sak-57-15-forskingsaktivitet-i-helse

Comments

Transcription

sak-57-15-forskingsaktivitet-i-helse
Styresak
Går til:
Føretak:
Dato:
Sakshandsamar:
Saka gjeld:
Styremedlemmer
Helse Fonna HF
11.09.15
Haldis Økland Lier
Forskingsaktivitet Helse Fonna
Styresak 57/15 O
4 vedlegg
Forslag til vedtak:
Styret i Helse Fonna HF tek saka til orientering.
Styremøte 25.09.15
Bakgrunn
Forsking er ei lovpålagt oppgåve definert i Lov om spesialisthelseteneste. Helse Fonna HF har
prioritert oppbygging av forskingskompetanse innan somatikk og psykisk helsevern. 1. januar
2015 blei Seksjon for forsking og innovasjon etablert (jamfør Helse Fonna strategi 20142018), der ein har samla all forskingsaktivitet.
Forskingsaktivitet
I 2014 var det to tilsette i Helse Fonna som disputerte for PhD-graden (begge frå Klinikk for
psykisk helsevern). Hausten 2015 er det to planlagde doktorgradsdisputasar, ein frå Klinikk
somatikk på Stord (tidlegare tilsett ved Klinikk somatikk, Stord) og ein knytt til Medisinsk
klinikk. Ein person knytt til tidlegare Nettverk for forsking på behandlingsliner og
samhandling, no Seksjon for forsking og innovasjon, tar sikte på å levere inn avhandlinga i
løpet av 2015.
Knut
Skaug
Jens C.
Skogen
Bjørn Gunnar
Nedrebø
Jofrid
Bjørkvik
Sigbjørn
Berentsen
2004
Eva
Biringer
2005
2006
2007
Ole Marius
Ekeberg
Øystein
Gøthesen
Anne Lise
Kvalevaag
Bjarte
Stubhaug
Oddbjørn
Hove
Wenche A.
Helland
Arvid
Rongve
Haldis Ø.
Lier
Morten D.
Odberg
Nezla
Duric
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Figur 1: Avlagte doktorgrader kreditert Helse Fonna
Helse Fonna har hatt ei kraftig auke i forskingsproduksjon dei siste fem åra.
Et nasjonalt registreringssystem for forsking, CRIStin, måler all forskingsaktivitet i Norge,
både artiklar og doktorgrader gir poeng. Forskingspoeng dannar vidare grunnlag for tildeling
av forskingsmidlar til dei regionale helseføretaka.
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Figur 2: Helse Fonnas forskingsaktivitet målt i forskingspoeng (akkumullativ kurve)
I 2014 hadde Helse Fonna 48 vitskaplege publikasjonar. Av desse var det eitt bokkapittel
medan dei resterande publikasjonane var vitskaplege artiklar. 7 vitskaplege artiklar blei
publiserte i Nivå 2-tidsskrift medan 41 blei publiserte i Nivå 1-tidsskrift. Alle publikasjonar som
er «in print» og «in press» blir rapportert.
Så langt i 2015 har Helse Fonna 23 publikasjonar. Av desse er det 22 vitskaplege artiklar og
ei bok. 4 publikasjonar er publisert i Nivå 2-tidsskrift medan 19 er publiserte i Nivå 1tidsskrift.
2
60
50
40
30
20
10
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Figur 3: Antal vitskaplege publikasjonar
250
200
150
100
50
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Figur 4: Antal vitskaplege publikasjonar (akkumullativ kurve)
Tala speglar både aktivitet og engasjement som føretaket i dag har innan forsking. Helse
Fonna opplev at forsking bidrar i å gjere føretaket til ein attraktivt arbeidsplass og til
rekruttering av fagfolk.
Finansiering av forskingsprosjekt
Helse Vest tildelte i 2014 prosjektstøtte til to prosjekt knytt til medisinsk klinikk og klinikk
somatikk på Stord. Helse Fonna ga gjennom Forskingsutvalet støtte til sju prosjekt.
Dei andre forskingsprosjekta er heilt eller delvis eksternt finansiert gjennom andre søkbare
midlar til dømes ExtraStiftelsen. Det er ei nasjonal forventning at forskinga i helseføretaka i
større grad blir eigenfinansiert. Ein bør òg merke seg at eksterne finansieringskjelder i mindre
grad vil fullfinansiere forskingsprosjekt i framtida.
Forskingsseminar
Det har vore arrangert eit årleg forskingsseminar i Helse Fonna med god deltaking sidan
2011. På forskingsseminaret blir forskingsprosjekt i Helse Fonna presentert.
Forskingsseminaret for 2015 finn stad den 18. november. Dette planlagte forskingsseminaret
vil ha ein obligatorisk del der ein går gjennom lovverk og forskrifter, nye rutinar og
prosedyrar.
Organisering av forsking i Helse Fonna
Fagdirektør gjennomførte ein omstillingsprosess for å samle all forsking i ein seksjon i Helse
Fonna i 2014. Omorganiseringa blei sett i verk frå 1.1.2015 og ny leiar i seksjonen ble tilsett
15.2.2015. Alle med 50-100 % forskingsstilling blei overført med personalansvar til den nye
seksjonen. Innovasjon blei ein del av seksjonen som nå heiter Seksjon for forsking og
innovasjon. Arbeidet med å bygge kultur for innovasjon i Helse Fonna vil bli prioritert våren
2016. Helse Fonna vil følgje progresjonen i arbeidet i Helse Vest, mellom anna med innføring
av ei felles web-basert løysing for arbeid med innovasjon, INDUCT.
3
Internkontroll og rutinar
Våren 2015 har ein lagt vekt på å utarbeide felles rutinar og system for internkontroll for den
nye forskingsseksjonen. Prosedyrar er utarbeida og lagt inn i prosedyrehandboka.
