SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015

Comments

Transcription

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015
SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE
Ballerud Golfklubb 2015
Torsdag 26. februar 2015, kl. 19:00 i klubbhuset
Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og
offentliggjort på klubbens hjemmeside.
Til behandling
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
Styrets forslag til vedtak
Det er stemmeberettigede til stede og årsmøte er vedtaksført.
2. Godkjenne innkalling, saksliste og foretningsorden.
Forslag til forretningsorden
a. Møtet ledes av dirigenten
b. Protokollen føres av valgte sekretær
c. Alle eventuelle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og inneholde
forslagstillerens navn.
d. Med unntak av lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall
e. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall
stemmer for og i mot, samt hvem som har hatt ordet i den enkelte saken.
Styrets forslag til vedtak
Innkallingen til, samt sakslisten og foretningsorden for årsmøte 2015 i Ballerud
Golfklubb godkjennes.
3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen
Årsmøtet skal ledes av valgt dirigent.
Styrets Forslag til vedtak
Dirigent: Jan O. Bråthen
Sekretær: Ken Jonassen
Underskrive protokoll:
4. Behandle klubbens årsmelding
Gjennomgang av klubbens årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger ved styrets
leder.
Styrets forslag til vedtak:
De fremlagte beretninger for 2014 godkjennes.
5. Behandle klubbens regnskaper i revidert stand
DRIFTSREGNSKAP 2014
BALLERUD GOLFKLUBB
INNTEKTER KURS
INNTEKTER JUNIOR
TILSKUDD NGF / NIF
MEDLEMSINNTEKTER KLUBB
MEDLEMSINNTEKTER BANELEIE
ØVRIGE INNTEKTER
Note 1
Note 2
Note 3
Note 4
SUM INNTEKTER
UTGIFTER JUNIOR Turnering / øvr.
UTGIFTER JUNIOR Instruktør
UTGIFTER SENIORAVD.
TURNERINGSUTGIFTER
BANELEIE
KONTINGENT OG KOSTNADER NGF
KURSMATERIELL OG INSTRUKSJON
DRIFT AV INTERNET /IT
STYRE OG ÅRSMØTE
AVSETNING OG TAP PÅ
FORDRINGER
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
SUM UTGIFTER
NETTO FINANSPOSTER
ÅRSRESULTAT
Note 5
Note 6
Note 7
Note 8
Note 9
2014
2013
-397 685
-378 475
-188 692
-225 000
-1 974 135
-54 450
-62 480
-365 674
-141 340
-212 550
-1 965 725
-34 613
-3 218 437
-2 782 382
135 662
335 048
42 747
54 397
1 974 135
235 294
363 703
17 206
2 080
192 780
307 405
31 966
31 503
1 965 725
197 920
22 557
18 194
664
3 500
22 440
52 075
13 995
3 186 213
2 834 785
-15 808
-6 954
-48 031
45 450
Note
1
Note
2
Fra og med 2014 er alle kurs fakturert gjennom
BaGK
Før 2014 ble det kun fakturert for "royalties" og kursmatriell.)
397 685
62480
62 480
278 685
28 950
52 000
18 840
0
378 475
244 075
0
38 236
75 000
8 363
365 674
18 154
155 538
15 000
188 692
0
126 340
15 000
141 340
54 450
0
54 450
34 550
63
34 613
13 299
44 565
77 798
135 662
12 822
49 450
0
130 508
192 780
22 566
20 181
42 747
19 466
12 500
31 966
Turneringsutg NM
35 496
18 901
54 397
23 087
8 416
31 503
Kursmateriell
25 138
22 557
338 565
363 703
22 557
22 190
250
22 440
12 026
1 969
13 995
Treningsavgift gruppetrening
Treningsavgift Annet (fysisk+privattimer)
Deltakeravgift internturnering
Tilskudd / Sponsor
Andre inntekter - SFO golf Stabekk skole
Note
3
Bærum kommune - Kommulale tilskudd
Momskompensasjon
NGF Grønn Glede
Note
4
Deltakeravgift turneringer
Div. inntekter
Note
5
Div. utgifter junior
Turneringsutgifter intern
Turneringsutgifter ekstern
Portable tak, bod jr
Note
6
Senior Herrer
Senior Damer
Note
7
Note
8
Turneringer arrangert av Ballerud GK
Instruktørkostnader
Note
9
397685
Div. (GGG, bank,div.)
Honorar regnskap
BALANSE per 31.12.2014
BALLERUD GOLFKLUBB
2014
2013
0
0
BANK 1627.15.97332
279 778
154 134
BANK 1644.03.66477
488 648
273 291
BETALINGSMIDLER
768 426
427 425
KUNDEFORDRINGER
FORSKUDDSBET. KOSTNADER
83 028
0
106 510
0
KORTSIKTIGE FORDRINGER
83 028
106 510
851 454
533 935
0
0
293 983
79 995
KASSE
SUM EIENDELER
FORSKUDDSBET. KONTINGENT
LEVERANDØRGJELD
Annen påløpt kostnad
62 500
7 000
SUM GJELD
356 483
86 995
EGENKAPITAL
494 971
446 940
SUM GJELD OG EGENKAPITAL
851 454
533 935
48 031
45 450
ÅRSRESULTAT
Styrets forlag til vedtak:
Det fremlagte regnskapet for Ballerud golfklubb for regnskapsperioden 01-01-14 til
31-12-14 med tilhørende beretninger fra kontrollkomité godkjennes og at overskudd
