MØTE 2/15: UTBYGGINGSPAKKE JÆREN – POLITISK

Transcription

MØTE 2/15: UTBYGGINGSPAKKE JÆREN – POLITISK
MØTE 2/15: UTBYGGINGSPAKKE JÆREN – POLITISK STYRINGSGRUPPE
Møtetidspunkt
20.03.2015
Kl. 10:00 – 12:00
Møtested
Rogaland fylkeskommune,
møterom E 200
Medlemmer
Navn
Rogaland fylkeskommune
Klepp kommune
Hå kommune
Time kommune
Gjesdal kommune
Jernbaneverket
Statens vegvesen
Janne Johnsen
Ane Marit Braut Nese
Mons Skrettingland
Reinert Kverneland
Frode Fjeldsbø
Lars Christian Stendal
Helge Eidsnes
Tilstede
Varamedlemmer
Navn
Forfall
Møtt for
Dessuten møtte
Navn
Dagsorden:
Sak 06/2015: Referat fra møte 20. januar 2015
Sak 07/2015: Mulige større prosjekter i Utbyggingspakke Jæren
Sak 08/2015: Avlastningsvei mellom Gjesdal og Time kommune (Midtfjell
områdereguleringsplan vegstudie)
Sak 09/2015: Innspill til vurdering av inntektspotensial for Utbyggingspakke Jæren –
gjennomgang
Sak 10/2015: Fremdriftsplan
Eventuelt
1
Sak 06/2015: Referat fra møte 20. januar 2015
Referatet er vedlagt innkallingen med tilhørende vedlegg 1- 4. I tillegg er det vedlagt
referatene fra møtene i administrativ arbeidsgruppe for Utbyggingspakke Jæren fra 3.
februar og 3. mars.
Merknad: sakene 07 til 09 danner grunnlaget for styrets innspill til utarbeidelsen av
saksfremlegget for Utbyggingspakke Jæren.
Sak 07/2015: Mulige større prosjekter i Utbyggingspakke Jæren
Innspill fra administrativ arbeidsgruppe for Utbyggingspakke Jæren om større prosjekter som
kan inngå i utbyggingspakken er vedlagt. Det vil bli presentert og gjennomgått i møtet.
Forslag til vedtak: Avhengig av styrets behandling av saken.
Sak 08/2015: Avlastningsvei mellom Gjesdal og Time kommune
Behovet for og finansiering av en avlastningsvei mellom Ålgård sentrum og Fjermestad
gjennomgås og drøftes med utgangspunkt i vedlagt sak fra Gjesdal kommunestyre (Midtfjell
områdereguleringsplan vegstudie).
Forslag til vedtak: Avhengig av styrets behandling av saken.
Sak 09/2015 Innspill til vurdering av inntektspotensial for Utbyggingspakke Jæren –
gjennomgang
Innspill fra administrativ arbeidsgruppe for Utbyggingspakke Jæren om bomstasjonenes
lokalisering med tilhørende inntektspotensial presenteres og gjennomgås i møtet.
Forslag til vedtak: Avhengig av styrets behandling av saken.
Sak 10/2015: Fremdriftsplan
Forslag til fremdriftsplan er vedlagt.
Forslag til vedtak: Forslag til fremdriftsplanen vedtas.
2
Utbyggingspakke Jæren
Prosjekter som bør være del
av utbyggingspakken
Administrativ prosjektgruppe,
møte 4.3.2015
Utbyggingspakke Jæren - prosjekter som bør
være del av utbyggingspakken
​Forutsetninger:
​Inntektspotensial, konkurranseforhold Jærbanen
​Relevante enkeltprosjekter:
​Fv 44 (utvidelse til fire felt forbi Bryne, 2500 m) – 400 mill. kr.
​Fv 505 (ny omkjøringsvei Kvernaland) – 400 mill. kr.
​Fv 505 (fra Kverneland til 1900 krysset, enhetlig standard) – 300
mill. kr.