Figur 5: Utsnitt fra prosedyrehåndboken
Det er vedtatt retningsliner for ressursbruk (finansiering/frikjøp). Frå 1.1.2016 vil alle med
frikjøp frå si kliniske stilling (uansett stillingsandel) til forskingsarbeid bli overført til Seksjon
for forsking og innovasjon for oppfølging.
Det er vedtatt godkjenningsprosedyrar for all forskingsaktivitet: ved start av
forskingsprosjekt, status og avslutning av forskingsprosjekt. I tillegg er det utarbeidd
godkjenningsprosedyrar (skjema) samt prosedyrar for samarbeidsavtale og godkjenning av
innhenting av data.
Figur 6: Hovudflyt for forskingsprosjekt
4
Figur 7: Utsnitt av eit av skjemaene.
Formidling/internett
Det er gjort ei omstrukturering av forskingssida på internett til Helse Fonna. Dette vil gjere
det enklare å finne kontaktinformasjon, og å få oversikt over forskingsaktiviteten i føretaket.
Arbeidet med internettsida held fram hausten 2015. Det er vedtatt årleg oppfølging og status
på dei pågåande prosjekta.
Figur 8: Utsnitt frå forskingsseksjonen sine internettsider
Strategiprossess 2015
Leiar i Seksjon for forsking og innovasjon har gjennomført samtalar om forsking med
klinikkdirektørar og forskarar. Det vil i det vidare arbeidet vere særs viktig med tett kontakt
mellom Seksjon for forsking og innovasjon og dei kliniske einingane.
Det vil i haust bli gjennomført ein strategiprosess med brei deltaking både frå dei kliniske
miljøa og forskingsseksjonen. Etter planen skal dette arbeidet vere sluttført 4. november.
5
Strategiprosess forskning og innovasjon i Helse Fonna 2015
Organisering
Prosjekteier
Administrerende direktør
•
•
•
Styringsgruppe
•
•
•
•
•
Prosjektleder
(Leder for FoI)
Gruppe 1
(Visjon og
målsettinger)
Gruppe 2
Administrerende direktør
4 klinikkdirektører
HR, Økonomi,
Internservice
Fagdirektør
Kommunikasjon
Brukerutvalget
2 tillitsvalgte
Hovedverneombud
Gruppe 3
(Organisering)
Gruppe 4
(Innovasjon)
(Formidling)
Saksbehandling
Prosjektgruppe
Styringsgruppe
Styret i Helse Fonna
Tidsplan
Styringsgruppemøte
Styringsgruppemøte
17. sep kl 15.00-15.30
4. nov
September
August
Tor 20/8
Oppstart,
gruppe 1
4 møter
torsdager kl 14-16
November
Oktober
Fre 11/9
Frist for gruppe 1
til å sende inn til
prosjektleder
Tor 24/9
Fre 23/10
Oppstart,
gruppe 2-4
4 møter
torsdager kl 14-16
Frist for gruppe 2-4
til å sende inn til
prosjektleder
Figur 9: Skjematisk framstilling av strategiprossessen
Helse Fonna vil leggje den nasjonale strategien HelseOm sorg21 til grunn for arbeidet med
ny strategi for forsking og innovasjon. Våren 2013 starta Helse og omsorgsdepartementet
arbeidet med ei strategisk satsing for helse- og omsorgstenesta. Arbeidet ble overlevert
statsministeren i juli 2014. Styret i Helse Vest behandla i desember 2014 HelseOm sorg21
og vedtok at denne skulle leggjast til grunn for forskingsaktiviteten i helseføretaka. Målet for
denne satsinga er kunnskapsbaserte helse- og omsorgstenester kjenneteikna av kvalitet,
pasienttryggleik og effektive tenester.
Målbildet dekkjer tre dimensjonar; god folkehelse, næringsutvikling og nasjonal økonomisk
utvikling og grensesprengande forsking.
Figur 10: Visualisering av mål og satsingområder i HelseOmsorg21
6
Vedlegg:
1. Program for forskingsseminar
2. Vitskaplege publikasjonar i 2014
3. Vitskaplege publikasjonar i 2015
4. Prosjektoversikt
7
Forskingsseminar 12.11.2014
Program:
MØTELEIAR: DORIS GUNDERSEN
08.45 – 09.00
Kaffe/te
09.00 – 09.30
Generelt om forsking i Helse Fonna
Haldis Økland Lier og Doris Gundersen
09.30 – 10.00
Regional forskningsstøtte – Hva har seksjonen for forskning og innovasjon å
tilby?
Jörg Assmus, Kompetansesenteret for klinisk forskning (KKF)
10.00 – 10.20
“Kronisk kuldeagglutininsykdom: Hva er nytt det siste året?”
