Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Comments

Transcription

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb
Sakspapirer:
Årsmøte 2014
Atlungstad Golfklubb
Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30
Auditoriet i Vikingskipet, Hamar
Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015
1.
Godkjenne de stemmeberettigede
2.
Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
3.
Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen
4.
Styrets beretning for valgperioden 2014
5.
Regnskap
6.
Innkomne forslag
1. Sportslig satsning og kontroll
2. Godtgjørelse Styrets leder
7.
Fastsatt kontingent 2015
8.
Vedta klubbens budsjett for 2015
9.
Behandle klubbens organisasjonsplan
10.
Valg:
a. Leder (ny) og nestleder (ikke på valg)
b. 3 styremedlemmer (3 ikke på valg, 1 ny)
og 2 varamedlemmer (1 ikke på valg)
c. Komitéledere ifølge organisasjonsplan
d. Kontrollkomite
e. 2 revisorer
f. Representanter til Ting og møter i de organisasjoner klubben
er tilsluttet
g. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste
årsmøte
11.
Premieutdeling klubbmestere 2014
- Junior; gutter
- Senior; damer/herrer
- Damer/Herrer
12.
Premieutdeling Atlungstad Match 2014
SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 • ATLUNGSTAD GOLFKLUBB
• Side 2
Sak 4: Styrets beretning for valgperioden 2014
Styret har bestått av:
Leder
Nestleder
Styremedlem / sekretær
Styremedlem / kasserer
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Runar Skjemstad
Olaug Bye
Tove Aune
Helen Helseth
Are Pettersen
Terje Sveum
Pål Stueflotten
Styre, komiteer og administrasjon
Det er avholdt 10 styremøter i valgperioden. I tillegg har det vært 2 fellesmøter
mellom styret og komitelederne. Styret har ikke hatt noen kontroversielle saker
til behandling.
Vi har en meget godt fungerende organisasjon i ATGK. Klubbens komiteer
gjør en formidabel jobb og driver det sportslige, sosiale og dugnadsmessige
på en utmerket måte.
Samarbeidet mellom administrasjon, komiteer og klubbens styre fungerer bra,
og dette samarbeidet er en forutsetning for å lykkes videre i framtiden.
17. desember 2013 ble det signert avtale mellom Atlungstad Golf as og Darren
Webster Clarke. Intensjonen var å bygge et Webster Clarke Golf Akademi på
Atlungstad. Head pro på Atlungstad blir Marcus Thim.
Klubbens styre mener dette samarbeidet har fungert bra, men ser en klar
fordel i at klubben tar over ansvaret for Pro og det sportslige apparatet.
Medlemsforhold
Klubben hadde ved sesongslutt (31/12 2014) 763 personer registrert i
golfklubbens medlemsregister – en netto oppgang på
56 medlemmer.
I løpet av 2014 ble det registrert 126 nyinnmeldinger og/eller aktivering av
tidligere medlemskap, og styret anser tilsiget av nye medlemmer som fortsatt
bra. Utfordringen ligger fremdeles i å beholde medlemmene over tid, noe det
må jobbes kontinuerlig med. Av de som har tatt kurs i 2012 og 2013 er under
halvparten fremdeles medlemmer. Vi vil i 2015 starte et aktivt arbeid med å
SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 • ATLUNGSTAD GOLFKLUBB
• Side 3
finne ut hvorfor vi mister mange av de nye medlemmene, samt gjøre tiltak i
forhold til dette. Mye av dette arbeidet vil ligge hos sportslig koordinator(se sak
6) i samarbeid med MAK.
