NORDSETER BORETTSLAG

Transcription

NORDSETER BORETTSLAG
NORDSETER BORETTSLAG
DESIGNMAL HAGEGJERDER OG SKILLEVEGGER
Denne designmalen er utarbeidet for Nordseter borettslag våren 2015.
Designmalen skal være et hjelpemiddel for å skape et helhetlig preg på borettslagets
uteområder på sikt.
I vedlagt mal er det kun vist prinsipper for utførelse og ikke stedstilpassede løsninger.
Hver situasjon må måles opp og planlegges nøye før igangsetting.
Systemet er basert på bruk av eksisterende betongfundamenter med senter/senter
avstand 130 cm. Men her kan det forekomme avvik, så regn med justeringer.
(For å oppnå et helhetlig uttrykk skal man tilstrebe en c/c avstand for fundamenter på
130 cm og for portinnsetting c/c 95 cm.)
For bygging av hagegjerde kan man se bort fra punkt 5 og 6 som omhandler
lydisolering av skillevegger. Hagegjerdene utføres kun med utvendig kledning (ensidig).
Alt trevirket skal være trykkimpregnert og beises i NCS : 8501 - G90Y, NORDSJØ
OLJEDEKKBEIS.
Det anbefales at en rådgivende ingeniør kvalitetssikrer løsning før bygging.
Det er tatt utgangspunkt i standard produkter som er å finne i de fleste
byggevareutsalg f.eks.
H.C Thauglands Trælastforretning:
Enebakkveien 292, Abildsø
PRODUKTOPPSUMMERING:
[artikkel nummer fra H.C Thauglands Trælastforretning]
Støperør:
SONOCO STØPERØR 140MM X 1500MM
[35140000]
Betong:
HEYDI MØRTEL STØP B20 25 KG
[44478836]
Stolpesko:
ESSVE STOLPESKO B 100X90X138X200X4
[951630]
Konstruksjonsvirke:
MOELVEN 48 X 98MM IMP.JUST C24 TILB, klasse A
[00848098]
Kledning:
EKS 22 X 148MM REKTANG KLEDN GRUNNET
[Thaugland: 04122148]
eller
Kledning rektangulær Cu-imp Furu 22x148 Kl.1 [Maxbo]
148mm bord kløyves i tre for smal variant 22mm x 48mm.
Rekkverksbord:
Moelven 45 x 145mm impregnert rekkverk (buet overside)
[08045145]
Vinkelbeslag:
ESSVE VINKELBESLAG V2 90X90X65X2,5 MF
[451454]
Hengsler:
LUNA BESLAG LEDDHENGSEL FORZ 50X100MM SB
[900110677]
Skruer:
Terrasseskruer Ø=4-6mm, 75mm og 45mm
Innhold
Høydevarianter
1. FUNDAMENTERING
2. SØYLESKO og BUNNSVILL
3. SØYLER
4. REKKVERKSBORD
5. LYDISOLERING - GEODUK
6. LYDISOLERING - STEINULL
7. AVSLUTNINGSBORD
8. KLEDNING
8. MONTERING AV LEKTER
9. PORT
Illustrasjoner
Plan
Illustrasjoner
Høydevarianter
HAGEGJERDE - ensidig kledning
A) 48x22mm og 148x22mm 940mm høyt
HAGEGJERDE - ensidig kledning
B) 48x22mm og 148x22mm 1550mm høyt
ISOLERT SKILLEVEGG
48x22mm og 148x22mm 1850mm høyt
SKILLEVEGG - tosidig kledning
C) 48x22mm og 148x22mm 1850mm høyt
1
FUNDAMENTERING:
Det støpes punktfundamenter i betong med
avstand senter til senter (c/c) 1300mm.
Avstanden til eksisterende skillevegg i betong
skal være 150mm.
Punktene måles inn presis. Støpningen skal
skje i sylindrisk papp-forskaling/støperør
med diameter 140mmm i hull som bores
eller graves på forhånd. (Her kan man bruke
Augerborr). Betongfundamentene skal stikke
20-30mm over terreng.
