Årsmelding 2014 - Voss Golf og Aktivitetspark

Comments

Transcription

Årsmelding 2014 - Voss Golf og Aktivitetspark
Årsmøte I Voss golfklubb 27. Februar 2015 Kl. 19.00 Park hotel Vinnarane av klubbmeisterskapet 2014 Alvar K Fjellanger, Ingrid Fagnastøl, Knut Rolf Hansen og Erlend Guddal Fjeldstad Saksliste 1. Godkjenning av stemmeføre 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Val av møteleiar, sekretær og to til å underskrive protokollen 4. Handsame klubben si årsmelding 5. Handsame klubben sin rekneskap 6. Handsame innkomne forslag 7. Fastsetja medlemskontingent for 2016 8. Budsjett 2015 9. Val Årsmelding 2014. Styret i Voss golfklubb, vald på årsmøtet i februar 2014 har hatt følgjande samansetjing. Leiar: Roy Brusveen Nestleiar: Gjertrud Karevoll Styremedlem: Jan Arnetveit Styremedlem: Ruth Jørgensen Styremedlem: Arne Moen Styremedlem: Arnstein Haugum Varamedlem: Peer Einar Bjørgo Varamedlem: Torkjell Eskeland Revisor: Bjarne Fosse, Frode Horvik Valkomite: Anna Hefte Gjeraker, Vidar Kristiansen Styret konstituerte seg på første møte 6/3 – 14. Me har hatt 7 møte i styret og 2 fellesmøte med A/S et i løpet av 2014. Tilsette: Voss golfklubb har ikkje hatt nokon tilsette i 2014, alt arbeid i klubben er blitt gjort på dugnad. Komitear i Voss golfklubb har vore: Turnering: Gaute Kalstad V T G: Lars Stalheim Pedersen Dame: Kirsten Hauge Innesvingen: Frode Draugsvoll Dugnad: Ivar Gjeraker Senior: Peer Einar Bjørgo Sosiale arrangement: Klubben sine medlemmar har også i år delteke i mange fine konkurransar og sosiale arrangement. Stor takk til alle som har stilt opp på store og små arrangement. Medlemstal 2014: Alle medlemmer fordelt på kjønn og status
Status
Damer
Menn
I alt
142
357
499
0
4
4
I alt
142
361
503
Tidlegare medlem
428
1134
1562
I alt
570
1495
2065
Damer
Menn
I alt
Gruppe 1: Under 4,5
0
1
1
Gruppe 2: 4,5 - 11,4
1
10
11
Gruppe 3: 11,5 - 18,4
2
37
39
Gruppe 4: 18,5 - 26,4
8
64
72
Gruppe 5: 26,5 - 36,0
38
100
138
5
8
13
88
137
225
142
357
499
Aktiv
Ikkje forbundsmedlem
Aktive fordelt på kjønn og handicapgruppe *
Handicapgruppe
Ingen handicap eller HCP = 99
Klubbhandicap: Over 36
I alt
Aktive fordelt på kjønn og aldersgruppe *
Aldersgruppe
Damer Menn
I alt
Under 25 år
24
47
71
25-60 år
70
218
288
Over 60 år
48
92
140
142
357
499
I alt
NAVN
A-medlem
Tilsette Voss Golfbaner
Bedriftsmedlem
C-medlem
C-medlem 14 - 19
Hytteeigarar
ANTAL
233
1
9
250
8
18
Innesvingen golf: Det vart spelt mykje på Innesvingen frå nyttår og til sesongstart 2014. Me var uheldige med flaumen no i haust og den sette alt under vatn. Me har ikkje fått nokon dato på når me kan byggje den opp att. Ser ut til at me må klare oss utan Innesvingen til me kan spela ute på banen igjen. Klubben tapar en del inntekter på at den er nede. Dugnad: I 2014 har det som vanlig vore stor dugnadsinnsats, det er ca. 4000 timar som er lagt ned med, klipping, ballplukking, dugnad på bane, klubbhus, -­‐ ja alle som har vore med fortener ein stor takk. Sluttord: Me fekk ein heilt nydeleg sesong med masse fint ver. Somme syntes det vart varmt nok i sommar, men kva gjer vel det! Me har som i 2014 ei stor oppgåve framfor oss med å drifte klubb og bane. Medlemstalet bør me prøve å få høgare, og der må me alle ta eit tak for å fremja golfen i bygda slik at fleire vil spela på den fine banen vår. Takkar alle for ein fin innsats i 2014. Komiteane sine årsmeldingar: !
