Årsmøtedokument 2014 - Trondheim Golfklubb

Comments

Transcription

Årsmøtedokument 2014 - Trondheim Golfklubb
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
Årsmøte 2014
Onsdag 12. februar 2014
Klokken 19.00
P-Hotels Jernbanen
Side 1 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
Samarbeidspartnere 2013
Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene
til å benytte seg av disse ved kjøp av varer og tjenester:
P-Hotels - Avantas – Teekay Petrojarl – AF gruppen – Rosenborg Ballklub – BDO – PK Service
Evry – Trønderenergi – Kverneland Bil – Big Horn – Byåsen Trevare – Wittusen & Jensen
Ringnes – SMN Midt-Norge – Grilstad – Par 4
Side 2 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
SAKLISTE
1.
Godkjenne de stemmeberettigede.
2.
Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3.
Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.
4.
Behandle styrets beretning med komitérapporter 2013.
5.
Behandle regnskap 2013.
6.
Behandle innkomne forslag og saker.
7.
Behandle handlingsplan for 2014.
8.
Fastsette medlemskontingent for 2014.
9.
Vedta budsjett for 2014.
10.
Behandle klubbens organisasjonsplan.
11.
Engasjere statsautorisert/registrert revisor og fastsette revisors honorar.
12.
Foreta følgende valg:
a) Nestleder
b) 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer
c) Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
d) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet
Åpen post
Her gis medlemmene mulighet til å komme med synspunkter/spørsmål til styret.
Side 3 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Sak 1.
Årsmøte 2014
Godkjenne de stemmeberettigede.
Vi minner om følgende:
Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. En må ha fylt
15 år, ha vært medlem minst 1 måned og ikke skylde laget kontingent.
Sak 2.
Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
2.1
Godkjenning av innkalling.
I hh til Trondheim Golfklubbs lover §15:
”Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på
annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside.
Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen
forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før
årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort
tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet”.
Innkalling ble lagt ut på klubbens hjemmeside den 21. desember 2013, Medlemmene er gjort
oppmerksom på innkallingen pr. e-post.
Saksdokumentene var tilgjengelig på klubbens kontor og på klubbens hjemmeside 5.februar 2014.
Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes.
2.2
Godkjenning sakslisten.
Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes.
Side 4 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
2.3
Årsmøte 2014
Godkjenning av forretningsorden.
Forslag til forretningsorden:
1. Møtet ledes av den valgte dirigenten
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren.
3. Ingen representant kan gis ordet mer enn 3 ganger i samme sak.
Med unntak for innlederen settes taletiden til: 5 minutter første gang
3 minutter andre gang
2 minutter tredje gang
Det er adgang til å foreslå at taletiden ytterligere begrenses, likeledes er det adgang til
å foreslå strek.
4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden gis 1 minutt taletid.
5. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og være underskrevet av forslagstiller.
Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt. Tidligere forslag kan ikke trekkes
tilbake etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering.
6. Med unntak for lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall.
7. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og
imot.
Forslag til vedtak: Forretningsorden godkjennes.
Sak 3.
Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å undertegne protokollen.
Forslag:
Dirigent:
Britt Mellegaard
Sekretær: Harald Helland
Representanter til å underskrive protokoll: foreslås på årsmøtet
Side 5 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
Sak 4.
Behandle styrets beretning med komitérapporter for 2013.
4.1.
Styrets beretning
Styret
har i 2013 bestått av:
Ole Kristian Vaagan
Britt Mellegaard
Rolf Bjarne Aune
Elin Widegren Norum
Sten Idar Paltiel
Karin Holst Klein
Bodvar Flakne
Roar Knudsen
Revisor:
leder
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
varamedlem
varamedlem
varamedlem
BDO v/ Roger Artnzen
Komiteer valgt av årsmøtet:
Kontrollkomité:
Odd R. Hjelde
Turid Røe
Sverre Moe
Anne Lise Nilsen
medlem
medlem
varamedlem
varamedlem
Valgkomité:
Vegard Aune
Marius Rua
Silje Vollan
Rasmus Olstad
leder
medlem
medlem
varamedlem
Side 6 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
Komiteer oppnevnt av styret:
Elite
Christian Floer, leder
Vegard Aune, medlem
Tom Vollan, medlem
Seniorkomitéen
Robert Eide, leder
Arne Gripp, medlem
Lise Kjærem, medlem
Junior/ungdom
Rolf Bjarne Aune, leder
Thomas Sundseth, medlem
Rolf Isaksen, medlem
Damekomitéen
Tine Norsted, leder
Elin Widegren Norum, medlem
Liv Sjøvik Gripp, medlem (damer 50+)
Turneringskomiteen
Roar Knudsen, leder
Harald Helland, medlem
Reidar Herre, medlem
Barn & golf
Christian S. Haugan, leder
Kjetil Bjørkestøl, medlem
Hilde Hansen, medlem
Golf Grønn Glede
Liv Sjøvik Gripp, leder
Styret har avholdt 10 styremøter. Styrets varamedlemmer har vært innkalt til alle styremøter idet
de er å oppfatte som fullverdige medlemmer av styret hva angår ansvar og plikter (de har
imidlertid ikke stemmerett med mindre det er forfall fra et eller flere av de faste
styremedlemmene). Daglig leder har deltatt på alle styremøter.
Administrasjon og daglig drift
I administrasjonen har vi hatt 3 faste ansatte. Harald Helland er daglig leder. Som følge av
klubbens status som Norges Golfforbunds Regionale Kompetansesenter for Midt-Norge ble Tom
Vollan ansatt som Sportssjef i 80% stilling 1.april 2013. For stillingen ble det utarbeidet en
stillingsinstruks. Jørn Johansen er greenkeeper. Vi er glade for at James Wardman nok en gang
påtok seg oppgaven som banemester i sommerhalvåret – hans kompetanse er av uvurdelig verdi
for klubben. I tillegg har Kjartan Floer vært engasjert på banedrift i 2013. Helge Sannes har vært
engasjert som trener med spesielt ansvar for breddetrening og VTG-kurs.
Avtalen med Trondheim Golfsenter om drift av Proshop og kafe, samt medlemsservice og drift av
drivingrange ble avsluttet pr. 31.desember 2013. Styret har besluttet å drive Proshop og kafe i
egen regi og har vurdert ulike alternativer for organisering og drift. I skrivende stund er stillingen
som butikksjef for Proshop utlyst. Med den rette personen på plass er styret overbevist om at vi vil
få en velfungerende shop til glede for klubbens medlemmer. Vi har også fått gode råd og innspill
til hvordan kafeen kan drives. Styret regner med å ha både Proshop og kafe i drift til
sesongåpningen 2014.
Side 7 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
Handlingsplan 2013
Handlingsplanen som ble vedtatt av Årsmøtet 2013 fokuserte på tiltak vedrørende oppgradering
av treningsområder og klubbhus. Det mest synlige som har skjedd er en terrasse på 200 m2 som
ble bygget ut i mot green 9. På terrassen er montert opp et serveringstelt på 117m2 med
sitteplass til opptil 80 personer. Terrassen har blitt en viktig samlingsplass for golfspillere og er
også blitt benyttet av turgåere I området. Det er gjennomført et forprosjekt for oppgradering av
låven som klubbhus. Forslag er tegnet av klubbens medlem, arkitekt Arnfinn Rødal, og det er
gjennomført forhåndskonferanser med kommunen, fylkeskommunen og byantikvaren. Et
kostnadsoverslag er levert av ingeniørfirmaet Karl Knudsen AS. Vi går foreløpig ikke videre med
dette, men venter til vi kan se bruken av låven i sammenheng med Rødhuset og Gulstua som nå er
under rehabilitering av Trondheim kommune. Tiltak vedrørende ytterligere oppgradering av
områdene rundt klubbhuset er utsatt til 2014 (se forslag til Handlingsplan). Det samme er
prosjektet vedrørende oppgradering og utvidelse av drivingrangen. I denne forbindelse er det
etablert kontakt med kommunepolitikere.
Klubbens hjemmeside blir oppfattet som ”gammeldags” og lite hensiktsmessig. Styret har vurdert
ulike muligheter for å få utviklet en ny hjemmeside idet dette er ganske ressurskrevende og
kostbart. Det er nå inngått en avtale med HK Reklamebyrå om levering av hjemmeside og digitale
tjenester. Det forventes at siden skal være oppe å gå i løpet av våren/tidlig sommer.HK
reklamebyrå har også gått inn avtale som en av klubbens samarbeidspartnere
Regionalt kompetansesenter Midt-Norge
Norges Golfforbund (NGF) vedtok i 2012 å opprette seks regionale kompetansesentra (RKS) i SørNorge. Hensikten er å skape bedre forutsetninger for å utvikle golfen, både i omfang og ferdighet
– lokalt og regionalt. Å skape og utvikle gode golfmiljøer lokalt og regionalt vil bidra til å ivareta og
utvikle flere golfspillere som vil lykkes både nasjonalt og internasjonalt.
TGKs styre så det som verdifullt at klubben skulle være et kompetansesenter for Midt-Norge. Etter
en omfattende søknadsprosess ble TGK valgt som Regionalt kompetansesenter for Midt-Norge
(klubber i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal) og etter vedtak på klubbens
årsmøte 2013 ble det inngått avtale med NGF. Tom Vollan er idrettslig ansvarlig
(idrettskoordinator) og Harald Helland er administrativt ansvarlig. Det er oppnevnt en
styringsgruppe for RKS Midt-Norge som består av Harald Helland og Rolf Bjarne Aune fra TGK, Anja
Solevågseide fra Ålesund Golfklubb samt Petter Hagström og Kate Hege Nielsen fra NGF.
Tom Vollan er idrettslig ansvarlig for virksomheten – med samlinger av unge golfspillere fra
klubbene i regionen, og turneringer. RKS-deltakerne har (som lag og individuelt) oppnådd gode
resultater både nasjonalt og internasjonalt. Tom har i kraft av sin rolle som idrettskoordinator, på
vegne av Norges Golfforbund, vært lagleder på internasjonale oppdrag for juniorer både i Italia og
i Canada.
Side 8 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
Som en del av RKS-aktivitetene har Tom også ansvar for å utdanne trenere med trener-1
kompetanse i regionen. Hittil er det utdannet 22 i hele regionen, hvorav følgende 5 i TGK: Thomas
Sundseth, Elin W.Norum, Heidar Pall Ragnarsson, Lars Engseth og Silje Steen Vollan. Disse er gode
støttespillere for Tom sammen med andre ressurspersoner på faglige tema.
Som RKS har TGK fått en sentral rolle i NGF. Dette er en oppgave som klubben får betalt for.
Økonomisk er RKS- et «null-regnskap» for TGK.
Representasjon
Norges Golfforbund
 Områdevise lederforum i Trondheim 15.-16.mars 2013:
Rolf Bjarne Aune, Harald Helland, Tom Vollan
 Golftinget i Kristiansand 23.-24.november 2013:
Rolf Bjarne Aune (representant med tale- og stemmerett), Tom Vollan, Harald Helland.
Rolf Bjarne er leder i Norges Golfforbunds faggruppe for turneringer og deltok på møte i
forkant av Golftinget
Liv Grip deltok på møte i ”Golf Grønn Glede” i forkant av Golftinget
Vegard Aune er varamedlem i NGFs styret (og ble gjenvalgt på Tinget i 2013).
 RKS Samlingsforum:
Ole Kr. Vaagan, Rolf Bjarne Aune, Harald Helland, Tom Vollan
 RKS nasjonal forum :
Britt Mellegaard, Harald Helland, Tom Vollan
Idrettsrådet i Trondheim
 Idrettsrådets årsmøte 18.mars 2013:
Ole Kr. Vaagan
Medlemsforhold
1. Medlemsoversikt
Medlemsoversikt
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Barn-Junior-Ungdom
115
140
114
163
147
166
171
155
184
221
231
841
884
818
853
840
824
771
816
830
867
858
0-21 år
Senior 22 år <
2. Medlemstall
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
956
1024