ALDERSFORDELING MEDLEMMER 2014
140
120
Antall
100
80
60
40
20
0
Herrer
0-9
20
10-19
52
20-29
45
30-39
80
40-49
129
50-59
110
60-69
125
70+
50
Damer
2
12
5
8
33
39
57
19
Ved siden av å øke medlemsmassen har klubben som målsetting at
medlemmene skal bli bedre golfspillere. Fordelingen av hcp i medlemsmassen
2014 er som følger:
Hcp ATGK 2014
180
160
140
Antall
120
100
80
60
40
20
0
Damer
1
4,5 11,4
3
Herrer
11
82
< 4,4
11,5 18,4
10
18,5 26,4
25
26,5 36,0
69
153
146
84
37 - 45
46 - 54 Ikke GK
10
56
1
26
105
4
SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 • ATLUNGSTAD GOLFKLUBB
• Side 4
Årsrevisjon av medlemmenes hcp er gjennomført i henhold til system vedtatt
av Norges Golfforbund. Revisjonen skjer automatisk i Golfbox, og kontrolleres
av handicapkomiteen før godkjennelse.
Klubben hadde i 2014 totalt 584 medlemmer med hcp 36,0 eller lavere
Det er fortsatt mange (184+15) av medlemmene med etablert hcp som ikke
registrerer tilstrekkelig antall runder for at årsrevisjone skal bli gjennomført,
men det totale antallet er omtrent på samme nivå som i 2013 hvor
sammenlignbare tall var (165+42).).
Vi oppfordrer klubbens spillere til å registrere så mange runder som mulig som
hcp-tellende. På den måten vil en enkeltes hcp bli mest mulig riktig.
VTG
NGFs modell fra 2010 for opplæring og rekruttering av nye medlemmer, Veien
Til Golf (VTG), ble også benyttet i 2014 og vi synes opplegget fungerer bra.
Det ble gjennomført 4 ordinære VTG-kurs, samt 1 kurs arrangert spesielt
tilrettelagt for en bedrift. Det ble i 2014 gjennomført 5 VTG-kurs, med i alt 96
deltakere. Dette er ny rekord for klubben, og tyder på en positiv utvikling i
området.
Medlemskontingenten har i 2014 vært kr. 600,- for voksne / kr. 300,- juniorer
(10–19 år / kr. 150,- juniorer (0–9 år).
Arbeidet med å gi alle medlemmer et godt sportslig og sosialt tilbud vil bli
vektlagt også i sesongene som kommer.
Spill
Atlungstad golfbane hadde også i 2014 en veldig tidlig åpning – 16. april var
banen åpen for vanlig spill, og sesongen varte til og med 27. oktober.
Avgiftene for fritt spill og medlemskap i 2014 var:
Voksne medlemmer med aksje:
kr 6.900,Voksne medlemmer uten aksje:
kr 8.900,SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 • ATLUNGSTAD GOLFKLUBB
• Side 5
Juniorer, avhengig av alder: kr 600,- / 2.100,- / kr 3.100,I tillegg har det vært rabattert pris for juniorer i familier med minst 2 voksne
medlemmer, for nybegynnere som tok golfkortet gjennom ATGK i 2013 eller
senere, nye medlemmer fra andre klubber og studenter. Det har også vært
tilbud om greenfee-medlemskap og klippekortmedlemskap.
Banen
Nok en vellykket sesong på Atlungstad er over.
Banen har blitt bedre og bedre etter hvert som sesongen har gått og vi må si
oss fornøyd med banens tilstand nå.
Det viktigste med forandringene på banen denne sesongen har vært planting
av nye trær som i fjor. Tankene bak den plantingen er som tidligere år å øke
spillehastigheten og gjøre banen sikrere. Dette synes vi har fungert bra og er
noe vi kommer til å fortsette med i årene som kommer.
Setningsskader som vi hadde på greenene ble heller ikke så ille og gresset fra
nurserygreenen har fungert bra.
Hull tre fikk vi ikke gjort noe med. Ikke nok penger til å fullføre det vi har tenkt
å gjøre, men vi håper at det ikke går alt for lenge før vi kan fullføre dette.
I slutten av august fikk vi nesten to hundre busker / trær fra vår gode
samarbeidspartner Blomsterkroken. Disse ble plantet av de ansatte samt
frivillige og nesten alle kom i bakken før sesongen ble avsluttet. En kjempebra
jobb av alle.
Turneringer
Sesongen 2014 har vært veldig aktiv. Totalt er det avholdt 50 arrangementer,
registrert i golfbox.
