1. samling Sammen for kvalitet - skoleutvikling

Comments

Transcription

1. samling Sammen for kvalitet - skoleutvikling
BERGEN KOMMUNE
Byrådsavdeling for barnehage og skole
Innkalling
Samling: «Sammen for kvalitet – skoleutvikling»
Tid:
Kl 09.00 – 15.30
Sted:
Tabernaklet, Marken 27
Til:
Skolens ledelse sammen med to
lærere og PPS-lederteam
Anne-Marit Presterud og
Odd Harald Hundvin
Fra:
Forfall bes meldt til:
Emnekode:
Saksnr.:
Dato:
ESARK-2237
201315996-4
28. august 2015
Møtenr.:
1 / 2015-16
Kopi til:
Områdeledere
Stor ledergruppe
Arbeidsgruppe
Områdeleder
Tema: Elevsentrert skoleledelse - Å forsikre seg om kvaliteten på undervisning
- Å utvikle en kultur preget av evidensbaserte undersøkelser og forbedring
Byrådsavdeling for barnehage og skole ønsker velkommen til første samling i «Sammen for
kvalitet – skoleutvikling» skoleåret 2015-16.
Målet med denne utviklingsprosessen er at vi sammen arbeider med å forbedre kvalitet og
læringsresultater i bergensskolen. Til samlingen inviteres skolens ledelse sammen med to
lærere og lederteamet for PPS.
Samlingen vil ta utgangspunkt i skolens analysearbeid rundt egne resultater. Se forarbeid som
er beskrevet lenger nede i innkallingen. Hver enkelt deltaker må ha notater fra forarbeidet
med seg til samlingen. Vi vil bruke deler av kapittel fem i Viviane Robinsons bok
«Elevsentrert skoleledelse» som arbeidsgrunnlag (ISBN 978-82-02-45242-1). Deltakerne vil
gjennom prosessarbeid få innspill fra andre skoler og dessuten arbeide sammen i egen
skolegruppen. Kommunaldirektør Anne Marit Presterud vil dra linjer tilbake fra arbeidet i
fjor og sammen med andre rette blikket mot en stadig bedre kvalitet på undervisningen i
bergensskolene i tiden som kommer.
Program:




Velkommen v/ kommunaldirektør Anne-Marit Presterud
Prosessarbeid på tvers av skolene med utgangspunkt i forarbeid på skolene
Innlegg v/ Anne-Marit Presterud
Panel – tanker og refleksjoner v/ representanter fra enhetene
1 av 2
 Arbeid i egen skolegruppe med tema «Å utvikle en kultur preget av evidensbaserte
undersøkelser og forbedring».
 En første presentasjon av NOU 2015:8: Fremtidens skole v/ Odd Harald Hundvin
Det serveres kaffe og te fra 08.30 og lunsj ca 11.30 – 12.15
Tid og sted:
Samlingen er lagt til Tabernaklet i Marken 28. september, 1. oktober eller 2. oktober
kl 09.00 – 15.30 og vi har valgt som i fjor å dele inn enhetene alfabetisk
28. sept –
1. oktober –
2. oktober –
Alvøen til og med Kjøkkelvik
Kringlebotn til og med Rådalslien
resten av skolene, samt Hålandsdalen , Nygård, SAPT,
Voksenopplæringen og PPS-lederteam
Skoler med noenlunde likt antall deltakere kan bytte innbyrdes. Melding om dette gis til
områdeleder med kopi til Håvard Strømmen.
Forarbeid i egen skolegruppe:
Les det vedlagte utdraget «Å forsikre seg om kvaliteten på undervisning» hentet fra kapittel 5
i Viviane Robinsons bok Elevsentrert skoleledelse.
 Barneskolene har mottatt brev med tilbakemeldinger fra Fagavdelingen i forhold til
resultatene på kartleggingsprøvene i regning og lesing. I brevene peker Fagavdelingen
også på strategiske grep i det videre kvalitetsutviklingsarbeidet på skolen. Ta
utgangspunkt i brevene og i skolens resultater fra kartleggingsprøver og nasjonale
prøver i arbeidet med problemstillingene nedenfor.
 Ungdomsskolene vil få et brev fra Fagavdelingen i forhold til eksamensresultatene
innen samlingen og har dessuten resultater fra nasjonale prøver, standpunktkarakterer
og eksamen. Ta utgangspunkt i oppfølgingsbrevet fra Fagavdelingen og arbeidet med
oppfølging av egne resultater i arbeid med problemstillingene nedenfor.
Problemstillinger:
1. Hvor står dere i prosessen med å etablere en felles kultur for evidensbaserte
undersøkelser og forbedring? Hva fungerer og hvor er filtrene? Hvilke strategiske
grep benytter dere? Hvordan fungerer grepene dere har valgt?
2. Viviane Robinson skriver på side 95 (nederst) og 96 (øverst) om det noen vil kalle
«bortforklaringer» i forhold til resultater. Hvilke antakelser eller «bortforklaringer»
kan være virksomme hos dere? Hvordan møter dere dette?
3. Hvordan arbeider dere i forhold til oppfølging av Fagavdelingens tilbakemeldinger?
Hvilke strategiske grep benytter dere?
Vedlegg:
Deler av kapittel 5 i Viviane Robinsons bok Elevsentrert skoleledelse «Å
forsikre seg om kvaliteten på undervisning»
Vel møtt til en spennende dag!
Med vennlig hilsen
Anne-Marit Presterud
Odd Harald Hundvin
side 2 av 2

Similar documents