Virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS)

Comments

Transcription

Virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS)
Regnskapsdagen 2015
Oppdaterte statlige regnskapsstandarder (SRS)
4. desember 2015
Seksjon for statlig regnskapsføring
Peter Olgyai
Vibeke A. Fladen
Grethe H. Fredriksen
Regnskapsdagen 2015
Om
Vi vil gikurset
deg kunnskap om:
 endringene i oppdaterte statlige
regnskapsstandarder (SRS) av
august 2015
Oppdateringene er basert på:
 endringer i økonomiregelverket
 endringer i regnskapsloven og
norske og internasjonale
regnskapsstandarder
 innspill fra referansegruppe og
høring
Vårt mål er at du kjenner til:
 formålet med SRS
 grunnleggende prinsipper i SRS
 de viktigste endringene i SRS av
august 2015
4.12.2015
2
Hva skjer på
regnskapsområdet i staten?
To spor fra 1. januar 2016
• Kontantprinsippet
eller
• Periodiseringsprinsippet (SRS)
• Departementet skal bekrefte valgt
prinsipp i tildelingsbrev eller instruks.
• Nettobudsjetterte virksomheter skal
føre regnskapet etter SRS.
• SRS oppdatert per august 2015.
4.12.2015
4
Ingen endring i rapportering til statsregnskapet
• Bruttobudsjetterte virksomheter rapporterer kapitler og poster etter statens
kontoplan, og artskontoer etter standard kontoplan (S-rapport).
• Nettobudsjetterte virksomheter rapporterer bevegelser på konsernkontoer i
Norges Bank (likvidrapport).
4.12.2015
5
Bedre regnskapsinformasjon i staten med
standardisering
• Standard kontoplan for statlige virksomheter
• Felles krav til innhold og oppstilling av årsregnskap
• Statlige regnskapsstandarder (SRS)
4.12.2015
6
Utgangspunkt: Reglement for
økonomistyring i staten (ØR § 1)
§ 1 Formål – sikre at:
a)
b)
c)
d)
Statlige midler brukes og inntekter
oppnås i samsvar med Stortingets
vedtak og forutsetninger
Fastsatte mål og resultatkrav
oppnås
Statlige midler brukes effektivt
Statens materielle verdier forvaltes
på en forsvarlig måte
4.12.2015
7
Regnskapet har to
hovedformål
1. Gi grunnlag for kontroll med disponeringen av
bevilgningene, og være en dokumentasjon på at de
midlene som er stilt til disposisjon, er korrekt
benyttet.
2. Redskap for bruk i den interne styringen i
virksomhetene og i departementets etatsstyring.
 Hvordan får vi det til?
• En kontospesifikasjon – to rapporter.
Krav til årsregnskap
• Regnskapets to hovedformål speiles i oppstillingene som inngår i
årsregnskapet.
• Årsregnskapet skal bestå av:
• Ledelseskommentarer
• Oppstillinger
• Bevilgningsrapportering  alle virksomheter, men tilpasninger
• Artskontorapportering  alle virksomheter som sender s-rapport
• Virksomhetsregnskap  virksomheter som benytter SRS
4.12.2015
9
De statlige regnskapsstandardene
(SRS)
Formålet med SRS
•
•
•
•
Legge til rette for et mer standardisert
informasjonsgrunnlag for styring i statlige
virksomheter.
Legge til rette for mer effektiv
ressursbruk.
Gi et grunnlag for sammenlignbar
kostnadsinformasjon.
Bedre oversikt over eiendeler og gjeld.
Statlige regnskapsstandarder
• SRS 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse
• SRS 2 Kontantstrømoppstilling
• SRS 3 Prinsippendring, estimatendring og korrigering av feil
• SRS 9 Transaksjonsbaserte inntekter
• SRS 10 Inntekt fra bevilgninger
• SRS 11 Anleggskontrakter
• SRS 12 Beholdninger av varer og driftsmateriell
• SRS 13 Leieavtaler
• SRS 17 Anleggsmidler
• SRS 19 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler
• SRS 25 Ytelser til ansatte
4.12.2015
12
R-114 om SRS
• Fra 1. januar 2016 er SRS obligatorisk for virksomheter som velger å føre
periodisert regnskap.