932
1016
987
990
942
971
1014
1088
1089
Side 9 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
3. Medlemskategorier
Av medlemmene i 2013 har 735 medlemmer etablert handicap(+4-36,0) og 221medlemmer med
klubb handicap (36-54). I gruppen barn, junior og ungdom på 115, er det 24 jenter og 91 gutter.
Birger Wist og Asbjørn Pettersen er æresmedlemmer, og Bo Mårtensson er innbudt medlem på
livstid.
4. Tilgang-avgang medlemmer
År
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
956**
1024
932
1016
987
967*
942
971
1014
1088
1089
Innmeldt
137
123
133
148
202
187
114
106
69
141
144
Utmeldt
205
31
217
119
182
162
143
149
143
142
155
Netto vekst
-68
92
-84
29
20
25
-29
-43
-74
-1
-11
Ant.pr.31.12
År
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
-
-
-
-
Ant.pr.31.12
1100
1100
1100
1005
840
704
626
-
-
-
-
Innmeldt
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Utmeldt
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Netto vekst
-
-
95
165
136
78
-
-
-
-
-
* Korrigert for 23 stk "verv en venn" medlemmer som ikke fornyet medlemskapet i 2008.
** Korrigert for 83 stk. medlemmer som ikke ble registrert som utmeldt fra TGK i Golfbox i årene 2011-2012
Vi startet 2013 med 819 medlemmer etter at korrigering og utmelding av 83 stk medlemmer fra
årene 2011-2012 . I løpet av året fikk vi 137 stk. nye medlemmer slik at det totale medlemstall i
2013 var 956 stk.
Vi starter året 2014 med 751 medlemmer etter at 205 medlemmer har meldt utmelding med
virkning fra 1.januar 2014. Som årsak til utmelding oppgis flytting og knapphet på tid som det
viktigste.
Økonomi
Årsregnskapet for 2013 er utarbeidet i samsvar med Regnskapslovens regler.
Regnskapet for 2013 viser et overskudd på kr. 578 287 mot et budsjettert overskudd på
kr. 1 019 297
Årets resultat ble dermed kr. 441 010 svakere enn budsjettert. Inntektssvikten er på kr. 878 229,
mens kostnadene er kr. 437 219 mindre enn budsjett.
På inntektssiden er avvik av betydning kontingenter på 424.892.
Det resterende er små avvik som fordeler seg på flere kontoer.
Side 10 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
Det er nedbetalt kr. 556 202 på lån i 2013. For første gang på flere år er det ikke søkt banken om
utsettelse av betaling av de avtalte avdragene i forbindelse med ombyggingen av banen.
Styret har hatt et stort fokus på klubbens økonomi. Fyldige rapporter fra Sunde Regnskap og
Økonomi AS og månedlige prognoser fra daglig leder har gjort det mulig med en forsvarlig
økonomistyring uten at dette har gått ut over klubbens sportslige aktivitet.
Styret har lagt et realistisk budsjett for 2014 som viser et overskudd på kr 405 146. Det er fortsatt
en ambisjon om at det innen 2017 skal opparbeides en egenkapitalen på kr. 1 500 0000, noe som
er i henhold til virksomhetsplanen.
Samarbeidspartnere - avtaler
Vi har hatt 17 samarbeidspartnere i 2013. 13 av disse har profilert seg på hull, 1 har profilert seg
på utleietraller, og 3 på nærspillsområde. Samarbeidspartnerne har benyttet klubbens anlegg til å
pleie sin bedrifts ansatte og kunder. Vi vil takke alle våre samarbeidspartnere for god støtte, og
oppfordrer alle våre medlemmer til å benytte seg av disse ved kjøp av varer og tjenester.
Banen
En mild vinter 2012/2013 med mye nedbør ble etterfulgt av en periode i mars med stor kulde som
medførte at green 1, 2, 3, 5 og 8 samt putting greenen ble svært ødelagt med gress som enten var
dødt eller skadet. Det var også en del vinterskader på green 4 og 6, samt vinterødeleggelser på
teer og fairways.
Fra begynnelsen av april var værgudene med oss og på tross av vinterødeleggelsene ble det valgt å
bruke alle greener i 2013-sesongen. Banemester James Wardman som ankom 20.april godkjente
at treningsfeltene ble åpnet 13.mai med baneåpning 18.mai, 5 dager senere enn I 2012-sesongen.
Vinterødeleggelsene har krevd mye reparasjonsarbeid og de fleste døde områder på tees,
fairways og rough ble resådd samtidig med at det ble spilt på banen. De fleste greenene var blitt
noenlunde OK i midten av september.
Styret har mottatt en rapport fra James Wardman vedr. baneforholdene med anbefalinger om hva
som må gjøres videre. Styret har besluttet at anbefalingene må etterkommes og det er i budsjettet
for 2014 lagt inn ekstra banekostnader på kr. 400.000 til innkjøp av nytt gress (ferdig-gress) for å
erstatte ødelagt/dødt gress på greenene.
Greenkeeper Jørn rapporterer i desember at det er ingen tele og lite is, men at besøk av stormen
”Ivar” resulterte i at noen trær blåste overende.
Banemannskapet skal ha stor ros for at banen til tross for vinterødeleggelsene har vært spillbar
hele sesongen. Sesongen ble avsluttet i begynnelsen av oktober.
Side 11 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
Banedriften har noen miljømessige sider idet drivstoff og olje fra nødvendig maskinelt utstyr er en
potensiell kilde til forurensning. Klubbens banemannskap sørger imidlertid for godt preventivt
vedlikehold og har gode rutiner som skal sikre at forurensningsrisikoen er minimal fra maskinene.
Videre vil gjødsling av banen også være en potensiell forurensningskilde, blant annet til vann
gjennom avrenning. Imidlertid er bruken av gjødsel på en golfbane bare ca. 10-15 % av det som
brukes i landbruket, og den lukkede gressmatten minimerer erosjon og avrenning.
Bygninger
Heller ikke i 2013 har vi overtatt flere bygninger på Sommersetra. Kontakt mellom styreleder og
ordføreren på Idrettsrådets årsmøte ble fulgt av et brev til ordføreren med et etterfølgende møte i
april. Etter møte og avklaringer med Kulturminnefondet ble det i juni inngått en omforent avtale
Formannskapet vedtok i juni at Trondheim kommune skal rehabilitere Hovedbygningen og
Gulhuset på Sommerseter til en tilstand som er i samsvar med leiekontrakten mellom Trondheim
kommune og TGK før bygningene overtas av klubben, og skal bidra med investeringsmidler på
inntil tre millioner kroner og vedlikeholdsmidler på 0,5 millioner kroner til nødvendige tiltak på
bygningene.
Arbeidet med taket skulle ferdigstilles i desember. I løpet av vinteren skal det utarbeides
tiltaksplan og anbudsmateriell vedr. kjeller og grunnmur – arbeidet skal startes våren 2014. Det
skal i løpet av vinteren også vurderes hva som må gjøres med fasader. Så langt har ikke
Kommunen vurdert å gjøre noe innvendig.
Aktiviteter
Det vises til rapporter fra komiteene. Rapportene viser stor aktivitet både blant bredden og eliten.
På den sportslige siden vil styret gratulere Elias Bertheussen som i NM på Stiklestad tok sitt andre
Norgesmesterskap individuelt og Kongepokal. TGK stilte med til sammen 12 deltakere i
mesterskapet og det var mange hederlige plasseringer. Også i Lag-NM og Lag-NM Jr. oppnådde
klubbens deltakere gode plasseringer.
Klubbens breddetilbud har vært synliggjort ved tilbud om gratis/subsidierte treninger samt
”Torsdagsgolfen” for de som ikke har etablert hcp ( fra 54 ned til 36)
der treningene har vært
etterfulgt av spill på banen sammen med andre ferske spillere og en erfaren spiller som kan gi råd
underveis.
Klubben har arrangert flere ”Veien til golf”-kurs i 2013, både helgekurs og ukeskurs. Det siste
kurset ble avholdt i begynnelsen av september.
Klubbens tilbud som ”Barn og golf”-gruppen har til barn 6-12 år skal også trekkes frem. Det er få
eller ingen andre idrettslag som tilbyr gratis medlemskap og trening til denne aldersgruppen.
Side 12 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
Turneringskomiteen har arrangert 19 turneringer i sesongen – for bredde, junior og elite. Daglig
leder har hatt ansvaret for 12 turneringer for klubbens samarbeidspartnere (en oversikt over
turneringene finnes som vedlegg til Turneringskomiteens rapport). I tillegg har Damekomiteen og
Seniorkomiteen arrangerer faste ukentlige turneringer for sine målgrupper. Som et supplement til
dameturneringene er det også etablert et turnering- og treningstilbud til damer 50+.
Klubbmestere 2013:
Herre senior:
Dame senior:
Herrer:
Damer:
Herre junior:
Dame junior:
Terje Hagen
Ingen deltagelse
Christian Floer
Andrea Hjellegjerde
Christian Bjørk Ingul
Therese Sundseth
Alle klubbmestere fikk tildelt pokaler under arrangementet.
Informasjon
I 2013 er det fortløpende lagt ut nyheter og relevante informasjon til medlemmene på klubbens
hjemmesider.
Annet
I november-desember arrangerte Norges idrettsforbund i samarbeid med flere idrettskretser,
særforbund og offentlige og private samarbeidspartnere flere rekrutteringsarrangementer og
seminarer med fokus på idrett for funksjonshemmede rundt om i landet. Disse arrangementene
var en del av konseptet «Grenseløse idrettsdager» som har som mål å få flere funksjonshemmede
til å oppleve økt livskvalitet og mestring gjennom aktivitet og idrett. I Trondheim fant
arrangementet sted I Trondheim Spektrum 12.november. Og TGK var med! Liv Gripp som leder
klubbens “Golf Grønn Glede”-aktiviteter var tilstede med informasjon og tilrettelegging av
aktivitet, og hun rapporterte om stor interesse for å prøve golf.
Side 13 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
Takk
Styret vil takke alle våre tillitsvalgte som gjør en meget viktig innsats for klubben, og vi ønsker at
ennå flere ønsker å engasjere seg for klubben i 2013. Som idrettslag er Trondheim Golfklubb
avhengige av stor frivillig innsats og at mange ønsker å være med for å løse ulike oppgaver i
komiteer og prosjektgrupper.
Videre takker vi for et meget godt samarbeid med Trondheim Bydrift, Idrett, Park og Skog,
våre leverandører, og for den gode og verdifulle støtten våre samarbeidspartnere gir oss.
Side 14 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
4.2
Årsmøte 2014
Komiterapporter 2013
4.2.1
Elitekomiteen 2013
Elitekomiteen har som målsetting å tilrettelegge trening og aktiviteter slik at de som ønsker å
satse på golf som idrett nasjonalt og internasjonalt finner TGK som en attraktiv klubb.
Elitelag i 2013 har bestått av:
Herrer
Coach Tom Vollan
Elias Bertheussen - Vegard Aune - Sigurd Aune - Lars Engseth -Fredrik Ingul
Christian Ingul - Christian Floer - Jens Petter Gresseth - Rasmus Olstad - Lars Tjugen - Lars Buan
Thomas Sundseth
Damer
Coach Tom Vollan
Silje Steen Vollan - Berit Waage - Andrea Hjellegjerde - Vivi Bakkeheim - Helene Laukeland
Elin W.Norum
Treninger
Både herrer og damer har trent innendørs på Trondheim Golfsenter fram til slutten av april. Kort
periode på Havstein før Sommersætra stort sett har blitt brukt resten av sesongen. Fellestrening
herrer på mandag og fellestrening damer på tirsdag. Ellers vært mulig å benytte seg av Tom ved
behov. Elitematch onsdager er også viktig i forhold til konkurransetrening.
Turneringer
Lag NM, NM, Norges Cup samt lokale turneringer som Regions Tour, KM og Elitematcher er
hovedfokus.
Vi gratulerer Elias Bertheussen med nok et Norgesmesterskap individuelt !! NM på Stiklestad på
ble en stor opptur for midtnorsk golf med fem spillere blant de 12 beste. TGK stilte med totalt 12
deltaktere i NM. I tillegg til Elias deltok følgende i herreklassen: Sigurd Aune (12.plass), Rasmus
Olstad (43.plass), Vegard Aune (49.plass), Jens Petter Gresseth (missed cut), Fredrik og Christian
Ingul (mc), Lars Tjugen (mc) og Jørgen Hagen (mc). Ingen av våre klarte cut i dameklassen. Her
deltok Andrea Hjellegjerde, Silje Steen Vollan og Therese Sundseth.
Lag NM Herrer (Elitediv) ble spilt på Bogstad GK. TGK kom på en hederlig 9.plass. Her deltok Elias
Bertheussen, Sigurd Aune, Rasmus Olstad, Christian Helland og Christian Floer. Lag NM Damer
(1.div) ble spilt på Tyrifjord GK. TGK kom på 6.plass og beholdt plassen i 1.divisjon. Her deltok
