Nestor - Vestfold Golfklubb

Comments

Transcription

Nestor - Vestfold Golfklubb
Årsberetning
2014
Det innkalles til årsmøte på
Nestor
(tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling)
onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00
Innhold
Innkalling og dagsorden...................................................... 3
Styrets årsberetning.............................................................. 4
Resultatregnskap................................................................... 9
Balanse................................................................................... 10
Noter til regnskapet.............................................................. 12
Revisors beretning................................................................ 14
Årsrapport fra Kontrollkomitéen....................................... 16
”Hole-in-one” i 2014............................................................ 16
Styrets forslag til kontingenter............................................ 17
Valgkomitéens innstilling for 2015.................................... 18
Årsrapport fra Banekomitéen............................................. 19
Årsrapport fra Damekomitéen........................................... 20
Årsrapport fra Herrekomitéen........................................... 21
Årsrapport fra Seniorkomitéen.......................................... 22
Årsrapport fra Sportslig komité......................................... 23
Årsrapport fra Medlemskomitéen...................................... 25
Årsrapport fra Handicapkomitéen..................................... 26
Årsrapport fra Turneringskomitéen.................................. 27
Årsrapport fra Trivselskomitéen........................................ 28
Årsrapport fra Disiplinærkomitéen................................... 28
Årsrapport fra Marshallkomitéen...................................... 29
Årsrapport fra VTG-komitéen........................................... 30
Årsmøte i Vestfold Golfklubb
Vestfold Golfklubbs medlemmer innkalles herved til årsmøte
på Nestor (tidligere Norsk Senter for Seniorutvikling)
onsdag 11. februar 2015 kl 18.00.
Veibeskrivelse:
Kjør E-18 sydover fra Tønsberg, eller nordover fra Sandefjord, til avkjøring Stokke.
Kjør gjennom Stokke sentrum. Rett før du kommer til rundkjøringen ved Shellstasjonen på
Melsomvik, er Nestor lokalisert til venstre.
Til behandling foreligger:
1.
Åpning av årsmøtet, herunder godkjenning av stemmeberettigede
2.
Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
3.
Valg av møteleder, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen
4.
Styrets beretning
5.
Resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 2014
6. Budsjett for 2015 med styrets forslag til innmeldingsavgift og årskontingent
for 2015
7.
Forslag om at alle med fritt medlemsskap må betale NGF-avgiften.
8.Valg
9.
Utdeling av ”Årets talent”
a) Styret
Leder og nestleder velges for 1 år
Styremedlem for valgperioden (inntil 3 år)
Varamedlemmer for 1 år
Uttredende er:
LederBjarne Kihle
Nestleder Frank Christensen
Styremedlem Morten Hassum
Varamedlem Joachim Leegaard
Varamedlem Rune Myhre
b)Valgkomité
Valgkomitéens forslag er vedlagt
c)Valg av represententanter til
Vestfold Idrettskrets årsmøte, Norges Golfforbunds ting (2. hvert år)
og til Stokke Idrettsråd
d)
Valg av kontrollkomité
e)
Styrets forslag til revisor
f)
Styrets forslag til valgkomité
3
Styrets årsberetning 2014
Styret i Vestfold Golfklubb ble valgt på klubbens årsmøte 12. februar 2014, og har hatt
følgende sammensetning:
LederBjarne Kihle
NestlederFrank Christensen
Styremedlemmer Roy Helge Simonsen
Morten Hassum
Sidsel Bjerkøy
Fredrik Aafos
Varamedlemmer
Rune Myhre
Joachim Leegaard
Kontrollkomitéen har hatt følgende medlemmer:
Henrik Lunde
Gard Hansen
Susann Heimdal
Oddbjørn Tidemann har vært klubbens representant i Stokke Idrettsråd.
Sesongen 2014
2014 har vært en spesiell sesong for Vestfold Golfklubb. Vi har lagt bak oss det første året
uten daglig leder, og vi har valgt å drifte klubben med stramme tøyler. Samtidig har vi
opplevd kanskje tidenes fineste sesong, rent værmessig. Meteorologene har målt 2014 som
det varmeste året på vår planet. Dette medførte tidenes lengste sesong med åpen bane i
8 måneder, mao 2/3 av årets måneder.
Den fine sommeren medførte tilløp til tørke på deler av banen, og det har vært problemer
med vanningsanlegget etter et lynnedslag i anlegget i slutten av juli. Tilfeldighetene ville det
slik at det like etter at anlegget ble skadd – kom regnet. Dermed var det ikke så stort behov
for vanning av greener som i resten av sesongen. Vanningsanlegget ble så sterkt skadd at
det var behov for investering i et nytt anlegg. Alle dekodere er nå byttet ut og anlegget kan
nå styres både med PC på kontoret og via iPad ute på banen.
I løpet av året er alle sider av klubbens virksomhet gjennomgått. Det gjelder både bane,
administrasjon, cafédrift og ikke minst regnskaps- og budsjettrutiner. Dette var en
nødvendighet for å rette opp klubbens økonomiske situasjon. Ved årets utgang kan vi
konstatere at klubben har snudd et negativt resultat i 2013 på vel NOK 1,5 millioner til et
nær null-resultat i 2014 – det vil si et overskudd på NOK 4 302,-. Samtidig har vi redusert
klubbens gjeldsbelastning med nær 1,2 million kroner. Fra og med 2015 vil regnskapsog budsjettrutiner kunne følges opp avdelingsvis fra måned til måned.
Med sesongstart allerede 15. mars 2014 og 8 måneders drift uten noen avbrekk frem til
midten av november, er banen besøkt av rekordmange gjestespillere. Dette har gitt et
meget positivt utslag på klubbens greenfeeinntekter. Vi har hatt gjestespillere fra en rekke
klubber, og bare samarbeidsavtalen med Aftenposten og A-kort har gitt oss 927 gjestespillere i løpet av sesongen. Vestfold Golfklubb er den klart mest besøkte banen i regionen. Flest
gjestespillere fra våre naboklubber kommer fra Nøtterøy GK (457), Sandefjord GK (192),
Larvik GK (145) og Borre GK (122).
4
Styret har avholdt til sammen 8 ordinære styremøter og én strategisamling med de ansatte 7.
november 2014.
Sportslige resultater
Vestfold Golfklubb er et idrettslag som satser på breddeidrett. Medlemsmassen og
aktivitene er godt fordelt blant de helt unge til de godt voksne. Dette har gitt meget gode
sportslige resultater både for den yngre og eldre garden av spillere.
Alle våre fire lag – Elite kvinner og menn og Junior jenter og gutter – har vist spill av klasse,
som vi alle er stolte av. Alle de fire lagene har kvalifisert seg til eliteserien i 2015. I 2014 er
dessuten Vestfold GK utpekt som klubben med landets beste juniorlag. Også våre seniorspillere kan fremvise meget hyggelige resultater i 2014.
I tillegg til de mange gode enkeltresultatene fra våre junior- og seniorspillere, har klubben
også fått vår første kvinnelige, profesjonelle spiller på Europa Touren – nemlig Tonje
Daffinrud. Hun kvalifiserte seg på første forsøk. Vi gratulerer!
Medlemmer
Det sterke frafallet av medlemmer synes å ha stoppet noe opp. Per 31. desember 2014 har
klubben 1152 medlemmer. Dette er en netto nedgang på 16. Det er størst frafall på 18-hullsbanen, mens 9-hullsbanen har størst økning. Dette er en utvikling som bekymrer styret.
Dersom vi skal opprettholde den standarden vi ønsker med baneanlegget, sportslige
resultater og det gode miljøet, trenger vi flere medlemmer.