Av disse 50, har 10 arrangement vært rene juniorevents som Christina
Kringsjå og juniorkomiteen har hatt ansvaret for. De resterende 40 events, har
turneringskomitéen vært involvert i enten som teknisk arrangør i regi av
klubben eller involvert gjennom driftselskapet.
I forhold til fjoråret har det vært en økende deltakelse på turneringene.
Fortsatt sliter komiteen med å få med seg aldersklassen 25 – 45 år dette til
tross for at komiteen har forsøkt å lage et bredt turneringsprogram med mange
forskjellige spilleformer. De mest vellykkede turneringene denne sesongen var
åpningsturneringen, Trippel Tee, AGK-3 i ett, Nordea Pairs, Liberg Open,
Ladies Aquavita, KM herrer og damer samt avslutningsturneringen. Til
sammen var det 559 deltakere på disse 8 arrangementene. De tre største
sponsorturneringene var Sulland Open (102), Eika Invitational (128) og
SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 • ATLUNGSTAD GOLFKLUBB
• Side 6
Sparebank1 Hedmark (53) Den mest krevende turneringen i 2014 var JuniorNM (NGF) 25.-27.07 hvor de beste juniorene i landet deltok. Hele
arrangementet gikk helt knirkefritt takket være god planlegging i komiteen,
godt samarbeid med NGF og driftsselskapet og alle som bidro med en
hjelpende hånd disse tre dagene. Takk skal dere ha alle sammen!
Komiteen gikk til innkjøp av 4 stk Ipads for å øke servicegraden på enkelte
turneringer ved at livescore blir registrert direkte ute på banen.
Sportslig
Lag NM 2014: Både herre og damelaget spilte i 2.divisjon (laveste nivå).
Damelaget besto av Ida Kristin Lindberg, Julie Boysen Hillestad og Ine
Pettersen. Laget endte på en 2. plass og rykker dermed opp til 1.divisjon.
Herrelaget bestod av følgende spillere: Even Ruud, Christoffer Nordsveen,
Martin Røste, Kristoffer Lie og Daniel Rønning. Laget vant og rykker dermed
opp til 1.divisjon.
Lag NM juniorer 2014: Guttelaget tok en 10.plass og beholdt dermed plassen i
høyeste divisjon. Laget besto av Martin Røste, Bjørn Gustav Kringsjå,
Kristoffer Lie, Emil Rønning og Frederick Landmark. Jentelaget, som besto av
Ida Kristin Lindberg og Thea Langkaas, endte på en fin 7.plass og spiller også
neste år i 2.divisjon.
NGF juniorturneringene er organisert på 3 nivåer; Titleist Tour, Junior Tour
1.divisjon og Junior Tour. Vi har hatt 1 representant, Martin L. Røste på det
høyeste nivået gjennom hele sesongen, der han i år har etablert seg på Titleist
Tour med mange gode resultater. Klubben har i 2014 hatt i gjennomsnitt 5
spillere på Junior Tour 1.divisjon. Også i år har Atlungstad GK dominert med
antall spillere på Junior Tour i vår region.
Årets fremganger på turneringer blant våre juniorspillere gjør at vi starter med
2 - 3 spillere på første Titleist Tour i 2015. Atlungstad GK har også 2 spillere
som er tatt ut til regionslaget 2015 i vår Regionalt kompetansesenter(RKS) i
aldersgruppen 16 – 18 år (født 1997- 1999).
Atlungstad GK arrangerte i 2014 NM for juniorer, med mange frivillige fra
Atlungstad som gjorde turneringen til en suksess.
SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 • ATLUNGSTAD GOLFKLUBB
• Side 7
Klubbmesterskapet fikk følgende vinnere:
Klubbmester Herrer: Martin Røste
Klubbmester Damer: Julie Boysen Hillestad
Senior klubbmester Herrer: Tor Lillemoen
Senior klubbmester Damer: Olaug Bye
Junior klubbmester gutter: Martin Røste
Atlungstad Match har blitt en årviss turnering hvor det er etablert en egen
vandrepremie. Vinner i 2014 ble Martin Røste som med dette tok storeslem i
år.
Styret gratulerer alle med fin innsats gjennom sesongen!