​Fv 504 (utbedring rundt Kartavoll) – beløp under utredning
17.03.2015
Utbyggingspakke Jæren - prosjekter som bør
være del av utbyggingspakken
​Relevante enkeltprosjekter (fortsettelse):
​ eiforbindelsen fra fv 44 over jernbanen til Stokkalandsmarka – 330
V
mill. kr.
​Videre må behovet for tiltak på omkjøringsveien Bryne (fv 223) i
forbindelse med utbygging av fv 505 vurderes.
Utbyggingen av kollektivfelt langs fv. 505 (2,5-2,7 km kollektivfelt,
fra Foss-Eikeland til Øksnavadporten) bør inngå i Utbyggingspakke
Jæren som særskilt kollektivtiltak utenom programområdet
kollektivtrafikk.
17.03.2015
Utbyggingspakke Jæren - prosjekter som bør
være del av utbyggingspakken
​Enkeltprosjekt i forhold til vedtak i styringsgruppen:
​Tverrforbindelsen mellom fv 505 og E39 v/Ålgård sentrum vil
omtales og behandles som et særskilt prosjekt etter
nytteprinsippet med egne bomstasjoner.
​
17.03.2015
Utbyggingspakke Jæren - prosjekter som bør
være del av utbyggingspakken
​Programområder:
​Sekkepost gåing og sykling
​Sekkepost kollektivtrafikk og innfartsparkering (inkludert
kollektivterminaler og mindre prioriteringstiltak for buss)
​Sekkepost miljøtiltak
17.03.2015
Midtfjell - Områdereguleringsplan - Vegstudie
Saksnummer
002/14
004/14
ArkivsakID.:
Arkivkode:
Plan- og økonomiutvalget
Kommunestyret
Vedtaksdato
23.01.2014
03.02.2014
13/337
PLANID-201301, GBNR-6/1134
Saksbehandler: Erling Gundersen
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Gjesdal kommune går inn for alternativ 1, etappe 1 i den framlagte vegstudien som
adkomst til Midtfjell. Dette betyr at utbyggerne av Midtfjell bekoster og bygger veg i dagen
fram til utbyggingsområdet. Arbeidet med områdeplanen for Midtfjell fortsetter i henhold
til varslet planavgrensing og vedtatt planprogram.
2. Gjesdal kommune tar initiativ overfor Rogaland fylkeskommune for at fylkeskommunen
skal planlegge og få på plass finansiering av veg fra Midtfjell til Fjermestad; alternativ 1,
etappe 2. Dette betyr at dagens fv. 506 kan stenges på kommunegrensen mellom
Gjesdal og Time når denne etappen er bygd.
23.01.2014 Plan- og økonomiutvalget
Møtebehandling:
Tom Kalsås, Ap fremmet forslag til nytt pkt. 2:
Gjesdal kommune tar initiativ overfor Rogaland fylkeskommune for at fylkeskommunen
skal planlegge å få på plass finansiering av etappe 2, og da fortrinnsvis alternativ 4a.
Det ble votert punktvis:
Pkt. 1: Enstemmig vedtak.
Pkt 2: Tom Kalsås, Ap sitt forslag ble vedtatt med 7(Sp, Ap, H og 1 Krf, Andreas E. Eidsaa
jr.) mot 4 stemmer.
Mindretallet stemte for rådmannens forslag til vedtak.
PLØ-002/14 Vedtak:
1. Gjesdal kommune går inn for alternativ 1, etappe 1 i den framlagte vegstudien som
adkomst til Midtfjell. Dette betyr at utbyggerne av Midtfjell bekoster og bygger veg i dagen
fram til utbyggingsområdet. Arbeidet med områdeplanen for Midtfjell fortsetter i henhold
til varslet planavgrensing og vedtatt planprogram.
2. Gjesdal kommune tar initiativ overfor Rogaland fylkeskommune for at fylkeskommunen
skal planlegge og få på plass finansiering av etappe 2, og da fortrinnsvis alternativ 4a.
