Grønt sjukehus 19.01.2015

Transcription

Grønt sjukehus 19.01.2015
Grønt sjukehus
Ibtisam Rawdhan
19. Januar 2015
Disposisjon
•
•
•
•
•
•
Grønt sjukehus
ISO 14001
Sertifiseringsprosess
Siste revisjon
Kartlegging og miljøhandlingsplan
Miljøkontakt arbeid
Grønt sjukehus
ISO 14001: 2004
• Grønt sjukehus: er nasjonale Miljø- og klimaprosjektet i
spesialisthelsetjenesten.
• Alle helseføretak i Norge har forplikta seg til å oppfylle
dei nasjonale miljø- og klimamåla innan utgongen av
2014.
• ISO : International Organisation for Standardisation
• ISO 14001 er et verktøy for å byggje opp
miljøstyringssystem.
Grønt sjukehus Helse Førde
• Ble sertifisert i februar 2014
• Periodisk revisjon 1 ble gjennomført i veke 38 2014,
kjemikaliehandtering var fokus område
• Periodisk revisjon 2 skal gjennomførast i veke 40 2015,
fokus område..?
• Haust 2016 skal Helse Førde re-sertifiserast
Korrigerande
-Leiinga sin
gjennomgang
Følgje opp
- Intern revisjonar
- Registrering
- Avvik og korrigerande tiltak
- Samsvarsvurdering
- Overvaking og måling
Planlegging
- Miljøaspektar
- Lover og krav
- Mål, delmål
program
Utføre
- Resursar
- Kommunikasjon
- Dokumentasjon
- Dokumentstyring
- Driftskontroll
- Beredskap
Miljøaspektar/ utfordring
Miljøaspektkartlegging, kvifor?
Miljøpolitikk
Miljømål
Miljøaspekt
Miljø-delmål
Lovkrav, krav
handlingsplan
Miljøaspektkartlegging
I 2012:
• Ble første miljøaspektkartlegging gjennomført
• Vesentlege miljøaspekt ble evaluert
• Dette danna grunnlaget for arbeidet med målsetting og
handlingsplan knytt til tiltak
• Handlings- og tiltaks plan for tre år
Ny miljøaspektkartlegging
2015:
• Skal gjennomførast på einingsnivå
• Skjema for kartlegging av (jf. ISO 14001, pkt. 4.3.1)
• Det er miljørådgjevar saman med leiinga sin
representant ansvarleg for å evaluere kva som er
vesentlege miljøaspekt ut av dei registrerte miljøaspekt
• Deltakerar i kartlegging: leiar, verneombod og
miljøkontakt
Miljø handlings- og tiltaksplan
• Er bygd på miljøaspekt, miljøpolitikk og miljømål
• Utarbeide ny handlings- og tiltaksplan etter
miljøaspektkartlegging
• Månadleg driftsrapport
Miljøkontakt
• Stillingsinstruks til miljøkontakt i II-MIL.04.04.01-5,
miljøstyringssystem handbok, EK.
• Per dags dato har HFD 32 miljøkontaktar.
• Det vert tilrådd at miljøkontakt får frigitt minimum 5 %
av stillinga til dette arbeidet.
• Hovudoppgåva for miljøkontakten er å bistå leiar i den
respektive eininga med den praktiske gjennomføringa
av leiaransvaret knytt til miljø og klima.