Avstand til vegg 150 mm
C / Center 1300 mm
Fundamentene må føres ned til frostfri dybde
(600 mm i Oslo) altså blir de ca.700-1000
mm dype. Fortsett så til steg 2 før betongen
herder.
Der det ikke kan borres hull i bakken f.eks ved
fjell eller mur borres det inn armeringsjern
i fjellet og støperøret/forskalingen tilpasses
overkant fjell for et mindre fundament.
C / Center 1300 mm
C / Center 1300 mm
Augerborr
2
SØYLESKO og BUNNSVILL:
I det sylindriske fundamentet støpes det
inn en søylesko i U-form. Disse må vatres,
loddes og måles inn presist i senter av hvert
fundament.
Bruk så bunnsvillen til å feste søyleskoene
inn med en senter avstand på 1300mm
(en søylesko på hver side, og en i senter).
Søyleskoen i midten skal ligge 1300mm (c/c),
til de to andre søyleskoene.
For å få dette i vater kan man klosse opp
mellom søylesko og fundament slik at man
får en avstand på ca 20mm. La dette stå og
herde, før man fortsetter til steg 3.
L
Lengde 2800 mm
Det er 6 hager som har stor nivåforskjell mot
vei og dette løses med å støpe en betongmur
i stedet for punktfundamenter. Stolpesko
støpes fast i denne muren. Muren males hvit
og høyde skal avklares med naboer slik at
denne blir lik for alle.
Dersom disse enhetene ønsker portløsning
skal høydeforskjellen helst løses med rampe
mot port. Trinn utenfor port tillates ikke.
3
C / Center 126 mm
C / Center 650 mm
C / Center 650 mm
SØYLER:
Når betongen er herdet kan man montere
søylene (48mm x 98mm trykkimregnert
konstruksjonsvirke, klasse A).
C / Center 650 mm
C / Center 650 mm
C / Center 650 mm
H
Disse skal ha en senter/senter avstand på
650mm og festes med et vinkelbeslag som
skrus med fire skruer i hvert element.
Lengden på stolpene avhenger av hvor høyt
gjerde skal bli.
Gjerdesøylene for skillegjerder bør være
1700 mm, for høy gjerdevariant 1400mm og
for lav variant 800 mm.
Mot vegg fester vi en 36mm x 98mm bred
stender for å stive av konstruksjonen. Denne
skrus direkte i ekstisterende vegg ved bruk av
murplugger og slagdrill.
Høyde 1708 mm
4
Bredde 145 mm
LB
REKKVERKSBORD:
Etter at søylene er montert kan man legge på
rekkverksbordet, og feste dette på lik måte
med vinkelbeslag (steg 3). Pass på at alt blir
rett og at beslagene ligger på samme side.
Tegn på hjelpelinjer for å få samme senter
avstand som nede (c/c 65cm).
Lengde 2820 mm
Rekkverksbordet skal krage ut og gjæres 45
grader med et rekkverksbord montert i front
som et avslutningsbord (steg 7).
5
H
R9
LYDISOLERING - GEODUK:
Når søylene, bunnsvill og rekkverksbord er
montert fester man en sort geoduk på den
ene siden av søylene. Denne stiftes fast til
alle stendere (ikke til rekkverksbord). Følg
rekkefølge (R1 - R10).
R3
R1
R5
R7
For å få et pent uttrykk avsluttes duken (stiplet
linje i detalj under) 38mm under topp - altså
bak øverste lekt.
Mot vei kan duken dras rundt den doble
søylen og stiftes på plass, her vil det komme
et avslutningsbord (steg 7).
Høyde 1720 mm
R10
Brett inn alle kantene på geoduken slik at den
blir pent avsluttet og mer solid i kantene.
