Presentasjon Øystein Kruger - Nasjonalt nettverk for

Transcription

Presentasjon Øystein Kruger - Nasjonalt nettverk for
19.03.2015
Helse Sør-Øst RHF
Gode og likeverdige helsetjenester til alle som
trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder,
bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.
De regionale helseforetakenes
satsing på helsetjenesteforskning
Øystein Krüger
Forskningssjef Helse Sør-Øst RHF
Samfunnsoppdraget: helseforskning
1
19.03.2015
Lovpålagt oppgave
Normstyrt
Lovpålagt oppgave
Normstyrt
2
19.03.2015
De regionale helseforetakene er IKKE
små forskningsråd
Oppdragsdokument 2015 fra HOD til Helse Sør-Øst RHF
3
19.03.2015
Slik finansieres forskningen i Helse Sør-Øst
Andre nasjonale kilder
7%
Dep. mv., fylker,
off.fond
3%
Øvrig
utland
1%
Norges forskningsråd
9%
EU-0,5 %
RHF-midler
29 %
Næringslivet
2%
HF-midler
49 %
Kilde: NIFU
4
19.03.2015
Forskningsmidler Helse Sør-Øst 2015
Eksterne midler (ca20%)
321,5 mill kr*
259,5 mill kr
Øre*merkede midler fra HOD
Strategiske RHF midler
Driftsbevilgning
RFU
Sum
Ressursbruk
ca 2,1 mrd kr
Samarbeidsorgan
R H F styre
Driftsbudsjett
Driftsavtale/
oppdragsdokument
HF
RHF
* )Inkl ekstrabevilgning 50 mill kr til
tverregionale studier
Regionale forskningsmidler fordelt på helsekategorier (2013)
mill.kr)
5
19.03.2015
Hva så med helsetjenesteforskning
i spesialisthelsetjenesten?
• Interregionalt / nasjonalt nivå
• Regionalt nivå
• Lokalt (HF-) nivå
6
19.03.2015
Interregional / nasjonal satsing:
1: Nasjonalt forskningsnettverk innen
helsetjenesteforskning, i regi av NSG
Formål:
Koordinerende fagmiljø: Ahus,
Interregional / nasjonal satsing:
2: Tverregional tematisk utlysning (Helseforsk)
Del av 210 mill kr, øremerket fra HOD;
utlysning i samarbeid med Forskningsrådet
Koordinerende fagmiljø: Ahus,
7
19.03.2015
Regional tildeling etter søknad:
(eksempel fra Helse Sør-Øst RHF)
Tildeling til ca 80 prosjekter i perioden 2008-2015,
totalt ca 150 mill kr (15-20 mill kr/år)
Regional strategiske tildelinger:
(eksempel fra Helse Sør-Øst RHF)
1: Kompetansemiljø: HØKH ved Ahus)
(ca 35 mill kr 2008-2015)
2: Regional forskningsstøtte
8
19.03.2015
Tematiske forskningssatsing:
Spesielle utfordringer for helsetjenesteforskning:
• Tverr- og flerfaglig forskningsområde
• Sektorovergripende (UoH)
• Tjenestenivåovergripende (primærhelsetjeneste)
• Kompetansekonsentrasjon på utsiden av
spesialisthelsetjenesten?
Tiltak:
• Kvotering i konkurransen om midler
vs kompetansebygging?
•
Aktuelle insentiver?
God tur videre og lykke til!
9

Similar documents