ved Stephan Mo fra UDI

Comments

Transcription

ved Stephan Mo fra UDI
«Hvilke styringsparameter
ønsker UDI å bli styrt etter?
Samarbeid med departementet og andre
etater i utlendingsforvaltningen
Avdelingsdirektør Stephan Mo
Utlendingsforvaltningen
3
Mål for justis- og beredskapssektoren
• Straffesakskjeden
• Asylkjeden
1.
2.
3.
Færre asylsøkere uten beskyttelsesbehov
Raskere retur
Raskere avklaring av identitet
• Samfunnssikkerhet og
beredskapsområdet
4
Styringsparameter - asyl
2013:
UDI skal gjennomføre asylintervju av alle
nye asylsøkere og fatte vedtak i minst
9 500 asylsaker, tilsvarende 9 500 vekttall.
2015:
80 prosent av alle avslagssaker skal være
endelig behandlet innen 6 mnd. i UDI
5
Hva skal telle?
«Bli målt på det som teller, og ikke det som
kan telles»
6
7
Styringsparameter – UDI ønsker
• Styringsparameter settes:


for hele verdikjeden
utfra hva som er formålstjenelig for
samfunnet og brukerne
• Mer kvalitative styringsparametere
8
Hvordan få til endring?
9
www.udi.no