!"#$%&'()*+,-./!
01")%"()*+2*+34)'(54652$(0%%)+
$7897:;<+=+>?:[email protected]+
"#$%&!'#()%#*!!!
+&,#-!
.(/#-!01&(#23&-!
41#-2&!533&-&,*&!
6%&,2#-!7,238&,9!
7$2&!7:3*&!
"&,--!0#3#2)%;(!
0,22!7#)9$))&!
<&-1&!<8:9=):2!
+&,#-!>#2*,?#=!
!
!
+
0B<A7<=AC7<+
<$-2&-,23))&):23&2!<,*(,3!)%#-%!,[email protected]!!BC!9#,!:3!#/)($%%#!DC!:?%:E&-FC!GH-&%!8#[email protected]*&!:3!!/H-%[email protected]!/@-!
),*&!9&*!9#23&!I,2&!%$-2&-,23)!*#3#-CC!J$(,3!(,%%!I:-!I,2%!GH-!K!-!!
<$-2&-,23)?:9,%&&2!8#**&!=(#2(#3%!LM!F!L!#/(N)%!!OPB!Q6"R%$-2&-,23&-F!,2?(C!6$=&--$2*&2!P!LS!!
,[email protected][email protected];[email protected]!!T$2,:-%!%:$-F!+#*,&<:$-F!!'($EE9&)%&-)?#=!:3!Q:-)?!)&2,:-!3:(I!Q6"C!Q&)%&2!#((&!
%$-2&-,23&2&!#//,?(#F!:3!(,%%!%,(C!
!
!
+
0B<A7<[email protected];>=AC+
!
@-!
U&(%#?&-&-!
<$-2&-,23&-!
"1&22:9)2,%%!
,-./+
.-FG+
,D++HF)#*I+
FGJ-+
LVWB!
WVBM!
LX!!OLQ6"R!
BYFZ!
LVWL!
WVLL!
LM!!!OLQ6"R!
DVFZ!
LVWW!
WWVM!
LZ!!!OBQ6"R!
BYFD!
LVWV!
WVXD!
LY!!!OBQ6"R!
BXFX!
LVVY!
WW[X!
BB!!!OBQ6"R!
BMFX!
LVVZ!
WLVY!
BM!!!OLQ6"R!
BDFM!
LVV[!
WVYM!
BX!!!
BVCD!
LVVX!
YVW!
LX!!!!
BWFV!!
LVVM!
MBX!!
LB!
LBFBV!
LVVD!
DVD!!
LV!
LVFLV!
LVVB!
BMZ!!
!
!
LVVL!
L[Y!
!
!
!
\!)$=&--$2*&2F!WL!-$2*&-F!/#-%!*&%!DBW!)%#-%&-C!U&%!/#-%![D!)=,((&-&!):9!*&(%:?!,!&2!&((&-!I(&-&!#/!
)$=&--$2*&2&C!
2
!
!
"#$%%&'()'*(+,-!./((!0/#1+#$%%!!
!"##"$%
2#3,*!",*()'45!!
67'##,58'*!
!
%
&'("$%
A58*4B!C,$*D,&&'*!! 6,85,()E#!
!
%
%
"$%%&'4()'*(+,-!('54/*!!
)"*+,#%!"##"$%
"5$)!H/#1!!
I,5('5!
!
%
"$%%&'4()'*(+,-!7$54/*!!
-.//'#%0.*+,#$%
J*#'5B!0$BB,#!!
67'#B(),B!