03.02.2014 Kommunestyret
Møtebehandling:
Det ble stemt punktvis:
Pkt 1 – Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Deretter ble det votert i følgende rekkefølge, pkt 2:
Rådmannens forslag pkt 2.
Forslaget fikk 6 (Frp og V) mot 21 stemmer og falt.
Plan- og økonomiutvalgets innstilling fra møte 23.01.14:
Forslaget ble vedtatt med 14 mot 13 (Krf, Frp og V) stemmer.
Forslag fremmet av Toralf Hetland, Krf og Andreas E. Eidsaa jr, Krf:
Av hensyn til trafikksikkerhet og utvikling av sentrum tar Gjesdal kommune initiativ overfor
Rogaland fylkeskommune for at fylkeskommunen skal planlegge å få på plass finansiering av
etappe 2, og fortrinnsvis alternativ 4 B.
Dette betyr at dagens fv. 506 kan stenges på kommunegrensen mellom Gjesdal og Time når
denne etappen er bygd.
Forslaget fikk 7 (Krf) mot 20 stemmer og falt.
K-004/14 Vedtak:
1. Gjesdal kommune går inn for alternativ 1, etappe 1 i den framlagte vegstudien som
adkomst til Midtfjell. Dette betyr at utbyggerne av Midtfjell bekoster og bygger veg i dagen
fram til utbyggingsområdet. Arbeidet med områdeplanen for Midtfjell fortsetter i henhold
til varslet planavgrensing og vedtatt planprogram.
2. Gjesdal kommune tar initiativ overfor Rogaland fylkeskommune for at fylkeskommunen
skal planlegge og få på plass finansiering av etappe 2, og da fortrinnsvis alternativ 4a.
Midtfjell - Områdereguleringsplan - Vegstudie
Bakgrunn for saken:
I møte 29.08.2013 vedtok plan- og økonomiutvalget planprogrammet for
områdereguleringsplanen Midtfjell. Samtidig ba utvalget om at det skulle utarbeides en studie
for 3 ulike vegalternativ. Vedtaket om dette lyder slik:
”Før eller parallelt med reguleringsplanarbeidet skal det utarbeides en studie mht. teknisk og
økonomisk konsekvens av 3 alternativ: vei i dagen, kulvert og tunnel som adkomst til
Midtfjell. Studien forelegges som egen sak for kommunestyret. Områdereguleringsplanen
utarbeides i henhold til det valgte alternativet. Dersom valget blir tunnel må det meldes ny
planoppstart. Samtidig må det utarbeides et revidert forslag til planprogram.”
I planprogrammet er det tatt utgangspunkt i gjeldende kommuneplan for Gjesdal og Time
kommune der adkomstvegen til Midtfjell er vist som en vei i dagen mellom Raudviga og
Rundeberget, deretter videreført i dagen inn i Time kommune fram til Fjermestad.
Saksopplysninger:
På bakgrunn av plan- og økonomiutvalgets vedtak ble det høsten 2013 avholdt et møte
mellom Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune v/fylkesrådmann og fylkessamferdselssjef og Gjesdal kommune. Møtet konkluderte med at nødvendige alternativer
skulle utredes i fellesskap og med deling av kostnader for vegstudien mellom Rogaland
fylkeskommune og Gjesdal kommune. Fra Rogaland fylkeskommune sin side ble det gitt
klare signaler om finansiering av prosjektet. Disse var at prosjektet ikke kan regne med
midler fra bompengepakken ”Jæren pakke 2” med mindre Gjesdal kommune selv foreslår en
egen bompengeinnkreving for dette prosjektet. Dersom prosjektet ikke blir tilført midler fra
”Jæren pakke 2” eller en egen bompengefinansiering, er det usikkert om prosjektet vil kunne
få tilført midler før etter at denne bompengeperioden er over; dvs. etter 2032.
