens ordinære eller
ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og
medlemskap i klubben.
6.3. En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i klubben:
medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.
6.4. En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag/klubber
som deltar i samme konkurranse.
6.5. Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som
ligger innenfor sitt arbeidsområde.
6.6. Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og
ekstraordinært årsmøte i klubben.
6.7. Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til klubbens
årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet.
§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker
7.1. En arbeidstaker i klubben er ikke valgbar til verv i klubben eller overordnede
organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i klubben plikter å fratre tillitsvervet,
og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.
7.2. En arbeidstaker i klubben kan ikke velges eller oppnevnes som representant til
årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.
7.3. Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med
kontrakt og medlemskap i klubben.
7.4. Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i
omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med klubben.
7.5. Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at klubben gir de ansatte rett til å
utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til klubbens styre.
7.6. Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.
7.7. Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. Jfr. NIF`lpv § 26 og 2-7.
§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til klubben
8.1. En person som har en avtale med klubben som gir vedkommende en økonomisk
interesse i driften av klubben er ikke valgbar til verv innen klubben eller overordnet
15
Stjørdal Golfklubb – protokoll fra ekstraordinært årsmøte 10. desember 2013
ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse
i en juridisk person med økonomisk interesse i driften av klubben. Begrensningen
gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av klubben. Tillitsvalgt som får en slik avtale,
styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når
forholdet opphører.
8.2. Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller
oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede
organisasjonsledd.
8.3. Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.
8.4. Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. Jfr. NIF`s lov §
2-6 og 2-7.
§ 9 Inhabilitet
9.1. En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i klubben er inhabil til å
tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende
linje eller i sidelinje så nær som søsken
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en
part
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et
organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.
9.2. Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er
egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges
vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for
vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til.
Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.
9.3. Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte
underordnet i klubben.
9.4. Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte,
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil
kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at
vedkommende viker sete.
9.5. Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en
avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.
9.6. I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at
vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om
inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen
eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført
i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal
16
Stjørdal Golfklubb – protokoll fra ekstraordinært årsmøte 10. desember 2013
i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før
spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og
delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.
9.7. I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom
en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers
finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste
overordnete til avgjørelse.
9.8. Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i klubben.
§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
10.1. Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i klubben vedtaksføre når
et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte
stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
10.2. Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling eller ved fjernmøte. Ved skriftlig
saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med
forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin
tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig
saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere
med hverandre.
10.3. Det skal føres protokoll fra styremøter.
§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse
11.1. Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt
arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan
motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste skal
fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av
årsberetningen.
III. ØKONOMI
§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.
12.1. Klubben er regnskaps- og revisjonspliktig.
12.2. Klubber med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs
regnskapsog
revisjonsbestemmelser.
Øvrige
klubber
skal
følge
regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven,
17
Stjørdal Golfklubb – protokoll fra ekstraordinært årsmøte 10. desember 2013
og skal engasjere revisor og velge kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger
av NIFs lov § 2-12.
12.3. Bankkonti skal være knyttet til klubben og skal disponeres av to personer i
fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.
12.4. På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i
resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for klubb som er organisert med
grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for
gruppene/avdelingene, og skal følge oppsettet i Norsk Standard kontoplan.
12.5. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med
mindre det dekkes av positiv egenkapital.
12.6. Klubben kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien
er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån
og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.
12.7. Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til
klubbens størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet.
Årsmøtet bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.
IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.
§ 13 Årsmøtet
13.1. Årsmøtet er klubbens øverste myndighet og avholdes hvert år innen 1. mars.
13.2. Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene
eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på
klubbens internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres
tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på
årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og
andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for
medlemmene senest en uke før årsmøtet.
13.3. Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under
godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt
og om det er saker som ikke kan behandles.
13.4. Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre
personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for
medlemmer.
18
Stjørdal Golfklubb – protokoll fra ekstraordinært årsmøte 10. desember 2013
13.5. Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete
medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. klubbens lov. Dersom
årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til
minimumsdeltakelse.
13.6. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som
ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de
fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.
§ 14 Ledelse av årsmøtet
14.1. Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være
medlem av klubben.