Sigbjørn Berentsen, Hemato/Endo/Infeksjon seksjon, Medisinsk klinikk
10.20 – 10.40
PAUSE
10.40 – 11.25
“Forsking på Stord sjukehus”
Magdy El-Salhy, Felles intensiv/poliklinikk/dagbehandling seksjon, Medisinsk Avdeling Stord
sjukehus
11.25 – 11.45
“Effekt av kostveiledning på endokrine celler i tykktarm hos pasienter med
irritabel tarmsykdom”
Tarek Mazzawi, Felles intensiv/poliklinikk/dagbehandling seksjon, Medisinsk Avdeling Stord
sjukehus
11.45 – 12.30
LUNSJ
12.30 – 12.50
“What does it take to tell a good story? The relation between narrative skills and
neurocognitive factors in 3rd graders”
Wenche Andersen Helland, Seksjon for forskning på psykisk helse, Klinikk for psykisk helsevern
Helse Fonna
Kontaktinfo:
Fakturaadresse:
P.Boks: 2170
5504 Haugesund
Foret.nr: 983 974 694
Bank. 5082.08.47218
Sentralbord: 05253
Telefaks: 52 73 20 02
[email protected]
www.helse-fonna.no
Helse Fonna HF
Regnskap, P.Boks 64
5751 Odda
Tlf: 05253
Forskingsseminar 12.11.2014
12.50 – 13.10
“DemGene-ein nasjonal dugnad”
Arvid Rongve, Seksjon for forsking på psykisk helse og seksjon for alderspsykiatri, Klinikk for
psykisk helsevern
13.10 – 13.40
“Tematiske forskingssatsingar - Erfaringar frå Helse Førde”
Marit Solheim, Forskingsleiar, Senter for helseforsking, Helse Førde
13.40 – 14.00
PAUSE
14.00 – 14.20
“Hvordan måle konsekvenser av dårlige henvisninger”
Miriam Hartveit, Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling
14.20 – 14.30
“Samarbeid med pårørende i familier med Huntington’s sykdom”
Merete Røthing, Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling
Vi gjer oppmerksam på at dette seminaret gir doktorgradspoeng. Pass på og fyll ut
skjemaet ”Beregning av studiepoeng: Formidling (obligatorisk opplæringsdel)”.
Ta også vare på dette programmet og legg det ved skjemaet.
Helse Fonna
Kontaktinfo:
Fakturaadresse:
P.Boks: 2170
5504 Haugesund
Foret.nr: 983 974 694
Bank. 5082.08.47218
Sentralbord: 05253
Telefaks: 52 73 20 02
[email protected]
www.helse-fonna.no
Helse Fonna HF
Regnskap, P.Boks 64
5751 Odda
Tlf: 05253
Vitskaplege publikasjonar i 2014
1.
S Berentsen, T Sundic
Tittel: Red Blood Cell Destruction in Autoimmune Hemolytic Anemia: Role of Complement and
Potential New Targets for Therapy
Tidsskrift: BioMed Research International
2.
G Berge, SB Sando, A Rongve, D Aarsland, LR White
Tittel: Apolipoprotein E {varepsilon}2 genotype delays onset of dementia with Lewy bodies in
a Norwegian cohort
Tidsskrift: Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry
3.
B Bjorvatn, S Pallesen, J Grønli, B Sivertsen, S Lehmann
Tittel: Prevalence and Correlates of Insomnia and Excessive Sleepiness in Adults with
Obstructive Sleep Apnea Symptoms
Tidsskrift: Perceptual and Motor Skills
4.
TG Blum, A Rich, D Baldwin, P Beckett, D De Ruysscher, C Faivre-Finn, M Gaga, F Gamarra, B
Grigoriu, NCG Hansen, R Hubbard, RM Huber, E Jakobsen, D Jovanovic, A Konsoulova, J
Kollmeier, G Massard, J McPhelim, A-P Meert, R Milroy, M Paesmans, M Peake, P-M Putora, A
Scherpereel, N Schönfeld, H Sitter, K Skaug, S Spiro, T-E Strand, S Taright, M Thomas, PE van
Schil, JF Vansteenkiste, R Wiewrodt, J-P Sculier
Tittel: The European initiative for quality management in lung cancer care
Tidsskrift: European Respiratory Journal
5.
M Breitve, L Chwiszczuk, M Hynninen, A Rongve, K Bronnick, C Janvin, D Aarsland
Tittel: A systematic review of cognitive decline in dementia with Lewy bodies versus
Alzheimer’s disease
Tidsskrift: Alzheimer's Research & Therapy
6.
F Caron, J Vanthienen, K Vanhaecht, E Van Limbergen, J Deweerdt, B Baesens
Tittel: A process mining-based investigation of adverse events in care processes
Tidsskrift: Health Information Management Journal
7.
M Dreesen, V Foulon, K Vanhaecht, LD Pourcq, M Hiele, L Willems
Tittel: Identifying Patient-Centered Quality Indicators for the Care of Adult Home Parenteral
Nutrition (HPN) Patients
Tidsskrift: JPEN: Journal of Parenteral & Enteral Nutrition
8.
NS Duric, J Assmus, IB Elgen
Tittel: Self-reported efficacy of neurofeedback treatment in a clinical randomized controlled
study of ADHD children and adolescents
Tidsskrift: Neuropsychiatric Disease and Treatment
Helse Fonna
Kontaktinfo:
Fakturaadresse:
P.Boks: 2170
5504 Haugesund
Foret.nr: 983 974 694
Bank. 5082.08.47218
Sentralbord: 05253
Telefaks: 52 73 20 02
[email protected]
www.helse-fonna.no
Helse Fonna HF
Regnskap, P.Boks 64
5751 Odda
Tlf: 05253
Vitskaplege publikasjonar i 2014
9.
M El-Salhy, K Umezawa, OH Gilja, JG Hatlebakk, DI Gundersen, T Hausken
Tittel: Amelioration of Severe TNBS Induced Colitis by Novel AP-1 and NF-κB Inhibitors in Rats
Tidsskrift: Scientific World Journal
10.
M El-Salhy, OH Gilja, T Hausken
Tittel: Chromogranin A cells in the stomachs of patients with sporadic irritable bowel
syndrome
Tidsskrift: Molecular Medicine Reports
11.
M El-Salhy, OH Gilja, D Gundersen, JG Hatlebakk, T Hausken
Tittel: Duodenal Chromogranin A Cell Density as a Biomarker for the Diagnosis of Irritable
Bowel Syndrome
Tidsskrift: Gastroenterology Research and Practice
12.
M El-Salhy, OH Gilja, DI Gundersen, JG Hatlebakk, T Hausken
Tittel: Endocrine cells in the ileum of patients with irritable bowel syndrome
Tidsskrift: World Journal of Gastroenterology
13.