På den annen side kan vi si oss fornøyd med vårt spesialopplegg for nye og uerfarne golfere
med Bli en god golfer på 1-2-3. Det 3-årige programmet har hatt til sammen 117 deltakere
på trinn 1 og 2 i løpet av 2014-sesongen. Dette gir oss på sikt en god tilgang av nye
medlemmer.
Årsaken til utmeldelse er som oftest begrunnet med at en ønsker å spille på en bane som
ligger geografisk nærmere. At noen klubber har operert med særskilt lave kontingenter og
prøvemedlemskap, har også hatt sin innvirkning. Den generelle interessen for golf har også
vært på retur de senere årene. Andre begrunner utmeldelse med tidsbruken. Alder og sykdom er også en faktor som gjør seg gjeldende.
Styret håper at klubbens mange medlemsfordeler, med blant annet gratis baller på driving
rangen og samarbeidsavtaler om redusert greenfee på andre baner, vil gi økt tilgang av nye
medlemmer. Fra 2015-sesongen vil klubben også kunne tilby gratis instruksjon og trening
for dem med 26 og over i hcp. Gruppetreningen er lagt opp i samarbeid med headpro George Beal og klubbtrener Geoff Dixon, og vil ledes av instruktører med Trener 1-kompetanse.
Ansatte og arbeidsmiljø
Vestfold Golfklubb har per i dag 3 ansatte på driftsiden, 1 i administrasjon 2 på henholdsvis
80 og 50 prosent i Caféen og 1 trener og adm leder av Regionalt Kompetansesenter. Av de
7 ansatte er 3 kvinner. I tillegg til de fast ansatte har klubben hatt 8 sesongarbeidere av ulik
varighet til vedlikehold av banen i perioden mars - oktober.
Golfsenteret Vestfold AS har hatt ansvaret for booking.
5
Sykefraværet i 2014 var 1% for de fast ansatte.
Det ytre miljø
Klubbens virksomhet har ingen forurensende effekt på det ytre miljøet.
Økonomi
Resultatet i 2014 gir et overskudd på NOK 4 302,-. Noe som vi kan betegne til et nær
0-resultat. Det var budsjettert med et lite overskudd på NOK 140 117,-, til tross for uendret
medlemskontingent.
Styret har gjennom hele sesongen driftet klubben med stramme tøyler. Det er gjort en rekke
innsparinger og driften er forsøkt effektivisert på alle områder der det har vært mulig.
Resultatforbedringen er tross alt betydelig sammenlignet med fjorårets (2013) resultat - som
ga et underskudd på vel NOK 1,5 millioner.
I forhold til budsjett er det særlig greenfeeinntekter som slår ut positivt. Her har
inntektene økt med vel NOK 265 000,- i forhold til budsjett. Både kontingentinntekter og
cafédrift ligger over det budsjetterte, mens sponsor- og øvrige inntekter ligger under det
budsjetterte. Sum kostnader er på den annen side nær én million over det budsjetterte. Det
skal dog påpekes at klubben i løpet av 2014-sesongen har redusert den samlede gjeldsbyrden
med NOK 1 191 179,-, fordelt med NOK 833 332,- på langsiktig gjeld og NOK 357 847,- på
kortsiktig gjeld. Det er fortsatt behov for stram drift av klubbens virksomhet.
Klubbcafé
Det er fremdeles stor tilfredshet blant klubbens medlemmer med at klubben har overtatt
driften av klubbens café. Det er også bare positive tilbakemeldinger – både blant medlemmer
og kunder til cateringvirksomheten – over service, prissetting og kvalitet. Restauranten har
hatt en samlet omsetting på vel NOK 1,5 millioner.
Regionalt kompetansesenter
Norges Golfforbund har fornyet samarbeidsavtalen med Vestfold Golfklubb som Regionalt
Kompetansesenter for Sør/Østlandet i 2015. Det har bare kommet positive signaler fra NGF
om hvordan Vestfold GK skjøtter oppgavene med å lede RKS-et. Det er til sammen 29
klubber som er tilsluttet RKS-et i Vestfold GK.
Budsjett 2015
Inntekter:
Styret har tatt utgangspunkt i medlemsmassen per 1. januar 2015 (1152 medlemmer) som er
en netto avgang på 16 medlemmer sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Det er videre
budsjettert konservativt med 30 nye medlemmer i løpet av 2015-sesongen.
Styret foreslår at klubbens årskontingent heves med NOK 500,- sammenlignet med 2014.
Det vil si en årskontingent på NOK 7 500,- for fullt betalende på 18-hullsbanen. Norsk
Golf og NGF-avgift kommer i tillegg. De øvrige kategoriene av medlemskap korrigeres
prosentuelt (7,15%) på linje med økningen på 18-hullsbanen. Selv med en økning av
kontingenten vil Vestfold GK være konkurransedyktig med hensyn til pris sammenlignet
6
med andre klubber vi kan sammenligne oss med. Styret foreslår at de av våre medlemmer
som er gitt fritt medlemskap - ansatte, æresmedlemmer, livsvarig medlemskap etc. - fra
2015-sesongen selv betaler for Norsk Golf og NGF-avgiften.
Styret foreslår å fortsette det 3-årige tilbudet ”Bli en god golfer på 1-2-3”. Tilbudet gir et
pris- og innholdsmessig fortrinn til Vestfold GK sammenlignet med alle konkurrerende
klubber i distriktet. Opplæringstilbudet til nye og uerfarne golfere må betegnes som en
suksess.
Ordningen med gratis baller på driving rangen foreslås videreført. Etter styrets oppfatning
er ordningen med rangeballer et meget positivt bidrag til økt rekruttering og er en positiv,
miljøskapende faktor av stor betydning.
Styret har også besluttet å innføre gratis trening for klubbens medlemmer som har 26
og over i handikapp. Treningen styres og administreres i samarbeid med headpro.
Treningen vil ledes av instruktører med Trener 1-kompetanse. Styret mener dette er et
positivt virkemiddel som hjelper og støtter medlemmer som ønsker å forbedre teknikk
og spill til et høyere nivå.
At klubben er gitt status som RKS-klubb, har gitt økt renommé både lokalt og nasjonalt.
Styret mener at klubben har en riktig sammensetning av medlemsfordeler, konkurransemessige priser og et komplett golfanlegg av høy standard. Dette fører til økt tilhørighet og
et godt miljø, som igjen skaper økt rekruttering og økonomisk trygghet for klubben.
Kostnader:
Styret har lagt til grunn et stramt og nøkternt budsjett for 2015. Det gjelder både for drift,
investeringer og på personalsiden. Årsaken til dette er at vi fortsatt opplever et meget
usikkert marked i et område der det er stor konkurranse i rekruttering av medlemmer. Vi
ser tross alt positivt frem til en ny golfsesong i Vestfold Golfklubb.
Resultat
Budsjettet for 2015 viser et positivt resultat på NOK 203 232,-.
Fortsatt drift
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift av klubben. Styrets
oppfatning er at det ikke er noen forhold som tilsier noe annet.
Styret
Styret er ikke fornøyd med at vi ikke oppnådde budsjettert resultat for 2014-sesongen.
Selv om vi fikk et lite overskudd på NOK 4 302,-. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte
regnskapet og balanse med tilhørende noter et riktig bilde av klubbens stilling per
31. desember 2014. Styret har gjennomført en nødvendig oppjustering av klubbens regnskapssystem, rapporterings- og oppfølgingsrutiner.
Vestfold Golfklubb har en meget sterk posisjon i regionens golfmarked. Dette gjelder
spesielt for selve golfanlegget og banens kvalitet, og ikke minst tilbudet av ulike medlemsfordeler. Styret mener at klubben nå er på et riktig spor med hensyn til drift og økonomisk grunnlag. Vi ser frem til en ny og positiv 2015-sesong.