overføres til egenkapital.
6. Behandle innkommende forslag og saker
a.
b.
c.
d.
e.
Uttalelse fra kontrollkomiteen
Søknad om støtte til Sr Herre komité – vedlegg 4
Søknad om støtte til Dame Komité – vedlegg 5
Søknad om støtte til refusjonsordning Jr. – vedlegg 3
Eventuelt
7. Fastsette medlemskontingenten for 2016
Det gjøres en justering av medlemskontingenten for 2015, innenfor de vedtatte
retningslinjene fra årsmøte 2014. Styret i samråd med Banen ser ikke at det skal være
behov for ytterligere endring i medlemskontingenten for 2016 per nå.
Styrets forslag til vedtak:
Det vedtas å gi styret fullmakt til å justere opp medlemskontingentene for 2016 med
inntil 6 % hvis det viser seg nødvendig i forhold til medlemsutvikling og økonomi.
Banen skal fremlegge for styret et dokumentert behov for økte inntekter høsten
2015, for at styret skal kunne ta stilling til dette.
Rammene for økningen er opp til følgende nye kontingenter:
Junior fra kr 1 775,- til maksimalt kr 1 880,Ungdom fra kr 2 900,- til maksimalt kr 3 075,Senior fra kr 3 400,- til maksimalt kr 3 600,-
8. Vedta klubbens budsjett
Budsjettet er satt opp veldig enkelt, med utgangspunkt i budsjett og regnskap for
2014. Oppstår det vesentlige endringer fra budsjettet igjennom året vil dette
behandles i styre, og prinsippet er at økte utgifter må dekkes inn av økte inntekter.
Eventuelle investeringer eller andre vedtak med økonomisk betydning fra årsmøte vil
komme i tillegg.
Ballerud Golfklubb - budsjett 2015
Tekst
Kursinntekter
Turneringsinntekter
Medlemsinntekter
Inntekt Baneleie
Inntekt junior avd.
Div. tilskudd junior avd.
Div. tilskudd klubb
Annet
Sum inntekter
Utgifter junior avd.
Utgifter senior herrer
Utgifter Damegruppen
Utgifter spesielle tiltak
Turneringsutgifter
Kursmateriell og instruktør
Utgift Baneleie med mer.
Drift av web og
datasystemer
Honorar regnskap
Kontingent og kostnader
NGF
Styre og årsmøter
Andre kostnader
Tap på fordringer
Sum kostnader
Netto finasposter
Resultat
Budsjett 2014
55 000
35 000
220 000
1 950 000
290 000
Regnskap 2014
Budsjett 2015
140 000
0
397 685
54 450
225 000
1 974 135
359 635
18 840
188 692
0
416 000
60 000
233 500
2 016 000
374 000
18 000
180 000
0
2 690 000
3 218 437
3 297 500
365 000
26 000
26 000
15 000
35 000
20 000
1 950 000
18 500
470 710
22 566
20 181
19 768
54 397
363 703
1 974 135
17 206
469 000
25 000
25 000
15 000
63 000
381 000
2 016 000
24 000
2 500
220 000
250
235 294
2 500
246 000
2 000
3 000
3 000
2 080
2 422
3 500
3 000
28 000
5 000
2 686 000
3 186 212
3 302 500
7 000
15 808
5 000
11 000
48 033
0
Styrets forlag til vedtak:
Det fremlagte budsjettet for Ballerud Golfklubb for 2015 godkjennes.
9. Behandle klubbens organisasjonsplan
Se vedlegg 3
Gjennomgang og presentasjon av endringer og nye komitemedlemmer
Styrets forlag til vedtak:
Den fremlagte organisasjonsplan godkjennes
10. Foreta følgende valg:
a. Styret
Se vedlegg 2, Valgkomiteens innstilling
b. 2 representanter til Golftinget
Forslag: Thomas Faale, Lars Due
c. 3 representanter til Bærum Idrettsråd
Forslag: Leif H. Roth (leder), Svein Bjørnebekk, Hilde Solberg Øyne, Carl
Wilhelm Tyren
d. 1 person til å kontrollere Politiattester
Forslag: Thomas Faale
e. 3 personer som kan signere alle utbetalinger på nettbank.
Forslag: Styreformann, Shawn Carivau og Thomas Faale.
f. Valgkomité
Forslag: Anne-Grete Østensen, Leif H Roth, Jan O Bråthen og Ola Jørstad
g. 2 revisorer til å kontrollere regnskap mm.
Se vedlegg 2, Valgkomiteens innstilling
11. Orientering om ny avtale mellom Golfklubb og Treningssenteret om administrative
oppgaver.
Fro å sikre kontinuitet i arbeidet og sikre driften av Ballerud Golfklubb inngås det en
avtale mellom Golfklubben og Ballerud Golf og treningssenter om administrative
oppgaver etter mal fra NGF.
12. Orientering fra Ballerud Golf og Treningssenter
Thomas Falle, daglig leder Ballerud golf og Treningssenter as, orienterer om 2014 og
planer for 2015 når det gjelder anlegg, bane, Proshop, kiosk, ansatte, med mer
13. Orientering fra Jordell Page DA
Simon Page orienterer om det nye treningsoppsettet på Ballerud med Pro situasjon,
kurs, treningsmuligheter og målsetning med satsningen.
14. Orientering fra Turneringskomiteen
15. Eventuelt
Velkommen
Styret v/leder Simen Rognerud