Ungdomsarbeidet
Målsettingen er å bygge opp en organisasjon som sikrer et godt og trygt miljø
for alle. Vi skal markedsføre golfen og ha et inkluderende miljø som gjør at
barn og unge søker seg til vår sport.
Vi skal også bygge et egnet treningstilbud for de juniorer som ønsker å trene
med tanke på å kunne bli bedre golfspillere, og ønsker å spille turneringer.
Gjøre tiltak som sikrer at ATGK stiller med lag i NM i alle klasser. Stimulere og
legge forholdene til rette slik at ATGK er representert på et høyt turneringsnivå
i golf-Norge.
Sesongen startet med Kick-off med vår nye Pro Marcus Thim.
I sesongen 2014 startet vi med 5 treningsgrupper, der barn/ungdommer ble
delt inn i grupper utfra alder og ferdigheter. Treningene startet opp uke 17 og
ble avsluttet uke 39, med et opphold i uke 26 – 32. I 2014 har vi hatt en økning
av antall juniorer som deltar i en treningsgruppe, der nesten alle er i grønn
gruppe (alder 5 – 9 år). Samtidig ser vi en reduksjon i antall juniormedlemmer
(fra 94 til 86) i Atlungstad Golfklubb sammenlignet med 2013 (Se vedlegg).
Samtlige treningsgrupper ble opprettholdt til tross for få deltakere i hver
gruppe. Deltakere grønn gruppe har i 2014 vært i en treningsgruppe med 2
trenere (mot tidligere 2 grupper) – noe som har bidratt til økt aktivitetsnivå og
flere muligheter med tanke på gruppeinndeling og parallelle øvelser. I snitt har
det vært 13 barn per trening. Hovedfokuset for denne treningsgruppen er å ha
SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 • ATLUNGSTAD GOLFKLUBB
• Side 8
det gøy med golfrelaterte øvelser, men treningene er likevel gjennomført med
en klar struktur ift. oppvarming, hovedøkt og felles avslutning. Målsetningen
har vært å tilby varierte treningsøkter med innslag og øvelser fra alle deler av
golfspillet, inkludert spill på banen. Også i år har det vært brukt
ferdighetsmerkene til barn og golf (putte, bronse, sølv og gull) som en del av
treningen i tillegg til andre treningsformer. Flere av barna har i løpet av
sesongen klart kravene til NGF gullmerke, som kvalifiserer til klubb hcp 54
med mulighet for banespill ved betalt spilleavgift.
Trenere for Grønn gruppe har i år vært Ine Pettersen og Are Pettersen. På
enkelte treninger, spesielt der vi har vært på banen har vi fått med oss flere av
de eldste juniorene fra Svart gruppe. Dette har fungert bra!
Det er ikke gjort noen form for annonsering ut over Atlungstad GKs nettsider
for denne juniortreningen. Vi ser helt klart et potensiale til å kunne få med flere
barn med en mer aktiv markedsføring. Dette bør være en målsetning for 2015.
På tross av dette har tilsiget av nye barn i treningsgruppen vært bra.
Vintertrening
Vi har trening i gymsal en gang per uke samt simulatortrening på
innendørssenter 1 gang per uke.. I tillegg har vi tre juniorlag i simulatorserien.
Det er kun 9 juniorer som har valgt å benytte seg av vintertilbudet, som har en
egenandel på 1.800 kr. Første helgen i desember var det helgesamling med
Marcus og Darren, der 11 juniorer valgte å delta. Vi har også i år tilgang til
gymsalen på Ajer hver fredag, der alle som har lyst kan møte opp og spille
innebandy. Der er fokus på det sosiale.
Det har ikke vært separate treninger for våre elitespillere, Veslemøy Kontorp
Heramb og André Toth, de har imidlertid fått tilbud om å trene sammen med
juniorene i svart gruppe.
Knøttegolf
I 2015 er det gjennomført totalt 6 samlinger med «knøttegolf», som er et tilbud
til de aller minste eller barn som ønsker å prøve golf for første gang. Det
har også i år variert veldig med antall barn på disse treningene hvor maks
antall deltakere har vært 8. Disse aktivitetskveldene har vært annonsert på
HA-tavla, men vi ser også her at potensialet for flere deltakere er vesentlig
større med en mer aktiv markedsføring.
SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 • ATLUNGSTAD GOLFKLUBB
• Side 9
Ansvarlig for gjennomføring av knøttegolf har vært Ine Pettersen, med Bjørn
Gustav Kringsjå som instruktør. Begge disse har i 2014 gjennomført trener 1
utdanning og trener- og lederutdanning for ungdommer i regi av NGF. Begge
har bestått teoretisk og praktisk eksamen, og vil være gode ressurser for
golfklubben i årene fremover. Det har også vært bidrag fra de eldste juniorene
i Svart gruppe som instruktører for knøttegolfen. Det har fungert meget bra.
Treningsaktiviteter for voksne
Det har også i 2014 vært treningstilbud til klubbens voksne medlemmer.
Både damekomiteen og seniorkomiteen har hatt stor oppslutning på sine
treninger og turneringer i år.
Dugnader
2014 var nok en gang et meget aktivt år på dugnadssiden. Bygg & Teknisk
komite, som i praksis driver byggearbeider og teknisk vedlikehold, har i 2014
blant annet malt terrasse, pusset og beiset stoler og bord, produsert flere
teekasser, bygget ny bru på hull 6, satt i gang arbeidet med toaletter ute på
banen og mye annet.
Det har også blitt gjennomført ulike dugnader på banen, marshalltjeneste, og
mange frivillige har bidratt til drift av proshop og Brennerikjelleren. VTGopplæring krever også en dugnadsinnsats fra medlemmene, og mange av
våre medlemmer har stilt opp som faddere i 2014.
Mange medlemmer har lagt ned imponerende mye tid og energi på å bygge
opp fellesskapet rundt klubben og banen. Tusen takk til alle dere som bidrar!
For øvrig vises det til årsmeldingene fra komiteene, se eget vedlegg.
Tilskudd
Klubben har mottatt diverse tilskudd fra idrettssystemet på kr 56.667,- basert
på medlemsmassen pr 31.12.2013.
Grasrotandelen fra Norsk Tipping er fremdeles en vesentlig inntektskilde for
klubben. Medlemmene oppfordres til å fortsette å verve venner og kjente til å
gi sin grasrotandel til Atlungstad. For regnskapsåret 2014 mottok klubben kr
107.543,- fra Norsk Tipping. Her er det ennå mer å hente, så det er planer om
noen kampanjer for å øke antallet grasrotgivere. 2014 var også det første året
SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 • ATLUNGSTAD GOLFKLUBB
• Side 10
AGK sto som mottaker av overskudd fra bingobransjen. AGK mottok i 2014
105.000,- .
Økonomi
Atlungstad Golfklubb har en meget tilfredsstillende økonomi.
Komiteene for øvrig har holdt seg innenfor sine tildelte budsjetter og har bidratt
til klubbens overskudd.
Det vises for øvrig til regnskapet.
Representasjon
Følgende har deltatt på NGFs kurs og arrangementer:
Områdevist lederforum v/Runar Skjemstad
Godtgjørelser og kompensasjon
Ingen av de tillitsvalgte i klubben mottar økonomisk eller annen form for
kompensasjon for sitt frivillige arbeid. Komitéledere og andre som benytter
privat telefon i stor utstrekning for klubben kan gis refusjon av utgifter etter
søknad. Ingen tillitsvalgte søkte om dette i 2014.