7
Styret vil også rette en spesiell stor takk til alle medlemmene som har stilt opp med dugnad
og frivillig innsats. Medlemmene har lagt til grunn et stort engasjement og innsatsvilje som
vi setter meget stor pris på. Det frivillige arbeidet fra medlemmene representerer betydelige
verdier for klubben – både økonomisk og miljømessig.
Tusen takk til dere alle!
Vear, 28. januar 2015
Bjarne Kihle Frank Christensen
Roy Helge Simonsen
StyrelederNestlederStyremedlem
Morten HassumSidsel BjerkøyFredrik Aafos
StyremedlemStyremedlemStyremedlem
8
Resultatregnskap
Vestfold Golfklubb
Årsregnskap 2014
Resultatregnskap
Note
Regnskap 2014
Budsjett 2014 Regnskap 2013
Budsjett 2015
Kontingenter
Salgsinntekter cafe
Greenfees
Sponsorinntekter
Øvrige inntekter
Sum inntekter
6 268 215
1 569 896
1 415 588
936 778
2 170 580
12 361 057
6 230 776
1 500 000
1 150 000
1 050 000
1 711 280
11 642 056
6 629 970
1 141 352
1 053 826
902 481
1 263 368
10 990 997
6 513 020
1 952 549
1 300 000
903 780
2 105 791
12 775 140
Varekostnader Cafè
Turnering- og treningskostnader
Lønnskostnad
Administrasjonskostnader
Avskrivning på varige driftsmidler
Banekostnader
Sum kostnader
685 774
1 268 465
4 472 239
1 598 320
1 148 283
2 196 936
11 370 017
763 500
975 877
4 167 000
1 351 226
1 086 821
2 029 000
10 373 424
520 212
1 501 595
4 660 932
1 482 147
1 246 300
1 960 180
11 371 366
877 154
1 147 461
4 708 190
1 455 104
1 122 000
2 312 000
11 621 909
991 040
1 268 632
-380 369
1 153 231
42 642
1 029 135
245
4 302
25 000
1 128 515
25 000
140 117
18 298
1 159 150
27 706
-1 548 927
25 000
950 000
25 000
203 231
0
0
0
0
Ordinært resultat
4 302
140 117
-1 548 927
203 231
Årsresultat
4 302
140 117
-1 548 927
203 231
4 302
140 117
-1 548 927
203 231
4 302
140 117
-1 548 927
203 231
2
3
Driftsresultat
Renteinntekter
Pantegjeldsrenter
Andre finanskostnader
Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat
Anvendelse av årsresultatet
Til kapitalkonto
7
Sum anvendelse
9
Balanse
Vestfold Golfklubb
Årsregnskap 2014
Balanse
Note
31.12.2014
31.12.2013
3,5
3
20 673 988
745 0220
21 419 010
21 498 707
1 068 5860
22 567 293
21 419 010
22 567 293
222 955
47 704
270 658
318 565
71 091
389 656
1 403 551
1 427 150
1 674 209
1 816 806
23 093 219
24 384 098
EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Maskiner under arbeid
Prosjekter
Sum varige driftsmidler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Andre fordringer
Varelager
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
8
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER
10
Vestfold Golfklubb
Årsregnskap 2014
Balanse
Note
31.12.2014
31.12.2013
7
7
5 663 326
4 302
5 667 627
7 212 252
-1 548 926
5 663 326
5 667 627
5 663 326
0
0
104 000
104 000
16 666 668
16 666 668
17 500 000
17 500 000
2 454
273 284
483 188
758 925
123 152
262 569
731 052
1 116 772
Sum gjeld
17 425 592
18 720 772
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
23 093 219
24 384 098
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Kapitalkonto
Årets resultat
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Langsiktig finansiering
Obligasjonslån
Sum langsiktig finansiering
4,5,6
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum annen langsiktig gjeld
4,5
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Vear, 02.02.2015
I styret for Vestfold Golfklubb
Bjarne Kihle
Styreleder
Sign
Frank Christensen
Nestleder
Sign
Morten Hassum
Styremedlem
Sign
Sidsel Bjerkøy
Styremedlem
Sign
Fredrik Aafos
Styremedlem
Sign
Roy Helge Simonsen
Styremedlem
Sign
11
Noter
Vestfold Golfklubb
Årsregnskap 2014
Noter
Note 1 - Regnskapsprinsipper, vesentlige regnskapsposter
Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med
regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr. 31.desember 2014.
I henhold til NIFs reglement er klubben definert som stor idrettsorganisasjon. Det følger således av
regnskapslovens § 1-2 å følge bokføring etter regnskapslovens bestemmelser.
Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld
følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av
transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form.
Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling
Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres
samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter,
kostnadsføres når de påløper.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger.
Alle leieavtaler kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad.
Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i
historisk kostpris.
Fordringer
Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap.
Utsatt skatt og skattekostnad
Vestfold Golfklubb har ihht. Skattelovens § 2-32, 2.ledd fritak for å betale formues- og inntektsskatt.
Fritaket innebærer også fritak for å innlevere selvangivelse til likningsmyndighetene.
Note 2 - Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser mm
Lønnskostnader mm. 01.01 - 31.12.:
Lønninger
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Lønnskostnader
2014
3 721 879
582 191
90 316
77 852
4 472 239
2013
3 989 782
541 047
72 297
50 806
4 653 932
8
8
Gjennomsnittlig antall ansatte:
Klubben har ikke ansatt daglig leder.
Revisor
Honorar til revisor fordeler seg slik:
Ordinær revisjon
Tilleggstjenester
Sum innkl. mva
43 875
11 750
55 625
12
Noter
Vestfold Golfklubb
Årsregnskap 2014
Noter
Note 3 -Varige driftsmidler
Varige driftsmidler:
Klubbhus,
bygg m.m.
Golfbane
Anskaffelseskost 01.01
Vanningsanlegg
Parkerings- Inventar/utplass
styr
Maskiner
Sum
25 070 280
4 698 959
2 406 136
286 760
1 001 483
6 338 679
39 802 297
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Anskaffelseskost 31.12
25 070 280
4 698 959
2 406 136
286 760
1 001 483
6 338 679
39 802 297
Avskrivninger
pr. 01.01
Avgang
driftsmidler
6 456 5550
1 986 4770
2 393 0360
127 3600
952 547
5 319 0290
17 235 0040
Akkumulerte avskr. 31.12
Balanseverdi pr. 31.12
7 025 635
2 227 764
2 395 536
139 212
978 861
5 616 279
18 383 287
18 044 645
2 471 195
10 600
147 548
22 622
722 400
21 419 010
569 080
241 287
2 500
11 852
26 314
297 250
1 148 283
2% - 20%
2-15%
5-10%
4%
33 %
20 %
Tilgang driftsmidler
Reklassifisert
Avgang driftsmidler
Årets avskrivninger
Avskrivningsplan
Note 4 - Gjeld
Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:
Obligasjonslån
Gjeld til kredittinstitusjoner
31.12.134
0
16 666 668
31.12.2013
0
17 500 000
Balanseført gjeld som er sikret ved pant ol.
Obligasjonslån
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum
31.12.2014
0
16 666 668
16 666 668
31.12.2013
0
17 500 000
17 500 000
Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld:
Golfbane
Klubbhus/ Driftsbygning
Vanningsanlegg
Sum
18 044 645
2 471 195
10 600
20 526 440
18 613 725
2 712 482
13 100
21 339 307
Note 5 - Pantstillelser og garantiansvar
Pantstillelser
Note 6 - Obligasjonslån
Obligasjonslånet fra klubbens medlemmer som på årsmøtet for 2005 ble besluttet avviklet og tilbakebetalt.