Andrea Hjellegjerde, Berit Waage og Silje Steen Vollan.
Side 15 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
Bortsett fra NM har det vært relativt liten deltakelse i Norges Cup denne sesongen. Årets
høydepunkt var Sigurd Aune sin meget sterke 2.plass på Kongsvinger GK. Sigurd har forøvrig hatt
en veldig god sesong på juniornivå.
Regions Tour på Sommersætra ble vunnet av Ole Fremstad (Byneset GK) med Rasmus Olstad på
2.plass og Sigurd Aune på 3.plass.
Årets klubbmestere ble Christian Floer og Andrea Hjellegjerde.
Order of Merit Elitematch 2013 ble vunnet av Lars Martin Berg (Byneset). Videre fulgte Ole
Fremstad (Byneset), Jens Petter Gresseth, Christian Floer og Rasmus Olstad.
Økonomi
Kostnadsbudsjett 2013 har vært på kr 189 000,-. Klubben dekker alle kostnader til Lag NM, samt
inntil kr 3 000,- i reisestøtte til NM og Norges Cup. I tillegg dekker klubben det meste av kostnader
i forbindelse med trening innendørs. Kostnader vil være innenfor budsjett i 2013.
Vi takker klubben for støtten og trener Tom Vollan for glimrende innsats i 2013.
Elitekomiteen
Christian Floer, Vegard Aune og Tom Vollan
4.2.2
Junior- og ungdomskomiteen sesongen 2013
Komiteen har i 2013 bestått av Tom Vollan (Coach), Thomas Sundseth, Rolf Isaksen og Rolf Bjarne
Aune.
Trening
Sesongen 2013 startet med innendørstreninger på Trondheim Golfsenter i desember 2013. Alle
juniorer og ungdommer i klubben fikk tilbud om å delta. Opp mot 22 juniorer, både gutter og
jenter i alderen 10 til 19 år, deltok på vintertreningene fram til utendørssesongen. Det har vært
treninger med god innsats og godt utbytte. Sesongen fortsatte med utendørstreninger på Sætra
fram mai og til primo oktober. Det var opp mot 25 spillere som deltok på disse treningene. Hver
enkelt har fått trening tilpasset sitt behov og nivå. Treningstilbudet har vært delt inn i to grupper;
Jr Bredde og Jr Rekrutt. Det har også i 2013 vært en liten nedgang i antall spillere som har vært i
organisert trening.
Juniorgruppen fikk dessverre ikke arrangert treningsleir på gress i 2013. Men 4 av våre spillere
deltok på kombinert treningsleir/turnering i Spania siste uka i januar. Denne var i regi av NGF.
TGKs treningsleir en stor opplevelse for alle juniorene og skaper økt motivasjon og idrettsglede,
uansett spillerens nivå. Satsningen har også stor betydning for våre sportslige resultater, og er helt
nødvendig for de av våre spillere som har golf som idrett. Vi vil vinteren 2014 på nytt arrangere
treningsleir.
Side 16 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
Rekruttering
Det har også i 2013 vært en reduksjon av nye spillere til junior-gruppen. Det er helt nødvendig at
vi får økt rekrutteringen for å ha en stabil kritisk masse med spillere. Spillere som vi aktivt satser
på skal ha TGK som «hjemmeklubb» og hvor det bygges lojalitet til klubben. Dette krever tiltak for
å rekruttere nye spillere, både de som allerede er medlemmer i TGK og nye. Nye juniorspillere er
et «gode» for klubben fordi de ofte også (etter hvert) får med seg foreldre som medlemmer.
Juniortreningene er åpne for alle klubbens medlemmer i aldersgruppen.
Vi jobber kontinuerlig med god informasjonsflyt og rekruttering av egne medlemmer til økt
treningsaktivitet gjennom e-post, klubbens nettsider og Facebook. Det er fortsatt et
forbedringspotensial ifm dette arbeidet, og vi er avhengige av hjelp fra klubbens medlemmer for å
kunne drive et mer aktivt arbeid, spesielt ift juniorer som allerede er medlemmer i klubben ut mot
ungdommer nærmiljøet.
Turnering
Turneringstilbudet for spillerne har bestått av:
Lokalt/regionalt: TGK Junior Tour, Nabogolf, Elitematch, Junior Tour, Region Tour
Nasjonalt: Suzann Junior Challenge, Team Norway Junior Tour Region, Team Norway Junior Tour,
Norgescup, Lag-NM og NM
TGK Junior Tour er en viktig del av juniorsatsningen. Turneringen er åpen for alle klubbens juniorer
og ungdommer, der fokus er like mye sosialt som sportslig. Vi har også i 2013 slitt med å få den
oppslutningen vi ønsker her, og det må tenkes nytt. Junior komiteen ønsker hjelp til arrangering og
gjennomføring av denne turneringen i 2014. Målsettingen er at turneringen igjen skal bli det
naturlige samlingspunktet for alle klubbens juniorer.
Også i år var TGKs Generasjonsmatch et høydepunkt. Dette er juniorene og seniorenes årlige
match, og et meget vellykket og sosialt arrangement. Juniorene er svært fornøyd med at de vant i
2013, som i 2012, etter at seniorene årene før har gjort rent bord. All ære til både seniorene og
juniorene som framholder denne turneringen som en av de viktigste klubb-turneringene.
Årets klubbmestere for junior ble i 2013 Therese Sundseth og Christian Bjørk Ingul.
Junior Tour er den regionale turneringen for våre juniorer. Regionen omfatter Trøndelagsfylkene
og Møre og Romsdal. Turneringen er en kombinert elite og bredde turnering og åpen for alle
klubbens juniorer. Antallet startende var stabilt som 2012, etter at det de foregående årene hadde
økt år for år. Regionen har fortsatt en god vei å gå før vi har et akseptabelt antall juniorspillere
som har golf som idrett. TGK er fortsatt klubben i Trøndelag med flest starter i denne turneringen.
Therese Sundseth vant OoM for Trøndelag. Junior Tour ble avsluttet medio september ved at
Trøndelag møtte Møre i matchplay på Sommerseter. I år fikk Trøndelag en etterlengtet seier etter
at Møre har vunnet de 2 foregående årene.
Side 17 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
På Team Norway Junior Tour er Sigurd Aune blitt godt etablert. Han endte på 6. plass på OoM, opp
fra 14. plass i 2012. Therese Sundseth fikk også prøvd seg i på Team Norway Junior Tour i 2013.
På Team Norway Junior Tour Region kom Therese Sundseth på en fin 3. plass på OoM, og er
dermed kvalifisert for første Team Norway Junior Tour i 2014.
I landsfinalen på Suzann Junior Challenge var vi representert med 2 spillere, Anna Franzèn og
Fredrik Bjørk Ingul.
I Lag-NM rykket guttene på nytt opp i topp divisjonen. En stor prestasjon av vårt unge lag. Jentene
rykket ned til 2. divisjon, men også her er vi i ferd med å bygge opp et nytt lag og det var en god
erfaring og opplevelse for våre spillere. På NM Damer/Herrer, som ble arrangert på Stiklestad GK,
var vi representert med hele 4 spillere. Sigurd Aune klarte cutten, og kom på en meget respektabel
12. plass.
TGK har også i år deltatt i NGFs faggruppe turnering ved komiteens leder.
Landslag og internasjonal representasjon
Sigurd Aune deltok i september på Norges lag i Canadian International Junior Challenge. Laget kom
på 3. plass, og Sigurd kom på 7. plass individuelt. Coach TV var NGFs lagleder.
Oppsummering
Vi startet sesongen med målsetningen om å bidra til et miljø i klubben som kan skape vekst,
engasjement og sportslig resultat. Det har vært mange høydepunkt i 2013. Spesielt vil vi trekke
fram den store treningsiveren i junior- og ungdomsgruppen, guttenes opprykk i Lag NM og at
Sigurd har etablert seg på topp 10 blant juniorene i Norge
Samtidig har vi utfordringer dersom vi skal sørge for videre sportslig suksess. Spesielt vil vi her
trekke fram utfordringene rundt å få tilstrekkelig hjelp til tilrettelegging for klubbens unge
gjennom frivillig arbeid. Vi jobber kontinuerlig med å utnytte våre ressurser best mulig, og føler
disse ressursene er godt anvendt i 2013.
Helt avslutningsvis vil vi berømme vår seniorgruppe som deler ut Seniorgruppens Juniorstipend for
femte gang på årsmøtet i 2014.
For junior- og ungdomskomiteen
Tom Vollan
Rolf Bjarne Aune
Side 18 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
4.2.3 Damekomiteen 2013
Damekomiteèn for 2013 har bestått av Tine Norsted (leder), Elin W Norum og Liv Sjøvik Gripp
(damer 50+).
Vi har hatt 12 damerunder på tirsdager gjennom sesongen. Første damematch 21.mai bød på 10
startende damer. En av klubbens dommere, Rolf Karlsen, stilte opp 28.mai og holdt regelkveld for
oss etter damematchen. Før sommeren hadde vi godt oppmøte på alle matcher og strakk oss helt
til 13 og 14 startende. Flott å se dette engasjementet og oppmøtet på matchene. Etter
sommerferien noen av matchene avlyst pga få påmeldte og dårlig vær. Siste damematch ble holdt
17.09.
Damekomitèen ønsket å rette fokus mot brystkreftsaken og arrangerte 15.06 Pink Cup med 16
startende. Komitèen pyntet plattingen med ballonger, stilte med rosa cup cakes og rosa
bobler(Eventyrbrus;-) ). Under runden kunne man kjøpe seg til flere fordeler, blant annet kunne
man betale 50kr på hull 18 for at Sigurd Aune skulle ta utslaget.
Vinnere:
A. Arne Sommervold (44p)
B. Elin W Norum (36p)
C. Harald Einang (34p)
Alle inntekter går uavkortet til brystkreftsaken og vi samlet inn i overkant av 5000kr.
Tradisjon tro arrangerer damekomitèen Sommerspurten første lørdag i juli. Sommerspurten 2013
gikk av stabelen 06.07 med 36 startende. Sommerspurten er en scrambleturnering med 3-4 pr lag.
Etter runden ble det servert grillmat og god stemning. Vinnerlaget, som vant med 1 slag og havnet
på -12 netto, bestod av Kjartan Floer, Arne R Gripp, Randi Kolderup og John Michael Ramsay.
Damekomitèen ønsker også å takke Kremmerhuset Ting & Sånt v/Jens Otto Hoff. For andre år på
rad har de invitert damene i Trøndelag til Kremmerhuset Golf & Sånt, en turnering kun for damer!
Vi var 33 startende, hvorav hele 20 var fra egen klubb. Turneringen har blitt avsluttet med bankett
og premieutdeling i Kremmerhuset’s lokaler i Sandgata. Kremmerhuset spanderer alt,
turneringsavgift, middag, drikke og premie.
Kjære Kremmerhuset og Jens Otto – Tusen takk!
Damekomitèen ønsker å takke for 2013 og trer nå tilbake og ønsker den nye komitèen lykke til
med sesongen 2014.
Damekomitèen v/Tine Norsted.
Side 19 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
DAMER 50+ startet i 2012 med et mål om å få flere damer i godt voksen alder til å spille mere.
Vi har ikke til hensikt å spille konkurranse, men forskjellige turneringsformer hver gang for det
sosiale.
Vi har heller ikke til hensikt å være noen konkurrent til damegruppa i klubben for øvrig, heller tvert
imot. Vårt ønske er at flere blir med i begge grupper samt at flere av damene på sikt våger å være
med i konkurransene til seniorgruppa.
På etterjulsvinteren startet vi opp treninger innendørs med Tom. Dette var veldig populært og vi
mener selv at vi hadde stort utbytte av det. Resultatet vil vise seg etter hvert Vi hadde
treninger på tirsdag formiddag for de det passet for og på onsdag ettermiddag. Til sammen
gjennomførte vi 14 treninger med totalt 94 deltakelser. Dette var vi kjempefornøyd med, både
antall deltakelser og opplegget til Tom.
I sommersesongen har vi gjennomført 12 spilledager fordelt på formiddag/ettermiddag annenhver
uke. Deltakelser totalt her har vært 86. Som sagt så spiller ikke vi konkurranse, men forskjellige
turneringsformer hver gang. Etter spillet har det vært kaffe og sosialt. Dette ser ut til å treffe
damene. Siste gangen spilte vi en liten form for konkurranse på Havstein. Noe som ble ekstra
godt mottatt.
Sesongen 2013 ble avsluttet med julebord på Grenaderen.
Målet vårt for 2014 er å få spilt flere baner i distriktet vårt så terminlista blir lagt opp etter det.
For damer 50+
Liv Sjøvik Gripp
4.2.4 Seniorkomiteen 2013
Året startet som tidligere år med simulatorgolf på Trondheim Golfsenters anlegg på Lade hver
torsdag og besøk på kaféen på Moholt Golfsenter hver tirsdag. Dette har blitt populære
vinteraktiviteter som i høy grad vedlikeholder det gode miljøet i seniorgruppa.
Golfsesongen startet med orienteringsmøte torsdag 16. mai. Første offisielle seniormatch ble spilt
torsdag 23. mai