M El-Salhy, OH Gilja, D Gundersen, T Hausken
Tittel: Endocrine cells in the oxyntic mucosa of the stomach in patients with irritable bowel
syndrome
Tidsskrift: World Journal of Gastrointestinal Endoscopy
14.
M El-Salhy, OH Gilja, D Gundersen, JG Hatlebakk, T Hausken
Tittel: Interaction between ingested nutrients and gut endocrine cells in patients with irritable
bowel syndrome (Review)
Tidsskrift: International Journal of Molecular Medicine
15.
M El-Salhy, JG Hatlebakk, OH Gilja, T Hausken
Tittel: Irritable bowel syndrome: recent developments in diagnosis, pathophysiology, and
treatment
Tidsskrift: Expert Review of Gastroenterology & Hepatology
16.
M El-Salhy, DI Gundersen, OH Gilja, JG Hatlebakk, T Hausken
Tittel: Is irritable bowel syndrome an organic disorder?
Tidsskrift: World Journal of Gastroenterology
17.
M El-Salhy, OH Gilja, JG Hatlebakk, T Hausken
Tittel: Stomach antral endocrine cells in patients with irritable bowel syndrome
Tidsskrift: International Journal of Molecular Medicine
Helse Fonna
Kontaktinfo:
Fakturaadresse:
P.Boks: 2170
5504 Haugesund
Foret.nr: 983 974 694
Bank. 5082.08.47218
Sentralbord: 05253
Telefaks: 52 73 20 02
[email protected]
www.helse-fonna.no
Helse Fonna HF
Regnskap, P.Boks 64
5751 Odda
Tlf: 05253
Vitskaplege publikasjonar i 2014
18.
K Finne, H Vethe, T Skogstrand, S Leh, TD Dahl, O Tenstad, FS Berven, RK Reed, BE Vikse
Tittel: Proteomic analysis of formalin-fixed paraffin-embedded glomeruli suggests depletion of
glomerular filtration barrier proteins in two-kidney one-clip hypertensive rats
Tidsskrift: Nephrology Dialysis Transplantation
19.
JC Frich, M Røthing, AR Berge
Tittel: Participants', caregivers', and professionals' experiences with a group-based
rehabilitation program for Huntington's disease: a qualitative study
Tidsskrift: BMC Health Services Research
20.
Ø Gøthesen, B Espehaug, LI Havelin, G Petursson, G Hallan, E Strøm, G Dyrhovden, O Furnes
Tittel: Functional outcome and alignment in computer-assisted and conventionally operated
total knee replacements: a multicentre parallel-group randomised controlled trial
Tidsskrift: Bone & Joint Journal
21.
WA Helland, AJ Lundervold, M Heimann, MB Posserud
Tittel: Stable associations between behavioral problems and language impairments across
childhood - The importance of pragmatic language problems
Tidsskrift: Research in Developmental Disabilities
22.
M Hysing, S Haugland, KM Stormark, T Boe, B Sivertsen
Tittel: Sleep and school attendance in adolescence: Results from a large population-based
study
Tidsskrift: Scandinavian Journal of Public Health
23.
M Hysing, AG Harvey, L Torgersen, E Ystrom, T Reichborn-Kjennerud, B Sivertsen
Tittel: Trajectories and predictors of nocturnal awakenings and sleep duration in infants
Tidsskrift: Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics: JDBP
24.
C Knai, S Hawkesworth, M Pannella, W Sermeus, M McKee, F Cluzeau, R Van Zelm, K Vanhaecht
Tittel: International experiences in the use of care pathways
Tidsskrift: Journal of Care Services Management
25.
A Knudsen, J Skogen, E Ystrom, B Sivertsen, G Tell, L Torgersen
Tittel: Maternal pre-pregnancy risk drinking and toddler behavior problems: the Norwegian
Mother and Child Cohort Study
Tidsskrift: European Child & Adolescent Psychiatry
Helse Fonna
Kontaktinfo:
Fakturaadresse:
P.Boks: 2170
5504 Haugesund
Foret.nr: 983 974 694
Bank. 5082.08.47218
Sentralbord: 05253
Telefaks: 52 73 20 02
[email protected]
www.helse-fonna.no
Helse Fonna HF
Regnskap, P.Boks 64
5751 Odda
Tlf: 05253
Vitskaplege publikasjonar i 2014
26.
K Krane-Gartiser, TE Henriksen, G Morken, A Vaaler, OB Fasmer
Tittel: Actigraphic assessment of motor activity in acutely admitted inpatients with bipolar
disorder
Tidsskrift: PLoS One
27.
S Kul, K Vanhaecht, M Panella
Tittel: Intraclass correlation coefficients for cluster randomized trials in care pathways and
usual care: Hospital treatment for heart failure
Tidsskrift: BMC Health Services Research
28.
A Kvalevaag, P Ramchandani, O Hove, M Eberhard-Gran, J Assmus, O Haavik, B Sivertsen,
E Biringer
Tittel: Does paternal mental health in pregnancy predict physically aggressive behavior in
children?
Tidsskrift: European Child & Adolescent Psychiatry
29.
A Kvalevaag, P Ramchandani, O Hove, M Eberhard-Gran, J Assmus, O Havik, B Sivertsen,
E Biringer
Tittel: Parents’ Prenatal Mental Health and Emotional, Behavioral and Social Development in
Their Children
Tidsskrift: Child Psychiatry & Human Development
30.
T Mazzawi, T Hausken, D Gundersen, M El-Salhy
Tittel: Effect of dietary management on the gastric endocrine cells in patients with irritable
bowel syndrome
Tidsskrift: European Journal of Clinical Nutrition
31.
