Les mer - Trygg Trafikk

Transcription

Les mer - Trygg Trafikk
TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014
ÅRSRAPPORT
TRYGG TRAFIKK HEDMARK
2014
TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014
DETTE ER TRYGG TRAFIKK
Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for
alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer som et bindeledd
mellom frivillige aktører og offentlige myndigheter.
Trygg Trafikk har et vedtektsfestet ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om
trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykker.
Trygg Trafikk er både samarbeidspartner med myndigheter og beslutningstagere,
og pådriver overfor de samme aktørene, både nasjonalt og lokalt.
Trygg Trafikk bygger nettverk og samarbeider med medlemsorganisasjonene om
politiske saker med betydning for trafikksikkerheten, og skaper møteplasser.
Trygg Trafikk har hovedkontor i Oslo og distriktsledere i alle fylker. Aktiviteten til
våre distriktsledere koordineres med fylkesvise planer for trafikksikkerhet.
TRYGG TRAFIKKS HOVEDMÅL
Trygg Trafikk har vedtatt en strategiplan for 2014-2017. Hovedmålene i strategiplanen er:
Hovedmål 1: Trygg Trafikk er en ledende aktør i arbeidet for trafikksikker oppvekst.
Hovedmål 2: Trygg Trafikk påvirker beslutningstagere til å prioritere trafikksikkerhet.
Hovedmål 3: Trygg Trafikk bidrar til at trafikantene tar riktige valg.
INNHOLD
Aktiviteter 2014......................................................... s.3
Bindeledd og møteplass ...................................... s.7
Økonomi og finansiering.......................................s.8
ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014
Omkomne i veitrafikken.........................................s.9
REDAKTØR: Marianne Mittet Solbraa
Framtidige behov og muligheter........................ s.10
www.tryggtrafikk.no/hedmark
Trygg Trafikk i Hedmark.........................................s.11
DESIGN: October Design AS
TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014
AKTIVITETER 2014
– TRYGG TRAFIKK HEDMARK
AKTIVITETENE BYGGER PÅ TILTAKENE I HEDMARK TRAFIKKSIKKERHETSPLAN SAMT TRYGG TRAFIKKS NASJONALE HANDLINGSPLAN OG
STYRINGSDOKUMENTER.
BARNEHAGE
hele landet. Vi sender ut tilbud om undervisningsmateriell
til alle barnehagene i fylket.
Trygg Trafikk sentralt sender jevnlig ut nyhetsbrev for
barnehagene, om lag 6 ganger i året. Dette kan barnehagene abonnere på gratis. Distriktslederen inviterer til
kurs for barnehageansatte, både trinn 1 og trinn 2, og i
2014 ble det avholdt 2 fulltegnede kurs for barnehageansatte (Hamar).
Trygg Trafikk har god kontakt med barnehagene i fylket.
Barnehagene kontakter ofte Trygg Trafikk for å få informasjon om bl.a. sikring av barn i bil, undervisningsmateriell og spørsmål om sikkerhet i nærmiljøet. Vi har deltatt
på foreldremøter i flere barnehager, både i Elverum, Tolga,
Hamar og på styrermøte i Trysil.
I forbindelse med utarbeidelse av trafikksikker barnehage har Trygg Trafikk hatt møter med barnehageledere
med mål om å påvirke barnehagene til å integrere trafikkopplæring i barnehagenes virksomhet.
Siden januar 2013 har Hedmark bemerket seg i Norge
med 3 trafikksikre barnehager: Furunabben barnehage i
Våler, Solvang barnehage på Hamar og Lyngbo barnehage
på Tolga.
Trygg Trafikk har et samarbeid med Private Barnehagers
Landsforbund (PBL) som representerer 2153 barnehager i
Riktig sikring av barn i bil
Trygg Trafikk Hedmark jobber aktivt ut mot helsestasjoner, barnehagepersonell, skoler og foresatte om riktig
sikring av barn i bil. Det informeres på alle kurs vi holder;
for lærere, studenter og barnehagepersonell. Vi sørger for
informasjonsmateriell til samtlige helsestasjoner i fylket.
Vi har også holdt tre foreldremøter i barnehager, sendt
ut plakater og brosjyrer. Barnehager som har ønsket å få
Annette og Kristin fra Lund barnehage er blide
kursdeltakere.