Styret i Atlungstad Golfklubb
Runar Skjemstad
Olaug Bye
Tove Aune
Terje Sveum
Helen Helseth
Are Pettersen
Pål Stueflotten
SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 • ATLUNGSTAD GOLFKLUBB
• Side 11
Sak 5: Regnskap
Resultat
SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 • ATLUNGSTAD GOLFKLUBB
• Side 12
Balanse
SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 • ATLUNGSTAD GOLFKLUBB
• Side 13
Kommentarer til regnskapet 2014
Klubbens totale inntekter i 2014 ble kr 1.203.139,78 mot kr 853.887,81 i 2013,
dvs at vi har hatt en økning på kr 349.251,97. Dette skyldes i hovedsak at vi
har hatt en økning i turneringsinntektene på kr 55.340,50, at vi har mottatt et
tilskudd til utstyrsmidler på kr 56.667,20 (av disse skal kr 39.898 tilbakeføres til
klubben til dekning av kostnad til nett på rangen), at vi har mottatt bingomidler
på kr 105.614,82 samt at det er bokført 4 grasrotandeler i år i motsetning til
tidligere år der det har vært bokført kun 3. Dette utgjør kr 47.167,65.
Endringer er gjort for å få en riktig periodisering av inntekten. I 2015 vil det
kun bli ført tre andeler til inntekt igjen. I tillegg har vi generelt hatt økning i de
fleste inntektsposter i året.
Endelig resultat for 2014 ble kr 164.120,84 mot kr 149.424,89 for 2013. En
økning på kr 14.659,95.
Klubbens bokførte verdier utgjør pr 31.12.2014 kr 1.321.786,29. Av dette er kr
950.050,07 bankinnskudd. Klubben eier en aksjepost i Atlungstad Golf AS
med en verdi på kr 80.000 (10 aksjer). I tillegg har klubben gitt Atlungstad Golf
AS et kortsiktig lån på kr 150.000. Lånet er rentefritt og skal tilbakebetales så
snart tilskudd fra Stange kommune/Tippemidler er utbetalt. Ut over dette har
vi bokført tilgodehavende av grasrotandel, utstyrsmidler og bingoandel som er
ført som inntekt i 2014, men innbetalt til oss i 2015. Beløpet utgjør kr
132.736,22.
Inntekten i 2014 ble, som tidligere nevnt, noe høyere enn budsjettert.
Inntekten har følgende fordeling:
Årskontingenter:
36%
Grasrotandel:
12,8%
Bingoandel:
8,8%
Øvrige tilskudd:
11,6%
Andre inntekter:
30,8%
I andre inntekter ligger inntekter fra klubbens virksomhet dvs turneringer,
treningsavgifter, sponsormidler mv.
Totale kostnader 2014 utgjør kr 1.057.487,99. Av dette utgjør 23,3% en
videreføring av innbetalt medlemsavgift til NGF, abonnement på Norsk Golf og
IT-avgifter til forbundet. 40% er kostnader relatert til junior, elite og MAKarbeid. Administrative kostnader utgjør ca 8% inkludert kjøp av I-padder til NM
SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 • ATLUNGSTAD GOLFKLUBB
• Side 14
jr for kr 11.540 samt administrativ bistand Atlungstad Golf AS på kr 50.000.
Resterende 28,7% utgjør kostnader til turneringer, premier o.l.
Driftskostnadene for 2014 ligger ca kr 75.000 (7,5%) over budsjett. I dette
beløpet ligger ca 40.000 som skal overføres til Atlungstad Golf AS til dekning
av nett på rangen samt generelt økning i kostnader vedrørende turneringer.
Dette er naturlig da inntektene vedrørende turneringer også er økt i 2014.
Positive resultater og god likviditet de siste årene gjør at den økonomiske
situasjonen i klubben må anses som tilfredsstillende. Sportslige satsninger og
videreutvikling av tilbud til nåværende og nye medlemmer er godt innenfor
rekkevidde.
SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 • ATLUNGSTAD GOLFKLUBB
• Side 15
SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 • ATLUNGSTAD GOLFKLUBB
• Side 16
Sak 6: Innkomne forslag
Det er 2 (to) forslag for behandling av Årsmøtet.
1. Sportslig satsning i klubbregi
Klubbens styre foreslår at det gjøres en utvidet sportslig satsning i
klubben. Dette innebærer at vi tar inn ressurser som skal jobbe med det
som styret mener naturlig er klubbens oppgaver. Med dette tiltaket
ønsker vi å gi klubben mulighet og ressurser til videre utvikling.
