Fagplan.engelsk - Lindesnes ungdomsskole

Transcription

Fagplan.engelsk - Lindesnes ungdomsskole
Lindesnes ungdomsskole
Fag: Engelsk
Trinn/gruppe: 8
Planen er basert på New Flight 1, Cappelen 2006
Tid/Uke
Tema
Grammatikk
Ord
Fonetikk
Vurdering
Kompetansemål
Aug./Sept.
Theme: School and
young people
To be, to do, to
have i presens
Nyttige ord i
skolen,
hvordan
presentere
deg, ringe til
noen, litt
matematikk
Hvordan
uttale Sh og
tch-lyder
Jevnlige gloseprøver,
uregelrette verbprøver
og grammatikk-prøver.
De fonetiske
symbolene:
Lesing og oversetting av
tekster.
/ʃ/ og /tʃ/
Kartleggingsprøve
Lese og drøfte et representativt utvalg
litterære tekster fra sjangrene dikt,
novelle, roman og skuespill fra den
engelskspråklige verden
Beherske et ordforråd som dekker en
rekke ulike emner
Bruke språkets grunnleggende formverk
og tekststrukturer muntlig og skriftlig
Forstå muntlige og skriftlige tekster om
en rekke ulike emner
Uttrykke seg skriftlig og muntlig med en
del presisjon, flyt og sammenheng
Tilpasse muntlig og skriftlig språkbruk til
sjanger og situasjon
Presentere og samtale om aktuelle og
tverrfaglige temaer
Lese og forstå tekster av ulik lengde og i
flere sjangere
Velge ulike lytte-, tale-, lese- og
skrivestrategier tilpasset formål og
situasjon
Drøfte unge menneskers levesett,
omgangsformer, livssyn og verdier i
Storbritannia, USA, andre
engelskspråklige land og Norge
Ch.1 Day by day




Text A First day,
side 10
Text B School
life, side 13
Text C Bradley’s
tough spot, side
18
Text D That’s
life, side 25
Med forbehold om endringer, både av tidsbruk, rekkefølge og utvalg innhold!
Muntlig framføring
”Kartleggeren”
Lindesnes ungdomsskole
Tid/Uke
Tema
Grammatikk
Ord
Fonetikk
Vurdering
Kompetansemål
Sept./Okt
Theme: Animals
Adjektiv og
hvordan bøye
dem.
Ord om
kjæledyr og
gårdsdyr.
Hvordan
uttrykke hva
du liker og
ikke liker.
Hvordan
uttale
vokallydene i
for eksempel
hot og bird.
Innlevering av fortelling
Kommunisere via digitale medier.
Bruke ulike hjelpemidler kritisk og
selvstendig
Bruke grunnleggende terminologi for å
beskrive formverk og tekststrukturer
Beskrive og vurdere eget arbeid med å
lære engelsk
Bruke innhold fra ulike kilder på en
selvstendig og kritisk måte
Beskrive tema og komposisjon i tekster
og visuelle uttrykk
Lage og samtale om egne muntlige eller
skriftlige tekster inspirert av litteratur og
kunst
Vise evne til å skille mellom positivt og
negativt ladede uttrykk som refererer til
enkeltindivider og grupper av mennesker
Ch.2 Our four-legged
friends
Verb i presens


Okt./Nov
Text A Form
Jim’s diary, side
32
Text B Only two
were left ,side
37
Theme: Cities
Ch.3 Two big cities