Foreldre i Ringsaker diskutere hva de kan gjøre for å sikre
barna på turer.
3
TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014
Ivar Ringen og Marianne Mittet Solbraa har fast
opplegg på HIHE.
Ivrig dukkefører og Tarkusvenn på
barnehagelærerutdanningen.
brosjyrer om barn i bil på andre språk har fått det utlevert.
Brosjyrene ligger på helsestasjoner, barselavdelingen,
skrankene til Statens vegvesen etc.
Vi har gjennomført to barnehagekurs. Dessuten har vi
jobbet med Trafikksikker barnehage, spesielt mye oppfølging har vi gitt til Solvang barnehage i Hamar, Lyngbo
barnehage i Tolga, og Furunabben barnehage i Våler som
jobbet aktivt for å bli trafikksikker barnehage.
Ifølge åtte av ti barnehager er foreldrene svært opptatt
av trafikksikkerhet i nærmiljøet. Men når foreldrene kjører
barna til barnehagen, sitter mange ulovlig sikret. Det viser
en spørreundersøkelse gjennomført av Foreldreutvalget
for barnehager (FUB) og Trygg Trafikk blant styrere i 1655
barnehager over hele landet. Her svarer 61 prosent av
barnehagene at ansatte har sett foreldre transportere sine
håpefulle uten vekttilpasset sikringsutstyr, på vei til eller
fra barnehagen.
Distriktssekretær Geir Weium har registrert sikring av
barn i bil og vi har i etterkant sendt ut pressemeldinger.
og vil bruke dem til introduksjonsprogrammet. I tillegg
arrangerte Trygg Trafikk refleksdemo i Stange, spesielt
rettet mot flykninger og asylsøkere.
SKOLE
Ambassadørordningen
Trygg Trafikk etablerte i 2009 en ambassadørordning for
trafikkopplæring i skolen. Ambassadørene er lærere i
grunnskolen. Målet er å bidra til at trafikkopplæringen blir
bedre og i tråd med de nasjonale føringene i læreplanen
for grunnskolen. Det er klare kompetansemål for trafikkopplæring i Kunnskapsløftet, slik at dette er oppgaver
skolene uansett er pålagt å gjennomføre. Vi ønsker at
ambassadørene utarbeider lokale planer for trafikksikkerhet, formidler egne erfaringer til andre, prøver ut og
videreutvikler materiell og metoder i nært samarbeid med
Trygg Trafikk. I tillegg arrangeres det to samlinger i året
for ambassadørlærerne.
I Hedmark har vi fire ambassadører tilknyttet Våler/
Åsnes og Tynset ungdomsskole, og Hernes og Lund skole.
Tre lærerne tilknyttet Elverum, Ener og Rendalen
Aktive skolebarn
I forbindelse med skolestart på høsten har vi gjennom ulike
kanaler formidlet budskapet om å legge forholdene til rette
slik at flest mulig kan gå til og fra skolen. Alle medlemskommunene sine 1.klassinger fikk tilsendt brosjyren
6-åring på skoleveg til skolestart 2014, og det ble også
pressedekning om skolestart og trygg skolevei og
spesielt fokus på sikthindringer som hekker og busker i
lokale medier.
Undervisningsmateriell
Materiell tilbys samtlige skoler i fylket hvert år.
Mesteparten ligger ute på nettet, på trafikkogskole.no.
Materiellet er tilpasset årstrinn og emne. Vi har også gitt
skoler tips til statistikkarbeid, både refleks, hjelm og bilbelte.
Trygg Trafikks materiell til trafikkopplæringen finnes
digitalt på www.tryggtrafikk.no og trykket materiell kan
bestilles via Trygg Trafikks nettbutikk.
Kurs for lærere
Trygg Trafikk har i 2013 arrangert et kurs for ansatte i
Trygg Trafikk arrangert to samlinger for ambassadørene i
grunnskolen i 2014.
Kurs for innvandre
Trygg Trafikk har i 2014 arrangert et kurs for ansatte i
voksenopplæringen i Hamar med fokus på sikkerhetsutstyr/personlig verneutstyr, og for alle beboere på
asylmottaket på Gåsbu. Tilbakemeldingene har vært så
positive at ansatte har fått oversendt pp-presentasjonene
4
TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014
Ivrige deltakere som gjennomfører Real Life Auto.