Det er avholdt 19 tellende torsdagsmatcher hvorav 11 stableford, 5 slagkonkurranser, 2 Texas
Scramble og 1 foursome.
Det er registret 86 spillere i løpet av sesongen, mot 91 i 2012.
Det har vært 31 til 54 deltakere med et gjennomsnitt på ca. 44, totalt 838 starter mot 779 i
2012.
46 spillere har deltatt i 10 eller flere matcher.
Ingen spillere har deltatt i alle 19 matcher, 5 spillere har deltatt i 18 matcher.
17 kvinner har deltatt i løpet av sesongen, det samme som i 2012, men mange har spilt få
turneringer.
Side 20 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
Statistikk for de siste seks årene ser slik ut:
Antall seniormatcher
Antall registrerte spillere i løpet av
året
Antall starter i løpet av sesongen
Antall spillere i gjennomsnitt pr. match
Flest deltakere i en match
Antall kvinner
2008
2009
2010
2011
2012
2013
20
17
18
18
18
19
62
72
76
87
91
86
557
28
35
5
575
34
49
8
577
32
40
5
757
42
51
10
779
43
52
17
838
44
54
17
Senior slagmester 2013
Det er avholdt 5 slagkonkurranser som ble spilt fra rød tee. Totalt har 52 spillere deltatt i en eller
flere av disse. 24 spillere har deltatt i en eller flere av 9 hulls slagkonkurransen.
 Senior slagmester herrer 2013: Robert Eide med 64 netto slag
 Senior slagmester damer 2013: Kirsti Jaråker med 69 netto slag
 Senior slagmester 9 hull 2013: Knut Gilstad med 32 netto slag
Senior eclectic 2013
Foruten at det kåres en Senioreclecticmester, kåres beste spiller over 70 år til Veteranmester.
Vedkommende får sitt navn på Per Johan Larssens vandrepokal. Resultatene er utarbeidet av
Robert Eide.