R4
R2
Avsluttes 38mm
R6
A
R8
Geoduk
Steinullsplate 98mm
T
6
Tykkelse 98 mm
B
LYDISOLERING - MINERALULL
Bredde 620 mm
B
Deretter fyller man mellomrommet med
98mm tykk steinullsplate for utendørs
bruk. Mål opp og kapp til slik at steinullen
passer fint i mellomrommene. Pass på at
steinullsplaten også blir avsluttet på samme
Bredde 570 mm måte som geoduken (tegning - prikket
H
mønster representerer mineralullsplaten)
Så gjentar man steg fire og legger på en
geoduk på den resterende siden.
Høyde 1664 mm
7
AVSLUTNINGSBORD:
For å få et fint utrykk mot vei, legger
man på et rekkverksbordet i front som
avslutningsbord (145mm x 45mm). Møtet i
topp gjæres 45 grader.
H
Høyde 1800 mm
Pass på å bruke skruer på begge sider av
avslutningsbordet, ellers kan det oppstå
vridninger i trevirket.
8
KLEDNING:
Hagegjerder og skillevegger skal utføres etter
følgende mal i impregnert treverk i furu:
1 bredt bord 148 mm x 22 mm
2 smale bord 48 mm x 22 mm
Avstanden mellom bordene skal alltid være
20mm. Man starter øverst med et smalt bord
og avslutter nederst med et bredt bord.
Avstand 20 mm
Bord 148 mm
Bord 48 mm
Repetisjon 304 mm
Fra overkant på smalt bord til underkant
smalt bord er det da 284mm.
Gjerdet kan utføres i to ulike høyder.
(toppbord er en del av repetisjonene)
3 repitisjoner = 889mm (tot. 939mm)
5 repitisjoner = 1497mm (tot. 1547mm)
6 repitisjoner = 1801mm (tot. 1851mm)
benyttes kun på skillevegger, ikke hagegjerder.
Høyde fra grunn er ca. 50mm.
Nederste bord må tilpasses for å passe over
søyleskoene, bruk f.eks. et stemjern her.
9
MONTERING AV LEKTER:
Lektene monteres med 75mm lange
terrasseskruer (Ø=4-6mm). Man begynner
øverst, 20 mm under toppbord, og jobber
seg nedover. Her kan det være lurt å lage seg
en avstandskloss på 20 mm, som man legger
imellom hver gang man legger på en ny lekt.
Skrue i senter
Skrue 88 mm avstand
Vi lar toppbordet telle som et smalt bord og
begynner derfor med et smalt bord som er
48mm x 22mm.
Brede bord monteres med to skruer og
smale bord monteres med en (steg 9). Siden
skillegjerdene får sort duk bak lektene vil man
uansett ikke kunne se gjennom til naboen og
lektene kan derfor monteres likt på hver side.
Vær obs på at nederste bord har en søylesko
liggende i bakkant, her må nederste skrue
forskyves omtrent 50mm.
Lektene kan med fordel være ferdig malte
ved byggingen av skillevegger.
Gjerdene males i lik farge som eksisterende.
NCS : 8501 - G90Y, NORDSJØ OLJEDEKKBEIS.
10
PORT:
Det kan være fint med en port ut mot gangvei/
fellesområdet. Men det er viktig at denne
utføres likt.
Porten bygges opp på lik måte, men har en
bredde på 88 cm og høyden tilsvarer gjerdene
på hver side av porten. Man setter inn en
diagonal for å bedre portens stabilitet.
L
Lengde 880 mm
Det skal også settes inn diagonale avstivere i
gjerdet på hver side av port. Disse tilpasses og
monteres med vinkler.
Øverst ligger det avrundede rekkverksbordet
som på det resterende gjerdet. Men her
kappes bordet rett i linje med søylene.
Porten monteres med 2 stk. sorte hengsler for
utendørs bruk på venstre side sett innenfra.
Disse festes 10cm fra topp og fra bunn av
port.
Skillevegg, hagegjerde og port
Skillevegg, hagegjerde i vekslende høyde og port
Plan
Rekkehus og boligblokk
mmw a r k i t e k t e r
a s s c h w e i g a a r d s g a t e 3 4 d 0 1 9 1 oslo
t : 2 2 1 7 3 4 4 0 www.mmw.no