Russen i Ringsaker stilte opp og kjørte
prikkfritt i russetida.
videregående skole, og samtlige lærlinger på kurset tok
dette nettbaserte kurset. I tillegg ble alle Prøv deg på
Glatta-deltakerne utfordret til å ta kurset, og det ble
trukket en vinner som vant 1000,- Det er også blitt brukt i
samarbeid med Konfliktrådet i Hedmark, der en ungdom
tok kurset og leverte attesten mot å få bot.
ungdomsskole fikk dekket studieavgiften på HINT, slik at
de kan undervise i Trafikk valgfag.
Lærerutdanningen
Trygg Trafikk Hedmark har i samarbeid med Trygg Trafikk
Oppland holdt to dagskurs på Høgskolen i Hedmark, avd.
lærerutdanningen, for 3.årsstudenter, og vi har fått gode
evalueringer på dette.
En dag med studenter ved 1.-7.trinn, og en dag med
studenter ved 5.-10.trinn.
Russesamlinger
Trygg Trafikk Hedmark har samarbeidet med politi, Statens
vegvesen, NAF og andre gode bidragsytere når det gjelder
russearrangement. I Kongsvinger samlet vi om lag 480
russ til trafikksikkerhetsdag i april.
I tillegg hadde Trygg Trafikk ansvaret for RusseGLATTA
for russen i Ringsaker, Hamar, Stange og Nord-Østerdalen.
Trygg Trafikk hadde et godt prosjektsamarbeid med Eika
forsikring, som deltok på disse arrangementene og bidro
økonomisk med midler til Trygg Trafikk Hedmarks russearrangementer i 2014. 22 russebiler skrev kontrakt, og
samtlige 22 kunne få utbetalt 1000 kroner hver for prikkfri
kjøring i russetida. Pengene ble utbetalt ut i juni. Og en
morsom sak var det å sponse en russesykkel med samme
kontrakt, også syklisten klarte seg uten prikker og fikk
utbetalt pengene etter russetida.
Barnehagelærerutdanningen
Likeså har vi endelig kommet inn på barnehagelærerutdanningen og holdt et dagskurs om trafikkopplæring i
barnehage der, og er nå inne på begge utdanningsenhetene. Dette er vi veldig stolte over, da vi vet viktigheten
av å nå disse med trafikksikkerhetstemaer.
UNGDOM
I samarbeid med Ungt Entreprenørskap holdt vi to
trafikksikkerhetsdag på Løten ungdomsskole. Med fokus
på prosjektbestillingen: Hvordan få ungdom til å bruke
sykkelhjelm. Vi fikk gode forslag fra ungdommene selv.
SYKKELHJELM
Real Life Auto
Real Life Auto er en nettbasert opplæringsmodul i
trafikksikkerhet særlig rettet mot elever i yrkesfaglig utdanning. Det er utformet som et dataspill og har personlig
innlogging og registrering
Spilllet tar om lag 45 minutter å gjennomføre og det
inneholder filmer, mini-spill, quizer, dilemmaøvelser og
faktaopplysninger. Det tar for seg temaene rus, fart,
bilbelte, økonomi/forsikring, elektroniske hjelpemidler
i bil og sikring av last. De som gjennomfører får en trafikksikkerhetsattest.
Trygg Trafikk holdt et foredrag for lærlinger ved Ringsaker
Trygg Trafikks sykkelhjelmkampanje fra 2009, ble videreført i 2014. Fokus ble rettet mot ungdom. I Hedmark
arrangerte Trygg Trafikk sykkelhjelmutstillinger sammen
med sykkelhengeren og på høgskolen i Hedmark.
Eggdemonstrasjon
For å få bevissthet rundt hjelmens betydning, delte vi ut
egghjelmer med forsøksoppgaver til enkelte ungdomsskoler og lærerstudenter. Vi kartla også hjelmpåbud i ungdomsskoletida, og de skolene vi sjekket i 2014 hadde alle
krav om hjembruk på turer i skolens regi.
5
TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014
En gentleman og tre Monroes-look-alike klar for å markere
Refleksdagen 2014.
Viktig målgruppe: Hamar asylmottak hvor Trygg Trafikk
holdt kurs.