Arbeidet med vegstudien ble overlatt til Dimensjon Rådgiving og Rambøll, som kommunen
har rammeavtale med og som dessuten er valgt til å forestå utarbeidelsen av
områdereguleringsplanen. Dokumentet som nå foreligger er datert 13. januar 2014 og er
utarbeidet i samarbeid med administrasjonen i Gjesdal kommune og Statens vegvesen på
vegne av Rogaland fylkeskommune. Etter muntlig samråd med politisk ledelse er studien
utarbeidet med 4 hovedalternativer; ikke 3 slik det er formulert i vedtaket. Alternativene er
som følger:
Alternativ 1:
Hele vegen i dagen
Veg i dagen i forlengelsen av Sandvikvegen som adkomst til boligområde
Midtfjell. Vegen videreføres i dagen som avlastningsveg til Fjermestad.
Dette alternativet er identisk med kommuneplanen for Gjesdal og Time
kommune.
Alternativ 2:
Veg i dagen med kulvert
Veg i dagen med kulvertløsning mellom Raudvika og Rundeberget som
adkomst til Midtfjell og videreføring i dagen som avlastningsveg til
Fjermestad.
Alternativ 3:
Kort tunnel under Rundeberget
Ny trase fra Figgjovegen på nordsiden av Sandvikvegen, tunnel under
Rundeberget, kryssløsning (rundkjøring) med adkomst til Midtfjell og
avlastningsveg i dagen videre til Fjermestad.
Dette alternativet er utformet med to varianter. 3A med veg i dagen mellom
Raudvika og Rundeberget + kort tunnel. 3B med kun kort tunnel. Begge
alternativ reduserer et relativt betydelig utbyggingsareal i nedre del av
Midtfjellområdet.
Alternativ 4:
Lang tunnel under Rundeberget og Midtfjell
Ny trase fra Figgjovegen på nordsiden av Sandvikvegen, tunnel under
Rundeberget og Midtfjell. Vegen videreføres fram til Fjermestad i dagen.
4A har separat adkomstveg til Midtfjell med veg i dagen mellom
Rundeberget og Raudvika.
4B har i tillegg veg i dagen mellom Midtfjell og Fjermestad.
På et overordnet nivå er det i studien også vurdert ”Landskapsbilde, naturmiljø, friluftsliv og
kulturminner.” Hovedtrekkene er at konfliktnivået først og fremst er konsentrert om
Litlehølen/Bærlandshølen og friområdet mellom Sandvikvegen, Torvmyrvegen og
Skogvegen. Tunnelalternativene vil beslaglegge arealer i friområdet og komme i konflikt med
et fornminne i form av gravrøys og rydningsrøys. Litlehølen er et sivrikt vann og en viktig
fuglelokalitet, og er registrert som et naturområde med lokal verdi. Vegen vil legge beslag på
artene ”takrør, dvergdykker og tyrkerdue” som i rødlisten er registrert som truet. Ved
gytebekken i Raudvika må veg i dagen legges utenom selve bekken og det viktigste
våtmarksområdet. Veg i dagen vil medføre betydelige inngrep i skråningen mellom Raudvika
og Rundeberget i form av høye forstøtningsmurer og støyskjerm på toppen. I dalsøkket
mellom Røyseland og Askoberget, opp mot Askoberget, vil en større fjellskjæring endre
landskapsbildet betydelig.
Studien omhandler også trafikkstøy på et overordnet plan. Tallene i studien og
illustrasjonene for rød og gul sone viser påvirkningen uten støytiltak. Uavhengig av hvilket
alternativ som velges er det en forutsetning at støypåvirkningen skal reduseres gjennom
ulike tiltak slik at støyen ikke overstiger de krav staten har fastsatt. Antallet støyutsatte
boliger varierer i de ulike alternativene, men det er kun alt. 1 og 2 som har boliger i rød sone;
dvs. boliger med støy over 65 dB(A). Boligene i gul sone har støy mellom 55 og 65 dB(A).
Tallene for alternativene 1 – 3 er imidlertid noe for lave fordi det også må påregnes at boliger
i Midtfjell vil bli støyutsatt.
