Engelsk - Utdanningsdirektoratet

Transcription

Engelsk - Utdanningsdirektoratet
Fagdag i engelsk
28. oktober 2015
Hvorfor forhåndssensur/sensorskolering/fagdag?
•
•
•
•
•
for å sikre en rettferdig nasjonal vurdering
Rettferdig
vurdering
rettferdig vurdering krever tolkingsfellesskap
tolkingsfellesskap via dialog, modellering
eierskap til vurderingen – deltakelse
film om tolkningsfellesskap: http://www.udir.no/Vurdering/Vurdering-forlaring/Tolkningsfellesskap---en-vei-mot-rettferdig-vurdering/
•
Oppmannsgruppa
•
•
•
•
•
evaluerer årets eksamen
gir innspill til forbedringer
vurderer et utvalg besvarelser
setter nasjonal standard
sprer informasjon og vurderingskompetanse lokalt
2
Læreplankompetanse – «alfa og omega»
•
Formål med faget – retning
•
Hovedområder – utfyller hverandre og må sees i
sammenheng
Språklæring
Muntlig kommunikasjon (reseptive og produktive ferdigheter:
kompetansemål om både å lytte, å tale og samtale)
Skriftlig kommunikasjon (reseptive og produktive ferdigheter:
kompetansemål om både å lese og å skrive)
Kultur, samfunn og litteratur – felles for muntlig og skriftlig
•
Grunnleggende ferdigheter – på fagets premisser og med
progresjon, dvs. hva det ER, og hvordan de utvikles
•
Kompetansemål – progresjon fra 2. – Vg1 SF/Vg2 YF
•
Vurdering i faget – standpunkt, eksamen (sentralt -/lokalt
gitt)
3
Formål med faget:
Engelskfaget er både et redskapsfag og et dannelsesfag. Det
skal gi mulighet til å delta i kommunikasjon om personlige,
sosiale, litterære og faglige emner………
Utviklingen av kommunikative og språklige ferdigheter og
kulturell innsikt kan fremme økt samhandling, forståelse og
respekt mellom mennesker med ulik kulturbakgrunn. Slik blir
språk- og kulturkompetanse en del av allmenndannelsen og
bidrar til å styrke demokratisk engasjement og medborgerskap.
Grunnleggende ferdigheter i engelsk
Å kunne lese i engelsk er å kunne skape mening ut fra ulike typer
tekster. Det betyr å lese engelskspråklige tekster for å forstå,
reflektere over og tilegne seg innsikt og kunnskap på tvers av
kulturer og fagfelt.
Å kunne skrive i engelsk er å kunne uttrykke ideer og meninger
på en forståelig og hensiktsmessig måte ved å bruke det
engelske skriftspråket. Det betyr å planlegge, utforme og
bearbeide tekster som kommuniserer, og som har god struktur
og sammenheng.
Rett til vurdering
Underveisvurdering
Sluttvurdering
• skal være læringsfremmende
• standpunkt
(Hjelp til standpunkt? Sjekk veiledningen
på udir.no!)
• gjelder all vurdering fram til
sluttvurderingen
• eksamen
• sentralt gitt – skriftlig, 5t
• engelsk 2015:
18. og 19. mai
• lokalt gitt – kun muntlig i
grunnskolen
6
Sluttvurdering
§§ 3-3 / 4-11
• Grunnlaget for vurdering i fag er dei samla kompetansemåla i
læreplanane for fag slik dei er fastsette i læreplanverket.
§§ 3-25 / 4-18
• Eksamen skal vere i samsvar med læreplanverket.
• Eksamen skal organiserast slik at eleven eller privatisten kan få
vist kompetansen sin i faget.
• Eksamenskarakteren skal fastsetjast på individuelt grunnlag og
gi uttrykk for kompetansen til eleven eller privatisten slik denne
kjem fram på eksamen
7
Kompetanse
Definisjon:
Evnen til å løse oppgaver og mestre komplekse utfordringer
• Elevene viser kompetanse i konkrete situasjoner ved å bruke
kunnskaper og ferdigheter til å løse oppgaver
8
Progresjon lese og skrive
4. trinn
7. trinn
10. trinn
