Fylkeslege Erlend Aasheim

Comments

Transcription

Fylkeslege Erlend Aasheim
Flyktningestrømmen:
Utfordringer for Helse- og sosialavdelingen
www.fylkesmannen.no/oppland
Facebookcom/fylkesmannen/oppland
Hva er de største utfordringene på HSAs områder?
• Likeverdige helsetjenester –
• Smittevern –
• Enslige (traumatiserte) mindreårige –
• Over tid: bosetting og sosiale tjenester –
Kapasitet er en hovedutfordring (og til dels styring)
www.fylkesmannen.no/oppland
Facebookcom/fylkesmannen/oppland
Spørsmål fra kommunene
• Likeverdige helsetjenester – ansvar i akutte avlastningsmottak?
• Smittevern – skal personale vaksineres (Rondablikk)?
• Enslige (traumatiserte) mindreårige – ansvar kommune vs sykehus
• Over tid: bosetting og sosiale tjenester – få spørsmål til nå
www.fylkesmannen.no/oppland
Facebookcom/fylkesmannen/oppland
Hva er HSA sine oppgaver i dette?
• HOD 84.3 Helse- og omsorgstjenester i et flerkulturelt samfunn
• BLD 47.2 Bosetting av flyktninger
• Generelle Samordning/koordinering, ha oversikt, bindeledd
• BLD
• HOD
• ASD
Barnevern
Helse- og omsorgstjenester
Sosiale tjenester
www.fylkesmannen.no/oppland
Facebookcom/fylkesmannen/oppland
Helse- og omsorgstjenester i flerkulturelt samfunn
Kartlegging av kommunens syn på:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Flyktningerelaterte helseutfordringer
Kunnskap om faglige standarder
Kapasitet til å levere likeverdige tjenester
Begrensende faktorer
Tolketjenester
Tiltak for likeverdige helsetjenester som er iverksatt eller vurdert
Ønsker om råd / veiledning
Andre kommentarer
www.fylkesmannen.no/oppland
Facebookcom/fylkesmannen/oppland
Helse- og omsorgstjenester i flerkulturelt samfunn
Mulig bruk av kartleggingen:
•
•
•
•
•
•
Finne ut hva kommunene synes er utfordringene
Gjøre risikovurderinger, planlegge tilsyn
Planlegge fagseminarer eller andre måter å hjelpe kommuner på
Finne gode eksempler for deling med andre kommuner
Rapportere på oppdrag 84.3 fra HOD
Gi øvrige innspill til sentral forvaltning
www.fylkesmannen.no/oppland
Facebookcom/fylkesmannen/oppland
Bosetting av flyktninger
• Fylkesmannen skal være «pådriver», men har få virkemidler
–
–
–
–
ALU sitt brev til kommuner nylig (SB, HSA, ?)
Maihaugenkonferansen (HSA, NAV nå medarrangør – veldig positivt)
Tilskudd til boligsosiale formål (HSA, ?)
UDI/FM kartlegger mulige lokaler for mottak (SB)
• Andre organisasjoner med virkemidler
–
–
–
–
UDI
IMDI
Husbanken
NAV
Vertskapstilskudd for kommuner med ulike mottak
Integreringstilskudd for bosettinger v/innvilget opphold
Tilskudd til kjøp eller bygging av boliger
Virkemidler på arbeidsmarkedet
www.fylkesmannen.no/oppland
Facebookcom/fylkesmannen/oppland
Generell oppgave: Samordning/koordinering
• Folkehelseinstituttet (FHI) sendte fredag 16.10.2015 brev til
kommunene hvor de oppfordrer til samordning av BCGvaksinasjon og prioritering av de yngste barna.
• Dette fordi FHI øyeblikkelig er tom for BCG-vaksine.
• HSA mandag 19.10.2015:
– Ba kommunene om å rapportere om antall BCG-vaksiner de har på lager
– Ba FHI definere «de yngste barna» nærmere for å kunne prioritere
– Dette for å bidra kommunene i prioritering av BCG-vaksinering
www.fylkesmannen.no/oppland
Facebookcom/fylkesmannen/oppland
Enslige Mindreårige Asylsøkere (EMA)
• Ansvarsområder:
– UDI
– Bufetat
EMA mellom 15 og 18 år
EMA under 15 år
• Bufetat 15.10.2015: hvis dagens ankomster fortsetter, vil vi før årsskiftet få like
mange EMA som det antall barn barnevern har omsorgen for i dag
• Det er ikke omsorgssentre nok til alle og vanskelig å bosette i kommunene
-> barna som får opphold (90%?) blir på omsorgssentrene
• Antall EMA i omsorgssenter som FMOP har tilsyn med: 50 i sommer, nå 100 (?)
• Med nåværende ankomst-tall ventes voldsom økning i behov for verger+tilsyn
www.fylkesmannen.no/oppland
Facebookcom/fylkesmannen/oppland
Hva gjøres sentralt?
Hdir
Beredskapsmøter
Oppdatert veileder om helsetjenester
Hjemmeside om temaet
FHI
Råd om smitterisiko ved kontakt med asylsøkere
Råd om å avvike fra normal tuberkulose-screening
Koordinering av BCG-vaksiner i kommuner
Hjemmeside om temaet
Helsetilsynet Kartlegging FM – hvilke ressurser trenger barnevern
www.fylkesmannen.no/oppland
Facebookcom/fylkesmannen/oppland
Hva har HSA gjort så langt?
• Fylkeslege i beredskapsmøter: UDI/Hdir, regionalt, kommuner, internt
• Bevisstgjøring i avdelingen, definert team
– Flyktningetemaet diskuteres på avd. møter + eksterne møter
– Team = EAA, THE, RIM, JOE, HFA, BWE
• Hjemmesider og nyhetssaker
• Svare på spørsmål fra kommuner, Sykehuset Innlandet m.m.
•
•
•
•
Kartleggingsundersøkelser i kommunene
Kartlegging av egne ressursbehov for tilsyn av omsorgssentre
Kompetanseheving: påmelding kurs m.m.
Opprettet avdelingsmappe med info: veiledere, oppdrag, referat
www.fylkesmannen.no/oppland
Facebookcom/fylkesmannen/oppland
Hva skal vi gjøre videre?
www.fylkesmannen.no/oppland
Facebookcom/fylkesmannen/oppland

Similar documents