• Standardene inneholder regler om utarbeidelse og presentasjon av
virksomhetsregnskapet.
• Alle standardene skal benyttes.
• Standardene følger som utrykt vedlegg.
4.12.2015
13
Oppdatering av statlige regnskapsstandarder
Oppdateringene er basert på:
• endringer i økonomiregelverket og R-115 om statlige virksomheters
årsregnskap
• endringer i regnskapsloven og norske og internasjonale regnskapsstandarder
(NRS, IPSAS)
• innspill fra referansegruppen og FIN sin høring av desember 2014
4.12.2015
14
Referansegruppen
• Bestått av åtte bruttobudsjetterte virksomheter, fire nettobudsjetterte
virksomheter, to forvaltningsbedrifter og tre departementer.
• Mest diskutert i referansegruppen:
• SRS 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse
• SRS 10 Inntekt fra bevilgninger
• prinsippet om motsatt sammenstilling ved årsslutt
4.12.2015
15
Hovedpunkter
SRS 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse
• Statens finansiering av virksomheten presenteres samlet under avsnittet Statens
kapital.
SRS 2 Kontantstrømoppstilling
• Bruttobudsjetterte virksomheter trenger ikke å utarbeide kontantstrømoppstilling.
SRS 9 Transaksjonsbaserte inntekter
•
Begrepet inntekt fra oppdrag er tatt inn i standarden.
SRS 10 Inntekt fra bevilgninger
• Prinsippet om motsatt sammenstilling gjelder også ved årsslutt.
4.12.2015
16
Grunnleggende regnskapsprinsipper
•
•
•
•
•
•
•
Opptjeningsprinsippet
Sammenstillingsprinsippet
Motsatt sammenstilling
Transaksjonsprinsippet
Forsiktighetsprinsippet
Regnskapsestimater
Prinsippanvendelse
4.12.2015
17
Kvalitative egenskaper ved
virksomhetsregnskapet
Regnskapsinformasjonen presenteres på en måte som sikrer:
• forståelighet
• relevans
• vesentlighet
• pålitelighet
• innhold fremfor formalia
• forsiktighet
• fullstendighet
• sammenlignbarhet
• rettidighet
• avveining mellom kost-nytte
4.12.2015
18
Overgangsbestemmelser for 2015
• For regnskapsår 2015 kan virksomhetene velge enten å benytte
regnskapsstandardene av desember 2009 (inkl. SRS 1 av desember 2013)
eller de oppdaterte standardene av august 2015.
• Bruttobudsjetterte virksomheter kan unnlate å utarbeide
kontantstrømoppstilling.
4.12.2015
19
Hva jobber vi med
nå?
• Veileder i Periodisert
virksomhetsregnskap etter SRS
• Veiledningsnotat for åpningsbalanse
• Oppdatering av maler og
rapporteringspakker
• www.dfo.no/srs
Overgang til de statlige regnskapsstandardene
(SRS)
Ved overgang til SRS
• Virksomheten må utarbeide en åpningsbalanse per 01.01 for det året
virksomheten tar i bruk SRS.
• Alle eiendeler og reelle forpliktelser inngår i åpningsbalansen.
Ved overgang fra gamle til nye SRS
• Oppdater omtale av benyttede regnskapsprinsipper.
• Oppdater oppstillingsplan for resultatregnskap og balanse.
• Omarbeid sammenligningstall for foregående regnskapsår.
4.12.2015
23
Nærmere om endringene i de enkelte
standardene (SRS)
SRS 10 Inntekt fra bevilgninger
FØR:
• Motsatt sammenstilling gjennom året, men ikke ved årets slutt.
NÅ:
• Motsatt sammenstilling gjennom hele året, også ved årets slutt.
Motsatt sammenstilling innebærer at inntekt fra bevilgning inntektsføres i takt
med at aktivitetene utføres og kostnadene påløper.
4.12.2015
25
Eksempel:
Inntektsføring av bevilgning benyttet til drift
• Mottatt bevilgning på kr 100. Per 31.12.2015 er det påløpt kostnader for kr 95.