§ 15 Årsmøtets oppgaver
15.1. Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er), samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta klubbens budsjett
9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder velges enkeltvis.
b) 5 styremedlemmer, velges samlet og 2 varamedlemmer, velges samlet.
c) Det skal velges representanter fra begge kjønn
d) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. pkt. 9.
e) 2 revisorer. NB. Når årlig omsetning er over kr 5 mill. plikter klubben å engasjere
statsautorisert revisor.
f) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har
representasjonsrett.
g) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og1 varamedlem for neste årsmøte.
15.2. Leder og nestleder velges enkeltvis for 2 år. De øvrige medlemmer til styret
velges samlet også for 2 år. Varamedlemmer velges samlet for 2 år.
Leder og 2 styremedlemmer samt 1 varamedlem,- nestleder og 3 styremedlemmer
samt 1 varamedlem velges annet hvert år.
15.3. Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.
§ 16 Stemmegivning på årsmøtet
16.1. Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være
truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn
19
Stjørdal Golfklubb – protokoll fra ekstraordinært årsmøte 10. desember 2013
en stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal
anses som ikke avgitt.
16.2. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes
krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres
opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke
foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke,
og stemmene anses som ikke avgitt.
16.3. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av
de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest
stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
16.4. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt,
ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av
vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første
omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så
omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som
har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved
loddtrekning.
16.5. For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til § 5 til 8.
§ 17 Ekstraordinært årsmøte
17.1. Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av klubbens styre med minst 14
dagers varsel etter:
a) Vedtak av årsmøtet i klubben.
b) Vedtak av styret i klubben.
c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd.
d) Skriftlig krav fra 1/3 av klubbens stemmeberettigete medlemmer.
17.2. Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen
forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens
internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på
internett / e-post eller på annen forsvarlig måte.
17.3. Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall
stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht.
klubbens lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det
innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
17.4. Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de saker som er angitt i
vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Sakliste og nødvendige
saksdokumenter skal følge innkallingen.
20
Stjørdal Golfklubb – protokoll fra ekstraordinært årsmøte 10. desember 2013
§ 18 Klubbens styre
18.1. Klubben ledes og forpliktes av styret, som er klubbens høyeste myndighet
mellom årsmøtene.
18.2. Styret skal:
a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de
vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at
klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt
en forsvarlig økonomistyring.
c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide
mandat/instruks for disse.
d) Representere klubben utad.
e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.
18.3. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av
styremedlemmene forlanger det.
§ 19 Grupper/avdelinger/komiteer
19.1. Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som
skal velges på årsmøtet, med unntak av valgkomité. Medlem av valgkomite som selv
blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.
19.2. Klubben kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Klubbens årsmøte
bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og
ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av klubbens organisasjonsplan,
Jfr. § 15 pkt. 9.
19.3. For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og
grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets
godkjennelse. Jfr § 19
V. ØVRIGE BESTEMMELSER
§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og
konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker
20.1. For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og
konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.
§ 21
Regler for spill, ordensregler m.v.
21.1. For golfspillet gjelder de golfregler og de regler for etikette som det er vist til i
NGFs lov, supplert med NGFs og klubbens lokale regler og turneringsregler. Dessuten
gjelder NGFs handicapregler og amatørregler. Innenfor NIFs og NGFs lover og
bestemmelser fastsetter klubbens styre de lokale regler, turneringsregler og øvrige
21
Stjørdal Golfklubb – protokoll fra ekstraordinært årsmøte 10. desember 2013
regler for spillets avvikling, samt ordens- og sikkerhetsregler for klubbens område,
som det finner ønskelig.
§ 22 Lovendring
22.1. Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i klubben
etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
22.2. Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer
vedtatt av klubben selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen.
Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.
22.3. I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring
for å unngå motstrid med NIFs regelverk.
22.4. Endringer i § 22 og 22 kan ikke vedtas av klubben selv.
§ 23 Oppløsning - Sammenslutning - Konkurs
23.1. Forslag om oppløsning av klubben må først behandles på ordinært årsmøte. Blir
oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder
senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
23.2. Sammenslutning med andre klubber/idrettslag anses ikke som oppløsning av
klubben.1 Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til
dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 21.
23.3. Ved oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller klubbens overskytende
midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at
klubben skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før klubben holder sitt
ordinære årsmøte til behandling av saken.
23.4. Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst når konkurs er avsluttet og
det mister således sitt medlemskap i NIF.
22
Stjørdal Golfklubb – protokoll fra ekstraordinært årsmøte 10. desember 2013
23