Senioreclecticmester herrer 2013:
Senioreclecticmester damer 2013:
Veteranmester 2013:
Torfinn Moe med 56 netto slag
Liv Gripp med 59 netto slag
Hans J. Jonassen 58 netto slag
Årets seniorspiller 2013
For å kvalifiseres til å komme på listen over årets spiller må man ha deltatt i 5 eller flere
poengmatcher. Det kåres vinner både over 18 og 9 hull. Forutsetningen for å komme på 9
hullslisten er at man ikke har 5 eller flere runder over 18 hull. 44 spillere har i år deltatt i fem eller
flere matcher over 18 hull mens 12 spillere tilfredsstiller kravet for å komme på 9 hullslisten.
 Årets spiller herrer 2013:
Steinar Sjømæling med 193 poeng
 Årets spiller damer 2013:
Turid Seime med 164 poeng
 Årets spiller 9 hull 2013:
Arne Gripp med 102 poeng
Senior Klubbmester 2013
Årets klubbmesterskap for seniorene ble avholdt av klubben sammen med klubbmesterskapet for
de andre klassene. Seniormester ble:
 Senior klubbmester 2013, klasse menn:
Terje Hagen
 Senior klubbmester 2013, klasse kvinner:
Ingen deltakere
Side 21 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
Generasjonsmatch
14. august ble årets generasjonsmatch avholdt. Matchen gikk over to ganger ni hull. De første ni
ble spilt som fourball matchplay mens de siste ni gikk som singel matchplay. Hvert lag stilte med
12 deltakere.
 Resultat: Seniorene 7,5 poeng
Juniorene 10,5 poeng
Norsk Senior Golf (NSG)
Vi har i år arrangert 2 turneringer for NSG den 2/7 og 6/8 som en del av en Trøndelag-tour med 8
turneringer spilt på tirsdager, øvrige arrangører var Byneset, Stjørdal og Stiklestad.
Ellers så deltok vi i NSG Lagmesterskap på Mjøsen GK 17-18/8 Trondheim GK fikk en delt 3. plass i
3. div Nord, laget besto av Tor O. Sandkjernan, Arne Sommervold, Finn Bakke-Olsen og Ottar
Bjørnbeth. Robert Eide deltok i NSG Senior Masters på Kongsvinger 14-15/9 og ble nr. 3 i klasse 6. I
NSG Senior Tour 2013 ble Steinar Sjømæling nr. 9 i klasse 5, og Robert Eide nr. 5 i klasse 6.
Mini Ryder Cup Matchplay
I år ble det spilt fourball matcher på Sommersetra mandag 17. juni og singelmatcher på Stjørdal
Golfbane tirsdag 18. juni. Det er oppsatt en vandrepokal (replica av Ryder Cup trofeet), som i år
ble vunnet av Stjørdal GK. Det er 18 spillere på hvert lag.
 Resultat: Trondheim GK 13 poeng
Stjørdal GK 14 poeng
Match mot Rosenborg
18 september ble det arrangert en match mellom Trondheim GK og Rosenborg BK. Det ble spilt
Texas Scramble med 6 tomanns lag.
 Resultatet ble uavgjor 3 - 3
Etter matchen hadde vi en hyggelig lunch med snitter.
Dugnad
Seniorgruppa hadde 7. mai dugnad med rydding av grener og kvister på banen. Vi hadde også
dugnad med plukking av baller rundt driving rangen et par ganger. 4. november hadde vi en
dugnad med berging av teltet på terrassen etter snøras fra låvetaket i oktober.
Juniorstipend
Juniorstipendet finansieres med at kr. 15 av påmeldingavgiften til tordagsmatchene settes av til
stipendet. Det ble nedsatt en komité som skal avgjøre hvem som skal få stipendet. Komiteen har i
2013 bestått av klubbens hovedtrener Tom Vollan, en fra juniorkomiteen Rolf Bjarne Aune, og en
fra seniorgruppa Kristian Kvikne.
Seniorgruppas juniorstipend for 2013 tildeles:
 Kr. 10.000 til Therese Sundseth
Stipendet utdeles på klubbens årsmøte i 2014.
Side 22 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
Reiser
I oktober gikk turen til Belek i Tyrkia, en ren herretur. 24 deltakere deltok. Under denne turen ble
Europa Open 2013 avholdt og vinner ble Hans Jørgen Wedø.
Vi hadde en meget vellykket tur til Stiklestad den 19. september med 30 deltakere. Det er oppsatt
vandrepokaler både for damer og herrer. Vinnere i år ble Finn Hjulstad og Marit Preller. Etter
turneringen ble det servert en meget velsmakende Inderøysodd.
Vintersesongen
Opplegg som før sommersesongen med kafébesøk på tirsdagene på kaféen på Bohus på Moholt
og simulatorgolf torsdagene på Trondheim Golfsenters anlegg på Lade.
Fest
Årets fest som markerer at årets utesesong er over, ble avholdt tirsdag 8. oktober i RBK-brakka.
Sangen som ble påbegynt for seks år siden har fått nok et vers:
Tænk vi fikk fæst på brakka denne gang
For RBK va raus å stilte opp med fæstlokal
Begeistringa for det, ja den va ganske kollosal
Så kanskje kain vi ønsk oss at vi næste år kain få
Ha høstfæst her hos RBK som nå!
Ref:
Og når gammer`n e på banen ”kain mangt et under skje”
Fra Sjømæling te rætt i ”Schmeichels tre”
Og vi klatre og vi leite i vann og busk og kratt
For ingen såg kor dævelsmakta datt!!
Men av og te så heinne det vi træffe der vi skaEt par eller en boogie syns vi bætterdø e bra
For når gammer`n i sol og rægn og storm
Så heill`n både kropp og sjel i form
Robert Eide
Lise Kjærem
Arne Gripp
Side 23 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
4.2.5 Barn og golf 2013
Barn og Golfgruppa har nytt av året hatt sine treninger på Havstein. Fremtidens TGK`ere var blant
de aller første som fikk spille på den nye korthullsbanen og det var til stor iver for våre håpefulle.
Vi har i år opplevd varierende deltakelse og har på det meste vært 17 deltakere på en trening. I
gruppen er det stor variasjon både i alder og ferdighetsnivå, noe som vår eminente trener Elin har
taklet på en kjempefin måte. 2013 ble avsluttet med Tom`s Turnering den 5. september og det er
særdeles populært blant de minste å få muligheten til å spille på lag med de som er eldre og ikke
minst lære av klubbens beste spillere.
Med hovedfokus på at golf skal være gøy ser vi allerede fram til en ny sesong.
Christian
4.2.6 Golf Grønn Glede
Komiteen har bestått av Liv Sjøvik Gripp som gjerne ønsker flere med i komiteen.
Vårt mål dette året var bl.a. å få umotivert skoleungdom til å være i aktivitet på sommeren for
kanskje å stå litt bedre rustet til høsten. Dessverre så kom jeg for sent i gang med kontakter. Vi
ville også forsøke på nytt med kreftforeningen, men etter fjorårets aktivitet la vi det på is
foreløpig. Gøril Hansen og Lise Bjørnstad fra NGF samt jeg var i møte med Frisklivssentralen på
juni. NGF har et ønske om å igangsette en satsing , med spesielt fokus på å bringe inaktive til å bli
utøvere av golfidretten. I førsteomgang ønsker NGF å prøve ut dette gjennom noen utvalgte
klubbmiljø som deltar i Golf – Grønn Glede. Vi synes vi hadde et godt tilbud til dem og de virket
svært positive til tiltaket. Selv skulle de ta kontakt når de startet opp med en ny gruppe i
september, men vi hørte ikke noe fra dem. I samråd med Helge Sannes ble vi enige om å avvente
kontakt til over nytt år. Høsten er ikke den beste tiden for alle å starte med golf så vi prøver å
satse på innegolf før sesongen 2014.
Den gode kontakten vi har hatt med 22B fortsatte også i 2013.
22B har vi nå hatt et godt samarbeid med i flere år. Gruppen deres varierer litt fra år til år, men
holder seg stort sett rundt 10 stk. Helge Sannes har også i år bidratt med undervisningstimer.
Gruppa har ledere som er ivrige golfspillere og av den grunn styrer de mye selv. De har faste
dager for spill. Vår oppgave her er mere å være en kontakt mellom 22B, golfklubben og NGF for å
være med å legge til rette økonomiske for aktiviteter. De startet året med simulatorspill på
golfsentret en dag i uka.
De arrangerer sin egen midnattsturnering med mat, spill og premiering, men i år ble den ikke
avholdt. I stedet tok vi en dagstur til Stiklestad og hadde en hyggelig dag med spill, mat og litt
premiering. De fikk også en dag på Byneset med spill og matservering. Jeg og noen til er med
såfremt det passer når de drar til andre baner. Det gir veldig mye hygge tilbake å være sammen
med denne gjengen.
Side 24 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
NGF arrangerer hvert år GGG-open for medlemmer, men dessverre så har det ikke passet for 22B
pga. oppstart skole og jobb for ungdommene på høsten.
Som de fleste vel har registrert så har vi fått en ny flott terrasse på Setra. Snekring av denne er det
22B som har stått for. Stor ære til dem for det!!
Grenseløse idrettsdager for funksjonshemmede ble arrangert i Trondheim Spektrum i november.
Det var for ungdom 13-25 år. TGK v/Liv Sjøvik Gripp var representert med stand der. Iløpet av
dagen var det flere skoler med funksjonshemmede av forskjellig slag som var innom standen vår
og prøvde seg på golf. Mange fant stor glede ved det. Jeg var også tilstede på seminar denne
dagen hvor funksjonshemmede fortalte om sin måte å takle idrett og hverdagen på.
Ressurssamling for GGG-klubber ble avholdt i Kristiansand i november hvor jeg var representert.
Vi er så få så det er veldig nyttig å få innspill fra andre klubber og knytte kontakter. I Trøndelag er
