2011 – 01 Norsk Folkemuseum Bybygg Dato: 25.06.2015 Side

Transcription

2011 – 01 Norsk Folkemuseum Bybygg Dato: 25.06.2015 Side
SIVILARKITEKTENE MNAL ASKIM / LANTTO AS
PROSJEKT:
2011 – 01 Norsk Folkemuseum Bybygg
Kapittel:
Post
Dato: 25.06.2015
02. RIVEARBEIDER, LETTE KONSTRUKSJONER
Kode
Beskrivende tekst
Riving ulike typer bygningselementer.
Generelt
Rivearbeidene i denne beskrivelsen omfatter ulike typer
bygningselementer fra underetasje -1 til 3. etasje.
Lokalene har tidligere vært brukt til utstilling av bl. a.
rom og interiører. I 1. etasje henger to gipshimlinger
med målene: 7440 x 5800 og 6100 x 6100.
Gipshimlingene er boltet fast i overliggende
betongdekke og skal bli hengende mens rive- og
byggearbeidene pågår. Dette stiller krav til
Entreprenøren som må ta særlig hensyn disse
himlingene som er antikvariske gjenstander og
rivearbeidene må utføres slik at de ikke tar skade av
vibrasjoner eller støt. Himlingene skal pakkes inn av
museet selv.
Arbeidene under dette kapittelet omfatter blant annet
følgende arbeider:
Innervegger. Da deler av innerveggene er skjult av
himlinger, er det hovedsakelig regnet full høyde
for vegger. Glassmontre er delt opp i henholdsvis
gulv, vegger og himling, men spesifisert som
bygningsdeler tilhørende glassmonter.
Utlekting/kledning på ytter- og innervegger.
Gulv; ulike gulvtyper på underlag av betong.
Inkluderer også opplektinger for tidligere utstilte
rom.
Himlinger; ulike himlingstyper inkludert bjelkelag
av tre som har fungert som bæring for tidligere
utstilte himlinger.
Vinduer; varevinduer som er montert i
vindussmyg innenfor vindu i yttervegg. I tillegg er
det noen vinduer i innervegger.
Dører, ulike dørtyper som er kategorisert ut fra
materiale og enkel/dobbel.
Utforinger og listverk.
Tekniske bestemmelser
Arbeidene skal generelt utføres etter NS 3420 utg. 4
med de krav / forutsetninger som her er gitt og
Sum overføres neste side
Enhet
Mengde
Enhetspris
Side:
1.1
Sum
SIVILARKITEKTENE MNAL ASKIM / LANTTO AS
PROSJEKT:
2011 – 01 Norsk Folkemuseum Bybygg
Kapittel:
Post
Dato: 25.06.2015
02. RIVEARBEIDER, LETTE KONSTRUKSJONER
Kode
Beskrivende tekst
standarder det er referert til, der ikke annet er spesielt
nevnt.
I de tilfeller det er motstridende bestemmelser i NS
3420 og denne beskrivelsen, gjelder bestemmelser i
denne beskrivelsen foran NS 3420.
Vanlig god håndverksskikk forutsettes. Leverandørens
anvisninger skal følges.
Offentlige/kommunale krav og forskrifter mm.
Vedrørende håndtering, sortering og deponering av
produksjonsavfall, skal følges. Det vises også til
Multiconsults miljøsaneringsrapport 814380-RIMRAP-001. Utførende er forpliktet til å sette seg inn i
denne og følge rapportens anbefalinger og pålegg.
Rivetegninger fra ARK har implementert en del av
opplysningene fra rapporten i beskrivelse og tegningen.
Det vises også til egen SHA-plan for riveentreprise for
Bybygg-prosjektet. Utførende forplikter seg til å sette
seg inn i også denne rapporten.
Mengdeberegninger
Måleregler gitt i NS 3420 utg. 4, gjelder der ikke annet
er spesielt nevnt.
Mengder regnes netto og reguleres etter oppmåling på
stedet. Dersom det under arbeidene viser seg at
omfanget i vesentlig grad kan komme til å overstige
beskrivelsens mengder (>1,25x), skal Bygherren varsles
umiddelbart.
De angitte dimensjoner er basert på oppmålinger på
stedet, originaltegninger av bygget og må anses å være
orienterende. Entreprenøren forplikter seg til selv å
foreta de oppmålinger han finner nødvendig. En del av
bygningselementene er delvis skjult og det er mulig at
rivingen vil avdekke avvik fra denne beskrivelsen.
