Prosjektoppgave: MRK 36331 Service og innovasjon

Comments

Transcription

Prosjektoppgave: MRK 36331 Service og innovasjon
Prosjektoppgave:
MRK 36331
Service og innovasjon
Utleveringsdato:
24.08.2015
kl. 09.00
Totalt antall sider:
2
Innleveringsdato:
01.12.2015
kl. 12.00
Antall vedlegg:
0
Del av prosessvurdering:
Teller 50 % av MRK 36331
Ansvarlig institutt: Markedsføring
FORMELLE KRAV – LES DETTE NØYE
Oppgaven skal løses individuelt eller i grupper på inntil tre (3) personer. Samarbeid mellom flere studenter /
grupper om utarbeidelse av besvarelsen blir betraktet som fusk eller forsøk på fusk og rammes av forskrift om
opptak, studier og eksamen for Handelshøyskolen BI, som det forutsettes at studentene er kjent med.
Gruppeinnlevering forutsetter eksamenspåmelding i identisk eksamenskode og ved samme eksamenssted.
Besvarelsen skal være på maksimalt 12 sider (inkludert modeller), forside, innholdsfortegnelse, sammendrag
og litteraturliste kommer i tillegg. Den skal leveres på its learning.
Forsiden skal inneholde:
 ID-nummer (7 siffer – plasseres i øverste høyre hjørne). Studentenes navn skal ikke stå på forsiden av
besvarelsen.
 Eksamenskode (5 siffer), kursnavn og eventuelt tittel på oppgaven
 Ut- og innleveringsdato
 Eksamenssted
 Merkes eventuelt konfidensiell
Retningslinjer for layout:
 A4-format, med 2,5 cm venstremarg og 2,5 cm høyre-, topp- og bunnmarg
 Skrifttype Times New Roman og linjeavstand 1½ i 12 pkt skrift (300-350 ord pr side)
 Sidene skal nummereres
 Det skal utarbeides en innholdsfortegnelse og et sammendrag først i besvarelsen og en litteraturliste
bakerst i besvarelsen. Disse sidene kommer i tillegg til selve eksamensbesvarelsen. En utførlig
forklaring om sitering og referanseteknikk, finner du på bibliotekets hjemmeside:
www.bi.no/biblioteket/referanseteknikk.
Innlevering:
Besvarelsen skal leveres innen fastsatt dato og klokkeslett ved studentens eksamenssted.
Unntatt fra dette er studenter ved studiestedene BI Nettstudier og BI Bank og Forsikring, som kan sende
besvarelsen til sitt eksamenssted. Den samme muligheten har studenter som følger Bachelor of Managementprogrammer, Master of Management-programmer eller bedriftsinterne kurs. Disse studentene kan sende
besvarelsen som ”Ekspress – Over natten kontant”. Minimumskrav til format på pakken er 23x13x1 cm. Fra
utlandet skal DHL, TNT e.l. benyttes. Forsendelsen må være registrert innlevert hos distributør innen fristen for
innlevering av eksamensbesvarelsen.
For nøyaktig postadresse til eksamensstedet, se www.bi.no.
Postadresse for eksamensstedene BI Oslo, BI Bank og Forsikring og BI Nettstudier er:
Handelshøyskolen BI i Oslo, Eksamenskontoret, 0442 Oslo.
NB! Innleveringsfristen er ufravikelig. For sent innleverte besvarelser blir ikke sensurert.
Husk å levere egenerklæring.
Lykke til!
Side 1 av 2
Gå sammen i grupper på inntil 3 personer. Velg en servicebedrift du finner interessant.
Gjerne en du har egne erfaringer med eller som du nylig har hørt om i media.
Beskriv kort:
1. Servicebedriftens forretningsmodell, servicekonseptet, tjenestetilbudet og de viktigste
kundegruppene.
2. Beskriv ett av tilbudene du mener ikke fungerer optimalt. Forklar hvorfor.
3. Ved hjelp av trendspotting (Andreassen et al. 2012) skal du utvikle et forslag til
hvordan denne tjenesten kan forbedres i henhold til bedriftens hovedsegment.
Alternativt kan du utvikle et forslag til en helt ny tjeneste du synes bedriften bør tilby
for bedre å kunne imøtekomme hovedsegmentets behov.
4. Forklar hvordan du har gått fram for å identifisere tjenesten du velger å forbedre eller
utvikle. Dokumenter gjerne kundereisen gjennom for eksempel blueprinting.
5. Beskriv hvordan denne tjenesten eventuelt påvirker bedriftens servicekonsept og
beskriv tjenestens funksjon, hensikt og hvordan tjenesten skaper verdi for kunden samt
i hvilken grad kunden skal ta del i tjenesteleveransen (samskaping).
Besvarelsen av oppgaven skal forankres i teori og modeller fra kurset.
Format:
Linjeavstand 1,5 og fontstørrelse 12.
Marg 2, 5 cm, alle sider.
Husk referanseliste.
Antall sider: 12 (inkludert modeller)
Innleveringsfrist: 1. desember på Its Learning.
Side 2 av 2

Similar documents