!
%
%
%
%
%
H'85(+,-(/3'*(4+)!)$*5'*458(+/&4)''5!>GF:!
!!
!!
!!
9:;!
[email protected]!
!!!!!9::!
[email protected]@!
!!
!!!
!!!
<;!
<=!
FF=!
FG;!
;?!
!!!
!!!
FG:!
;=!
FG;!
;>!
;@!
>[email protected]!
==F!
F<<!
F;;!
A55)'+)'*!
)/'#/'12+3
111645
444567
§8WJLIWHU
8)-%)/'#/'12+3/
9+*:%;.<%=>"[email protected]"@+2A"/B%/.#*"#+*2C
9#"(+"#%,2%-'1":,#/%3#'%>,BB2,?3D'*"#
E*@#"%<#"(+'#
8520
6600
33340
9033
7F6GH
§5HVXOWDW
@:[email protected]>
I%/+??"22%A'#%&'("2#.<<'%,2%J.*+,#%/.#*"#+*2'%3K//%('*2"%3?,//"%2K1"<#"(+'#%3#K%3?"+#"%B<,*B,#'#L%
!
!
!
!
6/*!)$*5'*458!/8!D,5B4+,-+/&4)''5K!
%
-'./"%M'?B/'@%
N"+'#%
Årsmelding dugnads komitéen 2014
Det har dette året vorte gjennomført 4 fellesdugnadar. Desse vart brukt hovudsakleg til
vedlikehold av vegar, rydding av pas og vask av klubbhus. Oppmøtet var godt henholdsvis
med oppmøte alt frå 15 til 20 personar ved kvar av desse. Dette utgjorde til saman ca. 190
dugnadstimar.
Det har og vore gjennomført var ein del reperasjonsarbeid på banen og ein del forefallande
arbeidpå av ein dugnadsgjeng so møter i »løa» til ein kopp kaffi. Her gjorde Malvin ein god
jobb med ca 91 timar, og Per med 95, Ivar og Frode har også delteke. Til saman vart dette ca.
210 dugnadstimar.
Også i år har Jon Grevle gjort ein stor innsats men klypping av bana og diverse dugnad med
ca. 223 dugnadstimar.
Dette utgjer til saman ca. 625 dugnadstimar.
Vil retta ein stor takk til alle som deltok på dugnadane.
Voss, 22.01.14
Ivar Gjeraker!
!"#$%&'()*+,-./+
'0$%*"1220+(+34##+*4&56&177+
+
+
+
'89:;<=>>8+?8<[email protected];C++D89:+E>>B:;;+DE9+FGCB:;8<:+D:DEH;8<I+
JADC8;DKL:BC8H:+>M+N(HH:DLGH;:HN+DF8<F8+LG+9:C+8BB:<:G:+G+HEL:9O:<+E;+?:[email protected]<89+FGB+8><GBI+':[email protected]:+
;P:H;:H+>M+QRS+C89:<+9TF:D+FGB+D>:BGH;[email protected]@GKED+E;+><8FI+'GL:<<:+;PE<C:[email protected]=9:H+G+?8=DF+DB=FF+>M+C:H+
9TF:>B8DD:HI+
1F:D:DEH;:H+?8<+LE<:+O<8U+9:H+9:C+L8<G:<8HC:+E>>9TF:I+$:+?8<+>B8DD+FGB+B8H;[email protected]:G<:U+OMC:+HA:+E;+
;89B:I+J:98+>M+F<:HGH;8H:+?8<+LE<:+C:G+=BGK:+D>:B:@E<9:H:I+++
3EDD+&8CG:D+4>:H+E;+&8CG:D+JE=<+,-./+?8CC:+G+M<+.-+M<D+P=OGB:=9+9:C+<:KE<C>M9:BCGH;I+V=OGB::F+L8<F+
98<K:<F+9:C+:KDF<8+;EC+98F+E;[email protected]:+><:9G8<I++7:;;:+F=<H:<GH;8H:+L8<F+;P:[email protected]<F:+=F8H+><EOB:9+
E;+FGBO8K:9:BCGH;8H:+L8<+O:<<:+>EDGFGL:I+J8KK+FGB+8BB:+G+KB=OO:H+DE9+?P:B>F:+EDD+;P:HHE9+?:B;8I+
+
6G<DF:H+W8=;:+"E;H:+++++++++++++++++++++++(H;<GC+58;H8DFTB++++++++++++++++++++++++$8<GF+VE<C8B+
+
+
ÅRSRAPPORT 2014 SENIORGRUPPEN
VOSS GOLFKLUBB
Seniorkomiteen besto av: Peer Bjørgo, Ingebjørg Arnetveit, Finn
Rasmussen og Anders Stølås.