vi faktisk den eneste klubben som har Golf Grønn Glede.
For Golf Grønn Glede
Liv Sjøvik Gripp
4.2.7 Turneringskomiteen
Først vil turneringskomiteen takke alle som har deltatt på årets turneringer, både greenkeepere,
spillere, frivillige og de som har stått for arrangementene. Også en stor takk til Asbjørn som trofast
stiller opp som starter.
Deretter vil turneringskomiteen beklage angående årets åpningsturnering som ikke ble avholdt
som flaggmatch. Dette vil vi selvfølgelig rette på til åpningsturneringen for 2014.
Så til oppsummering av de øvrige:
Det har jevnt over vært bra deltagelse på alle turneringer. Arrangementene har vært greit
gjennomført.
Vi har fått flere tilbakemeldinger hvor det sies å være for få, eller for mange turneringer. Det er en
fin balanse mellom det å ha nok turneringer for medlemmene, eller at banen skal være tilgjengelig
for spill, spesielt i helgene. Dette er noe vi må jobbe videre med.
Også rundt turneringene har vi mye å gå på. Vi kan helt klart bli bedre på informasjon, servering,
premiering etc. Det skal sies at det kreves mye av mange for gjennomføre gode turneringer.
Kanskje trenger vi flere frivillige for å få det til. Tilbakemeldinger mottas med takk.
Vi ser også at det fort blir mye venting på banen ved 18-hullsturneringer. Kanskje bør vi ha flere 9hullsturneringer i stedet. Flere av turneringene har blitt klassikere, men vi bør kanskje rydde plass
til nye turneringer i nye formater også? Eller hente fram noen av de gamle?
Side 25 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
Vi i turneringskomiteen takker for oss, gratulerer alle vinnere, og ønsker hjertelig velkommen til ny
turneringsesong på Sommersætra.
Mvh
Roar Knudsen
Vedlegg
Følgende turneringer har vært arrangert i 2013:
Bredde
STARTDATO
NAVN
26.05.2013
Åpningsturnering- Sponset av Graffi Grill
15.06.2013
Pink Cup 2013
22.06.2013
Midnight Cup 2013
06.07.2013
Sommerspurten
24.08.2013
Klubbmesterskap junior & senior
24.08.2013
Klubbmesterskapet Damer & Herrer
31.08.2013
Kremmerhuset Golf & Sånt
14.09.2013
Lille London Open
18.09.2013
Rock'n Roll invitational 2013
06.10.2013
Avslutningsturnering
Junior
STARTDATO
NAVN
31.05.2013
TGK Jr. Tour
14.06.2013
TGK jr. tour "nabogolf"
16.06.2013
Suzann Junior Challenge 2013 Regional Kvalifisering
05.10.2013
Tom`s Final 2013
Elite
STARTDATO
NAVN
29.05.2013
Elitematch 3
19.06.2013
Elitematch 6
29.06.2013
Region Tour
31.07.2013
Elitematch 9
21.08.2013
Elitematch 12
05.10.2013
Tom`s Final 2013
Side 26 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
Samarbeidspartnere
STARTDATO
NAVN
14.06.2013
DAG Open 2013
18.06.2013
E.C.Dahls Eiendom Invitational 2013
27.06.2013
Volvo World Golf Challenge 2013
16.08.2013
The Legends Club "Come together scramble" 2013
17.08.2013
The Legends Charity Invitational 2013
19.08.2013
XL Bygg Invitational 2013
28.08.2013
Parnerbedriftenes dag
30.08.2013
Det Norske Oljeselskap Invitational 2013
06.09.2013
Rosenborg Ballklub Invitational 2013
16.09.2013
Teekay Petrojarl Invitational
17.09.2013
Partnerforum 2013
28.09.2013
Kvitsnipp open 2013
Side 27 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Sak 5.
Årsmøte 2014
Regnskap 2013 med revisjonsberetning og kontrollkomiteens beretning
Side 28 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
Side 29 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
Side 30 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
Side 31 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
Side 32 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
Side 33 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
Side 34 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
Kontrollkomiteens (KK) rapport 2013.
KK har gjennom året hatt løpende kontakt med daglig leder, styrets formann, regnskapsfører og
revisor. KK har hatt 3 møter (juni/september 2013 og januar 2014)
KK har utøvd arbeidet i.h.t. Trondheim Golfklubbs lover (paragraf 14).
Vi har ingen merknader
Trondheim 5.2.2014
Turid Røe
Odd R. Hjelde
Side 35 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
Sak 6. Behandle innkommende forslag og saker
6.1. Forslag fra styret:
Styret foreslår endring av TGKs lov §3 pkt (8)
Gjeldende §3 pkt. (8)
(8) Utmelding skal skje skriftlig og får
virkning når den er mottatt.
Forslag til ny §3 pkt (8)
(8) Utmelding skal skje skriftlig og sendes pr.
rekommandert brev eller pr.e-post til
klubbens offisielle adresse eller e-post
adresse. Utmeldingen får virkning
fra 01.01.påfølgende år.
Begrunnelse: Det har vist seg å være behov for presisering.
6.2. Forslag fra styret:
Styret foreslår endring av TGKs lov §5 pkt. (2)
Gjeldende §5 pkt. (2)
Forslag til ny §5 pkt. (2)
(2) Den som ikke senest 31.desember har
(2) Den som ikke senest 31. desember har
sendt skriftlig utmelding av klubben eller
sendt skriftlig utmelding av klubben
melding om overgang til annen
eller melding om overgang til annen
kontingent-/avgiftsgruppe man er
kontingent-/avgiftsgruppe, er å anse
kvalifisert til å inneha er å anse som
som medlem av samme kontingentfortsatt medlem av samme kontingent-/
/avgiftsgruppe i det påfølgende år.
avgiftsgruppe i det påfølgende år. Et
medlem blir automatisk flyttet til riktig
medlemskategori når alder eller andre
forhold tilsier at man ikke lenger er
berettiget til å inneha tidligere
medlemskategori.
Begrunnelse: Det har vist seg å være behov for presisering.
Side 36 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
Sak 7 Handlingsplan 2013
Målsetting
Trondheim Golfklubbs hovedmål er å få flere og bedre golfspillere og skape idrettsglede,
meningsfull fritid og stolte medlemmer. Klubben har et verdigrunnlag som beskrives av
stikkordene offensiv, ærlig og inkluderende.
Trondheim Golfklubb skal tilrettelegge golf som konkurranseidrett og helsebringende
mosjonsidrett. Trondheim Golfklubb skal drive, vedlikeholde og videreutvikle Sommerseter
Golfbane.
I 2014 vil følgende aktiviteter og tiltak bli vektlagt:
Anlegg
Reparasjon av vinterskader på greenene som oppstod vinteren 2012/2013.
Prosjektgruppe for å vurdere ulike alternativer og fremdrift for etablering av ny kunsgressgreen
(treningsgreen og nærmiljøanlegg).
Oppgradering/ny drivingrange – fortsette dialog med Trondheim kommune.
Oppgradering av uteområde ved klubbhus (beplantningsplan for planter rundt klubbhus).
Drive proshop og kafe i egen regi på en måte som er økonomisk bærekraftig.
Følge opp Trondheim Kommunes rehabilitering av Hovedhus og Gulstua.
Organisasjon
Implementere ny struktur for komiteer som oppnevnes av styret, avholde “kick-off”-møte med
komiteene.
Avholde medlemsmøte før sesongstart og ved sesongslutt.
Etablere ny hjemmeside etter avtale med leverandør/samarbeidspartner, samt sørge for
oppdatert informasjon fra klubbens administrasjon, styre og komiteer.
Profilering av Trondheim Golfklubb i media.
Gjøre Avtalegiro som “offisiell” betalingsform for medlemskontingent.
Aktivitet
Synliggjøre klubbens sportslige satsing gjennom Sportskomiteen:
Juniorer
 Treninger: 2 ganger pr.uke innendørs om vinter, 2 ganger pr.uke i sesongen, 5 ganger pr.uke i
sommerferie (20.juni-15.august).
 Stille lag til Lag NM gutter og jenter,
 Ha deltagere på Junior Norgesmesterskapet, Team Norway Tour , Team Norway Tour 1
divisjon, Norges Cup, Midt-Norsk Junior tour, Elitematcher og NGF samlinger.
 Alle juniorer oppfordres til å delta på turneringer både i egen klubb og arrangementer i andre
klubber.
Elite
 Treninger: 1 gang pr.uke innendørs om vinteren, 2 ganger pr.uke i sesong.
 Stille lag til Lag NM damer og herrer,
 Ha deltagere på Asia Tour, Challenge Tour, Norgesmesterskapet, Team Norway Tour, Norges
Cup, Region Tour, Elitematcher og NGF samlinger.
Side 37 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
Videreføre arbeidet som Norges Golfforbunds Regionale kompetansesenter for Midt-Norge og
skape eierforhold til dette blant medlemmene.
Fortsette arbeidet med “Barn og golf” (6-12 år)med sikte på å gjøre golf til en attraktiv idrett som
deltakerne vil fortsette med.
Synligggjøre klubbens aktiviteter for bredde både for rekruttering av nye medlemmer og beholde
medlemmer:
10-12 VTG kurs
 Medlemstreninger 3 dager pr.uke i sesong
 Torsdagsgolfen hver uke i perioden mai-september (unntatt juli)
 Fortsette arbeidet med “Golf Grønn Glede” som et tilbud til personer/grupper som av ulike
årsaker har et særskilt behov.
Attraktive turneringer for klubbens medlemmer.
Støtte arbeidet I klubbens komiteer.
Side 38 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
Sak 8. Fastsette medlemskontingent for 2014
Styret foreslår samme medlemskontingent i 2014 som i 2013:
Styret foreslår følgende:
KATEGORI
INKLUDERT