T Mazzawi, D Gundersen, T Hausken, M El Salhy
Tittel: Increased gastric chromogranin A cell density following changes to diets of patients
with irritable bowel syndrome
Tidsskrift: Molecular Medicine Reports
32.
SM Myrtveit, B Sivertsen, JC Skogen, L Frostholm, KM Stormark, M Hysing
Tittel: Adolescent Neck and Shoulder Pain-The Association With Depression, Physical Activity,
Screen-Based Activities, and Use of Health Care Services
Tidsskrift: Journal of Adolescent Health
33.
NB Oldereid, HI Hanevik, I Bakkevig, LB Romundstad, Ø Magnus, J Hazekamp, M Hentemann,
SN Eikeland, S Skrede, IR Reitan, TG Tanbo
Tittel: Pregnancy outcome according to male diagnosis after ICSI with non-ejaculated sperm
compared with ejaculated sperm controls
Tidsskrift: Reproductive BioMedicine Online
Helse Fonna
Kontaktinfo:
Fakturaadresse:
P.Boks: 2170
5504 Haugesund
Foret.nr: 983 974 694
Bank. 5082.08.47218
Sentralbord: 05253
Telefaks: 52 73 20 02
[email protected]
www.helse-fonna.no
Helse Fonna HF
Regnskap, P.Boks 64
5751 Odda
Tlf: 05253
Vitskaplege publikasjonar i 2014
34.
PT Paradowski, R Keska, D Witonski
Tittel: Does concomitant meniscectomy affect medium-term outcome of anterior cruciate
ligament reconstruction? A preliminary report
Tidsskrift: Archives of Medical Science
35.
ND Pullar, H Steinum, K Tonby, L Heggelund, RA Leiva, R Ofstad, JN Bruun, AM Dyrhol-Riise
Tittel: Low prevalence of positive interferon-gamma tests in HIV-positive long-term
immigrants in Norway
Tidsskrift: The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease
36.
A Rongve, E Auning, A Haram, D Årsland
Tittel: Dementia in Parkinson's Disease _BOKKAPITTEL_
37.
M Røthing, K Malterud, JC Frich
Tittel: Balancing needs as a family caregiver in Huntington’s disease: a qualitative interview
study
Tidsskrift: Health & Social Care in the Community
38.
B Sivertsen, K Petrie, A Wilhelmsen-Langeland, M Hysing
Tittel: Mental health in adolescents with Type 1 diabetes: results from a large populationbased study
Tidsskrift: BMC Endocrine Disorders
39.
B Sivertsen, AG Harvey, S Pallesen, M Hysing
Tittel: Mental health problems in adolescents with delayed sleep phase: results from a large
population-based study in Norway
Tidsskrift: Journal of Sleep Research
40.
B Sivertsen, S Pallesen, N Glozier, B Bjorvatn, P Salo, G Tell, R Ursin, S Overland
Tittel: Midlife insomnia and subsequent mortality: the Hordaland health study
Tidsskrift: BMC Public Health
41.
B Sivertsen, S Pallesen, L Sand, M Hysing
Tittel: Sleep and body mass index in adolescence: results from a large population-based study
of Norwegian adolescents aged 16 to 19 years
Tidsskrift: BMC Pediatrics
42.
J Skogen, A Knudsen, S Myrtveit, B Sivertsen
Tittel: Abstention, Alcohol Consumption, and Common Somatic Symptoms: the Hordaland
Health Study (HUSK)
Tidsskrift: International Journal of Behavioral Medicine
Helse Fonna
Kontaktinfo:
Fakturaadresse:
P.Boks: 2170
5504 Haugesund
Foret.nr: 983 974 694
Bank. 5082.08.47218
Sentralbord: 05253
Telefaks: 52 73 20 02
[email protected]
www.helse-fonna.no
Helse Fonna HF
Regnskap, P.Boks 64
5751 Odda
Tlf: 05253
Vitskaplege publikasjonar i 2014
43.
JC Skogen, B Sivertsen, AJ Lundervold, KM Stormark, R Jakobsen, M Hysing
Tittel: Alcohol and drug use among adolescents: and the co-occurrence of mental health
problems. [email protected], a population-based study
Tidsskrift: BMJ Open
44.
R Skrunes, E Svarstad, AV Reisæter, BE Vikse
Tittel: Familial Clustering of ESRD in the Norwegian Population
Tidsskrift: Clinical Journal of the American Society of Nephrology
45.
R Teetzmann, B Sørensen, K Liseth, E Opheim, T Hervig
Tittel: Effects of the Sangvia blood collection system on patients undergoing elective hip
surgery
Tidsskrift: Transfusion and Apheresis Science
46.
K-EF Veddegjærde, B Sivertsen, I Wilhelmsen, JC Skogen
Tittel: Confirmatory factor analysis and item response theory analysis of the Whiteley Index.
Results from a large population based study in Norway. The Hordaland Health Study (HUSK)
Tidsskrift: Journal of Psychosomatic Research
47.
H Vethe, K Finne, T Skogstrand, M Vaudel, BE Vikse, M Hultstrom, S Placier, A Scherer,
O Tenstad, HP Marti
Tittel: Distinct protein signature of hypertension-induced damage in the renal proteome of the
two-kidney, one-clip rat model
Tidsskrift: Journal of Hypertension
48.
R Østerhus, H Sønnesyn, A Rongve, C Ballard, D Aarsland, C Vossius
Tittel: Long-Term Mortality in a Cohort of Home-Dwelling Elderly with Mild Alzheimer's
Disease and Lewy Body Dementia
Tidsskrift: Dementia and Geriatric Cognitive Disorders
Helse Fonna
Kontaktinfo:
Fakturaadresse:
P.Boks: 2170
5504 Haugesund
Foret.nr: 983 974 694
Bank. 5082.08.47218
Sentralbord: 05253
Telefaks: 52 73 20 02
[email protected]
www.helse-fonna.no
Helse Fonna HF
Regnskap, P.Boks 64
5751 Odda
Tlf: 05253
Vitskaplege publikasjonar i 2015
(per 10. september)
1.