• Bruttobudsjetterte virksomheter
• Debet 1991 Inntektsført bevilgning ordinær drift
• Kredit 390 Inntekt fra bevilgning til ordinær drift
kr 95
kr 95
• Nettobudsjetterte virksomheter
• Debet 196 Bankinnskudd – for oppgjørskonto og arbeidskonto (nettobudsjetterte
virksomheter)
kr 100
• Kredit 217 Ikke inntektsført bevilgning (nettobudsjetterte virksomheter)
kr 5
• Kredit 390 Inntekt fra bevilgning til ordinær drift
kr 95
4.12.2015
26
Grunnlag for inntektsføring av bevilgning
- bruttobudsjetterte virksomheter
• Inntekt fra bevilging = Utgiftsbevilgning – inntektsbevilgning
Kontantprinsippet
Kapittel og post
1xxx.01/4xxx.01
1xxx.21/4xxx.04
Sum
Utgiftsbevilgning
(samlet tildeling)
80 273 000
2 056 000
Inntektsbevilgning
52 600 000
2 000 000
Rapportert inntekt
Maksimalt beregnet
grunnlag for
inntektsføring
57 111 485
27 673 000
2 856 364
56 000
27 729 000
Periodiserings prinsippet
Inntektsført
bevilgning
26 685 405
56 000
26 741 405
4.12.2015
27
Grunnlag for inntektsføring av bevilgning
- nettobudsjetterte virksomheter
• For nettobudsjetterte virksomheter vil nettobevilgning mottatt på bankkonto
være rammen for hva som maksimalt kan inntektsføres.
• Bevilgning knyttet til aktiviteter som ikke er utført pr. 31.12 i regnskapsåret
skal ikke inntektsføres.
4.12.2015
28
Bokføring av belastningsfullmakter etter
SRS (bruttobudsjetterte)
• Reglene for bokføring av belastningsfullmakter er presisert i SRS 10.
• Virksomheter som avgir belastningsfullmakter:
• Ingen inntektsføring av inntekt fra bevilgninger.
• Virksomheter som mottar belastningsfullmakter:
• Inntektsfører trukket beløp som inntekt fra bevilgninger.
4.12.2015
29
Bevilgning benyttet til investering
• Begrepet Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler er erstattet med
begrepet Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler.
• Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler er
klassifisert som en del av statens kapital i balansen.
Eiendeler
Immaterielle eiendeler
Anleggsmidler
Statens kapital og gjeld
Varige driftsmidler
Statens finansiering av immaterielle eiendeler
og varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Virksomhetskapital
Statens
kapital
Avregninger
Omløpsmidler
Beholdninger av varer og driftsmateriell
Leverandørgjeld
Kundefordringer
Skyldig skattetrekk
Opptjente, ikke fakturerte inntekter
Skyldige offentlige avgifter
Andre fordringer
Avsatte feriepenger
Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og
overføringer (nettobudsjetterte)
Mottatt forskuddsbetaling
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Kortsiktig
gjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum eiendeler
Sum statens kapital og gjeld
4.12.2015
30
Statens finansiering av immaterielle
eiendeler og varige driftsmidler
• Bokføring ved tilgang
Debet Anleggsmidler (konto 10xx–12xx)
Kredit Bankkonto/leverandørgjeld (konto 194x eller 240x)
Debet Inntekt fra bevilgning benyttet til investering (konto 391x og 393x)
Kredit Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler (215x)
• Bokføring av avskrivninger
Debet Avskrivningskostnad (konto 60xx)
Kredit Akkumulerte avskrivninger (10xx–12xx)
Debet Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler (215x)
Kredit Inntektsføring av avsetning knyttet til anleggsmidler (avskrivninger) (395x)
4.12.2015
31
Forenkling for nettobudsjetterte
virksomheter (1)
• Forenklet bokføring i tilfeller der immaterielle eiendeler og varige driftsmidler
er finansiert med både inntekt fra bevilgning og inntekt fra tilskudd og
overføringer.
• Virksomhetene kan velge å anse slike investeringer som finansiert med inntekt fra
bevilgning.
4.12.2015
32
Forenkling for nettobudsjetterte
virksomheter (2)
• Forenklet bokføring i tilfeller der inntekt fra bevilgninger utgjør mindre enn
50% av sum driftsinntekter i resultatregnskapet.