Vg1/Vg2
lese, forstå og
skrive engelske
ord og uttrykk
knyttet til egne
behov og følelser,
dagligliv, fritid og
interesser
lese og forstå
ulike typer
tekster av
varierende omfang
fra forskjellige
kilder
lese, forstå og vurdere
ulike typer tekster av
varierende omfang om
forskjellige emner
forstå hovedinnhold
og detaljer i tekster
av varierende omfang
om forskjellige emner
skrive
skrive korte
sammenhengend
tekster som
e tekster som
uttrykker meninger forteller,
og interesser, og
gjenforteller,
som beskriver,
beskriver
forteller og spør
opplevelser og
uttrykker egne
meninger
ta notater for å
lage ulike typer
tekster
skrive ulike typer
tekster med struktur
og sammenheng
bruke egne notater og
forskjellige kilder som
grunnlag for skriving
lese for å tilegne seg
fagkunnskaper fra
eget
utdanningsprogram
skrive ulike typer
tekster med struktur
og sammenheng,
tilpasset formål og
situasjon
bruke egne notater
for å skrive tekster
med tilknytning til eget
utdanningsprogram
Progresjon formalia
4. trinn
7. trinn
10. trinn
Vg1/Vg2
bruke
bruke
bruke
bruke
noen vanlige
småord og
enkle stave- og
setningsmønstre
grunnleggende
mønstre for rettskriving,
ordbøyning, setningsog tekstbygging i
produksjon av tekst
sentrale mønstre
for rettskriving,
ordbøying,
setnings- og
tekstbygging i
produksjon av tekst
mønstre for
rettskriving,
ordbøying og
variert setningsog tekstbygging i
produksjon av
tekst
Progresjon digitale ferdigheter
4. trinn
7. trinn
10. trinn
Vg1/Vg2
bruke
digitale verktøy
for å hente
informasjon og
eksperimentere
med å skape
tekst
bruke
digitale verktøy
og andre
hjelpemidler
for å finne
relevant
informasjon og
lage ulike typer
tekster
bruke
digitale verktøy og
formkrav for
informasjonsbehandling
, tekstproduksjon og
kommunikasjon
produsere
ulike typer tekster
tilpasset digitale
formkrav i
forskjellige digitale
medier
kjenne til personvern og
opphavsrett og velge
og bruke innhold fra
forskjellige kilder på en
etterprøvbar måte
vurdere forskjellige
kilder og bruke
innhold fra kildene
på en selvstendig,
kritisk og
etterprøvbar måte
Validitet og reliabilitet
Validitet
• måler eksamen det den er ment å måle
• eksamensmateriell og oppgaver må være basert på forskrift
og læreplan
Reliabilitet
• om eksamensresultatet blir det samme
• forutsetter likeverdige forhold
• avhengig av sensorkompetanse og -holdninger
Reliabilitet i vurderingen
Hva skal vurderes
• besvarelsen
• sensor skal vurdere
kandidatens kompetanse
slik den kommer til uttrykk
på eksamen
Hvordan vurdere
• lov, forskrift og
eksamensveiledning
• tolkningsfellesskap
• se etter vist kompetanse
• ikke som privatpraktiserende
«snill», «vill» eller «streng» …
13
For å kunne vurdere elevsvarene må du
• kjenne til rammeverket for eksamen:
• Forskrift til opplæringsloven
• Læreplanen Kunnskapsløftet (LK06)
• bruke eksamensveiledningen 2015
• begrunne karakterer med utgangspunkt i læreplanen og
kjennetegn på måloppnåelse
• være lojal mot tolkningsfellesskapet
14
Innspill fra oppmannsrapportene 2015
• Fornøyde med forberedelsesmateriellet
• Generelt sett fornøyde med eksamensveiledningen og
vurderingsskjemaet
• Matrisen er fremdeles noe vanskelig å bruke.
• Vanskelig å skille 3 og 4
• Tema – OK, men kanskje litt for problemfokusert?
• Oppgavene
• Lavere snitt pga. færre undervisningstimer på ungdomstrinnet
Engelskeksamen 2015
•
Forberedelse