Mindre avvik i forhold til oppgitte mål vil ikke berettige
til krav om tillegg. Rivingen skal inkludere alle
festeanordninger og opphengssystemer.
Prisgrunnlag
Der det er angitt mengder skal enhetspriser oppgis.
Entreprenøren skal prissette de enkelte lementer etter
vedlagte mengdespesifikasjon, men stilles fritt til å
splitte opp prisene i flere delelementer.
Sum overføres neste side
Enhet
Mengde
Enhetspris
Side:
1.2
Sum
SIVILARKITEKTENE MNAL ASKIM / LANTTO AS
PROSJEKT:
2011 – 01 Norsk Folkemuseum Bybygg
Kapittel:
Post
Dato: 25.06.2015
02. RIVEARBEIDER, LETTE KONSTRUKSJONER
Kode
Beskrivende tekst
Krav til utførelse er generelt forutsatt medtatt i
enhetsprisene i de enkelte postene.
Enhetsprisene skal blant annet omfatte følgende
kostnader:
Materialer og hjelpematerialer.
Arbeidslønn.
Sosiale utgifter.
Transport*.
Redskaper, verktøy og maskiner*.
Administrasjon og fortjeneste.
Rydding og fjerning av bygningsavfall, uttansport,
opplasting inkl. containere, bortkjøring og deponering
på fyllplass inkl. Nødvendige avgifter*.
Miljøsanering og deponering av farlig
avfall/forurensede masser.
Ivaretagelse av støy og vibrasjoner i hht. Relevante
forskrifter og på en for byggherren tilfredsstillende
måte.
Kostnadene for kontroll- og kvalitetssikring av
utførelse.
Pålegg fra offentlige myndigheter.
Kontrollmåling av alle oppgitte mål på stedet.
*Som ikke inngår i Rigg og drift etter NS 3420.
Krav til materialer og utførelse
Arbeidene skal utføres etter NS 3420 samt vanlig god
håndverksskikk.
Arbeidene skal inkludere en komplett ferdigstillelse av
de beskrevne arbeider. Dersom Entreprenøren mener at
noen arbeider som er nødvendig for å gjøre jobben er
uteglemt, skal kostnader for dette inkluderes i tilbudet.
Avfall fra høyder og ned i container skal skje via heis
eller tube. Avfall skal ikke kastes ned i åpen container.
Eksisterende dekker er dimensjonert for en nyttelast på
inntill 4 kN/m2 (44 kg/m2).
Spesifikasjon
TEKNISK BESKRIVELSE
Denne beskrivelsen er ikke postert eller kodet i hht NS
3420, men standardens krav gjelder likevel der disse er
relevante.
Sum overføres neste side
Enhet
Mengde
Enhetspris
Side:
1.3
Sum
SIVILARKITEKTENE MNAL ASKIM / LANTTO AS
PROSJEKT:
2011 – 01 Norsk Folkemuseum Bybygg
Kapittel:
Post
Dato: 25.06.2015
02. RIVEARBEIDER, LETTE KONSTRUKSJONER
Kode
Beskrivende tekst
Enhet
Mengde
VEGGER
I dette kapittel er det beskrevet vegger og kledning på
murte vegger som skal rives.
Alle vegger skal rives komplett og inkludere alle
festeanordninger.
VT 1
VT 2
VT 3
VT 4
VT 5
VT 6
VT 7
VT 8
På yttervegg:
Malt jutestrie
Inkludert alle festeanordninger.
m2
33
Utlekting av tre
Malt jutestrie
Inkludert alle festeanordninger.
m2
42
Utlekting av tre
Rupanel:
Malt jutestrie
Inkludert alle festeanordninger.
m2
44
Trestendervegg
Kledning begge sider:
Haldhard trefiberplate
Rupanel
Malt jutestrie
Inkludert alle festeanordninger.
m2
18
Trestendervegg
Kledning side 1:
Rabbitspuss, malt
Kledning side 2:
Malt jutestrie
Inkludert alle festeanordninger.
m2
17
Trestendervegg
Ensidig kledning:
Rabbitspuss, malt
Inkludert alle festeanordninger.
m2
15
Trestendervegg
Ensidig kledning:
Rupanel
Malt jutestrie
Inkludert alle festeanordninger.
m2
96
Trestendervegg
Ensidig kledning:
Haldhard trefiberplate
Inkludert alle festeanordninger.