REFLEKS
blant sine beboere og Trygg Trafikk har hatt henvendelser
fra flere som har bedt om refleksmateriell. Det er også
gjennomført refleksdemonstrasjoner, både Røde Kors
i Moelv, Glattamedlemmer og for beboere på Stiftelsen
Grobunn i Stange.
I tillegg har vi sendt ut info med tips om opplegg til
barnehager, hatt refleksdemonstrasjon for konfirmanter,
deltatt på RefleksGLATTA, og informert om viktigheten av
refleks via media og Trygg Trafikks nettside.
Media er også en viktig samarbeidspartner i arbeidet
med å få flere til å bruke refleks, og til å gi stadig informasjon om trafikksikkerhet. Trygg Trafikk Hedmark har en god
dialog med mediene, spesielt Østlendingen, Ringsaker Blad
og Glåmdalen er i tillegg til NRK HedOpp flink til å skrive
om trafikksikkerhetssaker vi melder inn.
Eldre er en utsatt gruppe i trafikken. Trygg Trafikk
Hedmark har i 2014 hatt tilbud til pensjonistforeningene i
fylket. Flere pensjonistforeninger fikk tilsendt informasjon
og materiell.
Refleksjakten
Vi inviterte barnehagene i Trysil til å lete fram refleks fra
skuffer og skap hjemme. Disse ble tatt med i barnehagen
og talt opp. Ungene tar så refleksene hjem igjen for å feste
de på ytterklærne til alle familiemedlemmene.
«Denne refleksjakten syntes våre barn (og foreldre) var
spennende, og vi har klart å samle inn 208 reflekser
(inkludert refleksvester) fordelt på 22 barn (det blir 9,45
reflekser pr barn), forteller Ann-Heidi Thorsteinsen som er
styrer i Jordet barnehage. Barna syntes det var gøy, et barn
sa i dag med et stort smil: siden jeg var så flink til å ta med
meg mange reflekser, så vant vi».
Refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt i mørket med
85 prosent. Statistikken viser nå at middelaldrende, eldre
er overrepresentert blant alvorlig skadde fotgjengere. Trygg
Trafikk ønsker derfor et påbud i mørket. Finland har hatt
god effekt av et slikt påbud.
Refleksdagen ble arrangert 16. oktober, og i Hedmark
ble den markert i Hamar med reflekskledde Marilyn
Monroes look a-like og en flott gentleman som åpnet
dørene og fulgte alle som skulle inn på Hamar kulturhus
denne kvelden. Dette var en samarbeid mellom Statens
vegvesen Hedmark og Trygg Trafikk Hedmark.
Også på morgenen ble togpassasjerer møtt av fine damer
som delte ut reflekser for pendlere og gående på Hamar.
Både elever ved Hamar katedralskole og Løten ungdomsskole stilte opp sammen med Trygg Trafikk for å markere
den nasjonale refleksdagen.
Trygg Trafikk Oppland støttet innkjøp av reflekser til
innbyggerne i Hedmark, og refleksdagsrefleksen ble distribuert sammen informasjon om bruk av refleks over hele
fylket.
Flere asylmottak er flinke til å stimulere til refleksbruk
«Refleks reduserer risikoen
for å bli påkjørt i mørket
med 85 prosent. Statistikken
viser nå at middelaldrende,
eldre er overrepresentert
blant alvorlig skadde
fotgjengere.»
6
TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014
TRYGG TRAFIKK SOM
BINDELEDD OG MØTEPLASS
DISTRIKTSLEDER I TRYGG TRAFIKK HEDMARK ER KONSULTATIV MEDLEM I
HEDMARKS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG (HTU), SOM ER ET AKTIVT
UTVALG INNEN TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I FYLKET.
nå nullvisjonen.
Trygg Trafikk har et spesielt
ansvar for opplæring og informasjon.
Dette kan oppnås gjennom nær
kontakt med skoler, foreldre, ulike
avdelinger i kommunene og andre
aktuelle samarbeidspartnere.