EB Amare, M Idsoe, M Wiksnes, T Moss, M Roelants, D Shimelis, PB Juliusson, T Kiserud, K
Wester
Tittel: Reference ranges for head circumference in Ethiopian children 0 - 2 years of age
Tidsskrift: World Neurosurgery
2.
KG Askeland, M Hysing, LE Aaro, GS Tell, B Sivertsen
Tittel: Mental health problems and resilience in international adoptees: Results from a
population-based study of Norwegian adolescents aged 16-19 years
Tidsskrift: Journal of Adolescence
3.
MC Astor, K Lovas, AB Wolff, BG Nedrebo, E Bratland, J Steen-Johnsen, ES Husebye
Tittel: Hypomagnesemia and functional hypoparathyroidism due to novel mutations in the Mgchannel TRPM6
Tidsskrift: Endocrine Connections
4.
S Berentsen, U Randen, GE Tjønnfjord
Tittel: Cold Agglutinin-Mediated Autoimmune Hemolytic Anemia
Tidsskrift: Hematology/Oncology Clinics
5.
E Biringer, LM Howard, U Kessler, R Stewart, A Mykletun
Tittel: Is infertility really associated with higher levels of mental distress in the female
population? Results from the North-Trondelag Health Study and the Medical Birth Registry of
Norway
Tidsskrift: Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology
6.
EA Biringer, B Sundfør, L Davidson, M Hartveit, M Borg
Tittel: Life on a waiting list: How do people experience and cope with delayed access to a
community mental health center?
Tidsskrift: Scandinavian Psychologist
7.
MH Breitve, L Chwiszczuk, M Hynninen
Tittel: En pilotstudie av Test Your Memory (TYM) – Et alternativ til MMSE-NR?
Tidsskrift: Tidsskrift for Norsk Psykologforening
8.
RS Desikan, AJ Schork, Y Wang, WK Thompson, A Dehghan, PM Ridker, DI Chasman, LK McEvoy,
D Holland, CH Chen, DS Karow, JB Brewer, CP Hess, J Williams, R Sims, MC O'Donovan, SH Choi,
JC Bis, MA Ikram, V Gudnason, AL DeStefano, SJ van der Lee, BM Psaty, CM van Duijn, L Launer,
S Seshadri, MA Pericak-Vance, R Mayeux, JL Haines, LA Farrer, J Hardy, ID Ulstein, D Aarsland, T
Fladby, LR White, SB Sando, A Rongve, A Witoelar, S Djurovic, BT Hyman, J Snaedal, S
Steinberg, H Stefansson, K Stefansson, GD Schellenberg, OA Andreassen, AM Dale
Tittel: Polygenic Overlap Between C-Reactive Protein, Plasma Lipids and Alzheimer's Disease
Tidsskrift: Circulation
Helse Fonna
Kontaktinfo:
Fakturaadresse:
P.Boks: 2170
5504 Haugesund
Foret.nr: 983 974 694
Bank. 5082.08.47218
Sentralbord: 05253
Telefaks: 52 73 20 02
[email protected]
www.helse-fonna.no
Helse Fonna HF
Regnskap, P.Boks 64
5751 Odda
Tlf: 05253
Vitskaplege publikasjonar i 2015
(per 10. september)
9.
M El-Salhy, JG Hatlebakk, OH Gilja, T Hausken
Tittel: Densities of rectal peptide YY and somatostatin cells as biomarkers for the diagnosis of
irritable bowel syndrome
Tidsskrift: Peptides
10.
M El-Salhy, D Gundersen
Tittel: Diet in irritable bowel syndrome
Tidsskrift: Nutrition Journal
11.
M El-Salhy
Tittel: Recent advances in the diagnosis of irritable bowel syndrome
Tidsskrift: Expert Review of Gastroenterology & Hepatology
12.
M El-Salhy
Tittel: Recent developments in the pathophysiology of irritable bowel syndrome
Tidsskrift: World Journal of Gastroenterology
13.
M El-Salhy, JG Hatlebakk, T Hausken
Tittel: Reduction in duodenal endocrine cells in irritable bowel syndrome is associated with
stem cell abnormalities
Tidsskrift: World Journal of Gastroenterology
14.
M El-Salhy, JG Hatlebakk, OH Gilja, T Hausken
Tittel: The relation between celiac disease, nonceliac gluten sensitivity and irritable bowel
syndrome
Tidsskrift: Nutrition Journal
15.
M El-Salhy, JG Hatlebakk, T Hausken
Tittel: Understanding and Controlling the Irritable Bowel
16.
AC Hayley, JC Skogen, B Sivertsen, B Wold, M Berk, JA Pasco, SN Øverland
Tittel: Symptoms of depression and difficulty initiating sleep from early adolescence to early
adulthood: a longitudinal study
Tidsskrift: Sleep
17.
AC Hayley, JC Skogen, S Overland, B Wold, LJ Williams, GA Kennedy, B Sivertsen
Tittel: Trajectories and stability of self-reported short sleep duration from adolescence to
adulthood
Tidsskrift: Journal of Sleep Research
Helse Fonna
Kontaktinfo:
Fakturaadresse:
P.Boks: 2170
5504 Haugesund
Foret.nr: 983 974 694
Bank. 5082.08.47218
Sentralbord: 05253
Telefaks: 52 73 20 02
[email protected]
www.helse-fonna.no
Helse Fonna HF
Regnskap, P.Boks 64
5751 Odda
Tlf: 05253
_BOK_
Vitskaplege publikasjonar i 2015
(per 10. september)
18.