BARN & GOLF 0-12 ÅR
UTEN SPILLERETT
Alle som tom. det året de fyller
12 år defineres som Barn & Golf
BARN & GOLF 0-12 ÅR
MED SPILLERETT
Alle som tom. det året de fyller
12 år defineres som Barn & Golf













JUNIOR 13-19 ÅR
Alle som fra det året de fyller 13
år og tom. Det året de fyller 19 år
defineres som junior.







UNGDOM 20-21 ÅR
Alle som fra det året de fyller 20
år og tom. Det året de fyller 21 år
defineres som Ungdom










STUDENT 22-28 ÅR
Alle som fra det året de fyller 22
år og tom. det året de fyller 28,
samt fremviser gyldig
studentbevis (minimum 50%
student)










Gratis ukentlige B&G treninger i sommersesongen med
klubbens trenere
Førsteprioritet for å være med i klubbens Golfskole
Gratis Drivingrange
Gratis VTG kurs
Trening på innedørs golfsenter om vinteren med klubbens
trenere mot egenandel.
Gratis ukentlige B&G treninger i sommersesongen med
klubbens trenere
Førsteprioritet for å være med i klubbens Golfskole
Månedlige klubbturneringer for alle nivå
Gratis Drivingrange
Gratis VTG kurs
Full spillerett
Trening på innedørs golfsenter om vinteren med klubbens
trenere mot egenandel.
Gratis ukentlige juniortreninger i sommersesongen med
klubbens trenere.
Gratis utvidet og skreddersydd treninger for
satsningsgruppe . Reisestøtte til spillere m/reiseleder i
satsningsgruppe som representerer klubben i turneringer.
Månedlige klubbturneringer.
Gratis Drivingrange
Gratis VTG kurs
Full spillerett
Førsteprioritet til å være med på klubbens Golfskole.
Trening på innendørs golfsenter om vinteren med klubbens
trenere mot egenandel.
Gratis ukentlige medlems- treninger i sommersesongen
med klubbens trenere til subsidierte priser.
Medlemspris på private timer med klubbens trenere.
Invitasjon til alle medlemsturneringer i klubbens regi.
Invitasjon til årlig medlemstur.
Gratis Drivingrange
Gratis VTG kurs
Full spillerett
Rabatterte greenfeepakker når man tar med seg venner.
Gratis «Torsdagsgolf» for de med klubbhandikapp.
Trening på innendørs golfsenter om vinteren med klubbens
trenere mot egenandel.
Ukentlige medlems- treninger i sommersesongen med
klubbens trenere til subsidierte priser.
Medlemspris på private timer med klubbens trenere.
Invitasjon til alle medlemsturneringer i klubbens regi.
Invitasjon til årlig medlemstur.
Gratis Drivingrange
Gratis VTG kurs
Full spillerett
Rabatterte greenfeepakker når man tar med seg venner.
Gratis «Torsdagsgolf» for de med klubbhandikapp.
Trening på innendørs golfsenter om vinteren med klubbens
trenere mot egenandel.
Betalt semesteravgift må forevises årlig, og før 20 februar.
KONTINGENT 2014
KONTINGENT 2013
0
0
1.495
1.495
2.530
2.530
3.220
3.220
3.795
3.795
Side 39 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende

AKTIV HERRE-DAME
Alle som fra det året de fyller 22
år og eldre defineres som aktiv
Herre- dame, unntatt de som er
studenter.
LONG DISTANCE
Gjelder kun personer som har
fast bobel registrert i
folkeregisteret minimum 200 km.
Fra Trondheim.
PENSJONIST
U/SPILLERETT
Årsmøte 2014









ukentlige medlems treninger i sommersesongen med
klubbens trenere til subsidierte priser.
Medlemspris på private timer med klubbens trenere.
Invitasjon til alle medlemsturneringer i klubbens regi.
Invitasjon til årlig medlemstur.
Gratis Drivingrange
Gratis VTG kurs
Full spillerett
Rabatterte greenfeepakker når man tar med seg venner.
Gratis «Torsdagsgolf» for de med klubbhandikapp.
Trening på innendørs golfsenter om vinteren med klubbens
trenere mot egenandel.



5.520
5.520
Invitasjon til årlig medlemstur
Invitasjon til alle medlemsturneringer i klubbens regi.
2 stk. Personlige Greenfeepass
2.200
2.200


Invitasjon til alle medlemsturneringer i klubbens regi.
1 stk. Personlig greenfeepass.
1.560
1.560

Ved spesielle tilfeller kan styret godkjenne en redusert
avgift for medlemmer innenfor en tidsbegrenset periode.
Slike spesielle tilfeller vil være at man ikke får utøvet sin
idrett på vår bane i en tidsbegrenset periode på grunn av
sykdom, bortreist etc. Slike tilfeller blir kun behandlet ved
at man årlig søker skriftlig til styret.
1.800
1.800
4.395
4.395
1.955
1.955
Definisjonen på Pensjonist er at
medlemmet er fylt 67 år, eller
fyller 67 år inneværende år.
REDUSERT AVGIFT

EKTEFELLE-PARTNER
Alle i denne kategorien må ha
Samme bostedsadresse registrert
i folkeregisteret som sin
ektefelle-partner. Det forutsetter
at en av ektefellen-partner løser
aktivt medlemskap.
FAMILIE JUNIOR 13-19 ÅR