Lånet er nå avviklet.
Note 7 - Egenkapital
Egenkapital 01.01.2014
Resultat 2014
Egenkapital 31.12.2014
5 663 325
4 301
5 667 626
Note 8 - Skattetrekkmidler
Saldo på skattetrekkonto per 31.12.2014 er kr. 132 817.
13
Revisors beretning
Telephone
Fax
Internet
Enterprise
KPMG AS
Thor Dahlsgt. 1-3
P.O. Box 150
N-3201 Sandefjord
+47 04063
+47 33 45 46 01
www.kpmg.no
935 174 627 MVA
Til årsmøte i Vestfold Golfklubb
REVISORS BERETNING
Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for Vestfold Golfklubb som viser et overskudd på kr 4 302.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014 og resultatregnskap for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og
andre noteopplysninger.
Styrets ansvar for årsregnskapet
Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar
med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret
finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.
Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon.
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske
krav, og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at
årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.
En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det
skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne
kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende
bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene,
men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En
revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige,
og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede
presentasjonen av årsregnskapet.
Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon.
Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir et rettvisende
bilde av den finansielle stillingen til Vestfold Golfklubb per 31. desember 2014 og av resultater
for regnskapsåret, som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og
god regnskapsskikk i Norge.
Offices in:
KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG
International”), a Swiss entity.
Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening.
14
Oslo
Alta
Arendal
Bergen
Bodø
Elverum
Finnsnes
Grimstad
Hamar
Haugesund
Knarvik
Kristiansand
Larvik
Mo i Rana
Molde
Narvik
Sandefjord
Sandnessjøen
Stavanger
Stord
Straume
Tromsø
Trondheim
Tynset
Tønsberg
Ålesund
Revisors beretning 2014
Vestfold Golfklubb
Uttalelse om øvrige forhold
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med
årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
Sandefjord, 2. februar 2015
KPMG AS
Frode Bohlin Lea
Statsautorisert revisor
15
Side 2
av 2
Årsrapport kontrollkomitéen
Kontrollkomitèen har bestått av følgende:
Henrik Lunde leder
Gard Hansen
Susann Heimdal
Det har vært ett møte i løpet av sesongen 2014
Henrik Lunde
Leder
”Hole-in-one”-sesongen 2014
16. april 04. mai 26. mai 29. juni 30. juni 17. august 20. september 21. september 29. september 11. oktober Sander Blikom Hagen Thor-Arne Holme Rune Myhre Henrik Vangdal Jan Egil Andresen Anne Kirsti Røssland Johann O Jonsson Rell Rune Loraas Stein A Nilssen Jack Einar Kaase hull 7 hull 10 hull 3 hull 17 hull 10 hull 7 hull 7 hull 3 hull 10 hull 10 Vi gratulerer alle sammen!
16
18 hullsbanen
18 hullsbanen
18 hullsbanen
18 hullsbanen
18 hullsbanen
18 hullsbanen
18 hullsbanen
18 hullsbanen
18 hullsbanen
18 hullsbanen
Styrets forslag til kontingenter
(Kontingentene inkluderer NGF-avgift på kr. 362,-)
Kategori 1 Aktive medlemmer fra 22 år (født 1993 og tidligere)
Årskontingent kr 7 862
Innmeldingsavgift kr 500
Ved avtalegiro (inkl alt) pr mnd kr 675
Kategori 2 Passive medlemmer m/spillerett Ved avtalegiro (inkl alt) pr mnd pluss halv greenfee på begge baner
kr 3 572
kr 315
Kategori 3 Passive medlemmer seniorer kr 1 432
Ved avtalegiro (inkl alt) pr mnd kr 140
Passive medlemmer juniorer kr 320
pluss full greenfee på begge baner
NB! Man må først ha vært aktiv før man kan melde seg passiv.
Kategori 4
Aktive juniormedlemmer til og med 18 år
Årskontingent (født 2003 og senere) Ved avtalegiro (inkl alt) pr mnd Årskontingent (født 1997 - 2002) Ved avtalegiro (inkl alt) pr mnd
kr 2 360
kr 216
kr 2 890
kr 260
Kategori 5 Aktive ungdomsmedlemmer 19-21 år
Årskontingent (født 1994 - 1996) Ved avtalegiro (inkl alt) pr mnd kr 3 700
kr 328
Kategori 6 Aktive medlemmer 22-28 år under utdanning eller militæret
Årskontingent (født 1987 - 1993) kr 4 112
Innmeldingkr 500
Ved avtalegiro (inkl alt) pr mnd kr 362
Medlemmer under utdanning eller militæretmå søke på
nytt innen 1. januar hvert år om redusert kontingent og/eller
utsettelse med betaling av innmeldingsavgift.
Kategori 7 Aktive medlemmer 9-hullsbanen
Årskontingent kr 4 112
Innmeldingsavgift kr 500
Ved avtalegiro (inkl alt) pr mnd kr 362
Halv greenfee på 18-hullsbanen
NB!! Alle medlemmer blir belastet med et administrasjonsgebyr på kr 50,- ved første
fakturering. Flere opplysninger om oss finner du på var hjemmeside www.vgk.no
17
Valgkomitéens innstilling for 2015
Leder:
Nestleder:
Bjarne Kihle Karsten Røssland gjenvalg for 1 år
(1. av 3 år)
Styremedlemmer: Roy Helge Simonsen
Fredrik Aafos
Sidsel Bjerkøy
Rune Myhre
(2. av 3 år)
(3. av 3 år)
(3. av 3 år)
(1. av 3 år)
Varamedlemmer:
Einar Koren
Monica Stener på valg for 1 år
på valg for 1 år
Kontrollkomité:
Henrik Lunde
Gard Hansen
Susann Heimdal
på valg for 1 år
på valg for 1 år
på valg for 1 år
Valgkomitéen forslår også i år at det nye styre
t selv velger representanter til:
Norges Golfforbunds ting (2. hvert år)
Vestfold idrettskrets årsmøte
Stokke idrettsråd
Valgkomiteen:
Marianne Eidsmo
Erik Berg
Reidun Aas Johansen
SignSignSign
Styrets forslag til revisor 2015:
Styret foreslår KPMG som klubbens revisor
Styrets forslag til ny valgkomité:
Erik Berg
Reidun Aas Johansen
Morten Hassum
Frank Christensen (Vara)
18
Årsrapport fra Banekomitéen
Aldri har vi vel hatt en så lang golfsesong, fra åpning 15.mars til medio november. Med
den varmeste sommeren vi har hatt, med temperaturer vi vanligvis finner på sydligere
breddegrader.
Den tidlige sesongåpningen gjorde at det ble travelt med å få satt i gang med alt som måtte
gjøres. Det ble en travel start på sesongen og heldigvis har vi en gjeng som alltid stiller opp
for å få gjort nødvendig arbeid.
Det tok litt tid for oss å få etablert de nye teestedene for 43. Det er nå i første omgang lagt
ut matter og vi håper dette vil føre til at flere medlemmer på indrebanen vil vurdere å bruke 18 hulls banen mer. Gledelig er det også å se at flere og flere har tatt i bruk de kortere
teestedene ( 49, 52 og 55). Slitasjen har blitt stor på de kortere teestedene og det medfører at
vi bør utvide disse for en del av hullene fremover.
