Årsplan i KRØ 3. klasse

Transcription

Årsplan i KRØ 3. klasse
Øyslebø oppvekstsenter
ÅRSPLAN 2015 - 2016
Fag: Gym
Trinn:
3
Tidsro
m
(Datoer/
ukenr,
perioder
..)
Lærer: Trine Helle
Tema
Uke 35- Ringleker
39
- Hauk og due
- Katten og
musa
- Tredje mann
i vinden
Gå turer
Kanonball
Sjirokko
Fotball
Lærestof
f/
læremidl
er
(lærebok
kap./ s,
bøker,
filmer,
annet
stoff…..)
Arbeidsmåter
( forelesing,
individuelt
elevarbeid,
gruppearbeid,
forsøk,
ekskursjoner
……)
Evalueri
ng /
vurderin
g for
læring
( måter,
tidspunkt
deltakere
…. )
Kompetansemål
i læreplanen



leike og
vere med i
aktivitetar
i varierte
miljø der
sansar,
motorikk
og
koordinasj
on blir
utfordra
utføre
grunnlegg
jande
rørsler
som å
krype, gå,
springe,
hinke,
satse,
lande,
vende og
rulle i fri
utfolding
og
organisert
e
aktivitetar
samhandl





Uke 40
HØSTFERIE
e med
andre i
ulike
aktivitetar
anerkjenn
e
kroppsleg
e
føresetnad
er og
skilnader
mellom
seg sjølv
og andre
avlevere,
ta i mot
og leike
med ulike
balltypar
og vere
med i
enkle
ballspel
utforske,
leike og
uttrykkje
seg med
rørsler til
ulike
rytmar og
musikk
samtale
om reglar
som gjeld
for
opphald i
naturen,
og kunne
praktisere
sporlaus
ferdsel
setje
namn på
kroppsdel
ar og
rørslemåta
r
Uke 41- Tarzantikken
46
Kanonball og
sjirokko
Politi og røver
Landhockey
Stafett





leike og
vere med i
aktivitetar
i varierte
miljø der
sansar,
motorikk
og
koordinasj
on blir
utfordra
utføre
grunnlegg
jande
rørsler
som å
krype, gå,
springe,
hinke,
satse,
lande,
vende og
rulle i fri
utfolding
og
organisert
e
aktivitetar
samhandl
e med
andre i
ulike
aktivitetar
anerkjenn
e
kroppsleg
e
føresetnad
er og
skilnader
mellom
seg sjølv
og andre
bruke
småreiska
par og
apparat
frå
tradisjonel
le og



Uke 47- Tarzantikken
51
Dans



Uke 2-4
Landhockey og
hjørnefotball

alternative
rørsleakti
vitetar
avlevere,
ta i mot
og leike
med ulike
balltypar
og vere
med i
enkle
ballspel
utforske,
leike og
uttrykkje
seg med
rørsler til
ulike
rytmar og
musikk
setje
namn på
kroppsdel
ar og
rørslemåta
r
utforske,
leike og
uttrykkje
seg med
rørsler til
ulike
rytmar og
musikk
vere med i
songleikar
og enkle
dansar frå
ulike
kulturar
samhandl
e med
andre i
ulike
aktivitetar
leike og
vere med i
Stasjonsøvelser
Tarzantikken




aktivitetar
i varierte
miljø der
sansar,
motorikk
og
koordinasj
on blir
utfordra
utføre
grunnlegg
jande
rørsler
som å
krype, gå,
springe,
hinke,
satse,
lande,
vende og
rulle i fri
utfolding
og
organisert
e
aktivitetar
samhandl
e med
andre i
ulike
aktivitetar
anerkjenn
e
kroppsleg
e
føresetnad
er og
skilnader
mellom
seg sjølv
og andre
avlevere,
ta i mot
og leike
med ulike
balltypar
og vere
med i
enkle
ballspel
Uke 5-7
Ski og
vinteraktiviteter
(værforbehold)
Uke 8
Vinterferie
Uke 911
Aktivitetscamp/stas
joner
Landhockey og
kanonball
Stafetter og sjirocco

utforske,
leike og
uttrykkje
seg med
rørsler til
ulike
rytmar og
musikk
-
bruke ski
og skøyter
der det ligg
til rette for
det

leike og
vere med i
aktivitetar
i varierte
miljø der
sansar,
motorikk
og
koordinasj
on blir
utfordra
utføre
grunnlegg
jande
rørsler
som å
krype, gå,
springe,
hinke,
satse,
lande,
vende og
rulle i fri
utfolding
og
organisert
e
aktivitetar
samhandl
e med
andre i
ulike
aktivitetar




Uke 12
anerkjenn
e
kroppsleg
e
føresetnad
er og
skilnader
mellom
seg sjølv
og andre
avlevere,
ta i mot
og leike
med ulike
balltypar
og vere
med i
enkle
ballspel
Påskeferie
Uke 14- Leker på
17
gressmatta:
Hauk og due,
tredjemann i vinden
Løpetur
Gå tur mot Masta


leike og
vere med i
aktivitetar
i varierte
miljø der
sansar,
motorikk
og
koordinasj
on blir
utfordra
utføre
grunnlegg
jande
rørsler
som å
krype, gå,
springe,
hinke,
satse,
lande,
vende og
rulle i fri
utfolding
og
organisert
e



Uke 18- Friidrett og ballspill
19


aktivitetar
samhandl
e med
andre i
ulike
aktivitetar
anerkjenn
e
kroppsleg
e
føresetnad
er og
skilnader
mellom
seg sjølv
og andre
avlevere,
ta i mot
og leike
med ulike
balltypar
og vere
med i
enkle
ballspel
leike og
vere med i
aktivitetar
i varierte
miljø der
sansar,
motorikk
og
koordinasj
on blir
utfordra
utføre
grunnlegg
jande
rørsler
som å
krype, gå,
springe,
hinke,
satse,
lande,
vende og
rulle i fri



Uke 20
utfolding
og
organisert
e
aktivitetar
samhandl
e med
andre i
ulike
aktivitetar
anerkjenn
e
kroppsleg
e
føresetnad
er og
skilnader
mellom
seg sjølv
og andre
avlevere,
ta i mot
og leike
med ulike
balltypar
og vere
med i
enkle
ballspel
Pinse
Uke 21- Gå tur
24
Leker på
gressmatta
Leker i skolegården
Tur mot Masta


leike og
vere med i
aktivitetar
i varierte
miljø der
sansar,
motorikk
og
koordinasj
on blir
utfordra
utføre
grunnlegg
jande
rørsler
som å
krype, gå,



springe,
hinke,
satse,
lande,
vende og
rulle i fri
utfolding
og
organisert
e
aktivitetar
samhandl
e med
andre i
ulike
aktivitetar
anerkjenn
e
kroppsleg
e
føresetnad
er og
skilnader
mellom
seg sjølv
og andre
avlevere,
ta i mot
og leike
med ulike
balltypar
og vere
med i
enkle
ballspel
De grunnleggende ferdighetene:
 å kunne utrykke seg muntlig
 å kunne uttrykke seg skriftlig
 å kunne lese
 å kunne regne
 å kunne bruke digitale verktøy
er inkludert i kompetansemålene, og må være synlige i arbeidsmåter / evaluering i faget.