De ulike alternativene er kostnadsberegnet. Det foreligger en kalkyle for 1. etappe fram til
Midtfjell og en for 2. etappe fram til Fjermestad. Kostnadene fordeler seg slik:
Alt. 1
Alt. 2
Alt. 3A
Alt. 3B
Alt. 4A
Alt. 4B
Etappe 1(Midtfjell)
26 mill. kr.
54 mill. kr.
26 mill. kr.
99 mill. kr.
26 mill. kr.
26 mill. kr.
Etappe 2 (Fjermestad)
67 mill. kr.
67 mill. kr.
158 mill. kr.
65 mill. kr.
206 mill. kr.
228 mill. kr.
Totalkostnad
93 mill. kr.
121 mill. kr.
184 mill. kr.
164 mill. kr.
232 mill. kr.
254 mill. kr.
Vurdering:
Konklusjonene tilknyttet landskapsbilde, naturmiljø, friluftsliv og kulturminner synes ikke å
være så negative at valget av det endelige trasealternativet i vesentlig grad bør bli avgjort av
disse forholdene.
I hvor stor grad trafikkstøy skal få vesentlig betydning for valg av alternativ kan det nok
herske ulike oppfatninger om. Det er alternativ 3A og 3B, dersom de blir fullt utbygd med en
gang, som gir minst støyutsatte boliger før tiltak blir gjennomført. Dette fordi store deler av
trafikken både fra Midtfjell og fra Fjermestad vil benytte den korte tunellen ved dette
alternativet. Ettersom forutsetningen er at ingen boliger skal påføres mer støy enn det
gjeldende regelverket tilsier er det rådmannens oppfatning at støypåvirkning uten
støyreduserende tiltak ikke bør spille en avgjørende rolle når det gjelder valg av
trasealternativ.
Når det gjelder kostnader må det forventes at etappe 1, for hvert alternativ, må bli å belaste
utbyggingen av boligene på Midtfjell, mens etappe 2 vil bli en kostnad for storsamfunnet; dvs.
Rogaland fylkeskommune, Gjesdal og ev. Time kommune, eventuelt i en eller annen
kombinasjon med bompenger.
Foreløpige vurderinger tyder på at alternativ 3B ikke vil la seg gjennomføre med en
belastning på kr. 99 mill. for Midtfjellutbyggingen. Et valg av dette alternativet vil ventelig
innebære at boligutbyggingen på Midtfjell ikke blir gjennomført. Alternativ 2 (kultvert)
innebærer en kostnadsøkning på kr. 28 mill., men får kun betydning for et fåtall boliger fordi
kulverten må avsluttes 140 m vest for krysset inn til Rundeberget. Dette betyr at det er lite
realistisk å etablere tunnel på kort sikt og derfor ikke nødvendig å varsle nytt oppstart av
planarbeidet.
Slik rådmannen vurderer situasjonen står valget mellom alternativene 1, 3A, 4A og 4B. Her
er åpningskostnadene for etappe 1 (fram til Midtfjell) identiske; dvs. kr. 26 mill. Imidlertid er
kostnadene for etappe 2 (fram til Fjermestad) vesentlig forskjellige. Her bør mulighetene for å
få gjennomført denne delen av prosjektet få betydning for trasevalget. I tillegg vil alt. 3A
medføre en betydelig arealreduksjon i utbyggingsområdet Midtfjell. Dette vil kunne gi en
usikkerhet omkring økonomien i prosjektet.
Alle med engasjement for vegtrafikk, trafikksikkerhet og trafikkstøy er enige om at
situasjonen i Edlandsgeilane, Krambugata og Rettedalen er svært lite tilfredsstillende. Lokalt
i Gjesdal er avlastningsvegen via Midtfjell til Fjermestad det eneste kjente realistiske
alternativet som kan redusere trafikkmengden på denne strekningen. Dersom kommunen
skal kunne ha et visst håp om å få gjennomført etappe 2 fra Midtfjell til Fjermestad kan ikke
rådmannen se at det finnes andre realistiske valg enn alternativ 1.