Greenene er alltid samtaleemne blant golfere og vi har hatt noen utfordringer i sesongen. Vi
sådde inn Rødsvingel etter den harde fjorårsvinteren, men den klarte ikke å etablere seg godt
nok og det ble Tunrapp som ble den dominerende gressorten på greenene. Det var grønt å
fint å se på, men dessverre ble den borte på store områder på greenene pga av soppskader
(antraknose pga den sterke varmen). Vi sådde derfor inn mer frø, men det klarte ikke å
etablere seg tilfredsstillende i løpet av sesongen. Greenene ble derfor ikke av den kvalitet vi
ønsker de skal være. Det viste seg at Rødsvingel ikke er «aggressiv» nok mot Tunrapp og vi
må derfor for 2015 sesongen velge en annen strategi. Vi har sett på og vurdert forskjellige
typer gress som vil gi oss bedre greener. Det er mange varianter og muligheter og dermed
også mange faktorer som må veies opp mot hverandre, da egenskapene og skjøtsel av de forskjellige gresstypene varierer veldig. Vi har vært i kontakt med en del greenkeepere på andre
baner, vi har vært å sett på andre baner, lest forskningsrapporter og kommet frem til at vi må
så inn en krypkvein variant. Det foregår mye forskning flere steder i landet ( og i verden for
øvrig) på gresstyper. Vi er så heldig å ha Agnar Kvalbein i banekomiteen hos oss og han har
bidratt med det nyeste innen forskning for at vi skal få tilbake greener av en kvalitet på høyde
med baner vi kan sammenligne oss med. Hvis vi ikke lykkes med resåing av krypkvein for å
få en ønsket kvalitet på greenene, må det gjøres en drastisk og kostbar jobb.
Vi trenger også en utbedring av bunkere, da spesielt greenbunkere. Vi ønsker og håper å få
til en renovering av en del av disse foran kommende sesong.
Vi var også uheldig å få lynnedslag som tok knekken på vanningsanlegget og styring av dette.
Dette er nå utbedret og vi har dermed fått et mer moderne anlegg som gir bedre styring og
riktigere muligheter for vanning. Får vi en like varm og tørr sommer for kommende sesong,
er det helt nødvendig å ha vanningsanlegget i orden.
Treningsfeltet får i år nytt nett mot øst, da det vi hadde nærmest har gått i oppløsning.
Treningsgreenen ved driftsbygningen har blitt reetablert med en blanding av Rødsvingel og
krypkvein og det blir spennende så hvordan den blir for kommende sesong.
Når det gjelder snuing av banen og en ny bod for marshalletjenesten har det så langt bare gitt
positive tilbakemeldinger.
Banemannskapene og alle frivillige gjør en fantastisk jobb på anlegget vårt, og vi kan ikke få
fullrost de nok, takk for den flotte jobben dere gjør!
Banekomitèen har i år bestått av Tom Barland, Solveig Moen, Agnar Kvalbein, Oddbjørn
Tidemann og Tor Henning Wik.
Banekomitéen.
19
Årsrapport fra Damekomitéen
Styret i Damegruppa har denne sesongen bestått av:
Monica Stener
Leder og webansvarlig
Inger Butler Wang
Sekretær
Eva DahlPremieforvalter
Britt JahreStyremedlem
Kirsten BogenStyremedlem
Grethe SkaugStyremedlem
Grethe J. Jacobsen
Styremedlem
Komitéen har holdt 5 møter i løpet av året. Alle turneringene er lagt inn av gruppen. 2 og 2
av gruppens medlemmer har hatt ansvar for scoreregistrering 5/6 dager hver.
Sesongen har vært gjennomført med tradisjonelle turneringer. Klasseinndelingen er endret:
A – 18,4, B 18,5 – 26,4, C 26,5 – 36, D 37 – 54. Det har vært arrangert 21 damedager, hvorav
1 på 9-hulls banen. I år har det totalt vært 572 startende, med et snitt på 27. På topp var 19/6
med 40 spillere hvorav 10 inviterte gjester fra andre klubber. På bunn 12 spillere 8/5.
Vi har hatt flest stableford single konkurranser. I tillegg har vi hatt Pink Lady for lag og 3
turneringer der klassene A og A/B har spilt slaggolf/CD stableford og 1 turnering der klassen
A har spilt slag fra Tee 52 med tanke på klubbmesterskapet.
4 av damedagene har vært med middag og premieutdeling. På den første middagen ble
handicapkruset for 2012 delt ut til Alma Elise Myhre igjen, og på den andre middagen ble
handicapkruset for 2013 delt ut til Bjørg Solum Andersen. På 3 av disse dagene har vi hatt
uhøytidelige turneringer over 9 hull (Texas Scramble) med start på ettermiddagen for å få
med flest mulig av de som jobber. 19. juni inviterte vi damer fra de andre Vestfoldklubbene
til shotgunturnering – enten 18 hull på hovedbanen eller 9 hull på den indre banen – og
hyggelig samvær med reker etter turneringen.
OOM har gått over 11 runder der de 5 beste teller.
Vinnere av våre pokaler ble i år:
Juni PokalenGrethe Skaug
Fair Lady Pokalen
Britt Jahre
Bergliot Skaugens Skål
Wenche Andersen
Order Of Merit
Wenche Andersen
Startiden på damedagene har vært kl 09.30 – 11.00 og 16.00 – 17.00 (15.00 – 16.00 fra
september). Påmeldingssystemet med liste i Proshop fungerer bra. De aller fleste husker
å melde seg på turneringen i Golfbox hjemmefra. Dette er nødvendig for å gjøre jobben
enkel for oss som registrerer score. Vi ber alle om å være nøye med å fylle ut scorekortet med
medlemsnummer, navn og handicap. I tillegg bør alle regne ut stablefordpoeng, spesielt av
hensyn til Georges ekstrakonkurranse.
Startavgiften har vært 60 kroner.
Vi har sendt e-post til alle damene i klubben før hver damedag med middag – både for å få
flere til å møte opp på middagene og for å minne om påmeldingsfristen.
Vi har fortsatt med mandagsopplegget. Dette er gjennomført 6 mandager. Invitasjon er sendt
på e-post til alle damene i klubben og alle damer som har gjennomført «Veien til golf» i fjor
og i år. Plakater om opplegget er satt opp ved ballautomaten, 1. tee på indre bane, startbod
20
og tavla i underetasjen på klubbhuset. Opplegget har vært vellykket. 30 deltagere totalt. Spilleform har vært Texas Scramble.
Også i år har det blitt arrangert Vestfold Ladies. Vertskap i år har vært Borre og Sande, der
Vestfold kom på 3. plass. Det har vært liten deltakelse fra damene i VGK. Disse arrangementene bør vi bli flinkere til å delta på. Det er en hyggelig og sosial turnering der vi møter
mange damer fra andre klubber. Klubbene må være representert med minst 3 damer for å være
med i kampen om vandrepokalen. Vi og Sandefjord (hhv. vår og høst) er arrangører i 2015.
Etter forslag fra greenkeeper ble damedagen i 2014 flyttet fra onsdag til torsdag. Damegruppa
vurderer å flytte damedagen tilbake til onsdag.
Vi har på slutten av sesongen fått Tee 43 og Tee 46 kommer. Teestedene skal slopes, og damegruppa vil ta de i bruk fra neste sesong.
Også i år har det vært mulig å delta på trening ute med George 4 tirsdager i mai, for- og
ettermiddag. Dette har vært svært populært og har forhåpentligvis gitt mange en fin start på
sesongen.
Vi takker Proshop ved Andreas og George for velvillig assistanse samt en stor takk til banemannskapet.
Takk til kjøkkenet som steller i stand middagene for oss.
Eva Dahl og Grethe J. Jacobsen takker for seg i damekomitéen.
Komitéen takker alle de som har deltatt på torsdagene i sesongen. Uten dere blir det ingen
damedag. Vi avslutter sesongen med ønske om godt samspill for både gamle og nye medlemmer. Vi ser alle fram til ny sesong 2015.