• Virksomhetene skal ikke avsette til statens finansiering av immaterielle eiendeler og
varige driftsmidler.
• Kostnadsførte avskrivninger får resultateffekt.
4.12.2015
33
Regler for forvaltningsbedrifter
• Ulik bokføring for investeringer finansiert på kapittel 24xx og andre kapitler.
• For investeringer finansiert på kapittel 24xx skal virksomheten ikke avsette til statens
finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler.
• Kostnadsførte avskrivninger får resultateffekt på kapittel 24xx.
• For investeringer finansiert på andre kapitler følges hovedregelen.
4.12.2015
34
SRS 9 Transaksjonsbaserte inntekter
• Definisjonen av begrepet inntekt fra oppdrag er tatt inn i SRS 9.
• Klassifisering av inntekt fra oppdrag avhenger ikke av om oppdragsgiver er en del av
statsforvaltningen eller et foretak utenfor statsforvaltningen.
• Praktiseringen av opptjeningsprinsippet og sammenstillingsprinsippet er
uendret.
4.12.2015
35
SRS 1 Oppstillingsplaner for resultat og
balanse
• Oppstillingsplan for resultatregnskap og balanse er endret.
• Regnskapsinformasjonen lettere tilgjengelig for alle regnskapsbrukere.
• Resultatregnskap
• Oppstillingsplanen er forenklet ved at avsnitt og regnskapslinjer er slått sammen.
• Disponering av resultat av periodens aktiviteter fremgår samlet under avsnittet
avregninger og disponeringer.
• Balanse
• Oppstillingsplanen er forenklet ved at avsnitt er slått sammen.
• Statens finansiering av driften er samlet i et felles avsnitt Statens kapital.
4.12.2015
36
SRS gir et fullstendig
kostnadsbilde
Resultatregnskap
4.12.2015
38
Balanse
4.12.2015
39
Balanse
Eiendeler
Immaterielle eiendeler
Anleggsmidler
Statens kapital og gjeld
Varige driftsmidler
Statens finansiering av immaterielle eiendeler
og varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Virksomhetskapital
Statens
kapital
Avregninger
Omløpsmidler
Beholdninger av varer og driftsmateriell
Leverandørgjeld
Kundefordringer
Skyldig skattetrekk
Opptjente, ikke fakturerte inntekter
Skyldige offentlige avgifter
Andre fordringer
Avsatte feriepenger
Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og
overføringer (nettobudsjetterte)
Mottatt forskuddsbetaling
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Kortsiktig
gjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum eiendeler
Sum statens kapital og gjeld
4.12.2015
40
Avregninger
 Klassifiseringen av avregninger er endret fra kortsiktig gjeld til statens kapital.
Eiendeler
Immaterielle eiendeler
Anleggsmidler
Statens kapital og gjeld
Varige driftsmidler
Statens finansiering av immaterielle eiendeler
og varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Virksomhetskapital
Statens
kapital
Avregninger
Omløpsmidler
Beholdninger av varer og driftsmateriell
Leverandørgjeld
Kundefordringer
Skyldig skattetrekk
Opptjente, ikke fakturerte inntekter
Skyldige offentlige avgifter
Andre fordringer
Avsatte feriepenger
Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og
overføringer (nettobudsjetterte)
Mottatt forskuddsbetaling
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Kortsiktig
gjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum eiendeler
Sum statens kapital og gjeld
4.12.2015
41
Avregnet med statskassen
(bruttobudsjetterte)
Konto
Kontonavn
Beløp
Sum
1930
Konsernkonto innbetalinger
61 405 740
1931
Arbeidskonto innbetalinger
0
1940
Konsernkonto utbetalinger
-82 765 494
1941
Arbeidskonto utbetalinger
0
1980
Mellomværende med statskassen - kontant (IB)
2 328 141
1986
Arbeidsgiveravgift (motpost til kostnad)
-5 327 132
1987
Nettoføringsordning for mva.