PRO
Klubben skriver avtale med Darren Webster Clarke Academy, med
Marcus Thim som Pro på Atlungstad. Dette innebærer ingen stor
praktisk endring for klubbens medlemmer, men styret mener det er riktig
at det er klubben som skal ha den sportslige styringen og da kontrakten
med Pro.
Sportslig Koordinator
Ine Pettersen leies inn på deltid som sportslig koordinator.
Hovedoppgaver er rekruttering med vekt på barn, ungdom og kvinner,
frafallsanalyse og aktivt arbeid med nye medlemmer for å få disse til å
bli, være en støttespiller for komiteene, samt lede arbeidet med å
utarbeide en sportslig plan.
Økonomiske konsekvenser
Budsjettert økning i utgifter ved gjennomføring av dette: 540.000,Budsjettert økning i inntekter ved gjennomføring av dette: 605.000,Disse tallene er basert på at det selges 70 VTG kurs til voksne, 10 VTG
kurs til junior, samt at det selges Protimer, spesialkurs o.l. for 300.000,- i
løpet av sesongen.
Dette vedtaket vil bety nye poster i budsjettet(Sak 8), samt justering av
klubbens organisasjonskart(Sak 9). Begge disse punktene må
godkjennes av årsmøtet.
Styret ber årsmøtet stemme over dette forslaget.
SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 • ATLUNGSTAD GOLFKLUBB
• Side 17
2. Godtgjørelse Styrets leder
Klubbens styre foreslår at Klubbens styreleder kompenseres med fritt
spill og gratis medlemskap i den perioden man er i stillingen. Dette er
gjeldende fra og med sesongen 2015.
Styret ber årsmøtet stemme over forslaget.
Sak 7: Fastsatt kontingent for 2015
Styret har, i henhold til fullmakt fra Årsmøtet 2011, vedtatt samme kontingent
for 2015 som klubben har hatt siden 2006, i tillegg til den nye kategorien for
juniorer 9 år og yngre som ble innført i 2012.
Voksne:
Eldre junior:
Yngre junior:
Kr 600,- (20 år og eldre i kalenderåret)
Kr 300,- (10–19 år i kalenderåret)
Kr 150,- (9 år og yngre i kalenderåret)
SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 • ATLUNGSTAD GOLFKLUBB
• Side 18
Sak 8: Klubbens budsjett 2015
SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 • ATLUNGSTAD GOLFKLUBB
• Side 19
9.
Behandle klubbens organisasjonsplan
SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 • ATLUNGSTAD GOLFKLUBB
• Side 20
Sak 10: Valg
Valgkomiteens forslag til Årsmøtet 26. februar 2015
Styret:
Leder
Nestleder
Styremedlem/sekretær
Styremedlem/kasserer
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Runar Skjemstad
Olaug Bye
Gunn Kari Siri
Helen Helseth
Are Pettersen
Terje Sveum
Pål Stueflotten
2år
Ikke på valg
2 år (ny)
Ikke på valg
Ikke på valg
2 år
Ikke på valg
Revisorer:
Knut Børre Fangberget 1 år (gjenvalg)
Arild Wangen
1 år (gjenvalg)
Kontrollkomite:
Anne Kari Steen
Jan Teksum
Komiteledere (alle velges for 1 år):
Turneringskomite
Tor Einar Heia
Damekomite
Cathrine Muri
Seniorkomite
Terje Kristoffersen
Junior- og elitekomite
Christina Kringsjå
Hcp komite
Kjell Kringsjå
Banekomite
Vidar Furulund
Bygg & teknisk komite
Jarl Rasmussen
Medlems-/aktivitetskomite
Stein Vidar Hovde
1 år (gjenvalg)
1 år (gjenvalg)
Gjenvalg
Ny
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Styrets forslag til ny valgkomité for 2014
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Harald Høgmo Edvardsen Gjenvalg
Lars Georg Rønning(Ny)
Rune Haugom(Ny)
Morten Århus Gjenvalg
Styrets forslag til representanter til Golfting, Idrettsråd m.m.
Styret foreslår at Årsmøtet gir Styret fullmakt til å utpeke representanter til Ting
og Råd.
SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 • ATLUNGSTAD GOLFKLUBB
• Side 21