H Hoberg-Vetti, C Bjorvatn, BE Fiane, T Aas, K Woie, H Espelid, T Rusken, HP Eikesdal, W Listol,
MT Haavind, PM Knappskog, BI Haukanes, VM Steen, N Hoogerbrugge
Tittel: BRCA1/2 testing in newly diagnosed breast and ovarian cancer patients without prior
genetic counselling: the DNA-BONus study
Tidsskrift: European Journal of Human Genetics
19.
M Hysing, S Pallesen, KM Stormark, R Jakobsen, AJ Lundervold, B Sivertsen
Tittel: Sleep and use of electronic devices in adolescence: results from a large populationbased study
Tidsskrift: BMJ Open
20.
M Hysing, B Sivertsen, KM Stormark, RC O'Connor
Tittel: Sleep problems and self-harm in adolescence
Tidsskrift: The British Journal of Psychiatry
21.
T Knoop, AM Vågane, BE Vikse, E Svarstad, BT Magnúsdóttir, S Leh, A Varberg Reisæter,
R Bjørneklett
Tittel: Addition of eGFR and Age Improves the Prognostic Absolute Renal Risk-Model in 1,134
Norwegian Patients with IgA Nephropathy
Tidsskrift: American Journal of Nephrology
22.
T Mazzawi, D Gundersen, T Hausken, M El-Salhy
Tittel: Increased Chromogranin A Cell Density in the Large Intestine of Patients with Irritable
Bowel Syndrome after Receiving Dietary Guidance
Tidsskrift: Gastroenterology Research and Practice
23.
TS Njolstad, J Trovik, TS Hveem, ML Kjaereng, W Kildal, M Pradhan, J Marcickiewicz, S
Tingulstad, AC Staff, HK Haugland, R Eraker, K Oddenes, JA Rokne, J Tjugum, MS Lode, F
Amant, HM Werner, HB Salvesen, HE Danielsen
Tittel: DNA ploidy in curettage specimens identifies high-risk patients and lymph node
metastasis in endometrial cancer
Tidsskrift: British Journal of Cancer
24.
M Røthing, K Malterud, JC Frich
Tittel: Family caregivers' views on coordination of care in Huntington's disease: a qualitative
study
Tidsskrift: Scandinavian Journal of Caring Sciences
25.
B Sivertsen, N Glozier, AG Harvey, M Hysing
Tittel: Academic performance in adolescents with delayed sleep phase
Tidsskrift: Sleep Medicine
Helse Fonna
Kontaktinfo:
Fakturaadresse:
P.Boks: 2170
5504 Haugesund
Foret.nr: 983 974 694
Bank. 5082.08.47218
Sentralbord: 05253
Telefaks: 52 73 20 02
[email protected]
www.helse-fonna.no
Helse Fonna HF
Regnskap, P.Boks 64
5751 Odda
Tlf: 05253
Vitskaplege publikasjonar i 2015
(per 10. september)
26.
B Sivertsen, AG Harvey, T Reichborn-Kjennerud, L Torgersen, E Ystrom, M Hysing
Tittel: Later Emotional and Behavioral Problems Associated With Sleep Problems in Toddlers:
A Longitudinal Study
Tidsskrift: JAMA Pediatrics
27.
B Sivertsen, T Lallukka, KJ Petrie, OA Steingrimsdottir, A Stubhaug, CS Nielsen
Tittel: Sleep and Pain Sensitivity in Adults
Tidsskrift: Pain
28.
B Sivertsen, JC Skogen, R Jakobsen, M Hysing
Tittel: Sleep and use of alcohol and drug in adolescence. A large population-based study of
Norwegian adolescents aged 16 to 19 years
Tidsskrift: Drug and Alcohol Dependence
29.
B Sivertsen, M Hysing, SK Dorheim, M Eberhard-Gran
Tittel: Trajectories of maternal sleep problems before and after childbirth: a longitudinal
population-based study
Tidsskrift: BMC Pregnancy Childbirth
30.
B Sivertsen, P Salo, J Pentti, M Kivimaki, J Vahtera
Tittel: Use of sleep medications and risk of cancer: a matched case-control study
Tidsskrift: Sleep Medicine
31.
K Skaug, GE Eide, A Gulsvik
Tittel: What is the minimum number of patients for quality control of lung cancer management
in Norway?
Tidsskrift: Clinical Respiratory Journal
32.
Ø Vedaa, A Harris, B Bjorvatn, S Waage, B Sivertsen, P Tucker, S Pallesen
Tittel: Systematic review of the relationship between quick returns in rotating shift work and
health-related outcomes
Tidsskrift: Ergonomics
33.
MA Øvrehus, P Zurbig, BE Vikse, SI Hallan
Tittel: Urinary proteomics in chronic kidney disease: diagnosis and risk of progression beyond
albuminuria
Tidsskrift: Clinical Proteomics
Helse Fonna
Kontaktinfo:
Fakturaadresse:
P.Boks: 2170
5504 Haugesund
Foret.nr: 983 974 694
Bank. 5082.08.47218
Sentralbord: 05253
Telefaks: 52 73 20 02
[email protected]
www.helse-fonna.no
Helse Fonna HF
Regnskap, P.Boks 64
5751 Odda
Tlf: 05253
Prosjektoversikt per 12.08.2015
Korleis er behandlingslina nyttig for tilfriskning? - brukarperspektiv på organiseringa av
psykisk helsevern
Prosjektleiar: Biringer, Eva
Ansvarleg forskar: Biringer, Eva
Klinikk for psykisk helsevern
TYM- en valideringsstudie
Prosjektleiar: Hynninen, Minna
Ansvarleg forskar: Breitve, Monica H.