Trygg Trafikk skal være en
pådriver og et bindeledd mellom
private og offentlige aktører i dette
arbeidet. Vi blir ofte kontaktet
av foreldre som er bekymret for
barns skolevei. Vi prøver å veilede
og gi råd hvordan de kan gå fram for
å søke om mulige
I tillegg tok Trygg Trafikk initiativ til en Bussvettkampanje
på grunn av to bussveltulykker i 2013, der det viste seg at
ingen av skoleelevene bruke beltene i bussen. Statens
vegvesen og Hedmark Trafikk deltok i prosjektgruppa, og
hadde møter og bestemte at i 2015 vil ny kampanje for økt
beltebruk starte opp igjen.
Kommunikasjonen er god, og Trygg Trafikk i Hedmark føler
at de blir hørt når beslutninger skal tas.
Utvalget skal gjennom henvendelser fra publikum med lag
og foreninger, kommunale trafikksikkerhetsplaner, innspill
fra konsultative medlemmer og ikke minst ulykkesbildet i
fylket, vurdere nødvendige tiltak for å bedre trafikksikkerheten. Utvalget har ansvar for å lage en plan for dette
arbeidet.
Samarbeid med Statens vegvesen og politiet i fylket går
også bra, og Trygg Trafikk blir ofte bedt om å delta i diverse
fora som blant annet Si ifra 0-100 hvor trafikksikkerhet
omhandles. Både som foredragsholder på GLATTA, møte
med bygdeungdomslag, russ, voksenopplæringa for innvandrere, foreldremøter i skoler og barnehager for å nevne
noe. I tillegg er idè- og erfaringsutvekslingen med andre
distriktsledere god.
Trygg Trafikk er med i prosjektgruppa for TrafikkLYKKE,
Lysmarkeringen, russearrangementer i Nord-Østerdalen,
Glåmdal, Hamar, Stange og Ringsaker, og deltar så ofte
det lar seg gjøre i fora der beslutninger ifht trafikksikkerhetsspørsmål tas, og har deltatt på et par FAU-møter. I
tillegg får Trygg Trafikk tilsendt trafikksikkerhetsplaner
og reguleringsplaner. Løten og Ringsaker kommune fikk
gjennomgått sitt utkast til ny trafikksikkerhetsplan i 2014.
Distriktsleder ønsker å holde en aktiv og god dialog med
mediene, og sender jevnlig ut pressemeldinger, kronikker
og info om trafikksikkerhet.
Den årlige nasjonale konferansen for trafikksikkerhet
er en viktig møteplass, og Trygg Trafikk Hedmark deltar
og inviterer med seg distriktssekretæren og lærerambassadørene på dette arrangementet.
Trygg Trafikk Hedmark er med i prosjektgruppa for
Ambassadørordningen, og ellers brukes sosiale medier og
nettsidene til Trygg Trafikk aktivt i det daglige arbeid for å
«Tr ygg Trafikk har et spesielt
ansvar for opplæring og
informasjon.»
7
TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014
ØKONOMI OG FINANSIERING
Tilskuddet ble brukt for å gjennomføre følgende tiltak:
• Refleksens dag / Reflekskampanje / aktiviteter høst 2014
• Refleksjakten (premiering, materiell, trykk) • Materiell Høgskolen i Hedmark, lærer og barnehagelærerutdanningen og flyktningetjenesten på Hamar
og Stange
• Valgfag Trafikk kursing og oppfølging av lærere
Materiell tilsendt grunnskolene i Hedmark og
ambassadørsamlinger
• Materiell samt gjennomføring av kurs for ambassadører i
grunnskolen i Hedmark
• Undervisningsmateriell til barnehager i Hedmark
• Materiell til helsestasjoner
• Barnas dag
• Trafikksikker barnehage - kursing og oppfølging av tre
trafikksikre barnehager
• Trafikksikker kommune
Trygg Trafikks distriktsleder og prosjektmedarbeider
lønnes av Trygg Trafikk.
Hedmark fylkeskommune finansierer distriktslederens
reiser i fylket, samt husleie hos vegvesenet. I tillegg finansierer fylkeskommunen en stor del av de tiltak som Trygg
Trafikk gjennomfører i fylket.
Tiltakene Trygg Trafikk Hedmark gjennomfører, er i
samsvar med fylkets tiltaksplan og Trygg Trafikks egen
handlingsplan.
