Lysark fra Trondheim parkering sin presentasjon

Transcription

Lysark fra Trondheim parkering sin presentasjon
Syklistenes Landsforening
i Trondheim
Årsmøte
18. Februar 2015
Stein Løberg
Trondheim Parkering
www.trondheimparkering.no
epost: [email protected]
Erling Skakkes gt. 40, tlf 72 54 09 00
Vår eiers grunnlegende interesser
• I 2020 er Trondheim en internasjonalt anerkjent teknologi‐ og kunnskapsby.
• I 2020 er Trondheim en bærekraftig by, der det er lett å leve miljøvennlig.
• I 2020 er Trondheim en inkluderende og mangfoldig by.
• I 2020 er Trondheim kommune en aktiv samfunnsutvikler og attraktiv arbeidsgiver.
Trondheim parkering
Direktør
Stein Løberg
Økonomi, Jus og Kvalitet
Morten Myhre
HR
Endre Olav Østgård
Kunde
Teknisk
Brith Eli Hagemo
Laila Solheim
Forvaltning
Forretning
Steinar Myhr
Inger Øwre
3
Trondheim Parkering KF Vår forretningside
• Vi skal være en innovativ totalleverandør i parkeringsmarkedet • Vi skal gjøre det enkelt for kunden og effektivt for oss • Vår verdiskapning skal bidra til trafikksikkerhet, framkommelighet og miljø Serviceprisen 2013
Trondheim Parkering KF Våre kunder
• Trondheim Parkering KF har definert sine kunder i tre hovedgrupper: • Kunder (sluttbrukere av parkeringstjenester og øvrige tjenester) • Oppdragsgivere (kunder gjennom avtaler om tjenestelevering) • Eier (Trondheim kommune)
Parkeringspolitikk og annen politikk
• Parkering for besøkende, handlende og forflytningshemmede
• Parkering skal primært skje i p‐hus eller underjordiske anlegg
• 0‐regnskap for antall p‐plasser i Midtbyen
• Serviceorientering
• Forebyggende virksomhet
Sykkelstrategi
Visjon:
Trondheim skal være Norges beste sykkelby
Tre mål!
1. Flere syklister
•
•
Sykkelandelen skal dobles (fra 7,5 – til 15 %)
Høyere andel barn, unge og kvinner som sykler
2. Tryggere å sykle
•
•
Færre skadde syklister
Flere syklister føler seg trygge i trafikken
3. Enklere å sykle
•
•
•
•
Et sammenhengende hovednett
God komfort og framkommelighet
Flere parkeringsplasser for sykkel
Enklere å få med seg sykkel på offentlig transportmidler
Vedtatt 24.04.2014
Registrering sommeren 2013
Prioriterte områder Brattøra
Gjennomgang av p‐politikk i Trondheim kommune sak 94/14
Trondheim Parkering må få en tydeligere oppdragsbeskrivelse på det arbeidet de skal utføre for Trondheim kommune. Dette gjelder innenfor tilbud om gratis parkering for el‐biler, videreutvikling av elbil‐ladepunkt med hensyn på teknologi og antall, sykkelparkering på dag og natt og parkering for forflytningshemmede Gjennomgang av p‐politikk i Trondheim kommune sak 94/14
• Sikker sykkelparkering er et viktig virkemiddel for å lykkes med våre målsettinger vedrørende bruk av sykkel. Låsbare skap vil være et viktig tiltak. Det er naturlig at planlegging og drift av slike anlegg, i og utenfor parkeringshusene, er en del av ansvaret for Trondheim Parkering KF.
Interessekonflikt
Trafikksikkerhet
Nye Torvet P‐hus
Samfunnsmål
• Et P‐hus under Torvet skal bidra til å styrke Midtbyens attraktivitet gjennom å:
‐bedre tilgjengelighet for besøkende, herunder bedre tilrettlegging for forflytningshemmede, gående og syklende
‐ styrke Midtbyens handel og næringsliv
‐ bedre trafikkavvikling
‐ bedre tilrettelegging for sommer og vintervedlikehold
‐ bedre trafikksikkerheten
‐ redusere gateparkering/mindre biltrafikk i gatebildet
‐ videreutvikle Munkegata og Kongens gate som byens praktgater
‐ forenkle vareleveransene i området
‐ redusere biltrafikken over Torvet
Nye Torvet P‐hus
Perspektiv i
Munkegata, sett nordover:
P‐huset legger til rette
for fjerning av
gateparkering i Munkegata og gir en anledning til
opprusting av
gaterommet
”Trivselsbyen” Trondheim
Trondheim
Das historische Zentrum von Norwegen
The historical center of Norway
Gefürten Rahdtouren in schöne Naturlanschaften
und urbaner Architektur.
Seehenswürdigkeiten, Statteile und Fahradlift
„TRAMPE“
Guided tours in beautiful environment
and urban architecture.
Sights, parts of the city
and the bicycle lift
„TRAMPE“
Trondheim Parkering og Miljøpakken
Miljøpakken
‐ Midler til bygging av nye anlegg
‐ Finansierer ikke drift
Trondheim Parkering ‐ Programarbeid og planarbeid
‐ Vedlikehold av sykkeltellere, sykkelpumper, sykkelstativ m/bil
• Planprosess er igangsatt, TP har dedikert personell
• 2015 vil være et prøveår, TP finansierer drift
Sykkelparkering Leuthenhaven
• Anlegg i Leuthenhaven P‐hus med låsbar skyvedør‐app‐løsning
• Supplering av utstyr i anlegget på Leuthenhaven:
• Innkjøp av manuell sykkelpumpe og et reparasjonsstativ
• Kamera montert i fbm anlegget
• Sykkelskap for utprøving montert
• Mulig utplassering andre steder
Fylkesmannen i Sør‐Trøndelag
En vellykket storbyutvikling til gagn for hele regionen krever en bredt
sammensatt tilrettelegging av funksjoner. Dette innbefatter også lett
tilgjengelige parkeringsanlegg for at kultur, handel og verdiskaping gjennom
arbeidsplassetablering skal gis gode vilkår for utvikling. Sentrale byområder bør utvikles med flerfunksjonalitet og kvalitet, høyarealutnyttelse, gode bomiljøer som kan appellere til en bredt sammensatt befolkning, og gangavstand mellom funksjonene. Lokalisering av næring og handel må bygge opp under sentrum og Midtbyen. Fotgjengere, syklister og gode knutepunkt for kollektivtransport må
prioriteres, samtidig som sentrum bør være tilgjengelig med bil. Denne
kompleksiteten står ikke i et motsetningsforhold. Færre biler som kjører rundt i
gatene på leting etter parkeringsplass kan gagne myke trafikanter og
kollektivtransportens fremkommelighet.
Hva ønsker egentlig syklistene?
??????????
Hjertebyen Trondheim, et levende og attraktivt bysentrum, med rom for alle
Takk for oppmerksomhet !