én dag, fra kl. 09.00
om lag 10 sider
universell utforming
talesyntese
lærer skal veilede, ikke undervise
•
Eksamen
•
Oppgaveformuleringer basert på LP
•
 universell utforming
 to deler:
short answers: 1 a og 1b (med utgangspunkt i vedlagt tekst)
long answer med oppgaver til valg (2a-d)





ikke sjangerbestillinger
oppgaveinstruksjoner er styrende
relatert til tema, ikke kun til tekstene i forberedelsen
åpner for å bruke annet materiell som elevene arbeidet med i opplæringen
utforming av tekster
Elevene/deltakerne skal lese, vise tekstforståelse og fagkunnskap, og
utforme ulike typer tekster tilpasset formål/kommunikasjonssituasjonen
16
http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen-grunnskole/#Eksamensoppgaver-ogveiledninger
•
•
•
•
•
•
om gjennomføring
om kilder
om vurdering
om oppgaveformuleringer
med kjennetegn på måloppnåelse
med vurderingsskjemaer
NB: revideres hvert år
17
Engelskeksamen 2015
Challenges
http://gethealthyu.com/wp-content/uploads/2014/09/You-Cant-Spell-Challenge-385x385.jpg
Part 1 Short answers
Answer both 1a and 1b
In the preparation material you have read about people who
belong to different cultures and speak different languages.
Describe two things you could do to make newcomers from
abroad feel welcome in your local community.
Task 1b
• Read Appendix 1 on page 7 and write a short text where you
explain why some Australians celebrate Australia Day while
others demonstrate against it. How do you view this situation?
Give reasons for your opinion.
Task 2A
Leaving your homeland to settle in a new country
is a challenge. Imagine you are moving to an
English-speaking country. Write a text about
leaving your homeland and starting all over again.
Focus on some of the challenges you think you
would meet in your new English-speaking country
and how you would deal with them.
Task 2B
In your preparation material you have read
about some challenges in society.
Which challenge or challenges mentioned in the preparation
material do you think need most attention in today’s society?
Give reasons for your answer and say what you could do to help
bring about change. Write a text with the title “Yes, we can”.
Task 2C
In the preparation material you have studied various texts and
pictures related to the theme of this exam.
Create a text inspired by one or more texts or pictures in the
preparation material.
It should be clear which one(s) you have based your text on.
Your text must include a challenge and a change.
Task 2D
Challenged by Mr Nicholls, Nicky in The One Plus One wrote a
blog entry to let off steam and express his frustration. To his
surprise, he received loads of positive comments.
Create a text where you describe a challenge and how you would
use social media to deal with it. Include the following quote from
the poster on the title page in your text: “You can’t spell challenge
without change”.
Vurdering
•
Hva slags kompetanse viser eksamensbesvarelsen:




leseforståelse
fagkunnskap
tilpasning til kommunikasjonssituasjonen (type tekst, digitale formkrav)
kilder
•
Short/long answers - eleven må fordele tiden, gjøre noen valg
•
Oppgaveinstruksjonen er styrende
•
Vurdere SAMLET kompetanse som er vist på eksamen!
25
§§ 3-4 / 4-4 Karakterar i fag
Dei enkelte karaktergradane har dette innhaldet:
Karakteren
• 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget
• 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget
• 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget
• 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget
• 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget
• 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget
26
Hva er kjennetegn?
Kva er kjenneteikn på måloppnåing?
• Kjenneteikn på måloppnåing er beskriving av kvaliteten på
kompetanse i fag. Kjenneteikna tek utgangspunkt i
kompetansemåla slik dei er beskrivne i læreplanane.
Kjenneteikna er utforma på tvers av hovudområda i faga for å
uttrykkje kompetanse i faget som heilskap. Kjenneteikna må
derfor brukast saman med læreplanane.
27
Hjelp til standpunkt?:
Vær så god - veiledende kjennetegn på måloppnåelse
http://www.udir.no/Vurdering/Standpunktvurdering-i-fag/
28