m2
6
Sum overføres neste side
Enhetspris
Side:
1.4
Sum
SIVILARKITEKTENE MNAL ASKIM / LANTTO AS
PROSJEKT:
2011 – 01 Norsk Folkemuseum Bybygg
Kapittel:
Post
VT 9
VT 10
VT 11
VT 12
VT 13
VT 14
VT 15
VT 16
VT 17
Dato: 25.06.2015
02. RIVEARBEIDER, LETTE KONSTRUKSJONER
Kode
Beskrivende tekst
Enhet
Mengde
På murt vegg:
Jutestrie
Malt papirtapet
Inkludert alle festeanordninger.
m2
123
Trestendervegg
Kledning side 1:
Rupanel
Jutestrie
Malt papirtapet
Kledning side 2:
Jutestrie
Malt papirtapet
Inkludert alle festeanordninger.
m2
18
Trestendervegg
Konstruksjon for tidligere utstilt rom
Inkludert alle festeanordninger.
m2
72
Utlekting av tre
Gipsplater
Malt papirtapet
Inkludert alle festeanordninger.
m2
38
Trestendervegg
Ensidig kledning:
Gipsplater
Jutestrie
Malt papirtapet
Inkludert alle festeanordninger.
m2
117
Trestendervegg
Kledning begge sider
Gipsplater
Malt papirtapet
Inkludert alle festeanordninger.
m2
225
På yttervegg:
Utlekting av tre
Malt makulatur
Inkludert alle festeanordninger.
m2
32
Skjørt med ensidig kledning:
Trestenderverk
Gipsplater
Malt papirtapet
Inkludert alle festeanordninger.
m2
44
Trestendervegg
Kledning side 1:
Malt makulatur
Kledning side 2:
Sum overføres neste side
Enhetspris
Side:
1.5
Sum
SIVILARKITEKTENE MNAL ASKIM / LANTTO AS
PROSJEKT:
2011 – 01 Norsk Folkemuseum Bybygg
Kapittel:
Post
VT 18
VT 19
VT 20
VT 21
VT 22
VT 23
VT 24
VT 25
VT 26
Dato: 25.06.2015
02. RIVEARBEIDER, LETTE KONSTRUKSJONER
Kode
Beskrivende tekst
Enhet
Mengde
Gips
Malt papp
Inkludert alle festeanordninger.
m2
23
Komplett riving av vegg glassmonter:
Skjørt av treverk og plater
Glass
Inkludert alle festeanordninger.
m2
123
Trestendervegg
Ensidig kledning:
Haldharde trefiberplater
Jutestrie
Malt papirtapet
Inkludert alle festeanordninger.
m2
45
Ensidig kledning på murvegg:
Utlekting
Gipsplater
Jutestrie
Inkludert alle festeanordninger.
m2
21
På murvegg
Malt makulatur
Inkludert alle festeanordninger.
m2
32
Trestendervegg
Kledning begge sider:
Gipsplater
Jutestrie
Malt papirtapet
Inkludert alle festeanordninger.
m2
150
Trestendervegg
Ensidig kledning:
Gipsplater
Inkludert alle festeanordninger.
m2
21
Bordkledning i utstillingsnisjer
Inkludert alle festeanordninger.
m2
37
Stålstendervegg
Kledning begge sider:
Gipsplater
Inkludert alle festeanordninger.
m2
77
Teglsteinsvegg/ -søyle. Ovnsnisjer for tidligere utstilte
rom.
Inkludert alle festeanordninger.
m2
22
Sum overføres neste side
Enhetspris
Side:
1.6
Sum
SIVILARKITEKTENE MNAL ASKIM / LANTTO AS
PROSJEKT:
2011 – 01 Norsk Folkemuseum Bybygg
Kapittel:
Post
Dato: 25.06.2015
02. RIVEARBEIDER, LETTE KONSTRUKSJONER
Kode
Beskrivende tekst
Enhet
Mengde
GULV
I dette kapittel er det beskrevet gulvbelegg som skal
rives. Det vises til vedlagt Rapport: Miljøkartlegging –
Bybygg som har kartlagt forekomster av helse- og
miljøfarlige stoffer som kan være skadelig i forbindelse
med riving og avfallsdisponering.
Særlig viktig for riving av gulv:
Saneringstiltak: Alt eldre linoleum i bygget, håndteres
og leveres som farlig avfall til godkjent mottak. Nyere
mykt vinylbelegg som ligger oppå håndteres
tilsvarende.