For gruppen var sesongen 2014 preget av ”kjente og kjære” aktiviteter!
Den ”harde kjerne” i gruppen, 17-18 trofaste seniorer, sørger for et
trivelig, og ikke for høytidelig, sosialt og sportslig golfmiljø i gruppen!
Frokostgolfen, hver mandag og torsdag morgen, er et trivelig innslag i
hverdagsgolfen, der vi kombinerer dugnadsinnsats med rydding og
banepleie med golfspill og deretter hygge på terrassen etter endt runde.
Oftest er det mellom 6 og 10 som møter opp! Og eplekakene forsvinner
alltid! Men hvor blir damene av??
Dugnadsinnsatsen har, som alltid, vært betydelig. I 2014 ble logget inn
2056 timer av gruppen. Timene er fordelt på banearbeide (klipping,
bunkerarbeid m.v.), ballplukk om kveldene, rydding og stell rundt
klubbhus og driving range,, i butikk og pro-shop, etc.
Og som vanlig er det Svein Klette og John Grevle som topper
statistikken! Stor takk til alle deltagere, og spesielt de to nevnte!
Takk for stor og uvurderlig innsats for klubben!
NSG-turneringer, den 21. Og 22 Juni, der Voss GK var vertskap , ble
meget vellykkete. Bra vær, til sammen 71 deltager de to dagene. NSGrepresentant Erik Øksæter, uttrykte både stor takk og tilfredshet etter
endte turneringsdager. Og han lovet oss arrangementer også til neste år!
Og vår, etter hvert godt innarbeidete tradisjon med gratis frukt til
deltagerne begge dager, ble igjen bemerket!
Planer / håp for 2015: Egne klubb-seniorkonkurranser, som kanskje
best bør arrangeres formiddager, har vi fortsatt ikke! Er det helt umulig å
få til? Hva med 9-hullsrunder, spill fra rødt utslag, matcher, fourball,
greensome osv?? Det er mange muligheter!
Takk for innsats, og vel møtt til sesong 2015 !!
Voss den 14 Januar 2014
P. E. Bjørgo, for seniorgruppen Voss GK
Styret sitt framlegg til kontingentar 2016: Fritt spel m/ andel Vaksen Ektefelle/sambuar Pensjonist frå fylte 67 år Fritt spel u/andel Vaksen Ektefelle/sambuar Pensjonist Student/militær 0-­‐13 år 14-­‐20 år 21-­‐25 år medlem C Vaksen Ektefelle/sambuar 14-­‐20 år Støttemedlem vaksne Vegen til golf; kurs for Kurs og fritt spel Pr. år 2500,-­‐ i 3 år Kurs for barn/ungdom og fritt spel 4500,-­‐ 3600,-­‐ 3600,-­‐ 5500,-­‐ 5500,-­‐ 5500,-­‐ 2100,-­‐ 600,-­‐ 1000,-­‐ 2100,-­‐ 1500,-­‐ inkl 2 green fee 1500,-­‐ inkl 2 green fee 600,-­‐ inkl 1/2 green fee 1000,-­‐ 0-­‐13 år, 1000,-­‐ 14-­‐20år 1500,-­‐ 21-­‐25år 2500,-­‐ Årstalet du er fødd styrer kontingenten Styret 

Similar documents