Finansieringen skjer for det meste over fylkeskommunens
budsjett, resten kommer fra Trygg Trafikk og samarbeidspartnere som Sparebank 1 og ikke minst Eika forsikring
som stod for all aktivitet til russearrangement i Hedmark i
2014. I tillegg fikk Trygg Trafikk gave fra Vekstra/
Hedmarken regnskap til bruk på Hamarruss 2014, noe
som første til et stort arrangement for russen på Hamar
Katedralskole med foredrag og stasjoner.
I hovedsak brukes midlene til aktiviteter, premier og
materiell innen skole og barnehage, rettet mot barn og
elever samt kurs for ansatte i barnehage og skole. Også
tiltak mot andre trafikantgrupper, deriblant spesifikke
reflekstiltak.
Trygg Trafikk Hedmark fikk bevilget et rammetilskudd på
kroner 250.000 til alle aktiviteter i fylket. I tillegg fikk Trygg
Trafikk Hedmark 15.000,- til bruk på Konfirmanter 2014, og
20.000,- brukt på Trafikksikker barnehage 2014.
Aktivitet
Regnskapet blir ført av regnskapsfører i Trygg Trafikk og
revidert av BDO AS.
Overført fra 2013
Inntekter 2014
Kostnader 2014 Overføres til 2015
-00 -00 -00 -00
3 493 15 000 -42 655
-24 161
-6 367 6 367 -00 -00
22 - Russ og vgs
-00 -00 -00 -00
29 - Fylket
-00 -00 -00 -00
32 - Lokal telling
-00 -00 -00 -00
9 671 20 000 -21 237 8 434
28 539
-00
-2 917
8 434
-31 068
31 068
-2 917 25 622
-00 -00 -00 -00
99 - Reise, kontor og telefon
-200 160
212 565 14 561 26 966
Sum alle aktiviteter:
-195 892
285 000
-52 248 36 861
16 - Ikke tøft
18 - Kurs politi, lærere
19 - Refleks
58 - Kurs barnehage og Tarkus
70 - Innsamlede midler
78 - Forebyggende Fylket
98 - Aktive skolebarn
8
TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014
Det er et stort behov for økt bevilgning til Trygg Trafikk
Hedmark. Stor interesse for opplæring og materiell,
ønsker om tiltak ifbm trafikksikker kommune, trafikksikker
barnehage, sykkelopplæring, valgfag trafikk med nettverkssamlinger og russearrangement, vil vi signalisere at
rammene må økes for å få utført tiltak som står i tiltaksplanen. Eika er en god samarbeidspartner som har
bidratt med midler til Trygg Trafikk i Hedmark slik at vi
har fått gjennomført russesamlinger med kontrakter og
premier etc. Dette er et tidsavgrenset prosjekt, så
signalene er at rammen fra fylkeskommunen må økes for
å kunne få til disse samlingene.
Overforbruk fra 2013 pga husleie som kom for 2012 og
2013 først i desember 2013 med en økning fra 46.000,-/
år til 78.699,-,/år uten forvarsel, første til stram økonomi i
2014. Gleden var derfor stor da den plutselige økte,
uanmeldte husleien til SVV ble refundert til 77.000,- i
november 2014. (Trygg Trafikk fikk en tilbakebetaling på
157.398,- før en ny faktura på 77.000,- for husleie 2012 og
2013 kom). Da var det kommet så sent på året at midlene
endte med et overskudd på 11239,- som overføres 2015.
Husleie 2014 er ikke ankommet per 1.januar 2015, så i
prinsippet er økonomien 11.239,- - 77.000,- erlik – 65761,som må dekkes inn av 2015-midler. Og det er også meldt
om økning i husleien mtp nytt kontorbygg.
OMKOMNE I VEGTRAFIKKEN
I 2014 OMKOM 149 PERSONER I VEGTRAFIKKEN VISER TALL FRA TRYGG TRAFIKK.
etter at 2 personer ble tatt ut pga andre årsaker (illebefinnende, selvvalgt etc). Av de 9 trafikkdrepte var 8 menn og 2
kvinner. En ungdom på 16 år omkom. Vedkommende var
mopedfører og omkom i møte med personbil. Aldersspennet var 16-82 år, og 1 fotgjenger døde i trafikken i
Hedmark i 2014, de andre var fører eller passasjerer.
I 2009-2012 opplevde vi en reduksjon i antallet omkomne.