Alle gulv skal rives komplett og inkludere alle
festemidler.
Gulvtype 1
Gulvtype 2
Gulvtype 3
Gulvtype 4
Gulvtype 5
Gulvtype 6
Gulvtype 7
Gulvtype 8
Gulvflis av hardt materiale. Komplett riving.
Det er påvist asbest i gulvflisene.
Inkludert alle festeanordninger.
m2
150
Gulvbelegg
Inkludert alle festeanordninger.
m2
95
Opplekting på gulv. Underlag for tidligere utstilte rom.
Komplett riving, inkludert alle festeanordninger.
m2
39
Støpt gulvbelegg. Komplett riving, inkludert alle
festeanordninger.
m2
231
Opplektet tregulv; bordgulv i utstilte rom. Komplett
riving, inkludert alle festeanordninger.
m2
78
Opplektet tregulv i glassmonter. Komplett riving,
inkludert alle festeanordninger.
m2
50
Opplektet tregulv; podier for utstilling. Komplett riving,
inkludert alle festeanordninger.
m2
192
Skiferheller lagt i støp, inkludert alle festeanordninger.
m2
3
Himling av rabbitspuss. Komplett riving, inkludert alle
festeanordninger.
m2
611
Nedlektet trebjelkelag for tidligere utstile rom.
Komplett riving, inkludert alle festeanordninger.
m2
78
HIMLING
Alle himlinger skal rives komplett og inkludere alle
festemidler.
Him.type 1
Him.type 2
Sum overføres neste side
Enhetspris
Side:
1.7
Sum
SIVILARKITEKTENE MNAL ASKIM / LANTTO AS
PROSJEKT:
2011 – 01 Norsk Folkemuseum Bybygg
Kapittel:
Post
Him.type 3
Him.type 4
Dato: 25.06.2015
02. RIVEARBEIDER, LETTE KONSTRUKSJONER
Kode
Beskrivende tekst
Enhet
Mengde
Himling i glassmonter. Komplett riving, inkludert alle
festeanordninger.
m2
50
Himling av trebord i utstillingsnisjer Komplett riving,
inkludert alle festeanordninger.
m2
15
DØRER
Alle dører skal rives komplett, inkludert alle
festeanordninger.
Dørtype 1
Tre/laminatdør enkel, inkludert alle festeanordninger.
stk
11
Dørtype 2
Tredør dobbel, inkludert alle festeanordninger.
stk
5
Dørtype 3
Ståldør enkel, inkludert alle festeanordninger.
stk
2
Varevindu av tre, størrelse 1000 x 1600, demonteres,
inkludert alle festeanordninger.
stk
49
Vindu av tre i innervegg, størrelse 1200 x 1650,
inkludert alle festeanordninger.
stk
2
Vindu av tre i innervegg, størrelse 1500 x 1850,
inkludert alle festeanordninger.
stk
3
Foringer av tre i vindussmyg, vindusstørrelse 1000 x
1600, inkludert alle festeanordninger.
stk
25
Foringer av tre i vindussmyg, vindusstørrelse 550 x
1200, inkludert alle festeanordninger.
stk
1
VINDUER
Varevinduer i yttervegg som skal demonteres, merkes
og lagres. I tillegg skal 5 stk vinduer i innervegger rives.
Alle varevinduer og vinduer skal demonteres/rives
komplett og inkludere alle festemidler.
Vind.type 1
Vind.type 2
Vind.type 3
FORINGER
Alle foringer skal rives komplett, inkludert alle
festeanordninger.
Foring 1
Foring 2
Sum overføres neste side
Enhetspris
Side:
1.8
Sum
SIVILARKITEKTENE MNAL ASKIM / LANTTO AS
PROSJEKT:
2011 – 01 Norsk Folkemuseum Bybygg
Kapittel:
Post
Dato: 25.06.2015
02. RIVEARBEIDER, LETTE KONSTRUKSJONER
Kode
Beskrivende tekst
Enhet
Mengde
LISTVERK
Alt listverkskal rives komplett, inkludert alle
festeanordninger.
Listverk
Listverk av tre rundt vindusåpning, størrelse ca. b 1600
x h 2000, inkludert alle festeanordninger.
Sum overføres neste side
stk
39
Enhetspris
Side:
1.9
Sum

Similar documents