Årsplan 8.trinn tysk

Transcription

Årsplan 8.trinn tysk
SKOLEÅR: 2015/2016
FAG: Tysk
FAGLÆRERE: Tina Dufke
Uke
Kompetansemål og læringsressurser
Tema og arbeidsmåter
Grunnleggende
ferdigheter
34 – 38
Los geht’s 8, kap.1 Hallo, wie geht’s?
Tema:
-
Å kunne uttrykke seg
skriftlig og muntlig i
fremmedspråk er
sentralt i utviklingen
av kompetanse i
fremmedspråket og
går igjen i
kompetansemålene
for begge trinn. Disse
ferdighetene er
viktige redskaper i
arbeidet med å forstå
og ta i bruk det nye
språket i stadig mer
varierte og krevende
sammenhenger på
tvers av kulturer og
fagfelt. Muntlige
ferdigheter innebærer
både å kunne lytte og
å kunne tale.








Utnytte egne erfaringar med språklæring i læring
av det nye språket.
Undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet
og det nye språket og utnytte dette i egen
språklæring.
Beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye
språket.
Bruke språkets alfabet og tegn.
Kommunisere med forståelig uttale.
Bruke grunnleggende språklige strukturer og
former for tekstbinding.
bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler
Bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset
formålet.
Eleven skal lære
-
39 – 43
Å presentere seg selv
Å hilse
Alfabetet
Bli kjent med noen severdigheter i Berlin
Grammatikk: spørreord, haben og sein, og
noen verb i presense
Los geht’s 8, kap. 2 Deutschland








Utnytte egne erfaringar med språklæring i læring
av det nye språket.
Beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye
språket.
Bruke språkets alfabet og tegn.
Kommunisere med forståelig uttale.
presentere ulike emner muntlig
Bruke grunnleggende språklige strukturer og former
for tekstbinding.
Bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset
formålet.
samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i
Alfabetet
Hilsing
Presentasjon
Berlin
Spørreord
Haben og sein
Verb i presens
Arbeidsmåter:
- Tradisjonell undervisning
- Tekstlesing
- Oppgaveløsning, individuelt
og i par
- Muntlige øvelser
- Fonetiske øvelser
- Konkurranser
- Rollespill
TRINN: 8.
Tema:
- Tyskland
- Bestemt og ubestemt artikkel
Å kunne lese i
- Presens av svake verb
Arbeidsmåter:
- Tradisjonell undervisning
- Tekstlesing
- Oppgaveløsning, individuelt
og i par
- Muntlige øvelser
- Fonetiske øvelser
fremmedspråk er en
del av den praktiske
språkkompetansen og
innebærer å forstå,
utforske og reflektere
over stadig mer
krevende tekster, og
slik skaffe seg innsikt
VFL og elevenes
egenevaluering
- Gloseprøver
- Høytlesing
- Høre hverandre i
lesing
- Rette hverandre under
konkurransen
- Rette gloseprøven sin
- Eventuelt en muntlig
presentasjon
- Prøve
-
Gloseprøver
Høytlesing
Høre hverandre i
lesing
Rette hverandre under
konkurransen
Rette gloseprøven sin
Eventuelt en muntlig
presentasjon


språkområdet og i Norge
samtale om språk og sider ved geografiske forhold i
språkområdet
gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets
kultur
-
Konkurranser
Rollespill
Eleven skal lære
 Fakta om Tyskland
 Om bundeslandene
 Hva som er typisk tysk
 Grammatikk: bestemt og ubestemt artikkel, og
presens av svake verb
44 – 47
Los geht’s 8, kap. 3 Hobbys und Interessen











Beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye
språket.
Bruke språkets alfabet og tegn.
Kommunisere med forståelig uttale.
bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler
beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket
Bruke grunnleggende språklige strukturer og
former for tekstbinding.
gi uttrykk for egne meninger og følelser
Forstå og bruke tall i praktiske situasjoner.
Bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset
formålet
samtale om dagligliv, personer og aktuelle
hendelser i språkområdet og i Norge
samtale om språk og sider ved geografiske forhold i
språkområdet
Tema:
-
Hobbyer og interesser
Tyskland
Sterke verb i presens
Personlig pronomen
Høflig tiltale
Arbeidsmåter:
- Tradisjonell undervisning
- Tekstlesing
- Oppgaveløsning, individuelt
og i par
- Muntlige øvelser
- Fonetiske øvelser
- Konkurranser
- Rollespill
Eleven skal lære
-
48 – 51
Å si noe om hva du liker å gjøre
Om noen hobbyer
Bli kjent med noen regioner i Tyskland
Grammatikk: sterke verb i presens, personlig
pronomen, du-form og Sie-form
Los geht’s 8, kap. 4 Wie spät ist es?
Los geht’s 8, kap. 9 Wir feiern




Beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye
språket.
Bruke språkets alfabet og tegn.
Kommunisere med forståelig uttale.
Bruke grunnleggende språklige strukturer og
former for tekstbinding.
Tema:
-
Tall
Klokka
Ukedager
Frankfurt am Main
Tidsuttrykk
Tyske juletradisjoner
Ord og uttrykk og temaet jul
på tvers av kulturer
og fagfelt. Å utvikle
leseferdighet i det nye
språket vil også bidra
til å styrke
leseferdigheten
generelt.
Å kunne regne i
fremmedspråk er en
forutsetning for å
forstå og bruke
fremmedspråket i
forbindelse med
kvantifisering,
beregninger, målinger
og grafiske
framstillinger i
hverdagslige
sammenhenger.
Å kunne bruke digitale
verktøy i
fremmedspråk bidrar
til å utvide
læringsarenaen for
faget og tilfører
læringsprosessen
verdifulle dimensjoner
gjennom muligheter
for møte med
autentisk språk og
anvendelse av språket
i autentiske
kommunikasjonssitua
sjoner. Kildekritikk,
opphavsrett og
-
-
Gloseprøver
Høytlesing
Høre hverandre i
lesing
Rette hverandre under
konkurransen
Rette gloseprøven sin
Prøve
Gloseprøver
Høytlesing
Høre hverandre i
lesing
Rette hverandre under
konkurransen
Rette gloseprøven sin
Muntlig presentasjon





Bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset
formålet.
samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i
språkområdet og i Norge
sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og
levemåter i språkområdet og i Norge
samtale om språk og sider ved geografiske forhold i
språkområdet
gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets
kultur
Eleven skal lære






og nyttår
Arbeidsmåter:
- Tradisjonell undervisning
- Tekstlesing
- Oppgaveløsning, individuelt
og i par
- Muntlige øvelser
- Fonetiske øvelser
- Konkurranser
- Rollespill
personvern er
sentrale områder i
digitale
sammenhenger som
også inngår i
fremmedspråk.
Å telle på tysk
Å snakke om klokka
Ukedagene og tidspunkt om dagen
Frankfurt am Main
Om tyske jule- og nyttårstradisjoner
Grammatikk: noen tidsuttrykk
Juleferie
2–7
Los geht’s 8, kap. 5 Guten Appetit!
Los geht’s 8, kap. 9 Wir feiern






Bruke språkets alfabet og tegn.
Kommunisere med forståelig uttale.
Bruke grunnleggende språklige strukturer og
former for tekstbinding.
Bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset
formålet.
Forstå og bruke et ordforråd som dekker
dagligdagse situasjoner.
Gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets
kultur.
Eleven skal lære








Å bestille mat og drikke
Å si at du er sulten
Å si at du er tørst
Å be om regningen
Ein Rezept
Om påskefeiringen
Om karnevalsfeiringen
Grammatikk: sterke verb, nominativ og
akkusativ av bestemt og ubestemt
artikkel
Tema:
-
Bestilling av mat og drikke
Restaurantbesøk
Påsketradisjoner
Karnevalsfeiringen
Sterke verb
Nominativ og akkusativ
Arbeidsmåter:
- Tradisjonell undervisning
- Tekstlesing
- Oppgaveløsning, individuelt
og i par
- Muntlige øvelser
- Fonetiske øvelser
- Konkurranser
- Rollespill
-
Gloseprøver
Høytlesing
Høre hverandre i
lesing
Rette hverandre under
konkurransen
Rette gloseprøven sin
Eventuelt en muntlig
presentasjon
Vinterferie
9 – 13
Los geht’s 8, kap. 6 Familie und Freunde







Bruke språkets alfabet og tegn.
Kommunisere med forståelig uttale.
Bruke grunnleggende språklige strukturer og
former for tekstbinding.
Bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset
formålet.
Forstå og bruke et ordforråd som dekker
dagligdagse situasjoner.
Presentere ulike emner muntlig.
Skrive tekster som forteller, beskriver eller
informerer.
Eleven skal lære
-
14 - 17
Navnet på familiemedlemmer
Å regne på tysk
Å presentere familien, venner og dyret ditt
Hamburg und der Tierpark Hagenbeck
Grammatikk: eiendomsord, analyse av
eiendomsord
Los geht’s 8, kap. 7 Das Jahr







Kommunisere med forståelig uttale.
Bruke grunnleggende språklige strukturer og former
for tekstbinding.
Bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset
formålet.
Forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse
situasjoner.
Presentere ulike emner muntlig.
Skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer.
Gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets
kultur.
Eleven skal lære
-
Navnet på årstidene, månedene og fargene
München
Grammatikk: ordenstall, adjektiv som
predikativ
Tema:
- Familie
- Regning
- Presentasjon av familie,
venner og dyr
- Hamburg
- eiendomsord
-
Gloseprøver
Høytlesing
Høre hverandre i
lesing
Rette hverandre under
konkurransen
Rette gloseprøven sin
Arbeidsmåter:
- Tradisjonell undervisning
- Tekstlesing
- Oppgaveløsning, individuelt
og i par
- Muntlige øvelser
- Fonetiske øvelser
- Konkurranser
- Rollespill
Tema:
-
Årstidene og månedene
Farger
München
Ordenstall
Adjektiv som predikativ
-
Arbeidsmåter:
- Tradisjonell undervisning
- Tekstlesing
- Oppgaveløsning, individuelt
og i par
- Muntlige øvelser
- Fonetiske øvelser
- Konkurranser
- Rollespill
Gloseprøver
Høytlesing
Høre hverandre i
lesing
Rette hverandre under
konkurransen
Rette gloseprøven sin
18 - 21
Los geht’s 8, kap. 8 Einkaufen






Kommunisere med forståelig uttale.
Bruke grunnleggende språklige strukturer og former
for tekstbinding.
Bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset
formålet.
Forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse
situasjoner.
Presentere ulike emner muntlig.
Skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer.
Eleven skal lære
-
Ord og uttrykk om innkjøp
Gloser om klær
KaDeWe
Grammatikk: Adjektivbøyning
Tema:
- Innkjøp
- Klær
- Adjektivbøyning
Arbeidsmåter:
- Tradisjonell undervisning
- Tekstlesing
- Oppgaveløsning, individuelt
og i par
- Muntlige øvelser
- Fonetiske øvelser
- Konkurranser
- Rollespill
-
Gloseprøver
Høytlesing
Høre hverandre i
lesing
Rette hverandre under
konkurransen
Rette gloseprøven sin
Årsprøve