I 2010 omkom 208 mennesker på norske veger, i 2011
omkom 168, i 2012 omkom 154 personer, i 2013 omkom
189 personer, og i 2014 omkom 149.
Ulykkessituasjonen i Hedmark
I Hedmark døde 11 personer i trafikken. Den offisielle
veitrafikkstatistikken er at 9 personer mistet livet i 2014
9
TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014
FRAMTIDIGE BEHOV OG MULIGHETER
TRYGG TRAFIKKS ARBEID ER FORANKRET I DET NASJONALE TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET OG BYGGER PÅ NASJONAL TRANSPORTPLAN
2010 -2019 OG NASJONAL TILTAKSPLAN PÅ VEI 2010-2013.
Trygg Trafikks arbeid er forankret i det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet og bygger på Nasjonal transportplan
2010 -2019 og Nasjonal tiltaksplan på vei 2014-2017. Lokalt
er dette arbeidet forankret i Tiltaksplan for Trafikksikkerhet
i Hedmark 2014-2017 og i Trygg Trafikks egen strategiplan
2014-2017 og i handlingsplanen for 2014.
En rekke kommuner arbeider aktivt både med skadeforebygging generelt, og med forebygging av trafikkulykker
spesielt. Omfanget varierer imidlertid betydelig. I Hedmark
skal vi kontakte kommunene for å øke antall kommunale
trafikksikkerhetsplaner.
Erfaringene så langt viser at de kommunale planene,
i varierende grad, er et nyttig instrument i det lokale
trafikksikkerhetsarbeidet. Til tross for at de fleste planer
inneholder mange tiltak som er lite kostnadskrevende å
gjennomføre, har mange kommuner vist manglende vilje
eller evne til å gjennomføre disse. Tradisjonelt sett er
kommunene ”gode på” fysiske trafikksikkerhetstiltak, men
mangler ofte helhetlig trafikksikkerhetstenkning innenfor
helse, opplæring og holdningsskapende virksomhet.
Trygg Trafikk vil påvirke kommunene i planprosessen og
ser dette som en av de fremste utfordringene de kommende
år. Vi har vært aktivt med i Ringsaker og Løten, og det ble
i 2014 skrevet to intensjonsavtaler for Trafikksikker kommune
med Tolga og Ringsaker kommune.
Det er et mål at alle barn og unge får en god og
kontinuerlig trafikkopplæring. Opplæringen skal gi barn
og unge et godt grunnlag for å ta egne valg og utvikle
risikoforståelse. I NTP slår regjeringen fast ”Trafikkopplæring er en del av en livslang læringsprosess. Det er
avgjørende at trafikantene er bevisst sitt ansvar for å ferdes
aktsomt og unngå bevisste regelbrudd i trafikken. God
opplæring og holdningsdannende arbeid er viktig for at
trafikantene skal kunne bidra med trafikksikker atferd.
Høsten 2006 trådte den nye læreplanen for grunnskolen
i kraft. Her er trafikksikkerhet tatt inn som et forpliktende
tema med klare kompetansemål etter 4., 7. og 10. trinn.
Planen gir et kunnskapsløft for trafikkopplæring og sikrer
bedre kontinuitet og progresjon gjennom hele grunnopplæringen. Planen forplikter, i langt større grad enn
tidligere, skolen til å følge opp trafikk som tema i arbeidet
med lokalt lærestoff på alle klassetrinn. Trygg Trafikk ser
det som viktig å stimulere lærere til å utvikle gode metoder
for å integrere trafikk etter læreplanens intensjon.
En kartlegging av trafikkopplæringen i skolen på
landsbasis viser at på de skoler der det foreligger en egen
læreplan for trafikk, drives det betydelig mer trafikkopplæring. Det er derfor et mål at flere skoler har en slik
plan. Å kartlegge hvilke barne- og ungdomsskoler som har
slike planer i Nordland vil bli prioritert. I tillegg vil Trygg
Trafikk jobbe for at flere skoler tilbyr valgfaget Trafikk fra
høsten av. Vi har betalt 4 lærere (2013) og 3 lærer (2014)
sine studieavgifter for å ta fagkompetansen som kreves for
å kunne undervise i faget. Vi har fulgt opp disse med tips
og også foredrag.