2 764 116
1990
Avregning med statskassen - andre tidsavgrensningsposter (IB)
-3 691 014
1991
Inntektsført bevilgning ordinær drift
26 741 405
1995
Motpost finansielle anleggsmidler
-68 989
1997
Innkrevingsvirksomhet (motpost til 8490)
-63 150
1999
Avregning - resultat av periodens aktiviteter
0
Bankkontoer
Tilpasning
til statlige
ordninger
1 323 622
4.12.2015
42
Avregnet bevilgningsfinansiert virksomhet
(nettobudsjetterte)
 Endringer i noteopplysninger som en følge av prinsippet om motsatt
sammenstilling ved årsslutt.
4.12.2015
43
Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og
overføringer (nettobudsjetterte)
• Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte) er
klassifisert som kortsiktig gjeld.
4.12.2015
44
SRS 2 Kontantstrømoppstilling
Forenkling:
• Bruttobudsjetterte virksomheter trenger ikke å utarbeide
kontantstrømoppstilling.
• Nettobudsjetterte virksomheter må fortsatt utarbeide kontantstrømoppstilling.
• Direkte modell som viser kontantstrømmer presentert etter hovedaktiviteter.
4.12.2015
45
SRS 12 Beholdninger av varer og
driftsmateriell
• Det er presisert at standarden omfatter både varer for salg og driftsmateriell
som benyttes i virksomhetens offentlige tjenesteyting.
4.12.2015
46
SRS 17 Anleggsmidler
• Definisjonen av anleggsmidler er
presisert.
• Varig: utnyttbar levetid 3 år eller mer.
• Betydelig: Kostpris kr 30 000 eller
mer.
4.12.2015
47
Presiseringer i SRS 17
• Kriterier for regnskapsføring av programvare og utvikling av programvare er
spesifisert nærmere.
• Dekomponering skal vurderes for store anleggsmidler med flere komponenter
med ulik utnyttbar levetid.
• Samlet balanseføring av driftsmidler som gruppe er anbefalt for kontorinventar
og datamaskiner når kravene til balanseføring ellers er oppfylt.
4.12.2015
48
Forenklinger i SRS 17 Anleggsmidler
• Begrepet beredskapsanskaffelser er tatt ut. Anskaffelser klassifiseres i
balansen etter den arten de er.
• Krav om å beregne renter på statens kapital er tatt ut.
4.12.2015
49
Åpningsbalanse
• Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler verdsettes til
gjenanskaffelsesverdi eller virkelig verdi.
• Programvare eldre enn fem år som er sentral i virksomhetens drift bør balanseføres.
• Åpningsbalansen skal godkjennes av overordnet departement.
• Godkjent åpningsbalanse skal foreligge senest ved avleggelse av årsregnskapet (15.
mars påfølgende år).
4.12.2015
50
SRS 25 Ytelser til ansatte
• Alle ytelser de ansatte har krav på som følge av utførte tjenester for
virksomheten i rapporteringsperioden skal med.
• Presisering: Avsette for ikke avviklet ferie ved årsslutt.
4.12.2015
51
Praktisk tilnærming i SRS 25
• Utgifter til ventelønn etter ordningene i Statens personalhåndbok skal som
hovedregel kostnadsføres på det tidspunktet forpliktelsen oppstår.
• Praktisk tilpasning: Kan kostnadsføres på utbetalingstidspunktet.
• Utgifter til sluttvederlag etter ordningene i Statens personalhåndbok
kostnadsføres på tidspunktet for første utbetaling etter kontrakten.
4.12.2015
52
Standarder med kun mindre endringer
SRS 3 Prinsippendring, estimatendring og korrigering av feil
SRS 11 Anleggskontrakter
SRS 13 Leieavtaler
SRS 19 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler
 I disse standardene er det ingen realitetsendringer. Struktur og begrep er
harmonisert med norske (NRS) og internasjonale regnskapsstandarder
(IPSAS).
4.12.2015
53
Oppsummering
• Fra 1. januar 2016 er de statlige
regnskapsstandardene obligatorisk for
virksomheter som velger å føre
periodisert regnskap.
• Alle de 11 regnskapsstandardene er
oppdatert per august 2015.
• Mest prinsipielle endringer i SRS 10
Inntekt fra bevilgning og SRS 1
Oppstillingsplaner for resultatregnskap
og balanse.
• Overgangsbestemmelser for
regnskapsåret 2015.