Ukentlige medlems- treninger i sommersesongen med
klubbens trenere til subsidierte priser.
Medlemspris på private timer med klubbens trenere.
Invitasjon til alle medlemsturneringer i klubbens regi.
Invitasjon til årlig medlemstur.
Gratis Drivingrange
Gratis VTG kurs
Full spillerett
Rabatterte greenfeepakker når man tar med seg venner.
Gratis «Torsdagsgolf» for de med klubbhandikapp.
Trening på innendørs golfsenter om vinteren med klubbens
trenere mot egenandel.
Samme rettigheter som junior

Samme rettigheter som ungdom
2.590
2.590

Må løse greenfee etter 15:00 på hverdager og i helgene,
3.400
3.400









Samme betingelser som Junior
FAMILIE UNGDOM 20-21
ÅR
Samme betingelser som ungdom
PENSJONIST REDUSERT
SPILLERETT
samt alle helligdager
I tillegg kommer følgende avgifter:
Media avgift
IT avgift
Faktura
322,27,50,-
20 År +
20 År +
Alle
Side 40 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
Forklaring kategorier



For kategorien «Pensjonist uten spillerett» må betale greenfee for å kunne spille banen
Studenter skal forevise gyldig kvittering på betalt semesteravgift for vårsesjonen innen 15
februar, etter denne dato vil alle som ikke har levert gyldig kvittering bli flyttet over i vanlig
medlemskategori.
For kategorien « Redusert avgift» kan styret i spesielle tilfeller godkjenne en redusert avgift
for medlemmer innenfor en tidsbegrenset periode. Slike spesielle tilfeller vil være at man
ikke får utøvet sin idrett på vær bane i en tidsbegrenset periode pga. sykdom, osv. Slike
tilfeller blir kun behandlet ved at man søker skriftlig til klubben styre.
Andre avgifter:
Skapplass omkledningsrom
Baghotel
Elektrisk vognplass
Fakturagebyr
280.400.450.50.-
I tillegg kommer 25% mva.
Kontingenter/avgifter Norges golfforbund vedtatt på golftinget 2013
Media avgift


322.-
Alle som er 20 år eller eldre i kalenderåret vil motta Norsk golf.
Alle som er 20 år eller eldre i kalenderåret må betale Media avgift til sin hjemmeklubb
Alle kontingenter vil bli fakturert med 14 dagers forfall. Etter forfall vil nasjonal og lokal
spillerett sperres og betalingsoppfordring sendt. Kostnader i den forbindelse belastes hvert
enkelt medlem.
Fortsatt ubetalte kontingenter 14 dager etter betalingsoppfordring er sendt vil bli overdratt av
Visma AS for videre inndrivelse.
Det er muligheter for alle medlemmer å tegne seg for avtalegiro.
Side 41 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Sak 9
Årsmøte 2014
Budsjett 2014
Inntekter
BUDSJETT 2013
REGNSKAP 2013
BUDSJETT 2014
Sponsorinntekter
920 000
889 441
975 000
Kontingenter
4 364 150
3 900 108
3 986 000
VTG kurs-Greenfee-Range
350 000
190 059
220 000
Utleie bag hotell & ladestasjoner
50 000
54 905
56 000
Annen driftsinntekt
822 700
622 188
657 900
Tilskudd
507 500
479 420
528 000
Pro shop
1 190 000
Kafè
402 000
Driftsinntekter
7 014 350
6 136 121
8 014 900
Kostnader
Varekostnader
935 100
728 824
1 526 274
Lønnskostnader
2 185 935
2 264 285
3 125 180
Avskriving driftsmidler
270 000
241 515
303 600
Drift bane
785 000
875 348
862 500
Kontorkostnader
254 750
395 350
397 300
Fremmedtjenester
116 000
196 534
168 000
Annen Driftskostnad
2 043 233
594 061
964 500
Driftskostnader
5 805 053
5 295 917
7 347 354
Driftsresultat
Finnansinntekter og kostnader
Finansinntekter
Finanskostnader
Sum finans
ÅRSRESULTAT
1 209 297
-
12 000
202 000
190 000
1 019 297
840 204
-
63 540
325 457
261 917
578 287
667 546
-
45 600
308 000
262 400
405 546
Side 42 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
Sak 10 Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Årsmøtet
Valgkomité
Revisor/
Styret
Kontrollkomité
Kafé
Proshop
Aktivitetsavdeling
Administrasjon
Org.avdeling
Anleggsavdeling
Komiteer
Sport
Prosjektgrupper
Komiteer
Bran og Golf
Sponsorer
Bane
Bredde og rekruttering
Informasjon
Prosjektgrupper
Senior
Klubbhus/Bygninger
Dame
Treningsområder
Golf Grønn Glede
Turnering
Prpper
Proturnering
Golf Grønn Glede
Golf grønn glede
Side 43 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
Sak 11 Engasjere statsautorisert/registrert revisor og fastsette honorar
Styret legger frem følgende forslag til vedtak:
Revisjonsselskapet Revisor Arne Klæth AS (BDO) tilsettes som revisor og honoraret fastsettes til
23.000.- inkludert mva.
Side 44 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
Sak 12 Valg
Valgkomiteens rapport og innstilling
Valgkomiteens sammensetning i 2013:
Vegard Aune (leder)
Silje Steen Vollan (medlem)
Marius Rua (medlem)
Rasmus Olstad (varamedlem)
Valgkomiteen startet arbeidet med å finne kandidater til TGKs styre og kontrollkomite sommeren
2014. I henhold til TGKs lov skal det velges nytt styre og komiteer på Årsmøtet 2014, der 6 av
styrets 8 medlemmer er på valg.
Valgkomiteen ønsket at vår innstilling til Årsmøtet hadde forankring i golfklubbens medlemmer. Vi
henvendte oss derfor til klubbens medlemmer per mail, og ba om innspill i form av forslag på
personer som kunne være aktuelle for slike verv (enten de allerede hadde verv eller nye).
Resultatet av denne henvendelsen var to forslag fra klubbens medlemmer.
Valgkomiteen har videre brukt høsten på å bli kjent med det sittende styret. Dette startet med
individuelle henvendelse per mail. Basert på responsen på disse mailene valgte både styret og
valgkomiteen å fortsette denne dialogen med individuelle samtaler.
Valgkomiteens fokusområder har i hovedsak vært økonomi, idrett og forpliktelser til NGF ifm RKS.
Basert på disse arbeidene har valgkomiteen følgende innstilling:
Styret
Leder: Ole K. Vaagan (ikke på valg)
Nestleder: Britt S. Mellegaard (gjenvalg for 2 år)
Styremedlem: Rolf Bjarne Aune (gjenvalg for 2 år)
Styremedlem: Steinar Braaten (ny for 2 år)
Styremedlem: Elin W. Norum (gjenvalg for 1 år)
Varamedlem: Rolf Helge Karlsen (ny for 1 år)
Varamedlem: Sten Paltiel (ny for 1 år)
Varamedlem: Markus Reitan (ny for 1 år)
Kontrollkomite
Medlem: Turid Røe (gjenvalg)
Medlem: Odd R. Hjelde (gjenvalg)
Varamedlem: Sverre Moe (gjenvalg)
Varamedlem: Anne Lise Nilsen (gjenvalg)
Side 45 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
Valg av representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet:
Valgkomiteen foreslår at styret får fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de
organisasjoner klubben er tilsluttet.
Styrets forslag til valgkomite:
Leder:
Vegard Aune
Medlem:
Marius Rua
Medlem:
Silje Vollan
Varamedlem: Rasmus Olstad
Det gjøres oppmerksom på følgende:
Valgkomiteens innstilling mht styret er ikke i henhold til klubbens lov §6 (jfr. NIFs lov §2-4) hva
angår varamedlemmene idet det her skal velges representanter av begge kjønn. Valgkomiteen
som er gjort oppmerksom på dette tok kontakt med Sør-Trøndelag idrettskrets for å undersøke
mulighetene for dispensasjon. Etter henstilling fra Valgkomiteens leder sendte styrets leder en
søknad til idrettskretsen om dispensasjon.
Fra Sør-Trøndelag idrettskrets er mottatt følgende svar:
Fra: Olsvik, Robert [mailto:[email protected]] Sendt: 9. desember 2013 13:44
Til: Vaagan, Ole Kristian
Kopi: [email protected]; [email protected]
Emne: Søknad om dispensasjon fra § 2-4 i NIF lov
Viser til telefonsamtale og søknad sendt til oss.
Sør-Trøndelag Idrettskrets ønsker å gi årsmøtet i Trondheim golfklubb mulighet til å velge en kvinnelig kandidat slik
at klubben kan oppfylle kravet i §2-4.
I praksis betyr dette at under årsmøtet bør det gjøres oppmerksom på at hvis det skulle komme kvinnelige
kandidatforslag fra salen under valg av varamedlemmer skal den kvinnelige kandidaten velges på bekostning av en av
de mannlige. Det er viktig at dette opplyses om før valget, slik at medlemmene kan komme med sin kandidat tidlig i
prosessen.
Hvis årsmøtet ikke finner kvinnelige kandidater til å tre inn som varamedlem, så gir vi Trondheim Golfklubb
dispensasjon til fra NIFs lov §2-4 fram til årsmøtet i 2015.
Med vennlig hilsen
Robert Olsvik
Idrettsfaglig rådgiver
Norges Idrettsforbund
Sør-Trøndelag Idrettskrets
Side 46 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
Egne Notater:
Side 47 av 48
Trondheim Golfklubb
Offensiv – Ærlig – Inkluderende
Årsmøte 2014
Side 48 av 48