Med dette som utgangspunkt vil rådmannen anbefale at kommunen arbeider inn mot
fylkeskommunen med en målsetning om å sikre finansieringen av etappe 2 i alternativ 1 til
Fjermestad. Rådmannen mener dette bør være en realistisk mulighet ettersom dagens Fv.
506 Edlandsgeilane kan utgå som fylkesveg. Dette er til sammen en strekning på ca. 2,6 km.
Alternativet til dette kan være at etappe 2 (lang tunnel) i alternativ 4A bygges. Selv om vi nå
planlegger og bygger veg i dagen til Midtfjell vil kommunen likevel ikke miste muligheten til
senere å kunne realisere alternativ 4. Anlegget vil da i praksis fremstå som alternativ 4B,
dvs. veg i dagen til Midtfjell og med mulighet å kjøre fra Midtfjell direkte til Fjermestad uten å
måtte kjøre om Ålgård sentrum / Sandvikveien. Samtidig vil de som skal fra Ålgård til
Fjermestad benytte tunellen. Alternativ 4 vil ikke gripe inn i utbyggingsområdene i Midtfjell,
dvs. redusere utnyttelsesmulighetene der slik alternativ 3 gjør. Samtidig er rådmannen åpen
på at det å bygge en lang tunnel på et senere tidspunkt vil være usikkert med hensyn på
prioritering av andre vegprosjekter i fylket. Rådmannen kan imidlertid ikke foreslå å bruke kr.
140 – 160 mill. ekstra for å bygge alt. 4 allerede nå.
Rådmannen i Gjesdal, den 14.01.2014
Knut Underbakke
rådmann
Torbjørn Sterri
Teknisk sjef
Vedlegg:
Dok.nr
183971
Tittel på vedlegg
2282_rapport_vegstudie_13012014.pdf
Fremdriftsplan Utbyggingspakke Jæren
Politisk behandling
Politisk
styringsgruppe
Administrativ
styringsgruppe
Endelig behandling i
fylkestinget 20.
oktober
Fylkesutvalget 13.
oktober
Samferdselsutvalget
30. september
Vedtak i
kommunene
(høring)
Fylkestinget 9./10.
juni - forslag til
utbyggingspakke
Jæren sendes på
høring til berørte
kommuner
Fylkesutvalget 2.
juni
Samferdselsutvalget Møte 3. juni
27. mai
13. mai
16. april
Møte 20. mars
Faglige oppgaver
Utarbeidelse av
saksfremlegget
Avklaring
veiprosjekt
Avklaring
sekkepost
Avklaring
bomopplegg
Møtekalender 2015:
OVERSIKT OVER MØTER I POLITISKE STYRINGSGRUPPER
TRANSPORTPLANARBEIDET PÅ JÆREN
REFERANSE
GRUPPEN
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
Dato
Onsdag 28.januar
Fredag 13.mars
Onsdag 20.mai
Onsdag 16.september
Onsdag 28.oktober
Onsdag 2.desember
Kl.slett
10:00 – 12:00
10:00 – 12:00
10:00 – 12:00
10:00 – 12:00
10:00 – 12:00
10:00 – 12:00
Sted
FU-salen
FU-salen
FU-salen
FU-salen
FU-salen
FU-salen
Bypakke
Nord-Jæren
1/15
2/15
3/15
4/15
Fredag 13.februar
Mandag 11.mai
Tirsdag 29.september
Tirsdag 1.desember
10:00 – 12:00
09:30 – 11:00
10:00 – 12:00
10:00 – 12:00
FU-salen
SVV
SVV
SVV
Tirsdag 20.januar
Fredag 20.mars
Onsdag 3.juni
12:00 – 14:00
10:00 – 12:00
10:00 – 12:00
E-200
E-200
E-200
Utbyggingspakke Jæren
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15

Similar documents