Text A Tourists –
watch out, side
48
Text B Find your
way in London,
side 51
Text C
Manhattan –the
heart of New
York, side 56
Text D There’s
people and then
there’s people,
side 60
Fonetiske
symbolene:
Samtaler i klassen
Lesing og oversettelse
av tekster
Gloseprøver
/ɒ/ og /ɜː/
Flertall av
substantiv.
Subjunksjonene
who og which
Ord i byen,
hvordan
spørre om og
forklare
veien.
Hvordan
uttale thlyden i for
eksempel
think og that
De fonetiske
symbolene:
/Θ/ og /ð/
Med forbehold om endringer, både av tidsbruk, rekkefølge og utvalg innhold!
Lesing og oversettelse
av tekster. Gloseprøver
Rollespill. Finne fram
Small talks
Drøfte unge menneskers levesett,
omgangsformer, livssyn og verdier i
Storbritannia, USA, andre
engelskspråklige land og Norge
Gjøre rede for trekk ved historie og
geografi i Storbritannia og USA
Utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter
og strategier for å lære seg engelsk
Identifisere vesentlige språklige likheter
og forskjeller mellom engelsk og eget
morsmål og utnytte dette i egen
språklæring
Lindesnes ungdomsskole
Tid/Uke
Tema
Grammatikk
Ord
Fonetikk
Nov./Des
Theme: Food
Spørsmål og
nektelse i
presens.
Ord om mat,
hva du sier
på
restaurant,
hva du sier
ved bordet.
Hvordan
uttale
vokallydene i
for eksempel
feel, it og
the.
De fonetiske
symbolene:
/i:/ , /I/ og
Ch.4 Eat and enjoy
Des./Jan



Jan./Feb.
Text A Surprise
at the
restaurant, side
68
Text B Holiday
and traditions,
side 71
Text C How to
eat fried
worms, side 78
Theme: Fantasy
Ch. Just fantasy



Text A Just
fantasy – or
what? Side 90
Text B The
shoemaker and
the elves, side
94
Text D
Spiderman,
Vurdering
Komptetansemål
Tentamen
Skrive tekster som forteller, beskriver,
argumenterer eller formidler beskjed, med
passende grunnstruktur og hensiktsmessig
bruk av avsnitt
Small talks
Gloseprøver
/ə/
To be i
preteritum +
andre verb i
preteritum.
Ord fra
fantasiens
verden,
hvordan
uttrykke at
du tror og
ikke tror.
Hvordan
uttale den
første lyden I
for eksempel
you og just.
Lesing og oversettelse
av tekster.
De fonetiske
symbolene:
Gloseprøver
/v/ og /w/
Film: Spiderman?
Med forbehold om endringer, både av tidsbruk, rekkefølge og utvalg innhold!
Skrivoppgave
Lindesnes ungdomsskole
Tid/Uke
Tema
Grammatikk
Ord
Fonetikk
Vurdering
Feb./Mars
Theme: Inventions
Artiklene a og
an.
Eiendomsord.
Ord om
oppfinnelser,
teknologi og
design, å
forklare
hvordan ting
fungerer,
hvordan lses
en
bruksanvisni
ng, hvordan
uttrykk år og
datoer.
Ord om
naturen og
ville dyr,
hvordan ta
avskjed, ord
og uttrykk
fra Australia
og New
Zealand
Hvordan
uttale den
første lyden i
for eksempel
very og wet.
Grammatikkprøve
Ch. 6 What an idea!



Mars-Juni
Text A Inventors
and their ideas,
side 112
Text B Just like
flying, side 115
Text D The great
gum machine,
side 124
Theme: Australia og
New Zealand
Ch. 8 Down under



Text A The land
of the long
white cloud,
side 156
Text B An Aussie
in Norway
Text C …
Bok og film: Rabbit
Proof Fence
Summary
Spørsmål og
nektelse i
preteritum og
spørreord fra
ch.7 + Genitiv av
substantiv.
Gloseprøver
Small talks
Fonetiske
symboler:
/j/ og /dʒ/
Hvordan
uttale
vokallydene I
for eksempel
moon, more
og but.
Lesing og oversettelse
av tekster. Gloseprøver
De fonetiske
symbolene:
Prosjekt – innlevering?
Framføring av prosjekt
Skriveoppgave
Small talks
/uː/, /ɔː/
og /ʌ/
Oppsummering
Oppsummering
Kompetansemål
Oppsummering
Med forbehold om endringer, både av tidsbruk, rekkefølge og utvalg innhold!
Årsprøve
Drøfte unge menneskers levesett,
omgangsformer, livssyn og verdier i
Storbritannia, USA, andre
engelskspråklige land og Norge
Gjøre rede for trekk ved historie og
geografi i Storbritannia og USA
Utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter
og strategier for å lære seg engelsk
Identifisere vesentlige språklige likheter
og forskjeller mellom engelsk og eget
morsmål og utnytte dette i egen
språklæring
Beskrive situasjonen til noen urfolk i
engelskspråklige land
Gjenkjenne noen regionale aksenter fra
engelskspråklige land