Klinikk for psykisk helsevern
Helsefremmende kompetanse, livskvalitet og mestring av symptomer hos pasienter med
KOLS
Prosjektleiar: Bentsen, Signe Berit
Ansvarleg forskar: Bringsvor, Heidi
Kirurgisk klinikk
Neurofeddback og ADHD
Prosjektleiar: Duric, Nezla S.
Ansvarleg forskar: Duric, Nezla S.
Klinikk for psykisk helsevern
QEEG hos ADHD barn og ungdom
Prosjektleiar: Duric, Nezla S.
Ansvarleg forskar: Duric, Nezla S.
Klinikk for psykisk helsevern
Behandling av smertefull kalkskulder
Prosjektleiar: Moosmayer, Stefan (Martina Hansens Hospital)
Ansvarleg forskar: Ekeberg, Ole Marius
Klinikk somtatikk, Stord
Forstyrrelse i magesekkens bevegelse i relasjon til øvre gastrointestinaltraktus endokrine
celler hos pasienter med irritabel tarm
Prosjektleiar: El-Salhy, Magdy
Ansvarleg forskar: El-Salhy, Magdy
Klinikk somtatikk, Stord
Kostens rolle hos pasienter med irrtabel tarm syndrom (IBS), med fokusering på mage-tarm
hormoner.
Prosjektleiar: El-Salhy, Magdy
Ansvarleg forskar: El-Salhy, Magdy
Klinikk somtatikk, Stord
Utforskning av sikre prøver for irritabel (følsom tarm) diagnostikk
Prosjektleiar: El-Salhy, Magdy
Ansvarleg forskar: El-Salhy, Magdy
Klinikk somtatikk, Stord
Irritabel tarm i Asia: en unik mulighet til å studere patofysiologi i irritabel tarm
Prosjektleiar: El-Salhy, Magdy
Ansvarleg forskar: El-Salhy, Magdy
Klinikk somtatikk, Stord
Årsaken til irritabel tarm hos pasienter med inflammatorisk tarm sykdom i remisjonsfasen
Prosjektleiar: El-Salhy, Magdy
Ansvarleg forskar: El-Salhy, Magdy
Klinikk somtatikk, Stord
Interface Between Primary Care and Specialist Mental Health Care - the Referral Letters
Prosjektleiar: Aslaksen, Aslak
Ansvarleg forskar: Hartveit, Miriam
Klinikk for psykisk helsevern
Narrativ kompetanse
Prosjektleiar: Helland, Turid (Universitetet i Bergen)
Ansvarleg forskar: Helland, Wenche Andersen
Medisinsk klinikk
Kartlegging av 5-åringers språk
Prosjektleiar: Helland, Turid (Universitetet i Bergen)
Ansvarleg forskar: Helland, Wenche Andersen
Medisinsk klinikk
Premature barn og språkvanskar
Prosjektleiar: Helland, Wenche Andersen (Universitetet i Bergen)
Ansvarleg forskar: Helland, Wenche Andersen
Medisinsk klinikk
Effects of language stimulation: from pre-school to adolescence
Prosjektleiar: Göran Söderlund (Høgskulen i Sogn og Fjordane)
Ansvarleg forskar: Helland, Wenche Andersen
Medisinsk klinikk
Barn i Bergen
Prosjektleiar: Hilde Sakariassen (Uni Research Helse)
Ansvarleg forskar: Helland, Wenche Andersen
Medisinsk klinikk
Kvalitet av kartlegginsverktøyet Brukerplan
Prosjektleiar: Hove, Oddbjørn
Ansvarleg forskar: Hove, Oddbjørn
Klinikk for psykisk helsevern
Fathers’ Mental Health and Socio-emotional and Behavioral Development in their Children.
A Project performed on Data from the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa)
Prosjektleiar: Biringer, Eva
Ansvarleg forskar: Kvalevaag, Anne Lise
Seksjon for forskning og innovasjon
Psykologiske faktorer ved overvekt. Kartleggings og behandlingsstudie.
Prosjektleiar: Lier, Haldis Økland
Ansvarleg forskar: Lier, Haldis Økland
Klinikk for psykisk helsevern
Ressurskrevende personer med psykisk lidelse. En kartleggingsstudie
Prosjektleiar: Lier, Haldis Økland
Ansvarleg forskar: Lier, Haldis Økland
Klinikk for psykisk helsevern
Fedmekirurgi på Vestlandet
Prosjektleiar: Nedrebø, Bjørn Gunnar
Ansvarleg forskar: Nedrebø, Bjørn Gunnar
Medisinsk klinikk
I-gel versus current practice in out-of-hospital cardiac arrest by paramedics in Norway - a
prospective stepped wedge crossover trial
Prosjektleiar: Sunde, Geir Arne (Haukeland Universitetssjukehus)
Ansvarleg forskar: Reksten, Alf
Kirurgisk klinikk
Pårørende til personer med demens
Prosjektleiar: Rongve, Arvid
Ansvarleg forskar: Rongve, Arvid
Klinikk for psykisk helsevern
Pårørendes livssituasjon ved Huntingtons sykdom og deres erfaringer i samarbeid med
helsetjenesten.
Prosjektleiar: Frich, Jan
Ansvarleg forskar: Røthing, Merete
Medisinsk klinikk
Lav fødselsvekt og risiko for endestadie nyresvikt ved nyresykdommer diagnostisert med
nyrebiopsi
Prosjektleiar: Vikse, Bjørn Egil
Ansvarleg forskar: Vikse, Bjørn Egil
Medisinsk klinikk
EEG-registrering som metode for å predikere raskere bedring ved ECT-behandling av alvorlig
depresjon
Prosjektleiar: Hove, Oddbjørn
Ansvarleg forskar: Walstad, Pål Jakob
Klinikk for psykisk helsevern

Similar documents