Engelsk 1.

Transcription

Engelsk 1.
Engelsk
Kompetansemål
Delmål 1. trinn
Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
Gi eksempler på noen situasjoner
der det kan være nyttig å kunne
engelsk
- sammenlikne norske og engelske ord underveis når vi møter nye ord
Finne ord og uttrykk som er felles
i innlæringen
for engelsk og eget morsmål
- bruke oppgaver med lydfil på nett
Bruke digitale ressurser i
- møte/oppleve språket gjennom lyd og bilde
opplevelse av språket
(CD, film, m.m.)
Kompetansemål
Delmål 1. trinn
Muntlig kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
Lytte etter og bruke engelske
- synge enkle engelske sanger
språklyder gjennom praktiskestetiske uttrykksmåter
Lytte til og forstå enkle
Lytte til og forstå enkle instruksjoner på engelsk
instruksjoner på engelsk
Eks: «Sit down, open your books, stand up», m.m.
Delmål 2. trinn
-kjenne til at engelsk er et verdensspråk
- sammenlikne norske og engelske ord underveis når vi møter
nye ord i innlæringen
- bruke oppgaver med lydfil på nett
- møte ordbilder med lydfil og bilde
- møte/oppleve språket gjennom lyd og bilde
(CD, film, m.m.)
Delmål 2. trinn
- synge enkle engelske sanger
- enkle rollespill
Lytte til og forstå enkle instruksjoner på engelsk
- knyttet opp mot ulike verb og preposisjoner.
Eks: «stand on the chair, sit under the table», m.m.
Lytte til og forstå ord og uttrykk i
engelskspråklige rim, regler,
sanger, eventyr og fortellinger
Forstå og bruke noen engelske ord,
uttrykk og setningsmønstre knyttet
til nære omgivelser og egne
interesser
Hilse, stille og svare på enkle
spørsmål, og bruke noen enkle
høflighetsuttrykk
- bruke og forstå enkle sanger, rim og regler med bildestøtte
- bruke og forstå enkle sanger, rim og regler
- enkle setninger, slik som:
«My name is…», “It is….”, «I am…..»
-enkle setninger som:
«I like…../ I don’t like…..»
« You like…/ You dont’t like….»
- hilse og ta farvel
Eks:
Good morning,/Hello
Good bye.
Delta i enkle innøvde dialoger og
spontane samtaler knyttet til nære
omgivelser og egne opplevelser
- kjenne igjen ord for ulike værtyper
- navn på noen vanlige frukt og bær
- si alle ukedagene
- tre klasseromsord
- navn på noen dyr
- fargene red, blue, green, yellow
- spørreordene: what, where, who, how
Eks:
What’s your name?
Where is the book?
Who are you?
How are you?
- snakke om været og ulike værtyper
- navn på minst
-fargene red, blue, green, pink, yellow, white, black, grey,
orange, brown
- telle til ti
Bruke tall i samtale om nære
omgivelser og egne opplevelser
Skriftlig kommunikasjon
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
- kjenne igjen og kopiere små ord innenfor de ulike tema vi jobber
Kjenne igjen sammenhengen
med
mellom noen engelske språklyder
og stavemønstre
- kjenne igjen og kopiere ordbildene til tallene opp til 6
Eksperimentere med å lese og
- kjenne igjen og kopiere ordbildene til fargene red, blue, green,
skrive engelske ord, uttrykk og
yellow
enkle setninger knyttet til nære
- kjenne igjen og kopiere ordbildene til enkeltord i forbindelse med
omgivelser og egne interesser
- telle til 20
Kompetansemål
Delmål 2. trinn
ulike tema
Delmål 1. trinn
Kultur, samfunn og litteratur Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
- kjenne til engelske juletradisjoner
Samtale om sider ved barnas
dagligliv i engelskspråklige land
Ta del i og oppleve barnekultur fra
engelskspråklige land gjennom å
bruke ord, bilder, musikk og
bevegelse
Gi uttrykk for egne opplevelser av
engelskspråklige rim, regler,
sanger, eventyr og fortellinger
Engelske begreper 1. og 2. trinn:
Vurdering: Muntlige og skriftlige.

- huske skrivemåten på korte, enkle ord innenfor tema
- kjenne igjen, lese og kopiere tallordene opp til 12
- kjenne igjen, lese og kopiere fargeordene red, blue,
green, pink, yellow, white, black, grey, orange,
brown
- skrive enkle setninger innenfor de ulike tema vi
jobber med (3-4-ords setninger)
- kjenne til juletradisjoner og
(eks: skoleuniform, varm lunsj)
- kjenne til bruken av ordet please (høflighet)
- kjenne til noen barnesanger og rim på engelsk
Eks:
Happy birthday (verdens mest brukte engelske sang )
- kjenne til noen barnesanger, rim, regler, sangleker,
sangdanser på engelsk
- gi utrykk for egne opplevelser, gjennom f.eks. tegning
- gi uttrykk for egne opplevelser gjennom samtale, tegning og
evt. andre estetiske utrykk