MAN28361 PR-ledelse og strategisk kommunikasjon

Comments

Transcription

MAN28361 PR-ledelse og strategisk kommunikasjon
Prosjektoppgave:
MAN28361
PR-ledelse og strategisk kommunikasjon
Utleveringsdato:
26.01.2015
kl.
09.00
Totalt antall sider:
3
Innleveringsdato:
10.11.2015
kl.
12.00
Antall vedlegg:
Ingen
Teller 100 %
Ordinær eksamen
Ansvarlig institutt: Institutt for
kommunikasjon og kultur
FORMELLE KRAV – LES DETTE NØYE
Oppgaven skal løses individuelt. Samarbeid mellom flere om utarbeidelse av besvarelsen blir betraktet som fusk
eller forsøk på fusk og rammes av Forskrift om opptak, studier og eksamen for Handelshøyskolen BI, som det
forutsettes at studentene er kjent med.
Besvarelsen skal være på maksimalt 30 sider, (ikke) inkludert eventuelle vedlegg. Den skal innleveres forsvarlig
stiftet eller innbundet i tre (3) eksemplarer. Unngå plastlommer, plastmapper, permer og lignende.
Forsiden skal inneholde:
 ID-nummer (7 siffer – plasseres i øverste høyre hjørne). Studentenes navn skal ikke stå på forsiden av
besvarelsen.
 Eksamenskode (5 siffer), kursnavn og eventuelt tittel på oppgaven
 Ut- og innleveringsdato
 Eksamenssted
 Merkes eventuelt konfidensiell
Retningslinjer for layout:
 A4-format, med 5 cm venstremarg og 2 cm høyre-, topp- og bunnmarg
 Skrifttype Times New Roman og linjeavstand 1½ i 12 pkt skrift (300-350 ord pr side)
 Sidene skal nummereres
 Det skal utarbeides en innholdsfortegnelse og et sammendrag først i besvarelsen og en litteraturliste
bakerst i besvarelsen. Disse sidene kommer i tillegg til selve eksamensbesvarelsen. En utførlig
forklaring om sitering og referanseteknikk, finner du på bibliotekets hjemmeside:
www.bi.no/biblioteket/referanseteknikk.
Innlevering:
Besvarelsen skal leveres innen fastsatt dato og klokkeslett ved studentens eksamenssted.
Unntatt fra dette er studenter ved studiestedene BI Nettstudier, BI Bank og finans og BI Forsikring, som kan
sende besvarelsen til sitt eksamenssted. Den samme muligheten har studenter som følger Bachelor of
Management-programmer, Master of Management-programmer eller bedriftsinterne kurs.
Besvarelsen sendes som ”Ekspress – Over natten kontant”. Minimumskrav til format på pakken er 23x13x1 cm.
Fra utlandet skal DHL, TNT e.l. benyttes. Forsendelsen må være registrert innlevert hos distributør innen fristen
for innlevering av eksamensbesvarelsen.
For nøyaktig postadresse til eksamensstedet, se www.bi.no.
Postadresse for eksamensstedene BI Oslo, BI Bank og Finans, BI Nettstudier og BI Forsikring er:
Handelshøyskolen BI i Oslo, Eksamenskontoret, 0442 Oslo.
NB! Innleveringsfristen er ufravikelig. For sent innleverte besvarelser blir ikke sensurert.
Husk å levere egenerklæring.
Lykke til!
1
Prosjektoppgave – PR-ledelse og strategisk kommunikasjon
(ikke-avsluttende oppgave).
Eksamenstype
Prosjektoppgave – individuell selvvalgt oppgave.
Mål
Målet for oppgaven er at kandidaten viser evne til å belyse en problemstilling ved hjelp av en
selvstendig drøfting av relevant litteratur i tilknytning til det valgte spesialområdet. Det forventes
ikke at kandidaten samler empiriske data i forbindelse med oppgaven, men dette kan inngå
dersom studenten ønsker det spesielt.
Litteratur
Til arbeidet med oppgaven kan kandidaten velge relevant litteratur fra pensum + ekstra
fordypningslitteratur innen fordypningsemnet fra bøker, deler av bøker eller artikler.
Veiledning
Hver student har krav på 1 time individuell veiledning. Studentene er ikke nødt til å benytte
fagansvarlig til dette, men har mulighet til å spørre andre om veiledningshjelp. I slike tilfeller skal
det settes opp en veiledningsavtale mellom BI og veileder. Kontakt programkoordinator for hjelp
med dette.
Regler for oppgaveskriving
Oppgaven kan ta utgangspunkt i et aktuelt faglig tema, en erfaring, og lignende. Hoveddelen av
oppgaven skal imidlertid ikke (kun) skrives på grunnlag av egne erfaringer. Poenget er at
innholdet i oppgaven skal bygge på faglig kunnskap, og være rettet mot å analysere et relevant
tema/problem/ fenomen ved hjelp av faglitteraturen. Oppgaven vil normalt ikke innebære
innsamling av empiriske data. Dersom studenten spesielt ønsker det, kan imidlertid analyse av
empirisk materiale inngå. Dette materialet kan være samlet inn av studenten selv eller stilles til
rådighet for studenten av andre.
Oppgavens disposisjon og innhold
Det vil være naturlig å dele oppgaven i avdelinger, hver med sine egne overskrifter.
Innholdsfortegnelse
Sammendrag
Innledning
Tema for oppgaven presenteres og settes inn i en faglig sammenheng.
Presentasjon av den eller de problemstillinger (spørsmål) som søkes redegjort for i oppgaven.
Hoveddelen
Vil vanligvis trenge en oppdeling i passende stykker med egne overskrifter. Her vil man redegjøre
for sentrale teorier, faglige posisjoner, viktige spørsmål og begreper innenfor det område man har
valgt å behandle, og oppsummere forskningsfunn.
Drøfting og konklusjon
Her gis en kort drøfting og konklusjon. Konklusjonen skal svare på problemstillingen. Her trekkes
trådene tilbake til innledningen. Hvilke spørsmål var det kandidaten søkte å finne svar på? Hva
ble svarene, basert på oppgavens hoveddel?
Litteraturliste
Generelt
Man bør uttrykke seg så klart og direkte som mulig og unngå lange og snirklete setninger. En kan
gjerne bruke engelske fagord der gode oversettelser mangler. Det må gå frem at kandidaten selv
står for det han/hun skriver og har forstått det. Det må gå klart frem hva som er referat av andres
arbeider og hva som er kandidatens synspunkter og kommentarer.
Sitater skal tydelig markeres og vanligvis være gjengitt på originalspråket. Det er meget viktig å
oppgi alle referanser. Å sitere vitenskapelige arbeider uten å vise hvor sitatet er hentet fra regnes
2
som forsøk på juks. Også ved bruk av utrykte kilder (internet, andre studentoppgaver og lignende)
skal kilden oppgis. Kandidaten skal være kjent med gjeldende retningslinjer for kildehenvisninger
og vitenskapelig redelighet, og vise det gjennom referansebruken.
Alle referanser som er brukt i oppgaven skal samles i litteraturlisten bakerst i besvarelsen. Alle
henvisninger som er nevnt i teksten skal stå på denne listen, og alle referanser på listen skal det
også være henvist til i teksten. Bare primærkilder (bøker og artikler man har hatt tilgang til) skal
listes opp. Oppsettet for referansene skal følge retningslinjene i The Chicago Manual of Style. En
utførlig forklaring om sitering og referanseteknikk, finner du på bibliotekets hjemmeside:
www.bi.no/biblioteket/referanseteknikk.
3