Damekomitéen v/Inger Butler Wang
Årsrapport fra Herrekomitéen
Det ble en rekordtidlig åpning av banen (13 mars), i motsetning til året før. Det ble gjennomført
25 herredager, mens 3 tirsdager måtte avlyses p.g.a. mye nedbør. Ca 1700 har deltatt, som gir et
gj.snitt på ca.68 deltagere. Noe lavere enn tidligere.
163 forskjellige har spilt herredagene. Banen har vært bra, og all honnør til Oddbjørn og hans
mannskap. Spill fra nye tee-steder etter hpc har vært vellykket. I sesongen har det blitt avviklet
3 parturneringer og 5 årets herregolfer. 3 sept. ble det arrangert en turnering mellom dame og
herrekomiteen, som bør gjentas.
Vi har hygget oss på banen og spist oss mette under 4 middager. Takk til kjøkkenet for god mat
og fin servering. 2 av herredagene med middag startet kl. 1630. Dette for å få med de som ennå
jobber på spill og middagen.
Årsmøte ble holdt før siste middag 30/9. Årets herregolfer ble Erik Berg. Parturneringen ble
vunnet av: Rune Larsen og Kåre Kristiansen. Tom Jøntvedt går ut av herrekomiteen etter stor
innsats over lang tid.
Herrekomiteen for 2015 består nå av: Bjørn Fosaas, Knut Halvorsen, Erik B. Wang, Gunnar Jensen, Brede Bilet, Lars Mellgren, Roar Henden, Harald Estensen (ny). Vara: Thorbjørn
Andersen og Svein Lia.
Herrekomitéen
21
Årsrapport fra Seniorkomitéen
Komitéen har bestått av:
Leder og klubbkontakt: Jean Campbell
Komitémedlem: Tore Andreassen
Komitémedlem: Tor Henning Wik
Senior damene fra Vestfold har utmerket seg i år. Solveig Moen og Bente Hansen spilte
Marissa Sgaravatti lag NM i Dusseldorf. Det er ingen herrer som har deltatt på representasjonslagene
NM:
Solveig Moen ble nr. 3 i senior NM for damer. Tore Andreassen ble nr. 21 i klassen eldre
senior herrer
NM-LAG:
Vestfold deltok i år i 1. og 2. divisjonene for både herrer og damer i NM-lag for seniorene på
hhv Kongsvinger og Hakadal. Herrene fikk en flott 3.plass i 1. divisjon og damene det samme
i 2. divisjon.
LAGSERIE MATCH:
I lagserien i år har vi stilte 2 lag i hhv . 1.divisjon og dameserien.
1. divisjonslag var et rent herrelag.
Damene vant sin avdeling og vant også finalespill på Borre i september.
Herren ble sist i sin avdeling og rykker ned til 2.divisjon neste år.
Totalt har 19 spillere deltatt i matchene.
REGIONMESTERSKAP:
I regionmesterskapet på Larvik ble Solveig Moen nr. 3 i Kl.1 og Jan Skaar og Terje Eriksen
hhv nr. 1 og 2 i klasse 3.
NSG’S ØVRIGE TURNERINGER:
Det har vært liten deltagelse på herresiden i år. Men Terje Eriksen fikk en 1. og 2. plass på hhv
Sandefjord og Nøtterøy.
Damene har deltatt i flere turneringer. Best resultat hadde Solveig Moen med en 1. plass på
Asker og Anne Grete Johannessen med 2.plass på Vestfold.
Jean Campbell
Tore Andreassen
22
Tor Henning Wik
Årsrapport fra Sportslig komité
Junior Tour:
På Junior Tour i RKS-området vårt har vi hatt 2 klasseseire og 6 topp 3 plasseringer.
Junior Tour 1. divisjon:
Dette er det nest øverste turneringsnivået i landet, og kvalifiserer for Titleist Tour. Vi har hatt
1 jente og 5 gutter som har spilt på dette nivået i år. Madelene Stavnar endte på en 3. plass på
OOM-listen etter bl.a. 2 2. plasser. På guttesiden har vi hatt 1 seier ved Peder Engelstad, og i
tillegg 6 topp 10 plasseringer. Peder ble nr. 4 på OOM.
Titleist Tour:
På jentesiden har både Celine Borge og Madelene Stavnar deltatt her i år. Celine spilte 7 turneringer og endte på en sterk 2. plass på OOM etter 4 topp 3 plasseringer. Madelene spilte 4
turneringer.
Det er 4 gutter som har spilt Titleist Tour i 2014, og det er Sander Stavnar, Peder Engelstad,
Jørgen Johannessen og Philip Borge. Sander spilte 8 turneringer og ble nr. 17 på OOM.
Suzann Junior Challenge:
Madelene Stavnar, Celine Borge og Sander Stavnar var kvalifisert til semifinalen, og Madelene og Sander kvalifiserte seg videre til finalen (som en av 4 i 1 gutteklasse og 1 jenteklasse)
hvor de tapte sin første match.
Norgesmesterskapene for Junior:
I junior-NM hadde vi i 2014 ingen deltakere som deltok siden de kvalifiserte (Celine og Sander) spilte European Young Masters denne uken.
I lag-NM for jenter i Drammen stilte vi med kun 2 jenter i år, nemlig Madelene Stavnar og
Celine Borge. Til tross for laveste alder av samtlige lag gjorde jentene en kjempeinnsats og
kjempet om medalje og spilte i lederballen siste dagen. Det endte med en 4. plass, men det er
meget bra for et så ungt lag. Celine hadde den beste individuelle scoren siste dag.
Guttene spilte i 1. divisjon på Sola og vant, og er dermed kvalifisert til å spille NM neste år.
På guttelaget spilte Sander Stavnar, Jørgen Johannesen, Philip Borge, Peder Engelstad og Lars
Skyrud.
Klubbmesterskap Junior.:
Klubbmesterskapet for juniorer ble vunnet av Celine Borge og Peder Engelstad.
Representasjon Junior:
Celine og Sander var tatt ut som 2 av 4 til å spille for Norge i European Young Masters i Tyskland. Dette er uoffisielt EM under 16. Celine endte på en 12. plass og Sander på 26. Celine og
Sander ble også tatt ut til samling i oktober som start på forberedelse til lag-EM 2015.
Norges Cup:
I dameklassen er det kun Celine Borge som har deltatt for VGK i år. Til gjengjeld har hun
levert meget gode og jevne resultater, og endte på 4. plass på OOM etter 5 spilte turneringer.
Hun har 1 seier (Finalen på Drøbak) og 1 topp 3 plassering.
I herreklassen har det deltatt 7 spillere i år. Morten Hagen endte på 4. plass på OOM og Sander Stavnar på 6. plass. Morten hadde en seier (Borre), samt 2 topp 3 plasser. Sander hadde
også en topp 3 plassering.
23
Norgesmesterskapene:
I NM på Tyrifjord (som er en del av Norgescupen) stilte Celine Borge i dameklassen og 6
spillere i herreklassen. Celine spilte meget bra og gikk i lederballen siste dagen, men falt
litt på den jevne reultatlisten og endte på 8. plass. I herreklassen klarte 3 spillere cut’en og
Kenneth Svanum ble best med en 23. plass.
I lag-NM 1. divisjon for damer på Ålesund GK stilte VGK med et meget sterkt lag bestående
av Tonje Daffinrud, Celine Borge og Madelene Stavnar. Disse jentene vant en knusende seier
og er kvalifisert til NM neste år.
Herrene spilte lag-NM på Stavanger GK og endte på en 10. plass som gjør at de også er kvalifisert til NM neste år. Vi har dermed alle 4 lagene med i NM i 2015.
