3 Margrethe Iversen Startlån mulighet til boligkjøp

Comments

Transcription

3 Margrethe Iversen Startlån mulighet til boligkjøp
Startlån gir muligheter for
vanskeligstilte til å kjøpe egen
bolig
Margrethe S. Iversen
Asker – mulighetenes kommune
Asker er en del av en
voksende
hovedstadsregion
100km2
1/3 landbruk, 1/3 skog,
1/3 bebyggelse
Ca. 60.000 innbyggere Norges 11. største
kommune
3900 ansatte, buds 4 mrd
Høye boligpriser – fra 2
mill og oppover
4. juni 2015
Margrethe S. Iversen
Brukertorget
Virksomhetsleder
Anne Cathrine Garder
Juridisk rådgiver
Controller/rådgiver
Fagrådgiver
Cathrine Retvedt
Olav Sundgaard
Janne Nilsen
Mellomleder
Mellomleder
Mellomleder
Margrethe S. Iversen
Anne Karine Lindaas
Cathrine Retvedt
Tjenestetildelingen
Brukerstyrt
personlig
assistanse
Bolig, økonomi og koordinering
Bostøtte
Startlån og tilskudd
Forvaltning
Gjelds-rådgivning
Kommunale boliger
Boligsosial planlegging
Koordinerende enhet
Kartlegging
Individuell plan/Sampro
Utviklingshemming
Hjemmesykepleie
Praktisk bistand
Støttekontakt
Omsorgsboliger
Bolig m/service
Dagsentertilbud
Lang/korttids opphold
Rehabilitering
Avlastning
Barn/unge avlastning
Psykisk helse/rus
Omsorgslønn
Trygghetsalarm
Egenandel
Lovverk og kommunale retningslinjer
Assistenter
Konsesjons-avtaler
Interne og eksterne samarbeidspartnere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hjemmesykepleien
Omsorgsboliger
Sykehjem
Demensteam
Forsterket sykepleieteam
Kreftkoordinator
Palliativt team
Hjelpemiddelsentralen
Rehabiliteringsavdelingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Seksjon rustiltak (SRT)
Psykososialt team
Aktiv på dagtid
Fusdal
Aktivitetshuset
Varmestua
Recoveryverksted
Nav
Flyktningeteamet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Frivillighetssentralen
Fokusteam (utviklingshemming)
Trygghetsavdeling
NAKUHEL
Eiendomsavdelingen
Bolighjelpen/venn
Plan og bygg
Private aktører
Renhold
Fastleger
Startlån et boligsosialt virkemiddel
Som skal bidra til gode
løsninger for personer som er
langvarig vanskeligstilte på
boligmarkedet slik at disse kan
få et trygt og godt
boforhold
4. juni 2015
Margrethe S. Iversen
Bolig for velferd – nasjonal strategi
Felles ansvar – felles mål;
1.
Alle skal ha et godt sted å bo
2.
Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å
mestre boforholdet
3.
Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og
effektiv
07.06.2015
Margrethe S. Iversen
Bedre bruk av startlån
>
Bli kjent med søker
- dialog – bruk tolk
>
Grundigere og mer omfattende saksbehandling
- lån og tilskudd
>
Bistand ved visning og budrunde
- bolighjelpen
4. juni 2015
Margrethe S. Iversen
Risiko og tiltak
>
Startlåntakere får ofte en høy belåningsgrad –
noe som medfører risiko.
>
Gode muligheter for å redusere risiko med godt
forarbeid.
>
Forebygging og tidlig innsats – også i
forbindelse med låneopptak.
4. juni 2015
Margrethe S. Iversen
God bosituasjon er god forebygging
>
Vi vet at en trygg og god bolig er et godt grunnlag
for et bedre liv og en mulighet til å og å skape
den tryggheten en trenger hverdagen.
>
Vi tror at barn av vanskeligstilte familier som får
vokse opp i egen bolig i stedet for leid
vil klare seg bedre senere i livet.
>
Vi vet at egen bolig gir brukere en
verdighet som løfter dem videre.
07.06.2015
Margrethe S. Iversen
Vanskeligstilte kjøper bolig i Asker
Veien til egen bolig kan være lang, men en gang
må en starte….
07.06.2015
Margrethe S. Iversen
Tverrfaglig samarbeid
Tverrfaglig samarbeid og informasjon over tid.
Brukernes kontaktpersoner i tjenester som rus,
psykisk helse, økonomirådgivere, NAV,
flyktningteam osv. gjør en stor jobb. De gjør
brukerne «klar» til å kunne kjøpe bolig
07.06.2015
Margrethe S. Iversen
Sammen får vi til gode løsninger
Startlån og
tilskudd
07.06.2015
Margrethe S. Iversen - Asker kommune
Alle skal bo trygt og godt 
4. juni 2015
Margrethe S. Iversen