Barnas Trafikklubb er nå på nett og det er ingen kostnad
forbundet med å melde inn barnet. Flere i Hedmark må
oppdage denne unike muligheten til å gi barna tilrettelagt
opplæring i tidlig alder.
Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon. 13 av fylkets
kommuner er medlem av Trygg Trafikk, og vi fikk 2 nye
medlemmer i 2014:
• Kongsvinger kommune
• Alvdal kommune
• Ringsaker kommune
• Stange kommune
• Løten kommune
• Elverum kommune
• Tynset kommune
• Åsnes kommune
• Våler kommune
• Tolga Kommune
• Engerdal kommune
• Hamar kommune
• Nord-Odal
Øvrige medlemmer i Hedmark:
• NAF Trafikksenter a/s Vålerbanen
• Hedmark Fylkeskommune
Potensialet for nye medlemmer i Hedmark er tilstede, og
en klar utfordring der målet for 2015 er å intensivere
arbeidet sentralt for å øke antall medlemmer i fylket.
10
TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014
TRYGG TRAFIKK I HEDMARK
Trygg Trafikks arbeid i Hedmark er styrt av organisasjonens Strategi- og handlingsplan og årlige handlingsplaner, samt av «Tiltaksplan for TRAFIKKSIKKERHET i Hedmark».
Distriktslederen har kontorplass hos Statens vegvesen på Hamar, og leder Trygg Trafikks arbeid i fylket.
Distriktslederen og prosjektmedarbeideren er lønnet av Trygg Trafikk, mens kontorhold og reiseutgifter dekkes
av fylkeskommunen. I tillegg finansierer Hedmark Fylkeskommune og Eika forsikring de fleste av Trygg Trafikks
aktiviteter i fylket.
Distriktsleder
Besøksadresse
Postadresse
Mobiltelefon
E-post
: Marianne Mittet Solbraa
: Parkgata 81, 2317 Hamar
: Postboks 303, 2325 Hamar
: 908 80 312
: [email protected]
Distriktssekretær
Telefon
: Geir Weum
Politihuset på Hamar
: 62 34 66 00
Trygg Trafikkambassadører i skolen 2014
• Torleif Høyvik
fra Lund skole i Løten
• Anne Andersen
fra Hernes skole i Elverum
• Joachim Haug
fra Våler/Flisa ungdomsskole
• Espen Solvang
fra Tynset ungdomsskole
Trygg Trafikk har i 2014 gjennomført flere møter med
frivillige lag og foreninger, blant annet med representanter
fra Motorførernes avholdsforbund (MA), Rotary og NAF.
Trygg Trafikk har politi som stiller opp etter arbeid og
teller barn i bil, MA teller reflekser, NAF pensjonister
stiller opp gratis på RusseGlatta og GLATTAkvelder. I
tillegg har vi et godt NAF-samarbeid om refleksdemoer,
og med skoleungdom, frivillge fra Statens vegvesen og
pensjonistforeninger om refleksdagen.
11
Samarbeidspartnere
• Hedmark fylkes trafikksikkerhetsutvalg
(HTU)
• Hedmark fylkeskommune, Folkehelse
• Statens vegvesen
• Politidistrikter samt Utrykningspolitiet
• Hamar bispedømme
• Kommunene i Hedmark
• Høgskolen i Hedmark
• Grunnskolene i Hedmark
• Videregående skoler i Hedmark
• Barnehagene i Hedmark
• PBL (Private Barnehagers Landsforbund)
• Fylkesmannen i Hedmark
• Helsestasjonene
• Media
• Hamar Naturskole
• Sykkelbyen Hamar
• Røde Kor
• Norges Lastebileier Forbund
• NAF
• Motorførernes avholdsforbund
• Pensjonistforbundet
• Forsvaret
• Frivillige organisasjoner
• Ulike lag og foreninger
TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014
TRYGG TRAFIKK HEDMARK
Parkgata 64, 2317 Hamar
Postboks 4404
Bedriftssenteret, 2325 Hamar
Tlf: +47 908 80 312
[email protected]
www.tryggtrafikk.no
TRYGG TRAFIKK
Tollbugata 32
Postboks 277 Oslo Sentrum,
0103 Oslo
Tlf: +47 22 40 40 40
[email protected]
www.tryggtrafikk.no