Klubbmesterskap:
Klubbmesterskapet ble vunnet av Celine Borge og Kenneth Svanum.
Profesjonelle:
Tonje Daffinrud ble profesjonell i sommer etter en meget sterk avslutning på college-karrieren. Hun spilte de siste turneringene på LETAS og leverte så bra resultater at hun kvalifiserte
seg direkte til LET (Ladies European Tour) via OOM med betydelig færre turneringer enn
konkurrentene. Hun vant to turneringer på rad, nemlig Azores Ladies Open og Grecotel
Amirandes Ladies Open.
Kenneth Svanum kvalifiserte seg til spill på Nordic League neste år.
Sportslig komité
24
Årsrapport fra Medlemskomitéen
Medlemskomitéen har initiert og fulgt opp flere medlems- og klubbfremmende tiltak i
2014-sesongen. Det kanskje viktigste tiltaket har vært informasjon om tilbudet til nye og
uerfarne spillere gjennom folderen og kursopplegget til ”Bli en god golfer på 1-2-3.”
Suksess
Gjennom 2014-sesongen, som har strukket seg over hele 8 måneder, har vi hatt hele 117
deltakere på VTG-kursene. Klubben kan derfor si seg tilfreds med rekrutteringsarbeidet.
I år har klubben snudd trenden med synkende medlemstall. I 2014 har medlemstallet økt, og
det er flest nye medlemmer (fullt betalende) på 18-hullsbanen.
For mange passive
Komitéen er på den annen side bekymret for klubbens medlemssammensetning. Svært
mange av våre aktive seniormedlemmer har de siste årene endret medlemskategori til passivt
medlem. Dessuten er det et stort frafall av medlemmer som har 26 og over i hcp. Derfor
mener komitéen at vi ikke skal se oss blind kun på rekruttering, men også på iveratakelse og
tilbud til eksisterende medlemmer – i alle kategorier.
Gratis trening
På grunn av dette, og i tråd med NGFs ønsker om økt variasjon av tilbud i de enkelte klubber
og ivaretakelse av medlemmene både sportslig og sosialt - og våre forpliktelser som RKSklubb, har komitéen tatt initiativ til et helt nytt tilbud til klubbens medlemmer fra 2015sesongen. Nemlig: Gratis trening til Vestfold Golfklubbs medlemmer med over 26 i hcp.
Ansvar og tilretteleggelse av det nye tilbudet blir gjort i samarbeid med klubbens styre og
headpro. Det tas sikte på ukentlige tilbud med Trener 1-trenere. Det foreslås videre økt
kompetanseutvikling av trenere – det vil si Trener 1-utdannelse.
Nye foldere
Komitéen har i løpet av sesongen også skrevet og tilrettelagt to nye foldere, brosjyrer til klubbens restaurant, catering og sponsorvirksomhet. Brosjyrene er laget etter samme mal som
folderen ”Bli en god golfer på 1-2-3”.
Medlemskomitéen deltok også i tilretteleggelsen av en profilkampanje forsommeren 2014.
Kampanjen ble gjort i samarbeid med vår nye sponsor Lexus. De mange helsidesannonsene
ble publisert i fylkets lokalaviser, og fikk stor, positiv respons.
Komitéen rapporterer direkte til klubbens styre.
I 2014-sesongen har komiteen hatt følgende medlemmer:
•
Roy Helge Simonsen (leder)
•
Sigurd Fjeld
•
Solveig Moen
•
Reidun Aas Johansen.
George Beal, Geoff Dixon og Oddbjørn Tidemann har deltatt på komitéens møter.
Medlemskomitéen - Roy Helge Simonsen
25
Årsrapport fra Handicapkomitéen
Handicapkomitéen har i 2014 hatt samme sammensetning som året før:
Hildur Wara
Oddbjørn Tidemann
Tom Barland
Tor Graw - leder
I juni meldte Hildur fra at hun ønsket å trekke seg fra komiteen av helsemessige grunner.
Ønsket ble tatt til følge. Styret har ikke utpekt noen etterfølger og komiteen har for resten av
året bestått av de tre gjenværende medlemmene.
Det har i løpet av året kommet 5 henvendelser til klubben med ønske om oppregulering av
handicap. 3 av ønskene ble innvilget, men i ett tilfelle med noe mindre oppjustering enn
spillerens ønske. De 2 øvrige henvendelsene gjaldt spillere som hadde fått 1,0 lavere handicap
ved årets start enn det handicap de hadde på tampen av 2013. Det var den årlige automatiske
revisjonen av handicap gjennom Golfbox som hadde medført nedregulering. Til grunn av for
regelverket utarbeidet av EGA ligger et grundig forarbeid med statistikk fra alle medlemsland over flere år. Komiteen tok et prinsipielt standpunkt om at det ikke ville være riktig å
overprøve Automatisk Årsrevisjonen av handicap i Golfbox. Søknadene om å bli satt tilbake
til handicap ved avslutning av forrige sesong ble derfor ikke innvilget.
Automatisk årsrevisjon av handicap ble gjennomført for første gang i 2013. Det har kommet
flere spørsmål til komiteen både i 2013 og i 2014 fra spillere som ikke forstår hvordan reguleringen skjer. I fjorårets rapport opplyste vi at en redegjørelse ville komme i Golfer’n i 2014,
men medlemsbladet kom ikke ut i år.
Det bakenforliggende i regelverket er komplisert og en tung materie. De som ønsker å gå
dybden kan klikke seg inn på følgende lenke:
http://www.golfforbundet.no/klubb/turneringer/spill-og-bestemmelser,
og deretter på EGA Handicapsystem 2012-2015 (PDF),
Forenklet og i kortversjon kan vi si at alle innrapporterte runder i Golfbox teller og det må
være minst 4 registrerte runder i løpet av året. Er det færre enn 8 registrerte runder i 2014, vil
Golfbox fylle opp med runder fra 2013 slik at tallet blir 8. For hver handicapkategori ligger en
gjennomsnittlig forventningscore som blir lavere jo høyere kategori man ligger i. I kategori 4
for eksempel (handicap 18,5 – 26.4) er forventet score i gjennomsnitt 30,5 stablefordpoeng.
Hvis avviket er +/- 3,0 eller mer vil man bli regulert 1,0 opp eller ned og 2,0 opp eller ned
dersom avviket er +/- 5 eller mer. Det skal derfor mye til for få regulert handicap ved årlig
revisjon i Golfbox.
EGA har bebudet at det vil komme på plass et nytt regelverk fra 2016.
For handicapkomitéen - Tor Graw
26
Årsrapport fra Turneringskomitéen
Komitéen (TK) har bestått av:
Heidi Havnås
Cecilie Andrésen
Morten Gundersen
Reidun Aas Johansen
Pål Linnerud
Anne Grete Johannessen
Dag Didriksen
Astrid Landsnes
Paul Landsnes
Bente Hansen (leder)
Knut Paus
Susann Heimdal
Jean Campell
Marianne Eidsmo
Solveig Moen
Karl Findeis
Erik Berg
Hans Olav Auensen
I tillegg har det vært 5 reserver som også har vært med i gjennomføringen av turneringene. Alle har gjort en kjempejobb og alle turneringene er blitt gjennomført profesjonelt og
på en god måte. I år har vi organisert TK i 4 grupper med hver sin leder. Dette har funger
maksimalt.
I år har det kun vært mulig å melde seg på turneringer via golfbox. Fristen for påmelding til
turneringene var satt til senest tre dager før turneringen.
Bruk av email fra golfbox ble benyttet på flere turneringer. Informasjon ble sendt ut i forkant
og etterkant. Tilbakemeldingen fra spillerne var bare positiv. Administrasjonen har printet ut
scorekort og sette opp startlister for å lette på oppgaven til TK.
I sesongen 2014 har TK gjennomført 19 turneringsdager i klubbregi. Det har vært 650
startende på klubbturneringene. I tillegg er det arrangert 2 NSG turneringer og en TO-tour
for juniorer.
Sesongen 2014 har vi delt opp KM i forskjellig klasser etter alder og KM for medlemmer av
9-hullsbanen. I klassene ble det utdelt 3 premier for brutto, netto og etter stableford poeng i
flere av klassene.
Klubbmestere 2014:
Elite D/H:
Celine Borge/Kenneth Svanum
Junior J/G: Celine Borge/Sander Stavnar
Senior D/H: Nina Henriksen/Terje Robert Gravdal
Midam H:
Morten Andreassen
Master D/H: Hanne Frølich/Kåre Oddvar Kristiansen
Match:
Thore Herholdt Putting:
Erik Berg
9 hullsbanen D/H: Turid Rustad Hellstrand/Harald Hellstrand
Andre pokalturneringer:
Tjøme-mix: Ellen Marie Eilertsen og Jan Kåre Eilertsen
Vintercup D/H: Bente Hansen/Jonny Svardal
Robergmesterskapet D/H:
Bente Hansen og Solveig Moen/Rishard Pedersen og Morten Gran Kristiansen.
Turneringskomitéen synes det er gledelig at mange deltar i klubbens medlemsturneringer. Det er plass til mange flere, så det er bare å melde dere på. Vi ser med glede at det er
deltakere på forskjellige alderstrinn og ikke minst at det er mange nye medlemmer som er
med. Fortsett med det!
27
Det er noe av det unike ved golf at vi kan spille sammen uavhengig av alder og ferdighetsnivå!
En takk til alle som har deltatt og takk til dere som har vært med på å arrangere årets
turneringer for god innsats og god sportsånd!
TK benytter anledningen til å takke de som er ansatt og alle frivillige for utmerket samarbeid og velvillig, hjelp og assistanse med turneringene. Uten dette hadde vi ikke lykkes:
Sammen er vi gode!
TK 2014
Årsrapport fra Trivselskomitéen
I 2014 har komiteen bestått av følgende:
Magda Andenes Jacobsen
Anne Karin Skretteberg
Bodil J. StrayBerit Holmèn
Manny TollefsenKari Edøy
Inger Butler Wang
Mette-Sofie Egenes Graw
Trivselskomitéen har de siste årene kun vært ansvarlig for vanning av blomster i kassene
på klubbhusets terrasse, blomstene utenfor det gamle klubbhuset ved hull 10, og urnene
ved inngangen til Proshopen.
Klubben fikk stort sett alle blomster ute i gave fra Gjennestad Gartnerskole også iår.
Oddbjørn Tidemann plantet ”Ville de Paris ” i alle blomsterkassene på terrassen, og en
annen type planter i krukkene ute ved proshopen og hull 10. En stor takk til Oddbjørn
som påtok seg å plante alle blomstene. En del planter i krukkene ble skiftet ut i løpet av
sommeren. ” Ville de Paris” i kassene holdt seg godt gjennom sesongen.
Det var en utrolig varm og solfyllt sommer og noen av damene som hadde påtatt seg vanningsansvar måtte trå til daglig i den varmeste perioden, ble det meg fortalt..
En stor takk til de som påtok seg vanningsukene i sesongen mai – september. 6 personer
vannet 2 uker hver og 2 vannet 3 uker hver.
For Trivselskomitéen . Mette-Sofie Egenes Graw
Årsrapport fra Disiplinærkomitéen
Det har vært enda et rolig år for disiplinærkomitéen.
Ingen anmeldte saker og derfor ingen møtevirksomhet.
Disiplinærkomitéen
28
Årsrapport fra Marshalkomitéen
Marshallkomiteens ledelse har i 2014 vært:
Rell Rune Loraas
Roar Henden
Tor Støback, leder.
Vi har i 2014, som 2013, hatt for få medlemmer som har tatt marshallvakter.
Dette har gjort at man har vært nøtt til å gå over fra to til en person på vakt, som en
permanent ordning.
Det var intensjonen og ha to personer på plass i helgene, noe vi klarte å gjennomføre et
fåtall helger. Vår målsetning å forsøke å gjennomføre dette i 2015. Dette forutsetter at vi
har flere marshaller til disposisjon.
I noen få tilfeller har vi vært uten marshalltjeneste på dager da det var satt opp vakt.
Heldigvis har vi hatt folk som har vært villige til å ta ekstravakter slik at vi kom gjennom
sesongen på en akseptabel måte.
Takk til alle som i 2014 har tatt vakter og oppfordrer alle klubbens medlemmer til å hjelpe
oss med rekruttering til marshalljobben.
Vi hadde en varmeperiode over flere uker hvor marshall kjørte ut kald saft til spillerne.
Dette var svært poppulært og vi fikk mye positive tilbakemeldinger, spesielt fra greenfee
spillere som syntes dette var topp service fra VGK.
Det ble gjennomførte ca 20 sporadiske greenfee kontroller i sommer, mellom kl. 20 til
kl. 22. Resultatet viste at mange ikke hadde alt i orden. Vi avdekket både medlemmer som
ikke hadde betalt avgift for 2014, ikke hadde medlemstagg på bagen og medlemmer på 9
hullsbanen, som spilte 18 hullsbanen og ikke hadde betalt greenfee.
Også greenfeegjester gikk ut uten å betale og hevdet de skulle betale ved runding etter
9 hull. På 9 hullsbanen ble det første kontrolldag tatt 9 spillere som ikke hadde betalt
greenfee.
Antall personer som ble ”tatt” avtok utover sesongen. Dette tolker vi som at ryktene gikk
om kontroller og derved mindre sniking.
Resultatet av kveldskontroller i 2014 viser at dette også må gjennomføres i sesongen som
kommer.
Sesongen ble avsluttet i september med en turnering, for marshallene, med premier til
alle og bra oppmøte.
Marshallkomitéen
29
Årsrapport fra VTG-komitéen
Komitéen har også i år bestått av bare to pers, Espen Terjesen og undertegnede. George Beal er jo også med – da han står for den praktiske undervisningen – noe han gjennomfører meget bra. Vi mottar bare godord fra alle kursdeltagere!
I år har vi hatt 8 fulle kurs, med totalt 95 deltagere. De kommer fra fjern og nær, så da regner vi med at vi har et godt rykte om disse kursene våre. 30% av disse har meldt seg inn på
trinn 2 og vi håper på flere utover våren. Vi kjører jo modellen «Bli en god golfer på 123»
-hvilket innebærer at de det første året får tilbud om kurs og gratis spill på 9-hullsbanen ut
sesongen for kun kr 950,-. Vi håper å se flest mulig av dem ute på banen til neste år, da er
de i gang med år 2 av «programmet»
Utover fastsatt kurs har George hatt oppfølgningsdag hver torsdag fra kl 19-20 for de som
vil. Her har de kunnet komme for å få rettet litt på svingen, spurt om ting de lurer på, trent
på vanskelige slag eller rett og slett bare komme for å treffe igjen kursdeltagere og komme
seg inn i miljøet. Dette har vært veldig positivt – så torsdagskvelden har det vært folksomt
på rangen.
I skrivende stund ser det ut som om sesongen er slutt for i år, og feg benytter anledningen
til å takke for en fin sesong. Nå kommer ve snøen snart – så sees vi i skiløpa til Oddbjørn!
For VTG-komitéen - Cecilie Andresen
30